Propozycja dla flotPobieranie 122.66 Kb.
Data15.04.2018
Rozmiar122.66 Kb.


Procedura uzyskania karty paliwowej (KONSUMENT):1. Umowę należy wydrukować w dwóch egzemplarzach,
2. Prosimy o czytelne wypełnienie danych Państwa (imię i nazwisko),
3. Prosimy o czytelne wpisanie numeru umowy leasingu, oraz datę zawarcia umowy leasingu w § 1. umowy (numer umowy leasingu, datę zawarcia umowy leasingu),
4. Prosimy o parafowanie każdej ze stron obu egzemplarzy i czytelne podpisy we wskazanym miejscu „ZA Klienta”,
5. Oba egzemplarze dokumentów, prosimy przesłać listem poleconym na adres:
MASTERLEASE SP. Z O.O.,
UL. POLANKI 4, 80-308 GDAŃSK,
Z dopiskiem: „EMILIA ZIELEZIŃSKA – KARTY PALIWOWE”
6. W ciągu 14 dni otrzymają Państwo przesyłkę z podpisanymi dokumentami i kartą paliwową.
Pytania w zakresie kart paliwowych prosimy kierować na adres paliwo@masterlease.pl


UMOWA
SPRZEDAŻY PALIW W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM PRZY UŻYCIU KART MLOTOWYCH

zawarta w Gdańsku w dniu ……………………………..r., pomiędzy:
MASTERLEASE” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-308, przy ul. Polanki 4, NIP: 584-26-99-948, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku
pod nr 0000362287, zwaną dalej „ML”, reprezentowaną przez:


 1. JAKUB KIZIELEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU

a
Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………….

zamieszkały/-ła …………………………………………………………………………….……………

PESEL: …………………………………………

NIP:…………………………………………....


Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………………………….

zamieszkały/-ła ……………………………………………………………………..……………………

PESEL: …………………………………………

NIP:…………………………………………....zwaną dalej „Klientem”
określanymi dalej łącznie „Stronami”.
Użyte w niniejszej umowie poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Klient – podmiot będący stroną niniejszej umowy, będący Korzystającym na podstawie umowy leasingu,

 2. ML – podmiot będący stroną niniejszej umowy, będący Finansującym na podstawie umowy leasingu tj. Masterlease Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku,

 3. Partner Handlowy- dostawca i sprzedający ML w systemie bezgotówkowym paliwa ciekłe i gazowe za pośrednictwem stacji paliw, dostarczający karty Flotowe, użytkowane przez Klienta.

 4. Stacje paliw- punkty sprzedaży paliw położone na terenie Polski i za granicami Polski, honorujące Karty Flotowe, uczestniczące w międzynarodowym systemie obsługi kart płatniczych,

 5. Karta Flotowa – karta paliwowa, będąca własnością Partnera Handlowego, wystawiona na ML, upoważniająca Klienta do nabywania, na wybranych stacjach paliw, w systemie bezgotówkowym, paliw ciekłych i gazowych oraz innego, oferowanego przez stacje paliw, asortymentu i usług, których dostępność określona jest odrębnie dla każdej karty paliwowej do pojazdów używanych przez Klienta na podstawie umowy leasingu oraz innego, oferowanego przez stacje paliw, asortymentu, którego dostępność określona jest odrębnie dla każdej karty paliwowej. Zakres asortymentu i usług karty Flotowej określona jest w Załączniku nr 2 stanowiącym integralną
  część niniejszej umowy.

 6. Kierowca – osoba, którą Klient wskazał ML jako uprawnioną do używania karty Flotowej, czynności takiej osoby związane z używaniem karty Flotowej uważane są za czynności Klienta,

 7. Transakcje Bezgotówkowe – zakupy przez Klienta paliw na stacji paliw poprzez użycie Kart Flotowych, po których następuje uregulowanie należności przez Klienta na podstawie zbiorczej Faktury Vat za dany okres rozliczeniowy.


§ 1.

 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad i trybu współpracy między Stronami w zakresie zakupu do pojazdów używanych , na podstawie umowy leasingu z dnia ……………………. nr …………………………………….paliw ciekłych i gazowych tj. wszystkich rodzajów benzyny, oleju napędowego, auto –gazu oraz innego, oferowanego przez stacje paliw, asortymentu, którego dostępność określona jest odrębnie dla każdej karty paliwowej, na stacjach paliw honorujących Karty Flotowe, uczestniczących w międzynarodowym systemie obsługi kart płatniczych. Niniejsza umowa określa zasady wydawania i używania przez Klienta Kart Flotowych, a także zasady rozliczeń za dokonane Transakcje Bezgotówkowe dokonywane przez Klienta przy użyciu Kart Flotowych w sieci stacji paliw honorujących Karty Flotowe.

 2. Sprzedaż o której mowa w ust.1 będzie dokonywana poprzez Transakcje Bezgotówkowe przy użyciu Kart Flotowych.

§ 2.

 1. Klient ponosi pełną odpowiedzialność oraz wszelkie konsekwencje wynikające z użycia Karty Flotowej przez osoby nie upoważnione.

 2. Zasady korzystania z Kart Flotowych określone będą każdorazowo dla danego rodzaju Kart Flotowych w Załączniku nr1 do niniejszej umowy.

§ 3.

 1. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe dla Transakcji Bezgotówkowych: Okres rozliczeniowy pomiędzy ML a Klientem od 1 do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego. Zbiorcza Faktura Vat wraz z raportem z dokonanych Transakcji Bezgotówkowych za dany okres rozliczeniowy będzie wystawiana do 10 – ego dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym.

 2. Płatności należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych dokonywane będą przez Klienta przelewem w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury Vat. Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu należności na rachunek bankowy ML.

 3. Płatności należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych będą przez ML księgowane na tym samym rachunku, na którym księgowane są opłaty wynikające z umowy leasingu, o której mowa w § 1 ust. 1.

 4. W przypadku nie dokonania w terminie zapłaty należności z tytułu Transakcji Bezgotówkowych na podstawie niniejszej umowy, Klient wyraża zgodę na zaliczanie przez ML, wszelkich płatności dokonywanych przez Klienta z tytułu niniejszej umowy oraz z umowy leasingu o której mowa w § 1 ust. 1, w pierwszej kolejności na zapłatę zaległych należności lub odsetek wynikających z którejkolwiek z tych umów niezależnie od dyspozycji złożonej przez Klienta.

 5. Niedokonanie zapłaty należności z tytułu Transakcji bezgotówkowych w terminie skutkuje naliczaniem przez ML odsetek za opóźnienie, w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie w rozumieniu przepisu art. 481 § 2¹ kodeksu cywilnego naliczanych od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego do dnia zapłaty.

 6. W przypadku przekraczającego 30 dni opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej umowy bądź z umowy leasingu, o której mowa w § 1 ust. 1, ML może dokonać zablokowania wszystkich Kart Flotowych wydanych Klientowi.

 7. Decyzję o ewentualnym wydaniu nowych Kart Flotowych podejmuje ML. W przypadku, w którym poza zablokowaniem Kart Flotowych ML dokonała wypowiedzenia niniejszej umowy zgodnie z § 6 ust. 2, wydanie nowych Kart Flotowych w ramach tej samej Umowy o sprzedaży Paliw w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart Flotowych nie jest możliwe.

 8. W przypadku wypowiedzenia przez ML umowy leasingu o której mowa w § 1 ust. 1, ML ma prawo w dacie wypowiedzenia dokonać blokady wszystkich Kart Flotowych wydanych Klientowi.


§ 4.

Klient może dokonywać w danym okresie rozliczeniowym Transakcji Bezgotówkowych przy użyciu Kart Flotowych w granicach Limitów ustalonych dla każdej Karty Flotowej.§ 5.

Klient oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i upoważnia przez okres obowiązywania niniejszej umowy ML do wystawiania faktur VAT z tytułu realizacji niniejszej umowy bez podpisu osoby przez nią upoważnionej na Numer Identyfikacji Podatkowej podany w niniejszej umowie.§ 6.


 1. Niniejsza Umowa zawarta jest na czas określony tj. okres obowiązywania zawartej przez Strony umowy leasingu o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy. Niniejsza umowa ulega rozwiązaniu z dniem rozwiązania umowy leasingu o której mowa w § 1 ust.1 niniejszej umowy.

 2. ML zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia w następujących przypadkach:

 1. rozwiązania zawartej przez ML z Partnerem Handlowym umowy na sprzedaż paliw w systemie bezgotówkowym,

 2. nie dokonania zapłaty należności, wynikających z niniejszej umowy przez Klienta za co najmniej dwa okresy rozliczeniowe,

 3. naruszenia przez Klienta jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy,
 1. Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory pozostające w związku z Umową rozstrzygane będą przez sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby ML.

§ 7.

 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 3. Wszelkie sformułowania zapisane z niniejszej Umowie z dużej litery mają znaczenie przypisane im Definicjach wskazanych w niniejszej umowie.

§ 8.

 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 2. Integralną częścią niniejszej umowy są jej Załączniki.

Za ML

1. ___________________________________( imię i nazwisko/a oraz funkcje)

Za Klienta
2. ___________________________________ 2. ___________________________________

( imię i nazwisko/a oraz funkcję) ( imię i nazwisko/a oraz funkcję)

Załącznik nr 1

Do umowy sprzedaży paliw w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart Flotowych

Zasady korzystania z Kart Flotowych SHELL.

1. Wydawanie i korzystanie z Kart Flotowych.


 1. Po otrzymaniu Karty należy ją niezwłocznie podpisać. W przypadku Karty przypisanej do pojazdu należ wpisać numer rejestracyjny pojazdu.

 2. Dla każdej dostarczonej Karty Klient otrzyma numer PIN. Klient będzie miał prawo ujawnić numer PIN innym Kierowcom. Kierowcy będą utrzymywali numery PIN w tajemnicy i nie będą ujawniali ich osobom trzecim, nie wyłączając pracowników Stacji Paliw.

 3. Kartą może posługiwać się wyłącznie Kierowca.

 4. Na Karcie wytłoczona zostanie liczba wskazująca rodzaj Towarów i Usług, do nabywania których dana Karta może być wykorzystana.

 5. Na Karcie wydanej w okresie ważności innej Karty wytłoczony będzie okres ważności.

 6. Karty nie można wykorzystywać po upływie okresu jej ważności. W takiej sytuacji ML, zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu, wymieni taką Kartę na nową.

 7. Karty można korzystać po okazaniu jej pracownikowi Stacji Paliw. W celu stwierdzenia tożsamości osoby posługującej się Kartą, Kierowca potwierdzi
  dokonanie transakcji poprzez wprowadzenie numeru PIN do czytnika (w przypadku elektronicznej akceptacji Karty) lub podpisze dokument
  zakupu (w przypadku akceptacji ręcznej będzie to tzw. voucher). Każda transakcja dokonana przy użyciu Karty potwierdzona zostanie dokumen­tem zakupu, a gdyby nie został on wystawiony - paragonem.

 8. Pracownik Stacji Paliw ma prawo zbadać zgodność numeru rejestracyjnego wytłoczonego na Karcie z numerem rejestracyjnym pojazdu, którym porusza się Kierowca (w przypadku Karty przypisanej do pojazdu) i odmówić spełnienia świadczenia w razie stwierdzenia niezgodności.2. Identyfikowanie klienta.


 1. Karty Flotowe służą do potwierdzania transakcji zakupu Towarów i Usług dokonywanych przez

Klienta w Punktach sprzedaży administrowanych przez Partnera Handlowego lub którejkolwiek

ze Stacji Paliw. 1. Z Kart Flotowych można korzystać poprzez ich okazanie Partnerowi Handlowemu lub Stacji

Paliw. W celu stwierdzenia tożsamości Klienta lub Kierowcy, potwierdzi on dokonaną przez

siebie transakcję poprzez wprowadzenie swojego numeru PIN do czytnika (w przypadku

elektronicznej akceptacji Karty Flotowej) Uprawniony przedstawiciel Partnera Handlowego lub

Stacji Paliw będzie miał prawo, lecz nie obowiązek, zbadać zgodność numeru rejestracyjnego

wytłoczonego na Karcie Flotowej z dowodem rejestracyjnym pojazdu, którym porusza się

Kierowca (w przypadku Karty Flotowej przypisanej do pojazdu) i w przypadku stwierdzenia

niezgodności, uprawniony przedstawiciel, jest obowiązany odmówić spełnienia świadczenia.

Partner Handlowy i Stacje Paliw nie będą zobowiązani do przeprowadzania innych niż

wymienione w ust. 2 niniejszego paragrafu czynności zmierzających do weryfikacji Kierowcy.
3. Zagubienie Karty Flotowej.


 1. Klient jest odpowiedzialny za bezpieczne przechowywanie wszystkich wydanych mu Kart

Flotowych i za właściwe z nich korzystanie w sposób zgodny z postanowieniami Umowy.

 1. W przypadku utraty, kradzieży lub zniszczenia Karty Flotowej, Klient zobowiązany będzie do

natychmiastowego zawiadomienia o tym ML, na drodze mailowej poprzez przesłanie

pisemnego powiadomienia na adres: paliwo@masterlease.pl, a następnie ML będzie

zobowiązany do natychmiastowego zawiadomienia Partnera Handlowego. Karta Flotowa

zgłoszona przez Klienta jako utracona, zostanie zastrzeżona przez Partnera Handlowego. 1. Klient będzie zobowiązany do zapłaty za wszystkie Towary i Usługi nabyte przy wykorzystaniu

Karty Flotowej, która zostanie skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona, o ile takie

nabycie nastąpiło w okresie rozpoczynającym się w dniu wydania danej Karty Flotowej

Klientowi, a kończącym się w przypadku transakcji zrealizowanych w Polsce pierwszego Dnia

roboczego następującego po dniu otrzymania przez ML zawiadomienia o utracie Karty Flotowej, a w przypadku transakcji zrealizowanych za granicą – piątego Dnia roboczego

następującego po otrzymaniu przez ML wyżej wymienionego zawiadomienia.


 1. Po pisemnym zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Klient, na swoje

żądanie, poprzez zamówienie karty w ML otrzyma Kartę Flotową zamienną (oznaczoną takimi

samymi danymi Klienta, jak Karta Flotowa skradziona, zniszczona lub w inny sposób utracona)

wraz z nowym numerem karty i nowym numerem PIN


 1. W przypadku odzyskania Karty Flotowej zgłoszonej wcześniej do Partnera Handlowego jako

utraconej, Klient zobowiązany będzie do natychmiastowego przecięcia jej na pół i przesłania

na adres ML listem poleconym. W żadnym wypadku Klientowi nie wolno wykorzystywać

zastrzeżonej, a następnie odzyskanej Karty Flotowej dla celów objętych Umową.


 1. Klient zobowiązany będzie do dostarczenia ML wszystkich posiadanych przez siebie

informacji dotyczących okoliczności utraty lub nienależytego wykorzystania Karty Flotowej, zaś

ML będzie uprawniony do ujawnienia tych informacji właściwym w ocenie ML organom lub

osobom.

Załącznik nr 2do Umowy sprzedaży paliw w systemie bezgotówkowym przy użyciu kart Flotowych


Shell Polska Sp.z o.o.


RODZAJE KART
KOD PRODUKTU

PRODUKTY

3

zakup wszystkich rodzajów paliw ,opłaty drogowe oraz zakup pozostałych artykułów dostępnych w sklepach na stacjachKARTA MAGNETYCZNA – wystawiana na numer rejestracyjny pojazdu
1. Zasięg na terytorium Polski (PL)PL - kartą będzie można się posługiwać tylko na terenie Polski

2. LIMITY

- 1000 zł brutto miesięcznie3. Opłata za wyrobienie karty

- 20,00 zł netto – za każdą kolejną kartą w wyniku utraty poprzedniej (zagubienie, kradzież itp.)

Pobieranie 122.66 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna