Projekt parkinguPobieranie 12.19 Kb.
Data31.10.2017
Rozmiar12.19 Kb.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYNAJEM POMIESZCZENIA O POW.

NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 15 m2 NA OKRES NIE DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA


Numer postępowania konkursowego K8/2015
Data wywieszenia ogłoszenia 06.05.2015 r.
I. Wynajmujący.

Szpital Specjalistyczny im. Świętej Rodziny

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

02-544 Warszawa, ul. Madalińskiego 25.

tel. 22 4502200, faks 22 4502264,

e-mail: sekretariat@szpitalmadalinskiego.pl


II. Przedmiot konkursu.

Pomieszczenie o powierzchni 11,40 m2 znajduje się na terenie Szpitala Specjalistycznego im. Świętej Rodziny w holu głównym na poziome 0. Wynajmowane pomieszczenie przeznaczone jest na prowadzenie działalności handlowej tj. sklepu pod nazwą „Mama i dzieckoz artykułami dziecięcymi oraz akcesoriami dla kobiet w ciąży i mam.Okres wynajmu: 36 miesięcy.
III. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 21.05.2015 r. do godz. 10.00 w siedzibie Wynajmującego w Kancelarii Szpitala (Patio, poziom 0). Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w dniu 21.05.2015 r. o godzinie 10.30 w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia p. 15 (3 piętro).


IV. Zapoznanie się z informatorem konkursowym oraz udzielania informacji dodatkowych.

Z informatorem konkursowym oraz z informacjami dodatkowymi dotyczącymi warunków konkursu można zapoznać się w dniach od 06.05.2015 r. do 21.05.2015 r. w godzinach 9:00 - 14:00 w siedzibie wynajmującego w Dziale Administracyjno – Logistycznym oraz na stronie internetowej Szpitala www.szpitalmadalinskiego.pl.

Przedmiot najmu można oglądać codziennie w godz. 11:00 – 13:00 po uprzednim umówieniu się tel. 22/ 45-02-243 Pani Ewa Bodzak.
V. Wysokość i termin wnoszenia opłat z tytułu czynszu.

Minimalna wysokość opłat z tytułu czynszu za 1 m² powierzchni miesięcznie wynosi 140,00 zł netto (plus 23% podatek VAT). Opłaty z tytułu świadczeń dodatkowych obejmują: podatek od nieruchomości płacony raz w roku do 31 marca proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni wg stawek podatkowych dla Dzielnicy Mokotów oraz opłatę za energię elektryczną według wskazań podlicznika.

Czynsz płatny miesięcznie w terminie do 14 dni od daty doręczenia faktury przez szpital.
VI. Wymagania dotyczące wadium.

Dla uznania ważności oferty najemca zobowiązany jest wnieść wadium w pieniądzu w wysokości 2.500,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wynajmującego w ING Banku Śląskim S.A., Oddział Warszawa, nr 63 1050 1025 1000 0022 9386 9893 w takim czasie, aby wpłynęło ono na rachunek przed terminem składania ofert. Na poleceniu przelewu w rubryce „tytułem” należy wpisać „Wadium na konkurs na wynajem pomieszczenia o pow. 11,40 m2 – sklep Mama i dziecko”.

Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego należy dołączyć do oferty.VII. Wymagane dokumenty.

  1. Dokument określający status prawny Oferenta, tj. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  2. Potwierdzenie wpłacenia wadium.

  3. Ofertę cenową za wynajem pomieszczenia według wzoru podanego w Załączniku nr 1 Informatora Konkursowego.

  4. Zaakceptowany przez Oferenta projekt umowy przedstawiony w Załączniku nr 2.

  5. Oświadczenie oferenta wraz z wykazem prowadzenia działalności o podobnym charakterze (z odzieżą damską, z odzieżą dziecięcą, z odzieżą damską i dziecięcą, z artykułami dziecięcymi) w okresie ostatnich 4 lat przed upływem terminu składania ofert. Okres prowadzenia tej działalności nie może być krótszy niż 2 lata.

Wykaz powinien zawierać: miejsce, charakter i okres prowadzonej działalności.

Komisja Konkursowa;

Pobieranie 12.19 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna