Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoStrona3/5
Data24.02.2019
Rozmiar3 Mb.
1   2   3   4   5

OFERTA CENOWA

Ja (My), niżej podpisany(-ni) ....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz :

...............................................................................................................................................................

(pełna nazwa wykonawcy)
...............................................................................................................................................................

(adres siedziby wykonawcy)


REGON: ……………………………………………………………… NIP: …………………………………………………………………….
Nr konta bankowego: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr telefonu: ………………………………………………………… Nr faxu: ……………………………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………………...
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn:
Dostawa i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”:


 1. Oferuję(-jemy) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na warunkach płatności określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę umowną netto i brutto podaną w załączniku nr 2.1 – 2.8 do SIWZ.
 1. Oświadczam(-my), że dostarczymy i zamontujemy na swój koszt przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem przetargowym dla Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie w terminie do 8 tygodni od daty podpisania umowy.
 1. Oświadczam(-my), że przedmiot zamówienia należy do klasy wyrobów medycznych (należy podać klasę wyrobów medycznych dla poszczególnego wyrobu wskazując nr zadania)

Numer zadania Klasa wyrobu medycznego

……………………. ……………………………………

……………………. ……………………………………


 1. Oświadczam(-my), że (w każdym czasie) na wezwanie Zamawiającego zobowiązuję(-emy) się do przedłożenia aktualnych świadectw dopuszczenia do obrotu i stosowania tzn:

 1. dla produktów kwalifikowanych jako wyrób medyczny - wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych oznaczonych znakiem zgodności CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010
 1. Oświadczam(-my), że jestem(-śmy) związany(-ni) niniejszą ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert.
 1. Oświadczam(-my), że zapoznałem(-liśmy) się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz projekcie umowy i akceptuję(-emy) je w całości. W razie wybrania mojej (naszej) oferty zobowiązuję(-jemy) się do podpisania umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
 1. Oświadczam(-my), że oferta nie zawiera/zawiera(właściwe podkreślić) informacji(-e) stanowiących(-e) tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:

.........................................................................................................................................................


 1. Serwis gwarancyjny wykonywany będzie przez:

............................................................................

............................................................................Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest: ……………………………………………………………………….

(imię nazwisko – stanowisko)
Osobą odpowiedzialną za realizację umowy i upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym ze strony Wykonawcy jest: ………………………………..………… tel. kont. ……………………….............. (imię nazwisko – stanowisko)
Ofertę składam(-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach.

Na ofertę składają się:

 1. ...................................

 2. ...................................

 3. ...................................

....................................……..…… ………..………………………………………………..……………………………

(miejscowość, data) (pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej /uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu


Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.)

Załącznik nr 2.1 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 1

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny spełniający parametry określone w załączniku nr 1.1 do SIWZ
10 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..…………………………………........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.2 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 2

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Urządzenie do monitorowania i defibrylacji spełniające parametry określone w załączniku nr 1.2 do SIWZ
2 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.3 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 3

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Centrala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego na dwa stanowiska spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.3 do SIWZ
1 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu


Załącznik nr 2.4 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 4

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Myjnia sprzętu spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.4 do SIWZ
2 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.5 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 5

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Stół zabiegowy spełniający parametry określone w załączniku nr 1.5 do SIWZ
4 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.6 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 6

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Myjnia endoskopów spełniająca parametry określone w załączniku nr 1.6 do SIWZ
1 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................
................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniu

Załącznik nr 2.7 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 7


Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Stoły operacyjne z kompletnym wyposażeniem w systemie blatów wymiennych (8 kolumn, 14 blatów z wózkami) spełniające parametry określone w załączniku nr 1.7 do SIWZ
8 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 2.8 do SWIZ
Formularz asortymentowo – cenowy do postępowania na dostawę i instalacja sprzętu medycznego dla SPWSZ w Szczecinie w ramach projektu p.n. „Centrum Zabiegowe z zapleczem łóżkowym w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Szczecinie”

do przetargu nieograniczonego znak DZ/220/76/2012
ZADANIE NR 8

Lp.

Opis

Nazwa handlowa

Ilość

Cena netto za 1 szt.

Wartość netto (kolumna 5 x kolumna 6)

Podatek VAT

Wartość brutto (kolumna 7 x kolumna 8)

1

3

4

5

6

7

8

9

1

Aparaty do znieczulania spełniające parametry określone w załączniku nr 1.8 do SIWZ
5 szt.

Razem
Cena całkowita oferty netto:………………………………………………………………………………………………….....

Słownie: cena całkowita oferty netto:….........................................................................................................

Kwota podatku VAT: …………………………………………………………………………………………….……………….

Słownie: kwota podatku VAT:………………………………………………………………………………………...…………

Cena całkowita oferty brutto:……………………………………………..……………………………….. ........................

Słownie: cena całkowita oferty brutto:............................................................................................................

................................... ...........................................................................................

/ miejscowość ,data / / pieczęć i podpis osoby / osób wskazanych w dokumencie,

uprawnionej / uprawnionych do występowania w obrocie

prawnym, reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń

woli w jego imieniuZałącznik nr 3 do SIWZ

................................................

(pieczęć wykonawcy)
Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu