Przetarg nieograniczonyPobieranie 143.08 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar143.08 Kb.

ZATWIERDZAM
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


PRZETARG NIEOGRANICZONY


Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29
w Krakowie”
 1. Nazwa i adres zamawiającego

Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Kraków,
faks 261-13-13-06, tel. 261-13-16-22.

Adres strony internetowej: www.rzikrakow.wp.mil.pl

Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek, godz. 700 - 1500


 1. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej „ustawą”.


 1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy
ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”.

Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają:

 • wzór umowy,

 • opis przedmiotu zamówienia,

 • druk wyceny ofertowej.

Ww. dokumenty stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia


i są jej integralną częścią.
Wartość zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.


 1. Termin wykonania zamówienia


Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy

Zakończenie: maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy
Wykonawca może zaproponować w ofercie skrócenie terminu wykonania zamówienia
na zasadach określonych w punkcie 14 niniejszej specyfikacji.


 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową na remont obiektu zabytkowego
o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto.


  1. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

  2. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że dysponuje:

 1. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,


 2. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
  w specjalności architektonicznej,


 3. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych,


 4. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
  w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
  i elektroenergetycznych.Dopuszcza się przedstawienie zamiast uprawnień budowlanych w danej specjalności innych uprawnień, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008r. nr 63, poz. 394).


  1. Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o dzielenie zamówienia.
Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jako wykonawcy wspólnie ubiegający się


o udzielenie zamówienia.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek niepodlegania wykluczeniu na podst. art. 24 ustawy musi spełniać każdy wykonawca
z osobna, warunki określone w ppkt 5.1. – 5.5. niniejszej specyfikacji musi spełniać
co najmniej jeden wykonawca lub wszyscy wykonawcy łącznie. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
  1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
   w art. 22 ust. 1 ustawy,
   do oferty należy dołączyć:

   1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych przepisami art. 22 ust.1 ustawy (wzór – zał. nr 2);

   2. Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
    na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie (wzór - zał. nr 5) - przy uwzględnieniu warunku opisanego
    w pkt 5.2. niniejszej specyfikacji;Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenia;

- oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku, gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.


   1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
    w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami
    na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbędnych do wykonania zamówienia,
    a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
    w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (wzór – zał. nr 6);
    - przy uwzględnieniu warunku opisanego w pkt 5.4. niniejszej specyfikacji;


Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może polegać
na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust. 2b ustawy
, Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dołączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności:

 1. Zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

 2. Sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
  1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, do oferty należy dołączyć:

   1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór - zał. nr 3);

   2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
    o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
    do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
    w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

   3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
    lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
    lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne,
    lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
    lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

   5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
    w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
    w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

   7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym
    w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form,


w jakich te dokumenty mogą być składane: jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wskazanych
w pkt 6.2. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

– pkt 6.2. ppkt 6.2.2. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym


ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- pkt. 6.2. ppkt 6.2.3. i 6.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,


w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- pkt. 6.2. ppkt 6.2.6. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym


ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- pkt. 6.2. ppkt. 6.2.5. i 6.2.7. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego


lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, Wykonawca zastępuje
je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku ppkt 6.2.2., ppkt 6.2.5., ppkt 6.2.6. i 6.2.7.
oraz wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
w przypadku ppkt. 6.2.3. i ppkt. 6.2.4.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 6.2. składa każdy z wykonawców, przy czym oświadczenie, o którym mowa w ppkt 6.2.1. może zostać złożone przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia


albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oświadczenie, o którym mowa w ppkt 6.1.1. może zostać złożone odrębnie przez każdego
z wykonawców lub przez pełnomocnika. Pozostałe dokumenty mogą być złożone odrębnie lub wspólnie.

W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną zaświadczenie, o którym mowa


w ppkt 6.2.3. powinno być wydane dla każdego ze wspólników spółki cywilnej oddzielnie oraz dla spółki cywilnej.

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy (pkt 5. niniejszej specyfikacji) polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia (na zasadach podwykonawstwa), Zamawiający wymaga od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.2. niniejszej specyfikacji (ppkt 6.2.1., ppkt 6.2.2., ppkt 6.2.3., ppkt 6.2.4., ppkt 6.2.5.,


ppkt 6.2.6., ppkt 6.2.7.), poprzez dołączenie ich do oferty.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.


Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania wykonawcy.
Powyższe upoważnienie musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
Wskazane wyżej dokumenty winny być składane w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę z tym, że: wydruk komputerowy aktualnej informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczenie
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadają status dokumentu oryginalnego i nie wymagają poświadczania ich za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz
w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
  oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
   oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający


i wykonawcy przekazują drogą pisemną, faksem lub drogą elektroniczną (art. 27 ust. 1 ustawy).

Każda ze stron na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 ustawy).

W przypadku nie potwierdzenia otrzymania korespondencji przesłanej faksem lub e-mailem, za potwierdzenie doręczenia uznaje się raport potwierdzający nadanie faksu lub e-maila.
fax. 261-13-13-06

email – rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu


lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

Pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia można kierować


na numer faksu 261-13-13-06, 261-13-16-22 lub drogą elektroniczną na adres rzikrakow.zam.publ@wp.mil.pl z podaniem nazwy postępowania, którego dotyczą.
Wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udzielane będą zgodnie z zachowaniem zasad określonych w art. 38 ustawy - na wniosek wykonawcy złożony nie później niż do 05.09.2015 r.

Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamieszcza na stronie internetowej www.rzikrakow.wp.mil.pl bez ujawnienia źródła zapytania.
  1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami

Anna Kołodziejczyk tel. 261-13-12-97, 261-13-16-22Sekcja Zamówień Publicznych


 1. Wymagania dotyczące wadium

Wymagane wniesienie wadium w wysokości:

1.200,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert z dopiskiem

"Wadium przetargowe - Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29
w Krakowie”
.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach dopuszczonych w ustawie.

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy:


NBP O/Kraków


Nr 90 1010 1270 0005 5013 9120 1000

Wadium złożone w innej formie niż pieniądz winno być wystawione na:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

30-901 Krakówul . Mogilska 85

Jeżeli wadium będzie wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach, w treści tych dokumentów musi być zawarty zapis, że Zamawiający zatrzymuje wadium, w związku z zaistnieniem
co najmniej jednej z przesłanek zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:


 • jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;

 • jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

 • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

 • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


W przypadku braku wyżej wymienionego zapisu wadium nie zostanie uznane za prawidłowo wniesione.
Z treści gwarancji lub poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia Zamawiającemu na pierwsze pisemne żądanie pełnej sumy wadium w przypadku gdy zajdą ku temu ustawowe okoliczności określone w art. 46 ust 4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w oryginale w kancelarii Zamawiającego lub dołączyć do oferty w osobnej kopercie opisanej:
"Wadium przetargowe: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”.

Zamawiający dopuszcza złożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopii dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądz, jedynie
w przypadku, gdy dokument ten nie będzie zawierał zapisu, że zwrot oryginału tego dokumentu powoduje jego wygaśnięcie.

Zwrot wadium przetargowego.

Zwrot wadium przetargowego nastąpi niezwłocznie po:

 • wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania (za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza), z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy);

 • zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (dotyczy wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza);

 • wycofaniu oferty przez wykonawcę przed upływem terminu składania ofert - na jego wniosek.


Wykonawca, który wniósł wadium do Zamawiającego pomimo nie złożenia oferty lub, który wniósł wadium i wycofał swoją ofertę, winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem
o zwrot wadium z podaniem numeru rachunku, na który wadium winno być zwrócone.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium
w terminie określonym przez zamawiającego.


 1. Termin związania ofertą.

Składający ofertę pozostaje nią związany do dnia 09.10.2015 r.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

 1. Opis sposobu przygotowywania ofert
  1. Oferta musi być przygotowana według następujących zasad:

 • każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ust.1 ustawy),

 • nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert częściowych,

 • nie dopuszcza się możliwości złożenia ofert wariantowych,

 • ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej (art. 82 ust.2 ustawy),

 • ofertę należy złożyć w języku polskim (art. 9 ust.2 ustawy),

 • wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi wykonawca,

 • wszelkie ceny w ofercie muszą być podane w PLN,

 • wymaga się, by oferta była przygotowana pismem ręcznym, na maszynie do pisania, komputerze - przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu oraz
  w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści,

 • strony oferty winny być ponumerowane, a oferta, wszelkie oświadczenia i dokumenty podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę,

 • oferta (wraz z załącznikami i wymaganymi dokumentami) musi być trwale połączona
  w sposób uniemożliwiający jej rozkompletowanie (np. zszyta),

 • Zastrzeżenie dotyczące informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa
  w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, wykonawca zobowiązany jest złożyć w ofercie w sposób wyraźnie określający wole ich utajnienia, np. złożyć utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa” lub spiąć (zszyć) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty.

Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstw lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania, w celu zachowania ich poufności.

Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. • Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wprowadzić zmiany
  w złożonej ofercie. Zmiana dotycząca treści oferty powinna być przygotowana, opakowana, opisana i zaadresowana w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie należy opatrzyć napisem „ZMIANA”. Wskazane jest by wykonawca określił, które elementy oferty zostały zmienione.

 • Wykonawca ma prawo przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę poprzez złożenie do Zamawiającego pisemnego powiadomienia o chęci jej wycofania.  1. Do oferty należy dołączyć:

   1. Wypełniony, opieczętowany i podpisany przez osoby upoważnione druk „Oferta” (wzór – zał. nr 1).

Zaleca się aby powyższy druk stanowił pierwszą stronę oferty.

   1. Wypełniony druk wyceny ofertowej (wzór – zał. 9)

   2. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
    poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (wzór – zał. nr 4).

W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument wymieniony w pkt 10.2.3. składa każdy z wykonawców.
  1. Opakowanie i oznakowanie oferty

Ofertę należy złożyć w dokładnie zamkniętej kopercie zaadresowanej na zamawiającego, oznaczonej:
Oferta przetargowa: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie” - nie otwierać przed 10.09.2015r. godz. 12:00”

Na kopercie oferty należy również zamieścić adres zwrotny wykonawcy 1. Miejsce oraz termin składania ofert


Oferty należy składać na adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, 30-901 Kraków,
ul. Mogilska 85, kancelaria – nie później niż do dnia
10.09.2015 r. godz. 11:30.
Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.


 1. Miejsce oraz termin otwarcia ofert


Otwarcie ofert nastąpi 10.09.2015 r. o godz. 12:00 w Sali Odpraw, w siedzibie zamawiającego, Kraków ul . Mogilska 85.
Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy.
W/w informacje Zamawiający przekazuje wykonawcom nieobecnym przy otwarciu ofert,
na ich wniosek. 1. Opis sposobu obliczenia ceny

Cenę oferty należy obliczyć zgodnie z drukiem wyceny ofertowej i podać na druku „Oferta”.

Cenę oferty należy podać w złotych polskich, w której to walucie będą prowadzone również wszystkie rozliczenia pomiędzy zamawiającym i wykonawcą.


 1. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
  wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Kryteria oceny ofert: 1. cena – znaczenie kryterium - 95 %

 2. termin wykonania zamówienia – znaczenie kryterium – 5 %


Minimalny termin wykonania zamówienia: 45 dni.
Maksymalny termin wykonania zamówienia: 60 dni.

Termin wykonania zamówienia należy wskazać w pełnych dniach na druku „Oferta”.
Oferty oceniane będą wg wzoru:
C = (Cmin/Cx) x 95 + (Tmin/Tx) x 5
gdzie: C – wyliczona ilość punktów badanej oferty

Cmin – najniższa cena (brutto) oferty

Cx – cena (brutto) badanej oferty

Tmin – najkrótszy, zaproponowany termin wykonania zamówieniaTx – termin wykonania zamówienia zaproponowany w badanej ofercie
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże jako termin wykonania zamówienia liczbę mniejszą niż 45, Zamawiający uzna powyższe za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty
ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian
w treści oferty i na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi w druku „Oferta” termin wykonania zamówienia na 45 dni.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże terminu wykonania zamówienia, Zamawiający uzna powyższe za inną omyłkę polegającą na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującą istotnych zmian w treści oferty i na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy poprawi w druku „Oferta” termin wykonania zamówienia na 60 dni.


 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
  w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWybrany wykonawca winien skontaktować się z osobą odpowiedzialną za podpisanie umowy wskazaną w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zamawiający podpisze
w czasie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania drogą elektroniczną lub faksem zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu jeżeli
w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub jeśli nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy
.

Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoży Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopie następujących dokumentów:

 1. dla projektanta branży architektonicznej:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej;

 • aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności - stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane,

 1. dla projektanta branży konstrukcyjno - budowlanej:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej;

 • aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności - stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane.

 1. dla projektanta branży sanitarnej:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

 • aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności - stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane.

 1. dla projektanta branży elektrycznej:

 • uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

 • aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, z określonym w nim terminem ważności - stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo Budowlane.

Umowa podpisywana jest w siedzibie zamawiającego. 1. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane


 1. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego – zawiera załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji – Wzór umowy.
 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawcom ubiegającym się o zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku
w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych ustawą Prawo zamówień publicznych, przepisami wykonawczymi do tej ustawy lub niniejszą specyfikacją- przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.


 1. Wymagania i informacje dotyczące umowy o podwykonawstwo - zawiera załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji – Wzór umowy.
 1. Inne informacje :

Nie przewiduje się :

 • zawarcia umowy ramowej,

 • zamówień uzupełniających,

 • ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,

 • rozliczenia w walutach obcych,

 • aukcji elektronicznej,

 • zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

 • wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy.


Wykaz załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

 1. Druk OFERTA

 2. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

 3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 4. Informacja o przynależności do grupy kapitałowej

 5. Wykaz usług

 6. Wykaz osób

 7. Wzór umowy

 8. Opis przedmiotu zamówienia

 9. Druk wyceny ofertowej

Wyk. A.K.

(261-13-12-97)

Załącznik nr 1

pieczęć firmowa wykonawcy miejscowość, dataOFERTA
....................................................................................................................................................... (pełna nazwa wykonawcy)

....................................................................................................................................................... (dokładny adres )

tel. (.....) ...................................................... komórka ……………………………..............

fax (.....) ......................................................

adres e-mail: ………………………………….

Przystępując do postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego
w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”
oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę ofertową:


Cena ofertowa brutto za dokumentację łącznie z nadzorami autorskimi:
………..………………………………………….……….................................................... zł
(słownie : .............................................................................................................................. zł
podatek VAT .................................................................................................................... zł
( słownie : ............................................................................................................................. zł

(wg obowiązujących na podstawie odrębnych przepisów zasad obliczania podatku od towarów i usług )W tym:

Cena brutto za dokumentację:

……….………………………………………………. …………....................................... złCena brutto za 3 nadzory autorskie:

………………………………………………………. …………....................................... złOświadczamy, że termin wykonania zamówienia wyniesie: …....… dni


 1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia
  i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

 2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym załącznik
  nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych
  w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 1. Oświadczamy, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem upoważniamy następujące osoby:

............................................................... tel. ................................................................

............................................................... tel. ................................................................ 1. W przypadku wpłaty wadium w pieniądzu, zwrotu dokonać na rzecz właściciela rachunku bankowego

nr…………………………………………………………………………………….,

tj……………………………………………………………(nazwa właściciela rachunku) 1. Integralną częścią oferty są :

załączniki od numeru ................ do numeru .........................

inne


 1. Oświadczam, że oferta zawiera/ nie zawiera* informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa.

....................................................podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy


* podkreślić właściweZałącznik nr 2

( pieczęć firmowa wykonawcy )OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


Przystępując do postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej


pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”

w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy zamówienia oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych: 1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 1. posiadam wiedzę i doświadczenie;
 1. dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
  do wykonania zamówienia;
 1. jestem w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej wykonać zamówienie.

..................................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy
miejscowość, data ............................................


Załącznik nr 3

(pieczęć firmowa wykonawcy)


OŚWIADCZENIE
Przystępując do postępowania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego
w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”

w imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy zamówienia oświadczam, że nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy

miejscowość, data ............................................


Załącznik nr 4
(pieczęć firmowa wykonawcy)
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*/ LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*

W imieniu reprezentowanego przeze mnie wykonawcy zamówienia pn. Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej


w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29
w Krakowie”

oświadczam, że:

* Nie należę do grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

* Należę do grupy kapitałowej, a lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przedstawia się następująco:
 1. ………………………………………….

 2. ………………………………………….

 3. …………………………………………


.........................................

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy


miejscowość, data ............................................

*Zaznaczyć właściwe (w przypadku niezaznaczenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie należy
do grupy kapitałowej)

Załącznik nr 5

WYKAZ USŁUG POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WARUNKU OPISANEGO W PKT. 5.2 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa postępowania:

Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”
Warunek wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna, iż wykonawca spełnia powyższy warunek udziału w postępowaniu jeśli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dokumentację projektowo – kosztorysową na remont obiektu zabytkowego
o wartości co najmniej 50 tys. zł brutto.Lp.

Przedmiot usługi (należy określić
w sposób umożliwiający ocenę spełniania warunku)


Data wykonania

(pełne daty od do)

Podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana

Wartość usługiW załączeniu przedstawiam dowody potwierdzające, czy ww. usługi zostały wykonane należycie.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) od (…) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…)zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

…………………………………

podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionych

.............................................................. do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość i dataZałącznik nr 6
(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Wykaz osób spełniających wymagania opisane w pkt 5.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej pn.: „Remont Sali tradycji Centrum Operacji Lądowych Dowództwa Komponentu Lądowego
w budynku nr 77 oraz ścianki reprezentacyjnej w budynku nr 21 na I piętrze
w kompleksie wojskowym przy ul. Rakowickiej 29 w Krakowie”
Lp.

Imię
i nazwisko oraz zakres wykonywanych czynności


Kwalifikacje zawodowe

Podstawa dysponowaniaProjektant branży architektonicznej:


…………………….

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej

Numer uprawnień ……………..

Projektant branży konstrukcyjno - budowlanej:


…………………….

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej

Numer uprawnień ……………..
Projektant branży sanitarnej:


…………………….

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Numer uprawnień ……………..
Projektant branży elektrycznej:


…………………….

Uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Numer uprawnień ……………..W imieniu reprezentowanego przez mnie wykonawcy zamówienia oświadczam, że ww. osoby posiadają uprawnienia opisane w pkt 5.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia
W przypadku wyboru naszej oferty dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby wskazane w wykazie, przedstawię przed podpisaniem umowy.

POUCZENIE:

Zgodnie z art. 297 § 1 Kodeksu Karnego: Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego (…) od (…) organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…)zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania (…) zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


….............................................. ………………………………………….

miejscowość, data podpis osoby/osób upoważnionej/upoważnionychdo reprezentowania WykonawcyPobieranie 143.08 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna