Przedmiotowy system oceniania z matematykiPobieranie 136 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar136 Kb.


WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI

upośledzenie w stopniu lekkim
Program nauczania matematyki w gimnazjum specjalnym dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim Nr DKW – 4014 – 303/99
WYMAGANE UMIEJĘTNOŚCI I WIADOMOSCI

klasa I


Dopuszczająca

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Liczby naturalne do 100


 • Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie 20

 • Dzieli liczby w zakresie 20 na konkretach

 • Poprawnie mnoży przez 0 i 1

 • Potrafi skorzystać z gotowej tabliczki mnożenia
 • Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie 30

 • Dzieli pamięciowo w zakresie 20

 • Zna tabliczkę mnożenia w zakresie 30

 • Wykonuje działania stosując prawa przemienności, łączności rozdzielności mnożenia względem dodawania(proste przykłady)
 • Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie 50

 • Stosuje prawo przemienności i łączności dodawania

 • Dzieli pamięciowo z zakresie 50

 • Zna biegle tabliczkę mnożenia w zakresie 50

 • Wykonuje działania stosując prawa przemienności, łączności rozdzielności mnożenia względem dodawania(trudniejsze zadania)


 • Dodaje i odejmuje pamięciowo w zakresie 100

 • Zna pojęcia matematyczne :suma, różnica, składnik, odjemna, odjemnik

 • Zna tabliczkę mnożenia w zakresie 100

 • Dzieli pamięciowo w zakresie 100

 • Rozwiązuje proste zadania z teścia stosując cztery podstawowe działania arytmetyczne(liczenie pieniędzy)

 • Wykonuje działania stosując prawa mnożenia i dodawania łacznie

Liczby naturalne do 1000


 • Odczytuje poprawnie liczby trzycyfrowe

 • Porównuje liczby w zakresie 1000

 • Odczytuje temperatury na zilustrowanych termometrach

 • Odczytuje czas na zilustrowanych zegarach(pełne godziny)

 • Potrafi zapisać algorytm pisemnego dodawania i odejmowania

 • Dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe

 • Dzieli pisemnie przykłady typu:

963:3

 • Rozumie zależność -o ile więcej o ile mniej, ile razy wiece , ile razy mniej

 • Zapisuje kwadraty liczb, zamienia na mnożenie
 • Zapisuje liczby w dziesiątkowym układzie pozycyjnym(tabela)

 • Zaznacza temperatury na zilustrowanych termometrach

 • Odczytuje i zapisuje czas na zilustrowanych zegarach(godziny)

 • Dodaje i odejmuje pisemnie liczby w zakresie 1000 bez przekroczenia progu dziesiątkowego

 • Mnoży przez liczbę jednocyfrowa(mnożenie w zakresie 30)

 • Rozwiązuje zadania z zakresu porównywania różnicowego i ilorazowego opierając się na konkretach

 • Podnosi cyfry(1-9) do potęgi drugiej

 • Wykonuje cztery podstawowe działania arytmetyczne na kalkulatorze

 • Wyodrębnia setki, dziesiątki, jedności

 • Dodaje i odejmuje z przekroczeniem progu dziesiątkowego

 • Zapisuje poprawnie działania typu:

724=7*100+2*10+4

 • Odczytuje temperatury na termometrze zaokiennym i lekarskim

 • Porównuje temperatury

 • Odczytuje i zapisuje czas na zilustrowanych zegarach(godziny i minuty)

 • Mnoży przez liczbę jednocyfrową(tabliczka mnożenia w zakresie 50)

 • Dzieli pisemnie przez liczbę jednocyfrowa z przekroczeniem progu

 • Rozwiązuje zadania trudniejsze z zakresu porównywania różnicowego i ilorazowego

 • Zapisuje i odczytuje liczby w dziesiątkowym układzie pozycyjnym w zakresie 1000

 • Oblicza różnice temperatur

 • Wykonuje obliczenia zegarowe

 • Mnoży przez liczbę dwucyfrowa(tabliczka mnożenia do 100)

 • Dzieli pisemnie przez liczbę dwucyfrowa

 • Sprawdza wyniki za pomocą działań odwrotnych

 • Wykonuje zadania z treścią (łącznie por. róż i ilor.)


Ułamki


 • Dzieli całości na części-ilustruje

 • Potrafi zapisywać i odczytywać ułamki do części setnych

 • Porównuje ułamki dziesiętne( np. 0,1 0,5 oraz 0,12 0,30)

 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne do jednego miejsca po przecinku

 • zamalowuje wskazaną część ułamka

 • mnoży ułamki dziesiętne przez liczbę jednocyfrowa naturalną

 • dzieli ułamki dziesiętne przez liczbę naturalna jednocyfrowa

 • Za pomocą ułamka zwykłego zapisuje zamalowaną część figury

 • Skraca i rozszerza ułamki zwykłe

 • Potrafi zapisywać i odczytywać ułamki do części tysięcznych

 • Porównuje ułamki dziesiętne( 0,1 0,003 )

 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne do dwóch miejsc po przecinku
 • Zaznacza ułamki zwykłe na osi liczbowej

 • Dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach

 • Wyłącza całość z ułamka

 • Rozszerza ułamki zwykłe i zapisuje w postaci dziesiętnej

 • Porównuje ułamki zwykłe z dziesiętnymi

 • Dodaje i odejmuje ułamki dziesiętne do trzech miejsc po przecinku

 • Mnoży ułamki dziesiętne przez liczby dwucyfrowe naturalne

 • Dzieli ułamki dziesiętne przez liczby naturalne dwucyfrowe

 • zaokrągla wyniki(przybliżenia dziesiętne).
Wyrażenia dwumianowane


 • Zamienia metr na centymetry

 • Zamienia kilometr na metry

 • Zamienia centymetr na milimetry

 • Zamienia kilogram na dekagramy

 • Zamienia dekagram na gramy
 • Wykonuje działania na wyrażeniach dwumianowanych związanych z płaceniem i ważeniem

 • Zamienia kilometry na centymetry i odwrotnie

 • Zamienia kilogramy na gramy i odwrotnie

Liczby dodatnie i ujemne

 • rozumie pojęcie liczb dodatnich, ujemnych i przeciwnych,

 • zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej,

 • odczytuje temperatury dodatnie i ujemne. • Wyjaśnia pojęcie długu

 • Porównuje liczby całkowite
 • Dodaje i odejmuje liczby ujemne korzystając z osi liczbowej,

 • wykonuje prawidłowe operacje na znakach,

 • oblicza różnicę temperatur.

 • rozwiązuje zadanie z treścią z zastosowaniem liczb całkowitych,

 • wykonuje obliczenia na liczbach całkowitych w określonych sytuacjach praktycznych.


Wiadomości z geometrii-figury płaskie

 • kreśli i mierzyćodcinki podając jednostkę długości,

 • rozróżnia rodzaje kątów: prosty, ostry, rozwarty i potrafi je kreślić i mierzyć

 • rozumie pojęcia prostych równoległych i prostopadłych,

 • wykreśla proste prostopadłe i równoległe i wskazać na mapie, rysunku itp.,

 • rozumie pojęcie skali.
 • rozróżnia figury płaskie: punkt, odcinek, prosta, kąt, trójkąt, czworokąt, wielokąt, koło i okrąg,

 • określa podstawowe własności figur płaskich,

 • umie kreślić poznane figury płaskie,

 • oblicza obwód podstawowych figur płaskich. • oblicza pola poznanych figur płaskich,

 • zamienia jednostki długości,

 • wymienia jednostki pola,

 • oblicza rzeczywiste odległości z planu lub mapy,

 • wyróżnia figury osiowosymetryczne,

 • narysuje figury symetryczne. • samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu figur płaskich

 • i zamienia jednostki pola.
Wiadomości z geometrii-figury przestrzenne

 • wyrazić różnice między figurami płaskimi a przestrzennymi,

 • wymienić poznane rodzaje brył: prostopadłościan, sześcian i kule,

 • mierzyć wymiary brył,
 • wymienić podstawowe własności brył,

 • obliczyć objętość bryły- prostopadłościanu i sześcianu,

 • wymienić podstawowe jednostki objętości.
 • obliczyć pole powierzchni brył-prostopadłościanu i sześcianu,

 • zamieniać jednostki pola i objętości – proste przykłady,

 • wskazać przekroje brył.

 • kreślić prostopadłościan- siatkę i model.
 • obliczać samodzielnie zadania tekstowe z zastosowaniem wiadomości geometrycznych,

 • mierzyć objętość brył i potrafi oszacować wynik,

 • zdobyte informacje wykorzystuje w praktyce.
klasa II


Dopuszczająca

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra


Działania na liczbach naturalnych w zakresie 1000


 • dodaje pamięciowo liczby dwucyfrowe,

 • odczytuje liczby wielocyfrowe.

 • Zna kolejność wykonywania działań

 • Rozróżnia liczby parzyste od nieparzystych

 • Zna pojęcie wielokrotności liczb

 • Tworzy wielokrotności liczb

 • Wykonuje na kalkulatorze operacje jednodziałaniowe na liczbach wielocyfrowych • dodaje i odejmuje pamięciowo liczby trzycyfrowe bez przekraczania dziesiątki,

 • zapisuje liczby wielocyfrowe w tabelce dziesiętnej, wskazać rzędy dziesiętne –

 • rozumie sens dziesiątkowego układu pozycyjnego i zna nazwy liczb do miliona.

 • Wykonuje działania (dodawanie i odejmowanie łącznie)

 • Zna cechy podzielności przez 2,5 i 10

 • Rozwiązuje zadania z zakresu porównywania różnicowego i ilorazowego na konkretach

 • Sprawdza na kalkulatorze zdziałanie wykonane w zeszycie • dodaje i odejmuje pamięciowo liczby trzycyfrowe, zna tabliczkę mnożenia, umie na pamięć kwadraty liczb od 1 do 10,

 • dodaje i odejmuje liczby wielocyfrowe w zakresie miliona, stosuje algorytmy

 • dodaje i odejmuje sposobem pisemnym do liczb sześciocyfrowych włącznie.

 • Wykonuje działania(cztery działania arytmetyczne łącznie)

 • Zna cechy podzielności przez 3,9,4

 • Wykonuje proste zadania na porównywanie różnicowe i ilorazowe

 • Wykonuje operacje wielodziałaniowe bez nawiasów na kalkulatorze


 • Mnoży i dzieli pamięciowo pełne dziesiątki przez liczby jednocyfrowe

 • Stosuje ze zrozumieniem tabliczkę mnożenia i dzielenia

 • wykonuje działania łączne z zastosowaniem dodawania i odejmowania liczb wielocyfrowych,

 • rozumie i wykonuje przy pomocy nauczyciela algorytmy mnożenia i dzielenia liczb.

 • Zna na pamięć kwadraty liczb od 1 do 10

 • Wykonuje działania z nawiasami

 • Stosuje cechy podzielności do rozkładu

 • Określa dzielniki liczb na czynniki

 • Wykonuje trudniejsze zadania na porównywanie różnicowe i ilorazowe

 • wykonać działanie z nawiasem, oszacować wynik prostej operacjiUłamki zwykłe


 • rozumie pojęcie ułamka zwykłego,

 • wymienić rodzaje ułamków zwykłych

 • odczytać ułamek zwykły. • opisać rodzaje ułamków zwykłych

 • porównać ułamki,

 • dodać i odjąć ułamki zwykłe o równych mianownikach.

 • skracać i rozszerzać ułamek mając dany jego licznik lub mianownik. • dodać i odjąć ułamki zwykłe o rożnych mianownikach, sprowadzić je

do wspólnego mianownika,

 • wyznaczyć całości.

Ułamki dziesiętne


 • rozumie pojęcie ułamka dziesiętnego

 • odróżnia ułamki zwykłe i dziesiętne,

 • odczytuje ułamki dziesiętne,

 • zaznacza ułamki na osi liczbowej. • mnoży ułamki przez liczbę naturalną(jedno i dwucyfrową),

 • zamienia ułamki zwykłe na dziesiętne i odwrotnie,

 • dzieli ułamek przez liczbę naturalną

 • zamienia wyrażenia dwumianowane na części dziesiąte i setne np. 5cm2mm=5,2cm, 4zł50gr=4,50zł,

 • wykonuje działania na wyrażeniach dwumianowanych,

 • zamienia wyrażenia dwumianowane na ułamki dziesiętne i odwrotnie

 • samodzielnie wykonuje działania na ułamkach i wyrażeniach dwumianowanych (również dzielenie przez liczbę dwucyfrową),

 • określa, szacuje wynik prostej operacji

 • zaokrągla wyniki(przybliżenia dziesiętne).

 • zapisuje ułamek dziesiętny w postaci ułamka zwykłego i skraca go.


Procenty


 • czyta procenty

 • zamienia ułamki dziesiętne na procenty i odwrotnie.
 • zamienia ułamki zwykłe na procenty i odwrotnie. • oblicza procenty z danej liczby (proste przypadki) i odczytuje informacje z diagramów procentowych.
Liczy całkowite


 • rozumie pojęcie liczb dodatnich, ujemnych i przeciwnych,

 • zaznacza liczby całkowite dodatnie na osi liczbowej,

 • odczytuje temperatury dodatnie i ujemne

 • porównuje liczby całkowite,

 • określa wartość liczby ujemnej i potrafi ją oszacować

 • zaznacza liczby dodatnie i ujemne na osi liczbowej. • Dodaje i odejmuje liczby ujemne korzystając z osi liczbowej

 • wykonuje prawidłowe operacje na znakach,

 • oblicza różnicę temperatur.

 • odczytuje temperatury dodatnie i ujemne, wyjaśni pojęcie długu.

 • rozwiązuje zadanie z treścią z zastosowaniem liczb całkowitych

 • wykonuje obliczenia na liczbach całkowitych w określonych sytuacjach praktycznych,

 • dodaje i odjmuje liczby całkowite
Wiadomości z geometrii


 • wymienia podstawowe figury płaskie

 • rozpoznaje figury przystające (dające się na siebie nałożyć)

 • mierzy odległość na planie lub mapie

 • rozpoznaje figury dające się podzielić na dwie równe części

 • wyraża różnice między figurami płaskimi a przestrzennymi,

 • wymienia podstawowe rodzaje brył: graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki i kule,
 • określa własności figur płaskich i obliczy ich obwód

 • odróżnia figury narysowane w różnych skalach, zna pojęcia: powiększenie i zmniejszenie

 • porównuje odległości na planie lub mapie

 • rozpoznaje przedmioty mające oś symetrii

 • wymienia podstawowe jednostki objętości.
 • oblicza pole powierzchni prostokąta i kwadratu

 • określa skalę powiększenia lub zmniejszenia figur

 • wykonuje działania różnicowe na planie lub mapie

 • znajduje wszystkie osie symetrii jakie posiada dana figura
 • oblicza pole powierzchni sześcianu i prostopadłościanu oraz ich objętość – korzystając z wzorów

 • rysuje figurę w danej skali podobieństwa

 • oblicza rzeczywiste odległości na planie lub mapie na podstawie skali

 • rysuje figury posiadające określoną ilość osi symetrii

 • oblicza objętość kuli, walca i stożka przy pomocy n-la korzystając z wzorów

 • zdobyte informacje wykorzystuje w praktyce.

 • mierzy objętość brył i potrafi oszacować wynik


klasa III


Dopuszczająca

Dostateczna

Dobra

Bardzo dobra

Powtórzenie wiadomości o liczbach naturalnych


 • zaznacza pozycję liczby na osi liczbowej i w dziesiątkowym układzie pozycyjnym

 • odczytuje liczbę wielocyfrową

 • porównuje liczby naturalne

 • pamięciowo dodaje i odejmuje liczby jedno i dwucyfrowe,
 • zapisuje liczby wielocyfrowe w tabelce dziesiętnej, wskazać rzędy dziesiętne,

 • stosuje algorytm pisemnego dodawania i odejmowania,

 • stosuje algorytm pisemnego mnożenia liczby wielocyfrowej przez jednocyfrową,

 • Oblicza kwadraty liczb naturalnych.
 • mnoży pamięciowo w zakresie 100

 • dodaje i odjmuje liczby wielocyfrowe i wykonać sprawdzenie

 • wykonuje pisemne dzielenie

 • stosuje przemienność, łączność oraz rozdzielność mnożenia względem dodawania,

 • rozwiązuje proste równania.
 • stosuje algorytm pisemnego mnożenia liczby wielocyfrowej przez dwucyfrową w zakresie miliona,

 • dzieli pisemnie i sprawdza działanie,

 • wykonuje działania łączne z nawiasami i bez nawiasów,

 • szacuje wynik prostej operacji,

 • samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe,

 • rozumie pojęcie funkcji opisanej słowami lub wzorem.Ułamki zwykłe


 • rozumie pojęcie ułamka zwykłego,

 • odczytuje ułamki,

 • zaznacza ułamki na osi liczbowej

 • porównuje ułamki,

 • dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych mianownikach

 • skraca i rozszerzać ułamki zwykłe,

 • określa wspólny mianownik

 • dodaje i odejmuje ułamki o różnych mianownikach,

 • zamienia ułamek mieszany na niewłaściwy.
 • mnoży i dzieli ułamki,

 • samodzielnie porównuje ułamki

 • określa wynik prostej operacji

 • wykonuje działania łączne na ułamkach,

 • rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem działań na ułamkach,

 • zamienia ułamki zwykłe na procenty i odwrotnie,Ułamki dziesiętne


 • rozumie pojęcie ułamka dziesiętnego

 • odczytuje ułamki dziesiętne,

 • zaznacza ułamki na osi liczbowej,

 • zamienia wyrażenia dwumianowane na ułamki dziesiętne. • zapisuje i odczytuje ułamki dziesiętne

 • wypełnia przekaz pocztowy,

 • dodaje i odejmuje ułamki,

 • mnoży ułamki przez liczbę naturalną,

 • porównuje ułamki. • samodzielnie wykonuje działania na ułamkach

 • rozwiązuje zadania tekstowe,

 • oblicza procent z danej liczby,

 • określa, szacuje wynik prostej operacji.
Liczby całkowite


 • rozumie pojęcie liczb dodatnich, ujemnych i przeciwnych

 • zaznacza liczby całkowite na osi liczbowej,

 • odczytuje temperatury dodatnie i ujemne. • Wyjaśnia pojęcie długu,

 • oblicza różnicę temperatur,

 • porównuje liczby całkowite,

 • określa wartość liczby ujemnej i potrafi ją oszacować. • Dodaje i odejmuje liczby ujemne korzystając z osi liczbowej,

 • mnoży i dzielić liczb całkowite,

 • wykonuje prawidłowe operacje na znakach.
 • rozwiązuje zadanie z treścią z zastosowaniem liczb całkowitych,

 • wykonuje obliczenia na liczbach całkowitych w określonych sytuacjach praktycznych.

Geometria figur płaskich


 • kreśli i mierzy odcinki podając jednostkę długości,

 • rozróżnia rodzaje kątów: prosty, ostry, rozwarty i potrafi je kreślić i mierzyć,

 • rozumie pojęcia prostych równoległych i prostopadłych,

 • wykreśla proste prostopadłe i równoległe i wskazuje na mapie, rysunku itp.,

 • rozumie pojęcie skali.
 • rozróżnić figury płaskie: punkt, odcinek, prosta, kąt, trójkąt, czworokąt, wielokąt, koło i okrąg,

 • określa podstawowe własności figur płaskich i potrafi je kreślić,

 • oblicza obwód podstawowych figur płaskich. • zamienia jednostki długości,

 • oblicza pola podstawowych figur płaskich,

 • wymienia jednostki pola i zamienić je,

 • oblicza rzeczywiste odległości z planu lub mapy,

 • wyróżnia figury osiowosymetryczne,

 • rysuje figury symetryczne. • samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe z zastosowaniem obliczania pola i obwodu figur płaskich,

 • w określonych sytuacjach oblicza kwadraty boków trójkątów z zastosowaniem twierdzenia Pitagorasa,

 • określa położenie punktu w prostokątnym układzie współrzędnych

Geometria figur przestrzennych


 • wyraża różnice między figurami płaskimi a przestrzennymi,

 • wymienia podstawowe rodzaje brył: graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki i kule,

 • mierzy wymiary brył,

 • kreśli prostopadłościan- siatkę i model.
 • wymienia podstawowe własności brył,

 • oblicza objętość bryły- prostopadłościanu i sześcianu,

 • wymienia podstawowe jednostki objętości. • Oblicza pole powierzchni brył-prostopadłościanu i sześcianu

 • zamienia jednostki pola i objętości – proste przykłady,

 • wskazuje przekroje brył.
 • oblicza samodzielnie zadania tekstowe z zastosowaniem wiadomości geometrycznych,

 • mierzy objętość brył i potrafi oszacować wynik;

 • zdobyte informacje wykorzystuje w praktyce.

Pobieranie 136 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna