Projekt SylabusaPobieranie 31.51 Kb.
Data24.05.2018
Rozmiar31.51 Kb.

Sylabus

A. INFORMACJE OGÓLNE

Nazwa

Komentarz

Nazwa przedmiotu

Ginekologia

Kierunek studiów

Pielęgniarstwo studia pomostowe

Jednostka prowadząca

Klinika Ginekologii i Uroginekologii

Kierownik jednostki

Dr hab.n.med. Andrzej Starczewski, prof. PUM

Osoba/y prowadzące

A. Brodowska, J. Nawrocka-Rutkowska

Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany

2010/2011, sem II.

Przyporządkowanie do grupy przedmiotów

podstawowe

Skrócony opis przedmiotu

Nauczanie podstawowych patologii w ginekologii, w tym zapalenia pochwy, stany zapalne przydatków macicy, mięśniaki macicy, endometrioza, podstawowe problemy menopauzy, zaburzenia miesiączkowania, nieprawidłowe krwawienia maciczne

Forma zajęć dydaktycznych- wykłady- 5 godz.Metody dydaktyczne

wykład informacyjny, seminarium, ćwiczenia przy pacjencie, badanie per vaginam, badanie ultrasonograficzne, interpretacja wyników, przygotowanie do operacji ginekologicznych i postępowanie pooperacyjne

Pełny opis przedmiotu /cele dydaktyczne wynikające z realizacji przedmiotu

Na postawie ściśle zdefiniowanych objawów poszczególnych patologii student PUM o kierunku pielęgniarstwo powinien potrafić postawić wstępne rozpoznanie i pomóc ukierunkować diagnostykę i postępowanie terapeutyczne

Wymagania wstępne


Materiał z poprzednich lat postawy ginekologii


Wykaz uzyskanych umiejętności / Efekty uczenia się

Przygotowanie studentów do objęcia profesjonalną holistyczną opieką kobiet z chorobami ginekologicznymi.

Zapoznanie studentów z patogenezą, przebiegiem, skutkami i postępowaniem pielęgnacyjno – leczniczym w chorobach narządu rodnego i sutka.

Przygotowanie studentów do planowania i prowadzenia zajęć edukacji zdrowotnej wobec kobiety i jej rodziny.


Punkty ECTS

1

Metody i kryteria oceniania

  • posługiwać się terminologią stosowaną w ginekologii ,

  • rozpoznawać problemy zdrowotne występujące u kobiet w różnych okresach jej życia,

  • charakteryzować metody diagnostyczne i operacyjne w ginekologii,

  • prowadzić zajęcia edukacyjne wobec kobiet w różnych okresach życia,

  • określić wskazania, korzyści i ryzyko stosowania hormonalnej terapii zastępczej,

  • charakteryzować stany zapalne narządu rodnego i sposób postępowania leczniczo – pielęgnacyjnego,
Sposób i forma zaliczenia


Egzamin pisemny

Rodzaj przedmiotu

Studia pomostowe, kierunku pielęgniarstwo,

Sposób realizacji przedmiotu

Sala seminaryjna, gabinet badań, gabinet zabiegowy, blok operacyjny, pracownia ultrasonograficzna

Język wykładowy
Literatura


Literatura podst: Bręborowicz G. H (red.) Ginekologia. Urban & Partner. Wrocław 2006.

Bręborowicz G. H. Położnictwo i Ginekologia. Tom II. PZWL. Warszawa 2006.Opala T.(red.) Ginekologia. Podręcznik dla położnych, pielęgniarek i fizjoterapeutów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL. Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca: Słomko Z. (red.) Ginekologia. Tom I i II. PZWL. Warszawa 2008

Benrubi G.I. Stany naglące w położnictwie i ginekologii. Springer PWN. Warszawa 1997.

Berek J. S. Nowak E. Ginekologia. Tom I, II, III. MediPage. Warszawa 2008.

Cekański A. Wybrane zagadnienia z położnictwa i ginekologii dla położnych. Śląska Akademia Medyczna. Katowice 1999.

Praktyki w ramach przedmiotu

B1. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

A. Brodowska

Stopień naukowy

Dr n. med.

Forma zajęć dydaktycznych

Wykłady

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji wykładów

Wiedza teoretyczna i praktyczna dla położnej mającej pierwszy kontakt z pacjentką zgłaszającą się do poradni ginekologicznej z powodu konkretnych objawów chorobowych, postawy diagnostyki i postępowania teoretycznego w ginekologii

Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji wykładów student potrafi zdefiniować podstawowe patologie narządu rodnego, posiada właściwą wiedzę na temat biocenozy pochwy, potrafi różnicować patogeny zapalenia pochwy, zna podstawowe preparaty przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne stosowane w ginekologii, potrafi zróżnicować zapalenie przydatków z zapaleniem wyrostka robaczkowego, zna najczęstsze objawy mięśniaków macicy i endometriozy, zna postępowanie terapeutyczne farmakologiczne i operacyjne tych schorzeń, posiada właściwą wiedzę na temat torbieli jajników, potrafi wyjaśnić pacjentce co to jest menopauza i jakie objawy wynikają z wygaśnięcia funkcji jajników, zna profilaktykę stosowaną aktualnie w ginekologii w różnych okresach życia kobiet,


Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Ustne sprawdzenie przygotowania do zajęć

Zakres tematów

Semestr zimowy:


Metody dydaktyczne
Literatura

Można rozszerzyć literaturę uzupełniającą o 2 pozycje inne niż w części A


B2. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

Nazwa

Komentarz

Nazwisko i imię wykładowcy

Jolanta Nawrocka-Rutkowska

Stopień naukowy

Dr n. med.

Forma zajęć dydaktycznych

seminaria

Cele dydaktyczne wynikające z realizacji seminariów
Efekty uczenia się zdefiniowane dla danej formy dydaktycznej zajęć w ramach przedmiotu

W wyniku realizacji seminariów student zna system Betesda odnoszący się do patologii szyjki macicy, postępowanie w przypadku poszczególnych dysplazji szyjki macicy u kobiet ciężarnych i nieciężarnych, wie na temat zaburzeń endokrynologicznych okresu dojrzewania, potrafi diagnozować zespól policystycznych jajników i hyperprolaktynemię, posiada podstawową wiedzę na temat niepłodności

Metody i kryteria oceniania dla danej formy dydaktycznej zajęć

Ustne sprawdzenie przygotowania do zajęć

Zakres tematów

Semestr zimowy:


Metody dydaktyczne
Literatura

Można rozszerzyć literaturę uzupełniającą o 2 pozycje inne niż w części A


Pobieranie 31.51 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna