ProtokóŁ Nr XLV / 46 /2006Pobieranie 306.51 Kb.
Strona1/9
Data20.11.2017
Rozmiar306.51 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

PROTOKÓŁ Nr XLV / 46 /2006

z obrad XLV Sesji Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach

w dniu 27 stycznia 2006 roku.

W obradach Sesji udział wzięło 18 radnych, według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu oraz Burmistrz Miasta i Gminy Bogdan Szczęśniak, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Stanisław Skrzydłowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Marek Szponar, goście zaproszeni na obrady Sesji oraz przedstawiciele rad sołeckich i osiedlowych, według listy obecności stanowiącej załącznik do niniejszego protokołu.


Obrady XLV Sesji o godzinie 1408 otworzył i prowadził Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Orzechowski, który na wstępie powitał radnych i gości zaproszonych, obecnych na sali obrad. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził quorum, co stanowi o prawomocności obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.
Obsługę prawną obrad XLV Sesji prowadził Pan Sławomir Boruch – Gruszecki radca prawny Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.
Wszystkie wystąpienia zawarte w niniejszym protokole oddane zostały w pełnym brzmieniu.
Od. pkt 1 – porządku obrad Sesji.
Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – przedstawiam porządek obrad XLV Sesji Rady

Miejskiej : 1. Otwarcie i zatwierdzenie porządku obrad XLV Sesji Rady Miejskiej .

 2. Przyjęcie protokołów z obrad:

a) XLIII Sesji Rady Miejskiej , ( 09 grudnia 2005r.),

b) XLIV Sesji Rady Miejskiej, (30 grudnia 2005r.). 1. Informacje i Komunikaty Przewodniczącego.

 2. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy Sesjami Rady Miejskiej.

 3. Sprawy samorządowe.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika na pl. Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach.

 5. Podjecie uchwały w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2006.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego CENTRUM MIASTA JELCZ-LASKOWICE.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jelczu- Laskowicach w rejonie ulic Oławskiej i Stawowej.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Jelczu-Laskowicach w rejonie ulic Oleśnickiej i Chwałowickiej.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Jelczu-Laskowicach.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Zdrowia Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na I półrocze 2006 roku.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na I półrocze 2006 roku.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Samorządu i Prawa Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na I półrocze 2006 roku.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rolnictwa i ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na I półrocze 2006 roku.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rodziny, Młodzieży i Spraw Mieszkaniowych Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na I półrocze 2006 roku.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego i Finansów Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach na I półrocze 2006 roku.

 16. Sprawozdanie z prac stałych komisji Rady Miejskiej za 2005 rok.

 17. Interpelacje i zapytania.

 18. Wolne wnioski.

 19. Komunikaty organów Gminy.

 20. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Miejskiej.

Czy do przedstawionego porządku ktoś z państwa radnych, bądź Pan Burmistrz ?

Proszę bardzo, Pan Burmistrz. Udzielam głosu, proszę bardzo.


Na salę obrad przybył radny Henryk Mikołajczyk, w związku z czym w obradach XLV Sesji Rady Miejskiej uczestniczy 19 radnych.

Burmistrz M i G Bogdan Szczęśniak – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym do

proponowanego porządku obrad dzisiejszej Sesji wnieść dwie autopoprawki.


Pierwsza dotycząca zmian budżetu miasta i gminy na rok 2006, o treści następującej :

W § 1


Zwiększyć dochody budżetowe :

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

w rozdziale 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

w paragrafie 0310 - Podatek od nieruchomości o kwotę 70.000 zł.

W § 2

Zwiększyć wydatki budżetowe:w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

rozdziale 92195 - Pozostała działalność

paragrafie 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 70.000 zł (budowa pomnika Jana Pawła II).

§ 3


Plan zadań inwestycyjnych na 2006 rok po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4


Limit wydatków inwestycyjnych na wieloletni program inwestycyjny w latach 2006 – 2008 po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6


Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Budżet po zmianach:

Dochody - 38.841.400 zł

Wydatki - 41.671.400 zł

Przychody - 3.750.000 zł

Rozchody - 920.000 zł.

Szanowni państwo, skąd ten projekt zmian w budżecie. On jest ściśle związany z planowanym dzisiaj punktem szóstym porządku obrad Sesji, to znaczy podjęciem uchwały i wyrażeniem zgody na wzniesienie pomnika na placu Jana Pawła II w Jelczu-Laskowicach. Ażeby zrealizować to przedsięwzięcie, musimy mieć zapewnione środki w budżecie.

Kolejna propozycja, jako moja autopoprawka do porządku obrad dzisiejszej Rady Miejskiej. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu w formie dotacji celowej na restrukturyzację zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.

I odczytam państwu projekt tej uchwały:

§ 1


Rada Miejska w Jelczu-Laskowicach deklaruje wolę wsparcia procesu restrukturyzacji długów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie.

Punkt drugi :

Wyraża zgodę na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Oławskiemu w formie dotacji celowej na restrukturyzację zadłużenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej w Oławie w latach 2006-2010 w kwocie 1.813.918 zł pod warunkiem, iż w procesie tym uczestniczyć będą także Gmina Miejska Oława, Gmina Wiejska Oława oraz Gmina Domaniów.

§ 2


Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice do następujących czynności:

 • wynegocjowania warunków porozumienia z samorządem powiatowym w Oławie oraz władzami Gminy Miejskiej Oława, Gminy Wiejskiej Oława oraz Gminy Domaniów,

 • podpisania umowy w trybie art. 175 ust. 2 cyt. wyżej ustawy o finansach publicznych.

§ 3

Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice.

§ 4

Traci moc prawną uchwała nr XXXVII/245/2005 Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 12 sierpnia 2005 roku w sprawie : udziału Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice w restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie.Dziękuję bardzo.

Radny Andrzej Mirecki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, stawiam wniosek o zdjęcie z

porządku obrad dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej następujących uchwał : uchwała nr 8, uchwała nr 9 i uchwała nr 10. To są punkty i przeczytam, czy niekoniecznie ? Wszyscy maj..., jest. Czytać?Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – powinien Pan jeszcze uzasadnić jeśli można.

Radny Andrzej Mirecki – nie, uzasadnię, ale tylko czy uchwałę czytać ?

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – rozumiem, rozumiem, punkt ósmy, dziewiąty i

dziesiąty. O zdjęcie z porządku obrad punktu ósmego, dziewiątego i dziesiątego.Radny Andrzej Mirecki – tak.

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – rozumiem.

Radny Andrzej Mirecki – uzasadnienie. Szanowni radni, jesteśmy Gminą Fair Play, jesteśmy

przejrzystą Gminą, jesteśmy przejrzystą Polską, czyli uczciwą, sumienną, czystą i sprawiedliwą. Okazuje się, że jest inaczej. Pan Burmistrz Skrzydłowski oszukuje radnych podając nieprawdziwe dane, wielkości dotyczące uchwalenia wyżej wymienionych planów narażając Gminę na 104.000 zł kosztów, tak zapisano w budżecie na 2006 rok.

Wczoraj postanowiłem sprawdzić w terenie, w obecności właścicieli działki 2/11 przy ulicy Ziołowej oraz dwóch innych osób mieszkańców Jelcza-Laskowic. To, co usłyszałem, nie będę komentował, bo się wstydzę. Kto tą mapkę rysował i tak dalej, i tym podobne ?

Oświadczam, jeśli te uchwały nie zostaną zdjęte z dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej i nie zostaną wykonane nowe mapki potwierdzające prawdziwe dane o wielkości areału i kto jest właścicielami, i nie pokryją kosztów częściowych w wykonaniu tego planu, złoże doniesienie do Prokuratury. Dziękuję bardzo.Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – Panie Przewodniczący, Szanowni radni,

Panie radny Mirecki, w żadnych z tych projektów uchwał nie ma podanych powierzchni areału. Skąd stwierdzenie, że ja oszukuję na sto parę hektarów, czy na jakieś tam hektary, jest nieporozumieniem, to jest pierwsze.

Po drugie, proszę państwa, mapki robił Ośrodek Geodezji w Oławie. Dziękuję.

Radny Andrzej Mirecki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam przed sobą dokument,

rysunek w skali 1:5000. Postanowiłem przeliczyć to, przeliczyć. Pan Burmistrz podał, że tu jest 33 ha, tu jest 7 ha. Proszę państwa, okazuje się, że jest dużo inaczej. Tu zamiast 7 ha jest ponad 10 ha. Natomiast tu, w punkcie ósmym, Centrum Laskowic, podał Pan Burmistrz, że jest 6 ha, a tam jest w granicach 10 ha. Jeśli, jeśli za, uważam, że ta mapka, jak Pan Burmistrz mówi, że to robiło Geodezja i jest utrzymana skala.

Następna sprawa, punkt dziesiąty, jest to od Chwałowic do ulicy Oleśnickiej, plan. Proszę państwa, przeliczyłem, byłem wśród ludzi i sprawdziliśmy ten, kto tą mapkę robił, to powinien stracić pracę. Jak można tak zrobić nie patrząc ... Proszę państwa, jak ja wyglądałem wczoraj w obecności Pana właściciela działki, Pana Sypnia Andrzeja ? Bo to jest 2/11 to jest jego działka. Ta granica tam, ta linia, co leci, to leci po stronę jego domu. Plan jest uchwalony już dawno, chodzi nam teraz o zatwierdzenie ulicy, o zatwierdzenie tej ulicy i tu już jest plan dawno zrobiony, i teraz my jeszcze raz na tym samym planie robimy drugi plan. No jak tak może być ? Nie może być tak plan na planie i w ogóle co inne jest gdzie indziej, jest w ogóle narysowane co innego. No, nie rozumiem takie. Kupił Pan Burmistrz 108 ha, Panie Przewodniczący 108 ha. To tu 33 od Jelcza i tu, w tym rejonie, tu, to już jest 100 ha z hakiem, a tu jest drugie 100. Nie może tak być. Ma być uczciwie, kulturalnie i porządnie, nie może być inaczej. Dziękuję.

Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – Panie radny, bez emocji. Ja na Komisji

Rolnictwa, na której Pan uczestniczył, tłumaczyłem wyraźnie, że państwo macie obszar granic przystąpienia do planu przedstawiony, natomiast te mapy są skażone, ponieważ one były pomniejszane z arkusza A-3 na arkusz A-5 i są to, jeśli licząc w skali, jest to skala skażona. I jeśli Pan się posługuje skalą 5000 i linijką, rzeczywiście te, takie wyniki może Pan otrzymać. Natomiast Pan przeskoczył z mapką do kolejnej uchwały nadającej nazwy ulicy, jeśli Pan mówi o tym panie. A tam macie państwo skserowane żeby pokazać, która to jest ulica, macie państwo skserowane z planu, który istnieje, ma Pan rację, z planu, który istnieje, jest pas drogi, któremu, czy droga, któremu dzisiaj Wysoka Rada nada, bądź nie nada, podejmie uchwałę, nazwę ulicy Ziołowej. Tak, że Pan tutaj porusza w jednej sprawie zupełnie inne, odmienne sprawy. I w obszarze, którym mówimy dzisiaj i jest tu mapa, i tłumaczyłem, pokazywałem to na każdej Komisji, i dzisiaj jeszcze raz, nie wchodzimy z opracowaniem planu do planu istniejącego zabudowy mieszkaniowej w obrębie, rejonie ulic Łąkowej i Tymienieckiego. Tam tylko i wyłącznie nadajemy nazwę ulicy.Radny Andrzej Mirecki – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, czy mogę podejść do Pana,

Panie Przewodniczący, pokażę panu, bo mnie mało wilcy nie wezmą, co, co Pan Burmistrz wyprawia. No, nie może być tak.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – Panie radny, ja nie chcę być tu sędzią w tej

sprawie. Pan swoje argumenty wypowiedział, myślę, że ...Radny Andrzej Mirecki – ja Panu ... Pan, jako Pan Przewodniczący, ja Panu udowodnię, że ja

mówię prawdę, a Pan Burmistrz jest w błędzie.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – ale ja mam tą samą mapkę, więc nie ma

potrzeby podchodzenia.Radny Andrzej Mirecki – i Pan mówi, że jest dobrze ?

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – ja, nie, myślę, że każdy z radnych, bo każdy z

nas ma tu jednakowy głos Panie radny i w decydowaniu o przyjęciu wniosku, bądź go odrzuceniu i każdy słucha, i wyważa argumenty, które Pan przedstawia w swoim wniosku, i wyjaśnienia Pana Burmistrza, które Pan Burmistrz przedstawia, a Rada rozstrzygnie to w drodze głosowania, czy wniosek przyjmiemy, czy nie przyjmiemy i to wszystko.Radny Andrzej Mirecki – jedno zdanie. Panie Przewodniczący, proponuję dwie minuty

przerwy, że i żeby ja udowodnię radnym, że Pan Burmistrz jest w błędzie. Nie może tak być, dziękuję.Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – Panie, nie, nie będę ogłaszał przerwy, bo nie

widzę takiej potrzeby żeby ogłaszać. Wszyscy mamy świadomość, że i to Burmistrz powiedział, że te mapki są obarczone określonym błędem, skażone jakimś błędem i to zostało powiedziane.Radny Andrzej Mirecki – 52 metry, to jest mały ? 52 metry Panie Bur ... Prze...

Radna Danuta Pukajło – Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja wczoraj na Komisji i tak

samo na Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska zwracałam uwagę właśnie, że załączniki do tych projektów powinny być aktualne i, że jeżeli dokonujemy zmian w planie zagospodarowanie w uchwalonego, to powinniśmy mieć te zmiany naniesione na aktualny plan, ale to zwracałam uwagę.

Ja mam pytanie do Pana Burmistrza, ponieważ Pan Burmistrz mówił, że te mapki są z Geodezji z Oławy, ale ja mam inne pytanie, kto rysował, czy ewentualnie Pan Burmistrz bierze na siebie odpowiedzialność zakres obszaru, którym objęty będzie, w którym przystępujemy do planów, czy zmiany, czy ewentualnie planów ? Bo wiem, że już Pan nam tłumaczył na Komisji, że to są stare mapki, że ewentualnie rozważy Pan moją uwagę i następny razem będę, będzie robione na aktualnych podkładach. Natomiast chodzi mi tu o konkretnie, o tą zaznaczenie czarnym , czy to flamastrem, ale w każdym razie, czy granice przystąpienia do sporządzania planów, to chyba nie robiła Geodezja, tylko to robiliśmy my. To znaczy Pan Burmistrz nam przedstawiając wiadomo, że bierze na siebie odpowiedzialność za ten zakreślenie obszaru przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego.

Przewodniczący R.M. Marian Orzechowski – proszę Panie Burmistrzu o wyjaśnienie jeszcze.

Z-ca Burmistrza M i G Stanisław Skrzydłowski – proszę państwa, jeśli chodzi o obszar, o

którym państwo dzisiaj podejmiecie uchwałę o sporządzeniu planu miejscowego, jest aktualny, mapy są aktualne. Chodzi o zupełnie, o co innego, żeby wszyscy mieli rację, świadomość. Niektóre mapy ewidencyjne mamy wykupione z Geodezji, ale w okresie wcześniejszym. Jest na przykład napisana ulica Fornalska, ale ulica Fornalska nie jest objęta planem. Gdyby ona była objęta planem, na pewno byśmy przed tym jeszcze wykupili, wykupili mapy. Natomiast my mówimy dzisiaj o obszarze, załącznik graficzny, obszar, do którego przystępujemy. Jeśli weźmiemy na przykład obręb Oleśnickiej i Chwałowickiej, jak Pani popatrzy, jest to po granicy, jest to po granicy działek. Tutaj nie ma przecięcia żadnej z działek, jest to po granicy działek, bądź istniejących dróg, czy też rowów. Są to punkty zaznaczone geodezyjnie i w tych obwodach przystępujemy do planu. Z resztą tutaj pewne obwarowania i uwarunkowania istnieją ze Studium zagospodarowania, ponieważ my nie możemy wyjść poza obszar objęty w Studium kierunków i rozwoju. Mam tu na myśli tam, gdzie jest przeznaczona jako rola, nie możemy wchodzić tu w opracowanie planu.

Jeśli chodzi o kolejną mapkę do, w rejonie ulic Oławskiej i Stawowej, jak państwo widzicie, tam są praktycznie dwie działki, nie licząc drogi polnej przedzielającej dwie działki, granic dwóch działek, która jest osobną, osobną działką. Czyli w sumie są co trzy działki i obszar objęty obejmuje granice istniejących działek.

Natomiast jeśli chodzi o plan Centrum, tu jest proszę państwa pewien problem polegający na tym, że działka nr 9, 10 i 12 nie obejmuje, nie obejmuje tego, znaczy jest to w obrębie tych działek, ale ujmuje tych działek w całości. Jest to odwzorowanie się od istniejącego, z resztą tam na mapie, tam na mapie terenu. I tutaj proszę państwa, jako załącznik graficzny odpowiadający istniejącemu planowi, może być w tej skali, w tej skali, którą państwo macie, on może być minimalnie przesunięty na plus, czy też na minus.
Pobieranie 306.51 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna