Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStrona5/5
Data24.02.2019
Rozmiar3 Mb.
1   2   3   4   5
UMOWA NR DZ/223/……./2012

na dostawę i instalację sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” do przetargu nieograniczonego znak: DZ/220/76/2012
zawarta w dniu .......................... w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym


z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4

zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000003593,

NIP 851 – 25 – 37 – 954

zwanym „Zamawiającym”, którego reprezentuje:

1. Dyrektor - dr n. med. Mariusz Pietrzak
a:

.............................................................

z siedzibą ..........................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

NIP .......................................................

zwanym „Wykonawcą„ , którą reprezentuje:

1. …………………... - ....................................

2. …………………... - ....................................

o następującej treści:


§ 1


 1. Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” zwanych dalej „urządzeniami medycznymi”, spełniające wszystkie wymagane parametry po cenie zgodnej z wyciągiem z oferty przetargowej, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

 2. Dostawa urządzenia medycznego nastąpi w terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

 3. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy brutto wynosi ...................... zł

Słownie brutto: .................................................................................................................................

Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy netto wynosi ...................... zł

Słownie netto: ...................................................................................................................................


 1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy powinno zawierać koszty związane z:

 1. dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń medycznych

 2. szkoleniem personelu medycznego z obsługi urządzenia (potwierdzone wystawieniem imiennego certyfikatu) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym - dotyczy zadania 1, 2, 3, 7

 3. przeszkoleniem personelu medycznego (potwierdzone wystawieniem imiennego certyfikatu) w ilości min. 3 osób w zakresie obsługi urządzenia - dotyczy zadania 4, 6, 8

- podstawowe po dostawie

- przypominające w terminie uzgodnionym z Zamawiającym 1. przeszkoleniem i wystawieniem imiennego certyfikatu uprawniającego do dokonywania przeglądów i prostych napraw dla pracownika Pracowni Sprzętu Medycznego - dotyczy zadania 4, 5, 6

 1. W cenie dostawyWykonawca'> Wykonawca będzie wykonywał 2 coroczne przeglądy techniczne.


§ 2
Strony ustalają następujące warunki płatności:

 1. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury dopiero po dostarczeniu, zamontowaniu i uruchomieniu urządzenia i podpisaniu przez Zamawiającego (pracownika Pracowni Naprawy Aparatury Medycznej) protokołu odbioru (wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 6 do SIWZ).

 2. Przeszkolenie wyznaczonego przez Zamawiającego personelu w zakresie obsługi aparatu (potwierdzonego wystawieniem imiennego certyfikatu) odbędzie się po uruchomieniu aparatu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

 3. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze i protokole odbioru następującego opisu: „Projekt pt.: ”Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie” nr WND-RPZP.07.03.01-32-005/09 zgodnie z umową o dofinansowanie nr UDA-RPZP.07.03.01-32-005/09-00 jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013”.

 4. Faktura powinna zawierać informacje o numerze umowy przetargowej, której dotyczy. Numer umowy przetargowej może być umieszczony na załączniku do faktury. Nazwy poszczególnych pozycji na fakturze muszą ściśle odpowiadać nazwom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Zamawiający dokona zapłaty za dostarczone urządzenie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 6. Przez datę zapłaty należy rozumieć dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.__Wykonawca'>Zamawiającego.

 7. Wykonawca nie może cedować należności wynikających z umowy na rzecz innego podmiotu bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 3 1. Koszty ubezpieczenia i transportu do Zamawiającego ponosi Wykonawca.

§ 4       1. Wykonawca udziela …... miesięcznej gwarancji na dostarczone urządzenie zgodnie z warunkami zawartymi w ofercie przetargowej.

       2. Zgłaszanie awarii odbywa się całodobowo.

       3. Termin naprawy wynosi - 3 dni robocze od momentu zgłoszenia usterki, w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy - 7 dni (dotyczy zadania nr 6).

       4. W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi brak możliwości naprawy urządzenia w okresie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii, uniemożliwiającej pełne wykorzystanie możliwości techniczno – użytkowych urządzenia to zobowiązany jest najpóźniej w 4-tym dniu od daty zgłoszenia usterki do dostarczenia na czas naprawy urządzenia zastępczego minimum tej samej klasy.

       5. Niesprawność urządzenia liczona od dnia zgłoszenia awarii, związana z koniecznością jego naprawy, o ile Wykonawca nie zapewnił urządzenia zastępczego tej samej klasy, automatycznie przedłuża termin obowiązującej gwarancji o cały ten okres. W przypadku wymiany urządzenia na nowe – okres gwarancji liczy się od nowa od daty dostawy nowego urządzenia.

       6. W przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne określone w § 6 umowy.

       7. Zamawiający dopuszcza możliwość jedynie 3 awarii jakiejkolwiek części czy podzespołu urządzenia w okresie trwania gwarancji. W przypadku kolejnego uszkodzenia uniemożliwiającego pracę urządzenia w pełnym zakresie jego możliwości technicznych, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany uszkodzonego urządzenia na nowy w terminie 5 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia.

       8. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres 10 lat po upływie okresu gwarancji. Zamawiający będzie mógł zakupywać części bez konieczności opłacania usługi serwisowej.

       9. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez:

............................................................................

............................................................................


§ 5


 1. Zamawiający w terminie 90 dni od daty podpisania umowy, ma prawo powołać niezależnego rzeczoznawcę przy pojawieniu się wątpliwości czy dostarczony przedmiot zamówienia odpowiada wymogom zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 2. O wystąpieniu wątpliwości i powołaniu rzeczoznawcy Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę.

 3. Za niezależnego rzeczoznawcę uznaje się osobę posiadającą niezbędne uprawnienia do wystawiania ekspertyz i zarejestrowaną w odpowiedniej izbie rzeczoznawców lub wpisaną na listę biegłych sądowych na terenie Polski.

 4. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu kosztów ekspertyzy poniesionych przez „Zamawiającego” w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 5. Wykonawca zobowiązany jest na swój koszt do wymiany przedmiotu dostawy / niezgodnego z SIWZ / na odpowiadający parametrom techniczno – użytkowym opisanym w specyfikacji w terminie do 10 dni od przedłożenia mu opinii rzeczoznawcy. W przypadku braku możliwości wymiany dostarczonego urządzenia na właściwe, zgodne z wymogami SIWZ, umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego, a wszelkie koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do odebrania przedmiotu dostawy na swój koszt w terminie 10 dni od daty rozwiązania umowy i zwrotu pełnej wartości dostarczonego urządzenia, określonej w umowie, w terminie 10 dni od daty rozwiązania umowy.

 6. Jeżeli w okresie 6 lat od daty zakupu urządzeń medycznych dojdzie gdziekolwiek do incydentu medycznego w postaci jakiegokolwiek wadliwego działania albo pogorszenia cech lub działania urządzenia medycznego, które mogą lub mogły bezpośrednio lub pośrednio doprowadzić do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta skutkującego wprowadzeniem przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zakazu użytkowania urządzeń będących przedmiotem dostawy, Wykonawca zobowiązany jest, na czas zakazu, zapewnić w ciągu 5 dni ( licząc od daty ogłoszenia zakazu ) sprawny sprzęt o takich samych lub lepszych parametrach techniczno – użytkowych i w liczbie odpowiadającej wycofanym z użycia urządzeniom.

W przypadku zaistnienia konieczności wymiany podzespołów, modyfikacji technicznych czy napraw, których dokonanie stałoby się warunkiem dopuszczenia do eksploatacji urządzenia medycznego (po wprowadzeniu zakazu), Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić je na swój koszt, a urządzenia objąć nową gwarancją lub wymienić na nowe ( dopuszczone do eksploatacji ).

W przypadku wydania decyzji o ostatecznym zakazie użytkowania urządzeń medycznych dostarczonych Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest wymienić je na nowe dopuszczone do używania lub dokonać zwrotu wartości urządzenia (wg ceny z umowy) w terminie 10 dni od daty wydania decyzji.


§ 6


 1. Strony ustalają, iż „Wykonawca” zapłaci „Zamawiającemu” kary umowne:

  1. za opóźnienie w dostawie, montażu i uruchomieniu urządzenia - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu dostawy określonej w § 1 ust. 3 umowy za każdy dzień zwłoki,

  2. za opóźnienie w naprawie urządzenia, w dostawie urządzenia zastępczego, w wymianie urządzenia na nowe w określonym terminie ( § 4 ust. 3, 4, 7 oraz § 5, ust. 6, niniejszej umowy ) - w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu dostawy określonego w § 1 ust. 3 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki

  3. za nie wywiązanie się z postanowień zapisu § 1, ust. 4, 5 i 6 niniejszej umowy - w danym roku którego przegląd dotyczy - w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu dostawy określonej w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

 1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie w/w kar umownych z najbliżej wymagalnych wynagrodzeń

§ 7
Zmiany umowy wymagają formy pisemnej - pod rygorem nieważności.
§ 8


 1. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 2. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić, gdy:

  1. ulegnie zmianie stan prawny, w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.

  2. wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy lub pojedynczego zamówienia objętego przedmiotem umowy. Za okoliczność skutkującą potrzebą zmiany terminu realizacji umowy strony uznają w szczególności nieukończenie robót budowlanych na obiekcie, w którym przedmiot niniejszej umowy będzie instalowany. W takim przypadku termin realizacji zostanie przedłużony maksymalnie o 3 miesiące licząc od dnia upływu ostatniego dnia terminu realizacji przedmiotu umowy wyznaczonego dla Wykonawcy.


§ 9

Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa, zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a wszelkie spory między stronami będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd w Szczecinie.


§ 10
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach – trzy egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
WYKONAWCA: ZAMAWIAJĄCY:

Załączniki:

Zał. Nr 1 – wyciąg z oferty cenowej (do zad. nr ……..)

Zał. Nr 2 – wymagania techniczne oraz wymagania dodatkowe (do zad. nr ……..)


Załącznik nr 6 do SIWZProjekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013


Tytuł projektu: „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”
Numer projektu: WND-RPZP.07.03.01-32-005/09 Numer umowy: UDA-RPZP.07.03.01-32-005/09-00PROTOKÓŁ ODBIORU

spisany w dniu …………………….

w sprawie odbioru sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”
Zadanie nr …. – ………………………..

Wydatek nr ……….. - ……………………………………………………………………….
 • Przyjmujący/Inwestor:

  Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony z siedzibą w Szczecinie przy ul. Arkońskiej 4,

  w imieniu którego działa:

  -

  -


 • Przekazujący/Wykonawca:

  , w imieniu którego działa:
  ……………………………………….

  - ……………………………………………..

 • Dokonano odbioru: wyposażenia (sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie):

  -


 • Przyjmujący potwierdza otrzymanie dokumentacji zainstalowanego sprzętu: instrukcja obsługi, karta gwarancyjna.

 • Dostawy dokonano zgodnie z umową nr DZ/223/ /…….. z dnia r…………

 • Wartość przekazanego sprzętu wynosi: ………………….. brutto.

 • Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 • Na tym protokół zakończono i podpisano.


PRZEKAZUJĄCY: PRZYJMUJĄCY:
znak sprawy: DZ/220/76/2012Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu