Propozycja standardów wymagańPobieranie 141 Kb.
Data24.12.2019
Rozmiar141 Kb.

KOMPUTEROWE OPOWIEŚCI – poradnik metodyczny dla nauczycieli prowadzących edukację informatyczną w młodszych klasach szkoły podstawowej

PROPOZYCJA STANDARDÓW WYMAGAŃ Z ZAKRESU EDUKACJI INFORMATYCZNEJ
Nr
tematu

Temat

WYMAGANIA

Podstawowe

Pełne

Ponadprogramowe1


1

Witaj, szkoło!

 • Wskazuje różnice w wyposażeniu sali lekcyjnej i pracowni komputerowej.

 • Podaje sposób pracy z podręcznikiem i korzystania z płyty CD-ROM.

 • Wymienia zasady prawidłowego zachowania w pracowni komputerowej.

 • Wymienia zasady pracy w pracowni komputerowej.

 • Omawia sposób prawidłowego rozpoczynania pracy zestawu komputerowego.

 • Wymienia zasady bezpiecznego użytkowania komputera.

 • Rozróżnia właściwe i niewłaściwe zachowania w pracowni komputerowej.

 • Podaje sposób prawidłowego rozpoczynania pracy zestawu komputerowego przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Przewiduje skutki nieprawidłowego zorganizowania stanowiska pracy z komputerem.

2

Wakacyjne wspomnienia

 • Uruchamia zestaw komputerowy zgodnie ze wskazówkami.

 • Wskazuje i nazywa napęd CD-ROM.

 • Rozpoznaje kursor myszki.

 • Uruchamia i obsługuje gry i zabawy edukacyjne z płyty CD-ROM: Puzzle, Rozsypanka.

 • Trafnie operuje myszką i jej przyciskami w celu wskazywania, klikania, wybierania lub przeciągania.

 • Wykonuje ćwiczenia według wskazówek.

 • Rozpoznaje stan gotowości komputera do pracy.

 • Prawidłowo wkłada do napędu i wyjmuje z niego płytę CD-ROM.

 • Rozróżnia czynności związane z posługiwaniem się myszką: wskazywanie, klikanie, wybieranie i przeciąganie.

 • Nazywa sposób uruchamiania programu Komputerowe opowieści z płyty CD-ROM i rozpoznaje jego zakończenie.

 • Omawia system obsługi uruchomionego z płyty CD-ROM programu Komputerowe opowieści i jego elementy.

 • Sprawnie obsługuje uruchomione gry i zabawy edukacyjne z płyty CD-ROM.

 • Przewiduje sposób poruszania się po programie przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Omawia sposoby posługiwania się myszką przed objaśnieniami nauczyciela.
3

W szkole

 • Prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę zestawu komputerowego.

 • Uruchamia i obsługuje gry i zabawy edukacyjne z płyty CD-ROM: Labirynt, Wpisywanka, Uzupełnianka, Rebusy.

 • Rozpoznaje kursor tekstowy.

 • Porusza się w grze za pomocą klawiszy ze strzałkami.

 • Wykorzystuje klawiaturę do napisania prostych tekstów, oddziela wyrazy spacjami.

 • Wykonuje ćwiczenia według wskazówek i zgodnie ze scenariuszem zabawy.

 • Wymienia zastosowania komputera w szkole.

 • Omawia znaczenie kursora tekstowego.

 • Podaje przeznaczenie klawiszy: Spacja, Backspace, Delete oraz klawiszy do sterowania ruchem kursora.

 • Usuwa błędnie napisane znaki, korzystając z odpowiednich klawiszy.

 • Uzupełnia tekst, dopisując wyrazy.

 • Sprawnie posługuje się klawiaturą w grach i zabawach edukacyjnych z płyty CD-ROM.

 • Świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne z płyty CD-ROM do zdobywania wiadomości.

 • Omawia korzyści wynikające z zastosowania komputera w szkole.

 • Podaje zastosowania komputera w najbliższym środowisku.

 • Wskazuje rozmieszczenie omawianych na lekcji klawiszy przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Bezbłędnie i szybko wyszukuje znaki na klawiaturze.

4

Domowe urządzenia techniczne

 • Uruchamia prezentację multimedialną Komputer i inne urządzenia techniczne z płyty CD-ROM.

 • Wyjaśnia sposób pracy z prezentacją multimedialną.

 • Określa zastosowanie przedstawionych w prezentacji domowych urządzeń elektrycznych.

 • Objaśnia pojęcie podstawowego zestawu komputerowego.

 • Omawia przeznaczenie podstawowych elementów zestawu komputerowego.

 • Poprawnie wpisuje polskie znaki oraz stosuje klawisz Enter do zatwierdzania operacji.

 • Wykonuje ćwiczenia zgodnie ze scenariuszem.

 • Analizuje informacje zawarte w prezentacji multimedialnej i wykorzystuje je do formułowania wypowiedzi na zadany temat.

 • Omawia zastosowanie klawisza Alt do pisania polskich znaków i klawisza Enter do zatwierdzania operacji.

 • Rozróżnia właściwe i niewłaściwe zachowania podczas pracy z urządzeniami elektrycznymi.

 • Określa funkcje urządzeń współpracujących z komputerem, znajdujących się w szkolnej pracowni komputerowej (np. drukarka, mikrofon, głośniki, słuchawki).

 • Wskazuje sposób pisania polskich znaków przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Omawia przeznaczenie urządzeń współpracujących z komputerem (np. drukarka, mikrofon, głośniki, słuchawki, skaner itd.) przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Opisuje zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpiecznej pracy z komputerem.
5

Poznajmy bliżej komputer

 • Steruje pokazem filmu o budowie komputera z płyty CD-ROM.

 • Wskazuje na przedniej ściance jednostki centralnej poznane elementy.

 • Objaśnia przeznaczenie przycisków i kontrolek umieszczonych na przedniej ściance jednostki centralnej.

 • Rozróżnia nośniki pamięci (dyskietka, dysk twardy, płyta CD-ROM).

 • Omawia wykorzystanie pamięci zewnętrznych komputera (dyskietka, dysk twardy, płyta CD-ROM) do przechowywania wyników pracy z komputerem.

 • Wyjaśnia pojęcia: procesor, pamięć komputera.

 • Sprawnie posługuje się klawiaturą.

 • Analizuje zastosowanie pamięci wewnętrznej i pamięci zewnętrznych.

 • Podaje przykłady innych niż poznane na lekcji nośników pamięci zewnętrznych komputera.

6

Kącik do nauki

 • Wyszukuje w prezentacji Komputer i inne urządzenia techniczne z płyty CD-ROM informacje na dany temat.

 • Omawia prawidłową organizację kącika do nauki.

 • Wymienia zasady prawidłowej organizacji miejsca pracy z komputerem.

 • Wymienia zasady higienicznej pracy z komputerem.

 • Nazywa elementy Pulpitu środowiska Windows.

 • Prawidłowo kończy pracę w środowisku Windows, korzystając z przycisku Start.

 • Ocenia organizację kącików do nauki przedstawionych w prezentacji.

 • Porównuje organizację własnego stanowiska pracy z komputerem z przedstawioną w prezentacji.

 • Opisuje zagrożenia dla zdrowia wynikające z nieprzestrzegania zasad higienicznej pracy z komputerem.

 • Objaśnia przeznaczenie poznanych elementów Pulpitu środowiska Windows (ikony, przycisk Start, pasek zadań).

 • Określa zadania środowiska Windows.

 • Wskazuje na różnorodność wersji środowiska Windows.

 • Porządkuje ikony na Pulpicie środowiska Windows i zmienia jego wygląd.

7

Zwierzęta w naszych domach

 • Uruchamia i obsługuje gry i zabawy edukacyjne z płyty CD-ROM: Domino, Krzyżówka.

 • Omawia pojęcie okna środowiska Windows.

 • Wskazuje okno programu i nazywa jego elementy.

 • Przewija tekst dokumentu w oknie programu Notatnik.

 • Kończy pracę programu Notatnik, korzystając z przycisku Zamknij.

 • Opisuje przeznaczenie poznanych elementów okna programu.

 • Świadomie wykorzystuje gry i zabawy edukacyjne z płyty CD-ROM do zdobywania wiadomości.

 • Sprawnie wykorzystuje poznane opcje programów do wykonania ćwiczeń zgodnie ze scenariuszem.

 • Zmienia rozmiar okna programu przez przeciąganie jego krawędzi lub narożnika.

 • Nazywa przyciski sterujące okna programu w środowisku Windows.

 • Wskazuje pasek menu programu Notatnik i objaśnia jego zadanie.

 • Zmienia położenie okna programu za pomocą myszki.
8

Jesienny krajobraz

 • Uruchamia program multimedialny Cztery pory roku z płyty CD-ROM.

 • Wyjaśnia sposób pracy z programem multimedialnym Cztery pory roku.

 • Uruchamia program Notatnik, korzystając ze skrótu umieszczonego na Pulpicie.

 • Zmienia położenie okna programu.

 • Wykorzystuje klawiaturę do napisania prostych tekstów w programie Notatnik, oddziela wyrazy spacjami i stosuje klawisz Shift (wielkie litery).

 • Wykorzystuje program multimedialny Cztery pory roku z płyty CD-ROM do poszerzania i utrwalania wiedzy.

 • Omawia przeznaczenie skrótu do programu.

 • Przenosi w tekście kursor tekstowy za pomocą myszki lub klawiszy do sterowania ruchem kursora.

 • Dopisuje fragmenty tekstu.

 • Objaśnia przeznaczenie przycisków sterujących okna programu.

 • Posługuje się przyciskami sterującymi (Maksymalizuj, Przywróć, Minimalizuj).

 • Wskazuje sposób pisania wielkich liter przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Przemieszcza kursor tekstowy w tekście za pomocą klawiszy do sterowania kursorem.

 • Uruchamia program Notatnik innym sposobem niż poznanym na lekcji.

9

Wycieczka do jesiennego parku

 • Korzysta z programu Cztery pory roku z płyty CD-ROM i wykonuje w nim ćwiczenia zgodnie ze scenariuszem.

 • Wskazuje w oknie programu pasek menu.

 • Otwiera okno programu Mój komputer, korzystając z ikony umieszczonej na Pulpicie.

 • Rozpoznaje ikonę dysku twardego i folderu.

 • Otwiera okno dysku twardego i folderu.

 • Stosuje klawisz Enter do przenoszenia kursora tekstowego do następnej linii.

 • Rozpoznaje ikonę pliku tekstowego utworzonego w Notatniku.

 • Omawia pojęcie menu programu.

 • Objaśnia sposób wykonywania poleceń z menu programu.

 • Zapisuje dokument w pliku, wykorzystując polecenie Zapisz jako według wskazówek.

 • Wyjaśnia przeznaczenie programu Mój komputer.

 • Objaśnia pojęcia: folder i plik.

 • Rozróżnia ikony: skrótu do Notatnika, programu Mój komputer, dysku C:, folderów i plików.

 • Przegląda zawartość dysku twardego w celu wyszukania określonego pliku.

 • Omawia pojęcie: drzewo (struktura) folderów.

 • Wykorzystuje przycisk W górę.

 • Objaśnia, dlaczego nie należy modyfikować folderu Windows.
10

Legenda o Lechu i Orle Białym

 • Korzysta z programu multimedialnego Z kart historii Polski z płyty CD-ROM, słuchając legendy o powstaniu państwa polskiego.

 • Objaśnia system obsługi programu multimedialnego i zasady pracy z tym programem.

 • Wykonuje ćwiczenia utrwalające zdobytą wiedzę.

 • Otwiera plik graficzny z menu Ćwiczenia.

 • Porównuje budowę okien programów Paint i Notatnik.

 • Wskazuje w Przyborniku narzędzie do wypełniania kolorem.

 • Wypełnia kolorami gotowy rysunek zgodnie ze wskazówkami.

 • Świadomie zmienia kolor zamalowanego elementu.

 • Kończy pracę programu Paint.

 • Rozpoznaje ikonę pliku graficznego.

 • Charakteryzuje Przybornik i Paletę kolorów.

 • Posługuje się poleceniem Cofnij z menu Edycja do odwołania ostatnio wykonanej operacji.

 • Wybiera kolor pierwszo- i drugoplanowy podczas wypełniania kolorem.

 • Dokonuje trafnego wyboru koloru.

 • Zapisuje rysunek w pliku we wskazanym folderze pod nie zmienioną nazwą.

 • Omawia elementy okna programu Paint przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Korzysta z palety kolorów niestandardowych.

11

Symbole naszej Ojczyzny

 • Wykorzystuje multimedialne elementy programu Z kart historii Polski z płyty CD-ROM, ułatwiające zdobywanie i przyswajanie informacji.

 • Uruchamia program Paint, korzystając ze skrótu na Pulpicie.

 • Tworzy prosty rysunek z wykorzystaniem Linii i Prostokąta oraz narzędzia do wypełniania kolorem.

 • Omawia sposób pracy z narzędziami: Linia, Prostokąt, Gumka, Lupa.

 • Usuwa z rysunku drobne usterki, wykorzystując Gumkę i Lupę.

 • Zwraca uwagę na estetykę wykonywanego rysunku.

 • Zapisuje rysunek w pliku we wskazanym folderze.

 • Omawia cechy wybranych narzędzi i sposób ich ustalania.

 • Wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania linii poziomych i pionowych.
12

Ortografia na wesoło

 • Rozpoczyna i kończy pracę z multimedialnym słownikiem ortograficznym z płyty CD-ROM.

 • Wyjaśnia pojęcie hasła w słowniku.

 • Omawia budowę słownika i przeznaczenie jego elementów.

 • Objaśnia układ haseł na liście.

 • Wyszukuje hasło w słowniku z wykorzystaniem paska przewijania.

 • Sprawdza pisownię wyrazów.

 • Wykonuje ćwiczenia według wskazówek.

 • Charakteryzuje sposoby wyszukiwania haseł w słowniku.

 • Wyszukuje hasło, wpisując słowo kluczowe.

 • Wyjaśnia zasady pisowni wyrazów, wykorzystując odpowiednie elementy w menu słownika.

 • Bezbłędnie wykonuje ćwiczenia z wykorzystaniem słownika ortograficznego z płyty CD-ROM.

 • Omawia sposób obsługi multimedialnego słownika ortograficznego przed objaśnieniami nauczyciela.

13

W spiżarni

 • Przegląda zawartość dysku twardego.

 • Omawia system obsługi programu Zadania matematyczne z płyty CD-ROM i zasady pracy z tym programem.

 • Wykonuje zadania z programu Zadania matematyczne według wskazówek.

 • Wskazuje narzędzia do zaznaczania fragmentu rysunku.

 • Zaznacza fragment rysunku narzędziem Zaznacz.

 • Usuwa zaznaczony fragment rysunku.

 • Zapisuje rysunek w pliku we wskazanym folderze pod nie zmienioną nazwą.

 • Omawia sposób przeglądania zawartości dysku twardego.

 • Tworzy nowy folder.

 • Wykorzystuje informacje zawarte w programie Zadania matematyczne z płyty CD-ROM do rozwiązania zadań.

 • Analizuje wyniki obliczeń w zadaniu matematycznym.

 • Zaznacza fragment rysunku narzędziem Zaznacz dowolny kształt.

 • Modyfikuje rysunek z wykorzystaniem wskazanych narzędzi.

 • Prezentuje sposób tworzenia nowego folderu przed objaśnieniami nauczyciela.

 • Omawia cechy narzędzia Zaznacz.

 • Modyfikuje rysunek, wykorzystując narzędzie Weź kolor.
14

Kartka świąteczna

 • Wyjaśnia zasady pisowni wyrazów, korzystając z multimedialnego słownika ortograficznego z płyty CD-ROM.

 • Uruchamia program Paint z menu Start.

 • Wskazuje menu programu.

 • Rozróżnia style zaznaczania.

 • Kopiuje i przenosi fragmenty rysunku.

 • Objaśnia sposób otwierania pliku z wykorzystaniem polecenia Otwórz.

 • Otwiera plik z wykorzystaniem polecenia Otwórz.

 • Dobiera styl zaznaczania fragmentu rysunku w zależności od potrzeb.

 • Tworzy kompozycję graficzną z gotowych elementów.

 • Kopiuje i przenosi fragmenty rysunku z wykorzystaniem Schowka.

15

Zbliża się Boże Narodzenie

 • Uruchamia zabawę Przeskakiwanka z płyty CD-ROM.

 • Wykonuje zadania zgodnie ze scenariuszem zabawy.

 • Uruchamia program Paint z wykorzystaniem przycisku Start.

 • Otwiera plik graficzny z wykorzystaniem polecenia Otwórz według wskazówek.

 • Omawia sposób pracy z narzędziami: Ołówek, Pędzel, Elipsa.

 • Uzupełnia rysunek według własnego pomysłu, wykorzystując poznane narzędzia z Przybornika i operacje na fragmentach rysunku.

 • Trafnie rozwiązuje zadania z zabawy Przeskakiwanka z płyty CD-ROM.

 • Objaśnia cechy Pędzla.

 • Wykorzystuje klawisz Shift podczas rysowania kół narzędziem Elipsa.

 • Tworzy pracę graficzną, zwracając uwagę na estetykę i walory artystyczne tworzonego obrazu.

 • Drukuje rysunek bez zmiany parametrów drukowania.

 • Wykorzystuje własne umiejętności pracy z programem Paint, aby pomóc innym uczniom.
16

Czas mierzony kalendarzem

 • Tworzy nowy folder.

 • Rozwiązuje w programie Zadania matematyczne z płyty CD-ROM zadania związane z kalendarzem.

 • Otwiera dokument edytora tekstu WordPad z menu Ćwiczenia.

 • Objaśnia zastosowanie klawisza Shift do pisania znaków z górnych części klawiszy.

 • Pisze krótkie teksty według wzoru, poprawnie rozmieszczając w tekście znaki interpunkcyjne.

 • Usuwa na bieżąco błędnie napisane znaki.

 • Zapisuje dokument tekstowy, zmieniając jego lokalizację.

 • Kończy pracę z programem WordPad.

 • Objaśnia pojęcie edytora tekstu.

 • Wskazuje różnice w budowie okien programów WordPad, Notatnik i Paint.

 • Omawia rolę klawisza Enter w tworzeniu dokumentów tekstowych.

 • Określa zasady poprawnego rozmieszczenia w tekście znaków interpunkcyjnych.

 • Bezbłędnie odtwarza tekst ze wzoru.

 • Omawia pojęcie akapitu.

 • Objaśnia zasady poprawnego wpisywania tekstu.

17

Najdroższa Babciu, Kochany Dziadku

 • Posługuje się słownikiem ortograficznym z płyty CD-ROM w celu poznania zasad pisowni wyrazów.

 • Uruchamia program WordPad z wykorzystaniem skrótu umieszczonego na Pulpicie.

 • Otwiera dokument tekstowy z wykorzystaniem przycisku Otwórz z paska narzędzi.

 • Wprowadza do tekstu poprawki, wykorzystując klawisze Backspace i Delete.

 • Korzysta z przycisku Cofnij z paska narzędzi edytora tekstu.

 • Drukuje opracowany dokument, wykorzystując przycisk Drukuj bez zmiany parametrów drukowania.

 • Omawia zastosowania paska narzędzi i wybranych przycisków (Otwórz, Cofnij, Drukuj).

 • Zaznacza fragment tekstu poznaną metodą.

 • Usuwa lub zastępuje innym zaznaczony fragment tekstu.

 • Wprowadza w dokumencie zmiany określone w ćwiczeniu.

 • Omawia różne sposoby zaznaczania tekstu.
18

Zimową porą

 • Korzysta z multimedialnych elementów programu Cztery pory roku z płyty CD-ROM, odtwarzając piosenkę.

 • Uruchamia program WordPad z wykorzystaniem przycisku Start.

 • Otwiera dokument tekstowy z wykorzystaniem przycisku Otwórz z paska narzędzi według wskazówek.

 • Uzupełnia tekst poprzez dopisywanie nowych fragmentów.

 • Kopiuje i przenosi fragmenty tekstu według wskazówek.

 • Omawia kolejne etapy operacji przenoszenia i kopiowania fragmentów tekstu z wykorzystaniem przycisków Kopiuj, Wytnij i Wklej z paska narzędzi.

 • Objaśnia rolę Schowka w operacjach przenoszenia i kopiowania.

 • Bezbłędnie modyfikuje tekst według wzorca.

 • Omawia różne sposoby wykonywania operacji: kopiowania, przesuwania i usuwania.

19

Zwierzęta w okresie zimy

 • Zdobywa informacje na dany temat, korzystając z programu Cztery pory roku z płyty CD-ROM.

 • Wykonuje zadania zgodnie ze scenariuszem zabawy.

 • Rozróżnia wybrane rodzaje czcionek i ich inne atrybuty (rozmiar, kolor).

 • Zmienia rodzaj czcionki, jej rozmiar i kolor.

 • Zapisuje plik z wykorzystaniem przycisku Zapisz z paska narzędzi edytora tekstu.

 • Analizuje informacje zawarte w prezentacji multimedialnej i wykorzystuje je do formułowania wypowiedzi na zadany temat.

 • Objaśnia zastosowania paska formatu.

 • Określa sposób wyboru rodzaju czcionki i zmiany jej atrybutów z paska formatu.

 • Rozpoznaje czcionki zawierające polskie znaki diakrytyczne.

 • Zmienia wygląd tekstu zgodnie ze wzorem.

 • Omawia zastosowanie przycisku Zapisz z paska narzędzi edytora tekstu.

 • Objaśnia pojęcie formatowania tekstu.

 • Wskazuje na możliwość zmiany stylu czcionki.
20

W pracowni malarskiej

 • Wykorzystuje program Z kart historii Polski z płyty CD-ROM do zapoznania się z sylwetką Jana Matejki i jego dziełami.

 • Otwiera plik graficzny z wykorzystaniem polecenia Otwórz z menu Plik.

 • Rozpoznaje pasek narzędzi tekstowych.

 • Ustala przezroczysty styl napisu.

 • Zmienia rodzaj i rozmiar czcionki, korzystając z paska narzędzi tekstowych.

 • Dobiera kolor napisu.

 • Dobiera kolorystykę rysunku tak, aby tworzył on zharmonizowaną całość z kolorem tła zadanego w poleceniu.

 • Objaśnia zastosowanie narzędzia Tekst i omawia jego cechy.

 • Omawia wybrane elementy paska narzędzi tekstowych (rodzaj i wielkość czcionki).

 • Ustala kolejność działań służących do umieszczenia napisu w obszarze rysunku.

 • Umieszcza napis w obszarze rysunku.

 • Zapisuje rysunek pod zmienioną nazwą.

 • Objaśnia sposób wyboru poleceń z menu Widok w programie Paint.

21

W świecie książek

 • Korzysta ze słownika ortograficznego z płyty CD-ROM w celu wyjaśnienia pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

 • Zaznacza fragment tekstu i przenosi go z wykorzystaniem przycisków Wytnij i Wklej z paska narzędzi edytora tekstu.

 • Wstawia do tekstu pusty wiersz.

 • Przenosi do pustego wiersza tekst za pośrednictwem Schowka.

 • Zmienia rozmiar czcionki we fragmentach tekstu.

 • Samodzielnie bezbłędnie redaguje i formatuje tekst według poleceń w ćwiczeniu.

 • Wykorzystuje własne umiejętności pracy z programem WordPad, aby pomóc innym uczniom.
22

Z Kopciuszkiem na balu

 • Rozwiązuje w programie Zadania matematyczne z płyty CD-ROM zadania związane z obliczeniami zegarowymi.

 • Zaznacza fragmenty rysunku, dobierając narzędzie Zaznacz lub Zaznacz dowolny kształt.

 • Korzysta z narzędzia Lupa, wybierając powiększenie według wskazówek.

 • Uzupełnia rysunek, przenosząc w odpowiednie miejsca brakujące fragmenty.

 • Koloruje rysunek z wykorzystaniem narzędzia Weź kolor.

 • Umieszcza napis w obszarze rysunku.

 • Prawidłowo rozwiązuje zadania związane z obliczeniami zegarowymi.

 • Rozróżnia zastosowanie narzędzia Zaznacz i Zaznacz dowolny kształt.

 • Samodzielnie wybiera powiększenie narzędzia Lupa.

 • Objaśnia zastosowanie narzędzia Weź kolor.

 • Modyfikuje rysunek zgodnie z wzorem i poleceniami w ćwiczeniu.

 • Dobiera styl czcionki z paska narzędzi tekstowych.

 • Tworzy ozdobne napisy.

23

Spotkanie z muzyką

 • Wykorzystuje program Z kart historii Polski z płyty CD-ROM do poszerzenia swoich wiadomości o Fryderyku Chopinie i zapoznania się z jego kompozycjami.

 • Uzupełnia tekst, wykorzystując sposób zastępowania zaznaczonego fragmentu tekstu nowym tekstem.

 • Usuwa z tekstu pusty wiersz.

 • Wyróżnia fragmenty tekstu przez pogrubienie i pochylenie.

 • Zapisuje rysunek pod zmienioną nazwą.

 • Objaśnia zastosowanie narzędzi służących do ustalania i zmieniania stylu czcionki.

 • Omawia style czcionki (pogrubienie, pochylenie).

 • Nadaje tekstowi wygląd zgodny z poleceniami w ćwiczeniu.

 • Podaje przykłady encyklopedii i programów multimedialnych służących poszerzaniu i utrwalaniu wiadomości.

 • Wskazuje na możliwość wyróżniania tekstu przez podkreślenie.
24

Nadeszła wiosna

 • Utrwala zdobytą wiedzę, rozwiązując krzyżówkę tematyczną z programu Cztery pory roku z płyty CD-ROM.

 • Zaznacza fragment rysunku i kopiuje go do Schowka, wybierając polecenie Kopiuj z menu Edycja.

 • Wkleja zawartość Schowka, wybierając polecenie Wklej z menu Edycja.

 • Omawia sposób zmiany rozmiarów rysunku i jego fragmentów metodą przeciągania punktów (węzłów) na linii zaznaczenia.

 • Zmienia rozmiar fragmentów rysunku.

 • Przesuwa wklejony fragment rysunku w obszarze roboczym.

 • Omawia operację przekształcania rysunków na przykładzie operacji przerzucania w poziomie.

 • Modyfikuje rysunek poprzez przekształcanie jego fragmentów.

 • Objaśnia sposób kopiowania fragmentów rysunku do innego pliku graficznego.

 • Tworzy graficzną kompozycję zgodną z poleceniami w ćwiczeniu.

 • Wykorzystuje różnorodne przekształcenia fragmentów rysunku w celu uatrakcyjnienia kompozycji graficznej.

25

Wiosenne porządki

 • Zdobywa informacje na dany temat, korzystając z programu Cztery pory roku z płyty CD-ROM.

 • Otwiera okna folderów źródłowego i docelowego, rozmieszcza je na Pulpicie tak, aby się nie zasłaniały.

 • Rozpoznaje ikony plików tekstowych i graficznych.

 • Przegląda zawartość dysku twardego w celu wyszukania określonego pliku.

 • Wykonuje operacje przenoszenia, kopiowania i usuwania plików według wskazówek.

 • Omawia sposób wykonania operacji przenoszenia i kopiowania metodą przeciągania z zastosowaniem prawego przycisku myszki.

 • Omawia sposób wykonania operacji usuwania plików metodą przeciągania z zastosowaniem lewego przycisku myszki.

 • Samodzielnie wykonuje operacje przenoszenia, kopiowania i usuwania plików.

 • Objaśnia możliwość przenoszenia, kopiowania i usuwania poznanym sposobem również folderów.

 • Podaje inne sposoby przenoszenia, kopiowania i usuwania plików i folderów niż poznane na lekcji.
26

Pisanki wielkanocne

 • Korzysta ze słownika ortograficznego z płyty CD-ROM w celu wyjaśnienia pisowni wyrazów z trudnościami ortograficznymi.

 • Określa przeznaczenie narzędzi zgromadzonych w Przyborniku.

 • Wykonuje rysunki zgodnie ze wskazówkami.

 • Omawia narzędzie Aerograf i jego cechy.

 • Tworzy pracę graficzną zgodnie z tematem, wykorzystując różne narzędzia i dbając o estetykę kompozycji.

 • Tworzy napisy na gazetkę klasową w celu przygotowania wystawki prac uczniów.

27

Ziemia planetą Układu Słonecznego

 • Wykorzystuje program Z kart historii Polski z płyty CD-ROM do poszerzenia swoich wiadomości o Mikołaju Koperniku.

 • Przepisuje tekst według wzoru z podziałem na akapity.

 • Zmienia rodzaj i rozmiar czcionki.

 • Wstawia puste wiersze między akapitami.

 • Wyróżnia fragmenty tekstu przez podkreślenie.

 • Wykorzystuje treści zawarte w programie Z kart historii Polski do zdobywania wiadomości o Układzie Słonecznym.

 • Omawia określenie: akapit.

 • Sprawnie przepisuje tekst i nadaje mu format zgodny z poleceniami w ćwiczeniu.

 • Wskazuje na możliwość stosowania różnych rodzajów podkreśleń w innych edytorach tekstu.

28

Chrońmy naszą Ziemię

 • Uruchamia zabawę Wpisywanka z płyty CD-ROM i wykonuje zadania zgodnie ze scenariuszem zabawy.

 • Wymienia sposoby wyrównania akapitu.

 • Wyrównuje akapity z wykorzystaniem przycisków paska formatu według wzoru dokumentu.

 • Wyróżnia fragmenty tekstu poprzez zmianę stylu czcionki.

 • Analizuje wygląd wzorcowego dokumentu i wyszczególnia jego charakterystyczne cechy.

 • Objaśnia sposób zmiany wyrównania akapitu z wykorzystaniem przycisku na pasku narzędzi.

 • Podaje przykład edytora tekstu, w którym istnieje dodatkowy sposób wyrównania tekstu poprzez justowanie.

 • Wskazuje w podręczniku tekst wyrównany poprzez justowanie.
29

Sylwetki wielkich Polaków

 • Wykorzystuje program Z kart historii Polski z płyty CD-ROM do poszerzenia swoich wiadomości o wielkich Polakach.

 • Porządkuje planszę graficzną zgodnie z poleceniami w ćwiczeniu.

 • Analizuje temat, budowę i formę planszy graficznej.

 • Wykorzystuje poznane narzędzia i operacje edytora grafiki do sprawnego i bezbłędnego wykonania planszy graficznej na zadany temat.

 • Samodzielnie tworzy interesujące plansze graficzne na zadany temat.

30

O przyjaźni

 • Określa zastosowanie klawisza Enter oraz przycisków z paska narzędzi.

 • Wskazuje w tekście akapity.

 • Samodzielnie przepisuje tekst według wzoru z podziałem na akapity.

 • Objaśnia zasady pisania, modyfikowania i formatowania tekstu niezbędne do wykonania ćwiczeń.

 • Samodzielnie, bezbłędnie modyfikuje i formatuje tekst według poleceń w ćwiczeniu.

 • Wykorzystuje własne umiejętności pracy z programem WordPad, aby pomóc innym uczniom.

31

Laurka dla mamy

 • Wyszczególnia charakterystyczne cechy dokumentu (życzenia).

 • Redaguje życzenia, wykorzystując gotowe sformułowania.

 • Formatuje tekst zgodnie z zasadami.

 • Wykonuje estetyczny rysunek zgodnie z tematem.

 • Analizuje metody formatowania określonego dokumentu (życzeń).

 • Samodzielnie redaguje treść życzeń.

 • Omawia poznane narzędzia i operacje służące do wykonania kompozycji graficznej.

 • Tworzy ciekawą kompozycję graficzną na zadany temat.

 • Wykonuje laurkę z życzeniami według własnego projektu.

32

Wycieczka rowerowa

 • Otwiera witrynę internetową z płyty CD-ROM i przegląda ją.

 • Rozpoznaje stronę główną witryny internetowej oraz umieszczone na stronie odsyłacze.

 • Omawia rolę przycisków Wstecz i Dalej paska narzędzi przeglądarki internetowej.

 • Odnajduje na stronie WWW informacje na zadany temat.

 • Objaśnia pojęcia: Internet, strona internetowa (strona WWW), przeglądarka internetowa, witryna internetowa.

 • Objaśnia sposób obsługi przeglądarki internetowej.

 • Wykorzystuje treści zawarte na stronach internetowych do poszerzenia swoich wiadomości z różnych dziedzin.

 • Omawia wady i zalety płynące z wykorzystania informacji z Internetu.
33

Święto wszystkich dzieci

 • Uruchamia przeglądarkę Internet Explorer ze skrótu na Pulpicie.

 • Wskazuje pasek adresu przeglądarki internetowej.

 • Wpisuje w pasku adresu przeglądarki internetowej podany adres i otwiera wskazaną stronę WWW.

 • Przegląda otwartą stronę internetową i zapoznaje się z zawartymi na niej informacjami.

 • Korzysta z dostępnych w Internecie gier dla dzieci.

 • Objaśnia pojęcia: strona startowa oraz adres strony WWW.

 • Omawia przeznaczenie paska adresu przeglądarki internetowej.

 • Samodzielnie przegląda w Internecie strony o podanych adresach, korzysta z odsyłaczy.

 • Wykorzystuje informacje zgromadzone na stronach WWW do wykonania zadań.

 • Wymienia nazwy najczęściej używanych przeglądarek internetowych.

 • Rozróżnia tryby pracy przeglądarki internetowej.

 • Omawia budowę adresu strony internetowej.

34

Zbliżają się letnie wakacje

 • Wykorzystuje program Cztery pory roku z płyty CD-ROM w celu zapoznania się z zagadnieniami bezpieczeństwa w czasie letnich wakacji.

 • Uruchamia przeglądarkę Internet Explorer z wykorzystaniem przycisku Start.

 • Podaje przykładowy adres strony z poznaną wyszukiwarką.

 • Omawia zasady pracy z wyszukiwarką internetową.

 • Otwiera i obsługuje wyszukiwarkę internetową według wskazówek.

 • Wyszukuje strony WWW, wpisując w polu tekstowym wyszukiwarki pojedyncze wyrazy.

 • Otwiera wskazane strony WWW, których adresy zostały wyświetlone w wyniku wyszukania, w celu zapoznania się z zawartymi tam informacjami.

 • Omawia pojęcie wyszukiwarki internetowej i jej rolę w przeglądaniu zasobów internetowych.

 • Wyszukuje strony WWW, wpisując w polu tekstowym wyszukiwarki zwroty ujęte w cudzysłów.

 • Wyszukuje w Internecie informacje na zadany temat, korzystając z poznanych wyszukiwarek internetowych.

 • Żegluje po Internecie, korzystając z różnych wyszukiwarek w celu odnalezienia informacji do opracowania własnych wypowiedzi.

 • Samodzielnie posługuje się wyszukiwarką internetową według potrzeb.

 • Pobiera ze strony internetowej teksty oraz grafikę i zapisuje je w plikach.
35

Wakacyjne plany

 • Wyjaśnia określenia: poczta elektroniczna, adres e-mail, program pocztowy.

 • Uruchamia program pocztowy za pomocą skrótu znajdującego się na Pulpicie.

 • Otwiera okno redagowania wiadomości.

 • Wpisuje adres e-mail i temat listu.

 • Redaguje, wysyła i odbiera listy elektroniczne według wskazówek.

 • Rozpoznaje folder Skrzynka odbiorcza.

 • Rozpoznaje wiadomości przeczytane i nieprzeczytane.

 • Kończy pracę z programem pocztowym.

 • Porównuje pocztę tradycyjną i elektroniczną.

 • Wymienia podstawowe funkcje programu pocztowego.

 • Objaśnia obsługę poznanych elementów okna programu pocztowego.

 • Omawia poznane elementy okna redagowania wiadomości.

 • Samodzielnie redaguje i formatuje list elektroniczny.

 • Samodzielnie wysyła, odbiera i odczytuje pocztę elektroniczną.

 • Omawia działanie poczty elektronicznej.

 • Tworzy listy elektroniczne z załącznikami.

 • Omawia zalety i wady poczty elektronicznej.
1 Przykłady wymagań wykraczających poza przewidywane osiągnięcia uczniów.Pobieranie 141 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna