PrzestępstwaPobieranie 281.12 Kb.
Strona1/7
Data14.02.2018
Rozmiar281.12 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


PRZESTĘPSTWA


BANKOWE

SPIS TRE¦CIWstęp

1. Przestępstwa popełniane ze szkodą dla banków

1.1. Rodzaje przestępczości przeciwbankowej

1.1.1. Wyłudzanie kredytów

1.1.2. Nadużycie udzielonego zaufania przez pracownika banku

1.1.3. Pranie brudnych pieniędzy

1.2. Przepisy kodeksu karnego oraz prawa bankowego chroniące bank przed przestępstwami

2. Szkody związane z ryzykami bankowymi jako przykład konieczności stosowania ubezpieczenia ryzyk bankowych

3. Polisa ubezpieczenia ryzyk bankowych (Bankers Blanket Bond)

3.1. Klauzula I - Sprzeniewierzenie / nieuczciwość pracownika

3.2. Klauzula II - Zniszczenie/ utrata wartości pieniężnych w lokalach

3.3. Klauzula III - Zniszczenie /utrata wartości pieniężnych w transporcie (Ubezpieczenie przewozu)

3.4. Klauzula IV, Klauzula V, Klauzula VI - Straty spowodowane przyjęciem fałszywych czeków i weksli; straty spowodowane przyjęciem innych fałszywych papierów wartościowych; straty spowodowane przyjęciem fałszywych pieniędzy

3.5. Klauzula VII - Straty spowodowane zniszczeniami /utratą wyposażenia

4. Pakiet ubezpieczeń ryzyk bankowych

Zakończenie

WSTĘP


Przez ostatnie lata nastąpił gwałtowny wzrost przestępczości gospodarczej, jak również jej zmian jakościowych. W tej kategorii przestępstw dominującą pozycję zajmowała i nadal zajmuje przestępczość popełniana na szkodę banków, która w kryminologii jest potocznie określana mianem przestępczości przeciwbankowej.

Przyczynił się do tego również postęp technologiczny, który z kolei sprzyja dynamicznemu rozwojowi sektora usług finansowych. Nowe technologie stworzyły ogromne możliwości w tym zakresie, przynosząc jednocześnie wiele nowych zagrożeń, co powoduje, że większość banków na świecie i coraz więcej w Europie Środkowej i Wschodniej szuka wsparcia na rynku ubezpieczeniowym.

Istnieje wiele ryzyk bankowych i ich liczba stale wzrasta. Jednak do głównych ryzyk można zaliczyć:


  • oszustwo,

  • fałszerstwo

  • rabunek,

  • przestępstwa elektroniczne,

  • odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Wraz ze wzrostem zaawansowania i skuteczności fizycznych zabezpieczeń banków coraz mniejsze znaczenie mają dla nich zagrożenia związane ze zdarzeniami losowymi spowodowanymi typowymi, przestępczymi działaniami człowieka takimi jak kradzież, rabunek czy dewastacja.

Niestety z doświadczeń Europy Zachodniej wynika, że zmniejszenie się ilości i skali "klasycznych" działań przestępczych nie oznacza równoczesnego obniżenia strat banków i innych instytucji finansowych związanych z przestępczością. Wprost przeciwnie - zagrożenie to wzrasta wraz ze wzrostem skomplikowania, szybkości i skomputeryzowania działań banków i może mieć katastrofalne skutki doprowadzając nawet do ich bankructwa. Statystyka kryzysów bankowych pokazuje, że np. zawał systemu komputerowego niemal czterokrotnie częściej paraliżuje pracę instytucji niż ogień.

Podobny trend można zaobserwować również w Polsce, gdzie od 1993 roku straty banków spowodowane kradzieżą czy rabunkiem stanowią tylko około 40 % ogółu strat związanych z przestępstwami.

Jednocześnie obserwuje się brak społecznego sprzeciwu wobec przestępstw niezwiązanych ze stosowaniem przemocy. Oznacza to przede wszystkim łatwiejszą samoakceptację własnych, przestępczych działań, co w znacznym stopniu wpływa na wzrost zagrożenia.

W związku z tym, coraz częściej definiuje się prawnie obowiązki członków zarządu i dyrektorów celem zwiększenia ich odpowiedzialności za prowadzone działania. Ważne jest, aby byli oni zawsze w pełni świadomi tego, co dzieje się w instytucji. Jednym z najefektywniejszych sposobów, które umożliwiają orientację w sytuacji firmy jest wprowadzenie uporządkowanego i zorganizowanego zarządzania ryzykiem.

Przez zarządzanie ryzykiem rozumie się ogół czynności jakie musi podejmować podmiot, aby panować nad towarzyszącym jego działalności ryzykiem. Celem zarządzania ryzykiem jest dążność do utrzymania na optymalnym poziomie kosztu ryzyka w przedsiębiorstwie.

Dobre zarządzanie ryzykiem jest w stanie znacznie ograniczyć narażenie instytucji na działania przestępcze i może również zniechęcić wielu przestępców.

Jednakże samo zarządzanie ryzykiem nie zagwarantuje bezpieczeństwa instytucji, dlatego ubezpieczenie jest jedną z wielu metod podejmowania ryzyka i jest powszechnie wykorzystywane przez instytucje jako sposób transferu nieuniknionego ryzyka. Jest to sposób na te ryzyka, które nie mogą być chronione w inny sposób.

Istnieje znaczna ilość sposobów zabezpieczenia instytucji finansowych przed zagrożeniami.

Obecnie, jest wiele znanych produktów dostępnych instytucjom finansowym w Polsce, które zapewniają kompleksowe zabezpieczenie przed zagrożeniami. Należy podkreślić, że ubezpieczenie nie powinno nigdy stanowić alternatywy dla zarządzania ryzykiem, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe przed przyjęciem ryzyka będą starały się

potwierdzić, czy ubezpieczana instytucja jest dobrze zorganizowana i zarządzana.

Przy ocenie potencjalnego ryzyka banku, towarzystwo ubezpieczeniowe uwzględnia wiele rożnych czynników, takich jak: sposób zarządzania, sytuacja finansowa, istniejące systemy kontroli, dane historyczne na temat roszczeń oraz wszelkie inne informacje, w tym doświadczenia innych banków w regionie.

Po analizie tych informacji, towarzystwo ubezpieczeniowe oblicza stawkę dla danej instytucji, choć w przypadku ryzyk bankowych oszustwo będzie zawsze postrzegane jako jedno z najważniejszych ryzyk.

W odpowiedzi na występujące ryzyka i zagrożenia, rynek ubezpieczeniowy oferuje wiele form ubezpieczeń ryzyk bankowych.

Jedną z nich jest polisa BBB - Bankers Blanket Bond. Jednakże wzrost zagrożeń związanych ze specjalnymi ryzykami występującymi w działalności bankowej powoduje, że ubezpieczyciele oferują specjalny pakiet ubezpieczeń. Na pakiet ten oprócz polisy BBB składają się również:


  • Polisa CC - Computer Crime Policy - pokrywająca ryzyka związane z elektronicznym obrotem i przesyłaniem danych,

  • Polisa PI - Professional Indemmnity Policy - pokrywająca roszczenia osób trzecich związane z błędami pracowników,

  • Polisa D&O - - Directors' & Officers' Policy - pokrywająca roszczenia osób trzecich związane z błędami członków zarządu, dyrektorów,

  • Polisa PC - - Plastic Card Policy - pokrywająca ryzyka związane z emisją, fałszowaniem lub utratą kart.
Pobieranie 281.12 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna