Protokół nr lxxiv/18 z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, która odbyła się w dniu 7 września 2018 r., w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa Proponowany porządek obradPobieranie 431 Kb.
Strona1/6
Data24.02.2019
Rozmiar431 Kb.
  1   2   3   4   5   6

Protokół nr LXXIV/18

z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie,

która odbyła się w dniu 27 września 2018 r.,

w Sali Reprezentacyjnej Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.

 4. Porządek obrad.

 5. Przyjęcie protokołów z: uroczystej LXVIII, LXIX, uroczystej LXX, LXXI, LXXII
  i nadzwyczajnej LXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie.

 6. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. (uchwała).

 7. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina (uchwała).

 8. Ceny za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego (uchwała).

 9. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2018 (uchwała).

 10. Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022 (uchwała).

 11. Udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Poznańskiemu na realizację zadania mostowego przez rzekę Wartę w miejscowości Czapury (uchwała).

 12. Emisja obligacji komunalnych oraz zasady ich zbywania i wykupu (uchwała).

 13. Statut Gminy Mosina (uchwała).

 14. Zmiana uchwał w sprawie statutów sołectw i osiedli Gminy Mosina (uchwała).

 15. Rozpatrzenie skarg:

 1. z dnia 14 czerwca 2018 r. - numer porządkowy: BR.1510.187.2018
  i BR.1511.28.2018 (uchwała),

 2. z dnia 14 czerwca 2018 r. - numer porządkowy: BR.1510.188.2018
  i BR.1511.29.2018 (uchwała),

 3. z dnia 14 czerwca 2018 r. - numer porządkowy: BR.1510.189.2018
  i BR.1511.30.2018 (uchwała),

 4. z dnia 30 sierpnia 2018 r. - data wpływu: 31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.190.2018 i BR.1511.31.2018 (uchwała),

 5. z dnia 30 sierpnia 2018 r. - data wpływu: 31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.191.2018 i BR.1511.32.2018 (uchwała),

 6. z dnia 30 sierpnia 2018 r. - data wpływu: 31 sierpnia 2018 r., numer porządkowy: BR.1510.192.2018 i BR.1511.33.2018 (uchwała).

 1. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej w Mosinie w kadencji 2014-2018.

 2. Sprawozdania komisji Rady Miejskiej w Mosinie z działalności w kadencji 2014-2018.

 3. Sprawozdanie Burmistrza Gminy Mosina z działalności od 9 sierpnia do 25 września 2018 r.

 4. Zapytania i wnioski radnych oraz odpowiedzi.

 5. Sprawy organizacyjne i bieżące Rady Miejskiej.

 6. Wolne głosy.

 7. Zakończenie sesji.

Przebieg sesji:

 1. Otwarcie sesji.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur o godz. 16.01 otworzyła LXXIV sesję Rady Miejskiej w Mosinie, po czym przywitała obecnych radnych Rady Miejskiej w Mosinie, zaproszonych gości oraz mieszkańców Gminy Mosina.

 1. Stwierdzenie quorum.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur stwierdziła, że w LXXIV sesji Rady Miejskiej
w Mosinie bierze udział 13 radnych (co stanowi 61,9 % ogólnego stanu osobowego Rady Miejskiej). 13 radnych to jest quorum, „Rada” może podejmować uchwały.

Nieobecny był radny Marian Osuch ze względu na stan zdrowia i radny Michał Kleiber


ze względów rodzinnych.

Lista obecności radnych stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Na sesję zostali zaproszeni goście, których lista również jest załącznikiem niniejszego protokołu.


 1. Wybór nadzorującego sporządzenie protokołu.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zaproponowała, aby radny Mieczysław Rożek nadzorował sporządzenie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie.

Radny Mieczysław Rożek wyraził zgodę na kandydowanie na nadzorującego sporządzenie protokołu z wyżej wymienionej sesji.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie kandydaturę radnego Mieczysława Rożka.

W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie wybrała wyżej wymienionego radnego


na nadzorującego sporządzenie protokołu z LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie jednogłośnie – 13 głosami „za”.


 1. Porządek obrad.

Proponowany porządek LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie, który został wyżej przedstawiony oraz niezbędne materiały jej dotyczące, radni Rady Miejskiej w Mosinie otrzymali w statutowym terminie i w dniu jej odbycia.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zapytała, czy ktoś proponuje, aby wprowadzić dodatkowy punkt lub usunąć jeden z tych, które „w porządku” się znajdują, po czym stwierdziła, że nie widzi takiego wniosku.

W związku z tym, proponowany stał się obowiązującym porządkiem LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie.


 1. Przyjęcie protokołów z: uroczystej LXVIII, LXIX, uroczystej LXX, LXXI, LXXII
  i nadzwyczajnej LXXIII sesji Rady Miejskiej w Mosinie
  .

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, że w punkcie piątym
jest przyjęcie protokołów z: uroczystej LXVIII sesji Rady Miejskiej, z LXIX sesji Rady Miejskiej, który to protokół nadzorował radny Dominik Michalak, z uroczystej sesji: LXX,
z LXXI, gdzie funkcję nadzorującego sprawował radny Marian Osuch i z LXXII sesji, gdzie funkcję tę „powierzyliśmy” radnemu Arkadiuszowi Cebulskiemu, a także „mamy
do zatwierdzenia” protokół z nadzwyczajnej LXXIII sesji, którego sporządzenie nadzorował radny Tomasz Łukowiak. Według informacji z Biura Rady, stan jest taki, iż ci wszyscy radni podpisali protokoły nie zgłaszając żadnych poprawek. Poinformowała przy tym, że ani
do niej, ani do Biura Rady nie wpłynął żaden wniosek związany z protokołami, które były udostępnione do publicznego wglądu. Następnie zapytała, czy ktoś z obecnych zgłasza jakieś uwagi, zastrzeżenia do wymienionych przez nią protokołów, po czym oświadczyła, że nie widzi takich uwag i w związku z tym stwierdziła, iż Rada Miejska w Mosinie przyjęła
bez uwag protokoły z: LXVIII, LXIX, LXX, LXXI, LXXII i LXXIII sesji Rady Miejskiej.

W trakcie tego wystąpienia, na Salę Reprezentacyjną przybył radny Dominik Michalak,


tak więc odtąd w dalszym ciągu LXXIV sesji Rady Miejskiej w Mosinie udział brało
14 radnych.


 1. Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. (uchwała).

Inspektor ds. księgowości, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina Waligórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Roman Kolankiewicz powiadomił,


że Komisja Edukacji, Kultury i Sportu pozytywnie zaopiniowała „projekt uchwały”.

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r.

W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę Nr LXXIV/874/18 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 14 głosami „za”.

Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.


 1. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina (uchwała).

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Mosina.

Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek poinformował, że Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa na swoim posiedzeniu, po wnikliwej analizie, pozytywnie zaopiniowała „wyżej wymieniony projekt uchwały”.

W związku z tym, że radni nie zgłosili żadnych pytań, uwag i wniosków, prowadząca obrady Małgorzata Kaptur poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina.

W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę Nr LXXIV/875/18 w powyższej sprawie jednogłośnie – 14 głosami „za”.Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.


 1. Ceny za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego (uchwała).

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Budżetu i Finansów Marian Jabłoński powiadomił,


że Komisja Budżetu i Finansów pozytywnie zaopiniowała „omawiany projekt”.

Radny Roman Kolankiewicz zapytał, czy ten projekt, który jest załączony na esesji, to jest już ten po korekcie.

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka odpowiedziała twierdząco.

Radny Roman Kolankiewicz zwrócił się o wyjaśnienie, jaki jest „klucz” w rabatowaniu, jeżeli chodzi o „ulgę”, bo czasem jest to 50 %, a czasem mniej procent.

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka zwróciła uwagę, że korekta polegała „na przestawieniu wierszy”, nie na nowej propozycji obliczenia cen za bilety, więc nie odpowie na pytanie, jaki był „klucz”, bo faktycznie ceny nie zmieniły się. Korekta polega na tym, że dla pierwszego i drugiego punktu, dla biletów jednorazowych, ceny były zmienione, to znaczy dla strefy A cena była wyższa niż dla strefy B. To samo dotyczyło biletu „jednomiesięcznego”, dla pozycji pierwszej i drugiej również strefa A była droższa
w stosunku do strefy B. Na tym polega korekta w obecnym projekcie uchwały, a nie
na przedstawieniu nowych stawek „za ceny biletów”.

Radny Roman Kolankiewicz stwierdził, że to może już poza sesją prosiłby o takie wyjaśnienie, jaki jest „klucz” przyjęty, iż czasem jest to połowa zniżki, jeżeli chodzi


o ulgowy, a czasem są to – jest bardzo zróżnicowana ta ulga i z czego to wynika.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zapytała, czy radny otrzyma taką informację.

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka zapewniła, że otrzyma. Przejrzy ona poszczególne uchwały, ponieważ ta cena za bilety była wprowadzona wiele lat temu, więc nie wiadomo jej, czy będzie w stanie wyjaśnić, dlaczego takie ceny były. Postara się, aczkolwiek nie wie, czy będzie w stanie odpowiedzieć.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur wyraziła przekonanie, że przyszłościowo warto byłoby trzymać się zasady procentowej, iż ulgowy to jest 50 % normalnego i nie stosować wyjątków, chyba, że jest rzeczywiście jakieś uzasadnienie, bo wtedy nie byłoby tego pytania. Jeżeli więc będzie w przyszłości jakaś regulacja, to być może warto to…

Radny Roman Kolankiewicz stwierdził, że pyta dlatego, iż nie tyle, że sama ciekawość,
co właśnie uważa, iż dla mieszkańców łatwiej jest, jeżeli mają jeden „klucz”, bo ktoś może sobie dużo trudu zadać, gdyż czasem ten ulgowy w przypadku wielorazowych przejazdów może się nie okazać tak korzystny jak miesięczny. To jest kwestia, ile razy kto korzysta. Jest to skomplikowane – myśli, że niepotrzebnie: właśnie prosty „klucz” – 50 % na przykład ulga i dla wszystkich przejazdów niech to będzie 50 %.

Radny Dominik Michalak zapytał, czy „pani kierownik” może wyodrębnić z tytułu biletów


„za pierwsze półrocze” za funkcjonowanie wszystkich linii, czy na jakich zasadach to się odbywa.

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka zapewniła, że tak, tylko potrzebuje czasu – musi uruchomić laptopa, którego ma przy sobie, także może to pokazać.

Radny Dominik Michalak stwierdził, że to już dalej idący wniosek: można przedłożyć
z wpływem w stosunku do pierwszego półrocza poprzedniego roku…

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka zapewniła, że można, aczkolwiek ma tutaj inną ilość linii, ponieważ wprowadzona została ta linia zastępcza, która w pierwszym kwartale 2017 r. tylko częściowo występowała, zdaje się, iż tam było od 1 kwietnia 2017 r., tak więc może to zrobi „w rozbiciu” na linie, bo wtedy dopiero będzie widać faktycznie


na poszczególne linie za okres półroczny „dwa, siedemnaście – dwa, osiemnaście”: zliczenie kosztów świadczenia usługi, czy tak?

Radny Dominik Michalak zwrócił uwagę, że wpływów z tytułu…

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka stwierdziła, że wpływów
ze sprzedaży biletów – dobrze.

Radny Dominik Michalak zapewnił, że dokładnie. Tam jak, że nie można wyszczególnić


z tytułu jednorazowych, czy okresowych – taką dostał odpowiedź…

Kierownik Referatu Mienia Komunalnego Joanna Pawlicka poinformowała, że dopiero „mamy” to wprowadzone od kilku miesięcy, więc tutaj to pierwsze półrocze nie jest w stanie.

Radny Dominik Michalak stwierdził, że niech będzie zbiorowo.

W związku z tym, że radni nie zgłosili więcej pytań, uwag i wniosków, przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur zakończyła dyskusję i poddała pod głosowanie projekt uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego.

W jego wyniku, Rada Miejska w Mosinie podjęła Uchwałę Nr LXXIV/876/18 w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 14 głosami „za”.

Uchwała ta stanowi załącznik niniejszego protokołu.


 1. Zmiana uchwały budżetowej na rok 2018 (uchwała).

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z autopoprawkami,
a następnie szczegóły projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mosina na lata 2018-2022 wraz z autopoprawkami.

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił uwagę, że „pani Skarbnik” przed chwileczką powiedziała o kwocie 20.000,00 zł na promocję projektu. Zapytał przy tym, czy „wiemy” jaka to będzie forma promocji, jak to będzie spożytkowane, w jakiej formie ta promocja się będzie odbywać.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak oświadczyła, że ma tylko informację z Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi i taki koszt został oszacowany. „Mieliśmy” zabezpieczone „40 tysięcy”, okazuje się, że to nie wystarcza. Po dokonaniu rozliczeń, on jest szacowany teraz na „60 tysięcy”, czyli te „20 tysięcy” więcej.

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się o wyjaśnienie, co za „te 60 tysięcy” w sumie „będziemy” promować i czy to jest wymagane przez zapisy projektu, czy…

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur wyraziła przekonanie, że „60 tysięcy” na działania promocyjne to jest bardzo dużo, związane z jednym zadaniem.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak oświadczyła, że nie odpowie na pytanie, co ma być w tym realizowane, ale jest taka informacja z referatu merytorycznego: po przeprowadzeniu zapytania ofertowego związanego z działaniami promocyjnymi projektu, ustalono, iż oferty znacznie przekraczają wartość planowanych do poniesienia kosztów w tym zakresie


i w związku z tym jest taka prośba. Nie zna szczegółów, jakie materiały promocyjne
będą realizowane w ramach tego projektu, jest tylko napisane, że kampania
promocyjno-informacyjna.

Radny Łukasz Kasprowicz stwierdził, że podejrzewa, iż „referat” tam to odpowiednio wyliczył, tylko jego ciekawi i pewnie nie tylko jego, skąd tak ogromna kwota na promocję jakiegoś jednego projektu właściwie. Jeżeli może powiedzieć za siebie, to nie będzie mógł głosować „za” tymi zmianami z uwagi na to, że „nie mamy” pełnej wiedzy na temat tu proponowanych zmian. Zapytał przy tym, „czy nie możemy wykonać telefonu” do kogoś


z tego referatu i się dowiedzieć, a później „byśmy się tutaj z tym zapoznali”.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur stwierdziła, że w sumie „60 tysięcy” na promocję, „dokładamy”, bo chodzi o „ten park” – tak?, który jest po drugiej stronie „kanału”. „Zwiększamy” wydatki na ten cel, bo nie zostało uwzględnione na etapie składania wniosków, iż trzeba ten teren ogrodzić. Tak więc wychodzi „taka niedoróbka”, że nie uwzględniono tak elementarnego wydatku, który warunkuje istnienie tego parku, a teraz „dowiadujemy się”, iż reklama tego parku będzie musiała tak dużo kosztować. Uzupełniając pytanie radnego Łukasza Kasprowicza, chciałaby się dowiedzieć, jakie obowiązki w zakresie promocji „ten projekt” na „nas” nakłada, co „my musimy zrobić” i czy „my nie możemy”


w związku z tym, że są oferty przekraczające „nasze” środki na ten cel, jakby troszeczkę zmienić tego profilu promowania.

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się o wyjaśnienie, czy te koszty promocji są kosztami kwalifikowanymi i w jakiej części.

Skarbnik Gminy Mosina Maria Borowiak oświadczyła, że nie wiadomo jej.

Radna Maria Witkowska stwierdziła, że też ma tutaj pytanie, bo w załączniku nr 7, w pozycji nr 55 jest rozwój systemów zieleni miejskiej i tu „dokładamy 100 tysięcy” na ogrodzenie właśnie „tych terenów”. Zwróciła się przy tym o wyjaśnienie, czy „wiemy” już dokładnie,


czy „mamy” wiedzę szerszą na temat tego ogrodzenia, bo raz już ten temat był omawiany
na sesji nadzwyczajnej, wtedy „nie dostaliśmy” żadnych odpowiedzi, żadnych informacji. Miało to być przedstawione, żaden z radnych nie otrzymał takiej informacji i czy w ogóle ten projekt zawiera też koszty utrzymania przez kilka lat tego parku, czy tylko to 1.421.975,00 zł. To jest „goła” kwota, do której brakuje, to jest kwota z dofinansowaniem, ale do której brakuje – czy to również tutaj utrzymanie „tego parku” jest uwzględnione „przypuśćmy” przez 2, 3 lata jakaś gwarancja, czy tylko samo urządzenie „tego parku”?

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk stwierdziła, że nie ma Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominiki Grząślewicz-Gabler i otrzymała informacje wyjaśniające w sprawie tej zmiany budżetu odnośnie ogrodzenia, które jest projektowane. W tej chwili są zrobione 2 szacunki na ogrodzenie panelowe, to znaczy ogrodzenie takie mocniejsze, aby chroniło przed dzikimi zwierzętami, w szczególności dzikami i to jest bez kosztów robocizny szacunek teraz kwotowy: 78.501,00 zł. Są to panele wokół tego całego kompleksu, aby zabezpieczyć przed wtargnięciem zwierząt. Druga opcja jest skosztorysowana: tańsza – na ogrodzenie z siatki na 55.000,00 zł, z tym, że na pewno to ogrodzenie będzie ulegać częściej zniszczeniu i dlatego „referat” przychyla się do wniosku, żeby to było trwalsze i bardziej zabezpieczone przed korozją. To ogrodzenie panelowe spełnia takie wymogi i sam tylko koszt zakupu materiału to jest 78.501,00 zł, więc tutaj ta kwota dlatego taka jest wnioskowana. W ramach tego dofinansowania zabezpieczono środki


na ścieżki spacerowe, ścieżki trawiaste, oświetlenie, monitoring, ławki z oparciem, w ogóle ławki, w kosze na śmieci, łąka kwietna, drzewa liściaste, drzewa iglaste, krzewy liściaste, trawy ozdobne i rośliny cebulowe. To jest koszt tego projektu plus wiadomo: przez rok „mamy” utrzymanie tego, łącznie z odbiorem i sprawdzeniem, czy rośliny cebulowe zakwitną
po terminie nasadzenia. To „mamy” w ramach projektu zapewnione.

Radna Maria Witkowska zwróciła się o wyjaśnienie, czy „znamy” koszty rocznego utrzymania w przyszłości „tego parku”.

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk oświadczyła, że w tej chwili nie umie odpowiedzieć na to pytanie.

Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur stwierdziła, że wiadomo, iż żeby się mogli dostać mieszkańcy na teren ogrodzony, musi być jakaś bramka, furtka. Zwróciła się przy tym


o wyjaśnienie, czy będzie strażnik, który będzie zamykał furtkę, bo „my wydamy 100 tysięcy na ogrodzenie”, a to na nic się zda, bo dzikowi nie potrzeba dużej przestrzeni i wejdzie przez furtkę i „się rozgości na tym terenie”, tak jakby tego ogrodzenia nie było. Czy jest wkalkulowane, tak jak na wieży widokowej „na Gliniankach”, zatrudnienie jakiejś osoby, która będzie dozorowała „ten teren” i zabezpieczała, będzie odpowiedzialna za zamykanie
i otwieranie tej bramy?

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk powiadomiła, że w kosztorysie, który ma przedstawiony przez „referat”, nie ma tej osoby w tej chwili w kalkulacji tej ceny.

Radny Dominik Michalak przypomniał, że „na komisji szeroko rozmawialiśmy” na 2 tematy, które wzbudziły trochę emocji: kwestia związana ze zwiększeniem kwoty na transport autobusowy, chodzi o ten wozokilometr – bardzo dziękuje „panu prezesowi” za przekazanie tej tabelki. Jest jaśniej i przejrzyściej. Drugi aspekt, „który wnioskowaliśmy”, to jest to,
co „pani wiceprzewodnicząca” podniosła, odnośnie kosztorysu związanego z „tym ogrodzeniem”. Tego „nie dostaliśmy”, bardzo dobrze, że „pani audytor” teraz „nam” przekazała, ale bardzo prosi w trybie pilnym o przekazanie takiego kosztorysu radnym, a on chciałby jeszcze wiedzieć, ile metrów bieżących będzie tego ogrodzenia, jaka będzie jego linia, „czy będziemy się odgradzać od działki, która została sprzedana” na cele
rekreacyjno-sportowe. To też jest interesujące i pod względem też decyzyjności ważne. Nie wiadomo jemu, dlaczego „państwo nie przekazali takiej informacji”. Informacja na temat wozokilometrów była na drugi dzień, a odnośnie tego opłotowania, jak widać, ciągle wątpliwości „mamy”, do teraz „nie mamy” rozjaśnionej głownie w formie dokumentu .

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk poinformowała, że nie otrzymali „państwo”


na piśmie z uwagi na nieobecność „kierownika referatu” niespodziewaną i dlatego „osoby zatrudnione” sporządziły tę kalkulację i to, co było planowane do budżetu, ten wniosek,
na podstawie czego… Jeżeli chodzi o ogrodzenie, ma być ogrodzona cała działka wokół,
z tego, co jej wiadomo. Nie wiadomo jej dokładnie, jak to w planie zostało wrysowane,
ale ma być ogrodzenie wokół, żeby nie było możliwości dostępu.

Radny Dominik Michalak stwierdził, że bardzo prosiłby o taki szkic, przekazanie razem


z tym kosztorysem, „abyśmy wiedzieli po linii działki”, prosi tam kolorem zaznaczyć,
żeby dla wszystkich radnych było jasne i przejrzyste.

Przewodnicząca obrad Małgorzata Kaptur przypomniała, że padło takie określenie: ogrodzenie panelowe. Oświadczyła przy tym, że nie jest specjalistą, a chciałaby sobie to wyobrazić, co się pod tą nazwą kryje, bo siatka, to „wszyscy rozumiemy”, a panelowe…

Audytor wewnętrzny Justyna Kaczmarczyk powiadomiła, że ma zdjęcie takiego ogrodzenia ze sobą, może „państwu” to przekazać w tej chwili.

Radny Arkadiusz Cebulski stwierdził, że ma pytanie odnośnie budowy świetlicy środowiskowej w Mosinie, bo „dokładamy” pieniądze na projekt i nie za bardzo wiadomo jemu, o co chodzi, gdyż „nie było na ostatniej komisji pana Wojtka”, pan Ciesielski nie za bardzo miał wiedzę w tym temacie, a to ma być projekt budowy świetlicy


przy ul. Krosińskiej. „Pan Burmistrz” w międzyczasie wtrącił, że tam ma być plac zabaw itd. i kompletnie nie wiadomo jemu o co chodzi, bo teraz na ul. Skrajnej „przesuwamy” plac zabaw do tyłu, gdyż nie może być przy drodze, bo tam jest dość ruchliwa droga. Jak policzyć te wszystkie parametry itd. to za chwilę się okaże, że to jest tylko i wyłącznie świetlica
i parking, bo co w tym klinie może powstać takiego dużego, jakie to są koszty, co tam ma


Pobieranie 431 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna