Projekt – wersja 2Pobieranie 135.18 Kb.
Data22.04.2018
Rozmiar135.18 Kb.STATUT

BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA - SPÓŁKA AKCYJNA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Bank Ochrony Środowiska S.A. jest bankiem utworzonym na czas nieokreślony w formie spółki akcyjnej, działającej na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, Kodeksu spółek handlowych i innych przepisów prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.


§ 2

 1. Firma Spółki brzmi: Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna, w skrócie Bank Ochrony Środowiska S.A. lub BOŚ S.A.

 2. Siedzibą Banku jest Warszawa.

§ 3

 1. Bank posiada osobowość prawną.

 2. Bank prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą po uzyskaniu wymaganych zezwoleń.

 3. Bank może otwierać i posiadać rachunki w bankach polskich i zagranicznych.
 1. DZIAŁALNOŚĆ BANKU

§ 4

 1. Podstawowym celem Banku jest efektywne gospodarowanie kapitałami akcjonariuszy i środkami pieniężnymi powierzonymi przez klientów, zapewniające dochodowość działalności i bezpieczeństwo powierzonych środków.

 2. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie czynności bankowych, w tym: gromadzenie środków pieniężnych, udzielanie kredytów, dokonywanie rozliczeń pieniężnych, wykonywanie innych usług bankowych, a także świadczenie finansowych usług konsultacyjno-doradczych.

 3. Naczelną misją Banku jest wspieranie – poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych – działań służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, a także rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią.

 4. Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza w zakresie:

 1. ochrony powietrza, wody, powierzchni ziemi, lasów i zasobów naturalnych,

 2. przedsięwzięć związanych ze składowaniem i gospodarczym wykorzystaniem produktów odpadowych,

 3. rozwoju produkcji i usług służących ochronie środowiska oraz inicjatyw podejmowanych na rzecz ekologii.

 1. Misją Banku jest również oferowanie produktów oraz rozwój przedsiębiorstwa Banku w sferze powszechnej działalności bankowej, obejmującej w szczególności:

 1. świadczenie usług na rzecz międzynarodowych przedsiębiorstw,

 2. świadczenie usług na rzecz gmin, małych i średnich przedsiębiorstw,

 3. świadczenie usług na rzecz osób fizycznych.

 1. Misja rynkowa Banku w horyzoncie kilkuletnim jest uchwalana przez Radę Nadzorczą, wraz z wieloletnim programem rozwoju Banku.

§ 5


 1. Do zakresu działania Banku należy:

 1. przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów,

 2. prowadzenie innych rachunków bankowych,

 3. udzielanie kredytów,

 4. udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie
  i potwierdzanie akredytyw,

 5. emitowanie bankowych papierów wartościowych,

 6. przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych,

 7. wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego,

 8. udzielanie pożyczek pieniężnych,

 9. wykonywanie operacji czekowych i wekslowych,

 10. wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu,

 11. nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych,

 12. przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych,

 13. prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych,

 14. udzielanie i potwierdzanie poręczeń,

 15. wykonywanie czynności zleconych, związanych z emisją papierów wartościowych,

 16. pośrednictwo w dokonywaniu przekazów pieniężnych oraz rozliczeń w obrocie dewizowym,

 17. pełnienie funkcji banku depozytariusza.

2. Do zakresu działania Banku należy ponadto:

 1. obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

 2. zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

 3. dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

 4. dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,

 5. nabywanie i zbywanie nieruchomości,

 6. świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, w szczególności w zakresie związanym z ekologią,

 7. świadczenie usług faktoringowych,

 8. prowadzenie działalności akwizycyjnej na rzecz otwartych funduszy emerytalnych,

 9. pośredniczenie w prowadzeniu przez fundusze inwestycyjne zapisów na jednostki uczestnictwa, a także pośredniczenie w zbywaniu i odkupywaniu przez fundusze inwestycyjne jednostek uczestnictwa,

 10. świadczenie usług pośrednictwa na rzecz domów maklerskich,

 11. świadczenie usług pośrednictwa ubezpieczeniowego,

 12. prowadzenie czynności windykacyjnych na zlecenie banków oraz podmiotów, z którymi Bank zawarł umowy o wspólnym finansowaniu lub umowy o realizację działań w ramach programów operacyjnych.

§ 6


 1. Bank jest obowiązany do utrzymywania płynności płatniczej dostosowanej do rozmiarów i rodzaju działalności, w sposób zapewniający wykonanie wszystkich zobowiązań pieniężnych zgodnie z terminami ich płatności.

 2. Bank zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących limitów koncentracji zaangażowań.

 3. Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem Bank wykonuje czynności bankowe są zobowiązane zachować tajemnicę bankową.
 1. ZAŁOŻYCIELE BANKU I KOSZTY JEGO UTWORZENIA

§ 7

 1. Założyciele Banku:

 1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

 2. Przedsiębiorstwo Międzynarodowych Przewozów Samochodowych PEKAES,

 3. POLIMEX-CEKOP Spółka z o.o.,

 4. Polskie Towarzystwo Handlu Zagranicznego dla Elektrotechniki "ELEKTRIM",

 5. Główny Instytut Górnictwa,

 6. METRONEX Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego,

 7. Przedsiębiorstwo Uspołecznione "WROSILBET" Spółka z o.o.

 8. Bydgoskie Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Przemysłowego,

 9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Inwestycyjne "BUDMAR" Spółka z o.o.,

 10. A/S Niro Atomiser-Gladsaxevej 305, Dania

 11. SPOŁEM - Warszawska Spółdzielnia Spożywców Wola,

 12. Krzysztof Horodecki,

 13. Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Główny.

 1. Przybliżone koszty poniesione w związku z utworzeniem Banku, ustalone na dzień jego zawiązania, wyniosły 6.480,30 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych, trzydzieści groszy).
 1. ORGANY BANKU

§ 8

Organami Banku są: 1. Walne Zgromadzenie,

 2. Rada Nadzorcza,

 3. Zarząd Banku.
  1. WALNE ZGROMADZENIE

§ 9

 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Banku, w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

 3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli Zarząd nie zwoła go w terminie wymaganym przepisami prawa.

 4. Przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

 2. powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

 3. udzielenie członkom organów Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane w miarę potrzeb przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego.

 2. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

 3. Zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia mogą żądać akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego Banku. Żądanie takie należy złożyć do Zarządu na piśmie, najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno być uzasadnione.

 5. Zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy lub jej zdjęcie z porządku obrad wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia zapadłej większością ¾ głosów, po uzyskaniu zgody wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu wnioskodawców.

§ 10


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku,

 2. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku,

 3. podjęcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty,

 4. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

 5. udzielenie absolutorium członkom organów Banku,

 6. powoływanie lub odwoływanie członków Rady Nadzorczej,

 7. dokonywanie zmian Statutu Banku,

 8. upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia istotnych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Zgromadzenia,

 9. podejmowanie uchwał w sprawie podwyższania lub obniżania kapitału zakładowego,

 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie emitowania obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

 11. decydowanie o tworzeniu i znoszeniu funduszy, o których mowa w § 36
  ust. 1.,

 12. podejmowanie uchwał w sprawach połączenia, zbycia lub likwidacji Banku,

 13. wybór likwidatorów i ustalanie ich wynagrodzeń,

 14. ustalanie wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej,

 15. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez Zarząd i Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych, ustawie Prawo bankowe i Statucie Banku.

§ 11


 1. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd, wraz z uzasadnieniem, do rozpatrzenia Radzie Nadzorczej. Projekty uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu, za wyjątkiem uchwał porządkowych, wymagają opinii Rady Nadzorczej.

 2. Wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy składany do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie powinien zostać zgłoszony pisemnie Zarządowi Banku w terminie umożliwiającym Zarządowi zachowanie trybu zwoływania Walnego Zgromadzenia.

 3. Wnioski zgłoszone przez akcjonariuszy, Zarząd Banku po zaopiniowaniu przedstawia Radzie Nadzorczej.

 4. Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek zgłosić na Walnym Zgromadzeniu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

 5. Wniosek zgłoszony zgodnie z ust. 2 przez akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego będzie przedstawiony Walnemu Zgromadzeniu.

§ 12


 1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć akcjonariusze osobiście bądź przez swoich pełnomocników.

 2. Członek Zarządu i pracownik Banku nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 13


 1. Z zastrzeżeniem przypadków określonych w Kodeksie spółek handlowych lub
  w niniejszym Statucie, Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków głosowania.

§ 14


 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

 2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Banku lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym głosowanie tajne należy zarządzić na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Walne Zgromadzenie może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania
  w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

 4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.

§ 15


 1. Walne Zgromadzenie otwiera przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, albo inny członek Rady Nadzorczej. W razie nieobecności tych osób, Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd.

 2. Walne Zgromadzenie wybiera przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.

3. Protokół z Walnego Zgromadzenia sporządzany jest zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych oraz powinien zawierać:

 1. treść wniosków zgłaszanych w trakcie Walnego Zgromadzenia,

 2. imię i nazwisko osoby zgłaszającej wniosek,

 3. imię i nazwisko lub firmę osoby, w imieniu której został zgłoszony wniosek,

 4. rozstrzygnięcie w sprawie wniosku.

§ 16


 1. Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w takim samym trybie co jego zwołanie.

 2. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.
  1. RADA NADZORCZA

§ 17

 1. Rada Nadzorcza składa się z osób fizycznych wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję, w liczbie przez nie ustalanej, nie mniejszej niż 5 osób i nie przekraczającej 13 osób.

 2. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.

§ 18

 1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

 2. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady.

 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani przed upływem kadencji,
  a w ich miejsca mogą być wybrane inne osoby.

§ 19


 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są przez jej przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenie może być również zwołane w innym trybie przewidzianym w art. 389 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych.

 3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady Nadzorczej jej członkowie powinni być powiadomieni na piśmie, z równoczesnym podaniem porządku obrad.

 4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie powołania i odwołania członków Zarządu zapadają większością 2/3 głosów. Pozostałe uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane.

 8. Rada Nadzorcza uchwala regulamin pracy Rady Nadzorczej.

§ 20


 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku.

 2. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

 3. Rada Nadzorcza może powołać ze swoich członków komitet do spraw audytu wewnętrznego, który wykonuje czynności nadzorcze nad działalnością komórki audytu wewnętrznego.

 4. Rada Nadzorcza określa liczbę członków Zarządu Banku.

 5. Prezes Zarządu ma prawo wnioskować o powołanie i odwołanie członków Zarządu. Rada Nadzorcza powołuje i odwołuje prezesa oraz wiceprezesów i członków Zarządu.

 6. Powołanie dwóch członków Zarządu Banku, w tym prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wyrażenie zgody występuje Rada Nadzorcza.

 7. Rada Nadzorcza rozpatruje sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia, opiniując projekty uchwał Zgromadzenia, za wyjątkiem uchwał porządkowych.

 8. Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

 1. uchwalanie strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej i ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku,

 2. zatwierdzanie zasad ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem, polityk dotyczących zarządzania ryzykami bankowymi, ryzykiem operacyjnym oraz założeń polityki Banku w zakresie ryzyka braku zgodności,

 3. zatwierdzanie zasad polityki informacyjnej Banku,

 4. zatwierdzanie wewnętrznych procedur Banku dotyczących procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,

 5. zatwierdzanie uchwał Zarządu w sprawie struktury organizacyjnej Banku oraz tworzenia lub likwidacji oddziałów, za wyjątkiem oddziałów operacyjnych,

 6. informowanie Komisji Nadzoru Finansowego o składzie Zarządu oraz o zmianie jego składu niezwłocznie po jego powołaniu lub po dokonaniu zmiany jego składu, a także o członkach Zarządu, którym w ramach podziału kompetencji podlega w szczególności zarządzanie ryzykiem i komórka audytu wewnętrznego,

 7. ocena sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami
  i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

 8. ocena sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

 9. ustalanie wysokości wynagrodzeń członków Zarządu Banku,

 10. uchwalanie regulaminu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku i osobom zajmującym stanowiska kierownicze w Banku oraz innym osobom wymienionym w art. 79 ustawy Prawo bankowe,

 11. wydawanie lub zatwierdzanie przewidzianych w statucie regulaminów
  i zasad,

 12. podejmowanie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych lub poręczeń członkom organów Banku oraz innym osobom określonym w ustawie Prawo bankowe,

 13. zatwierdzanie wniosków Zarządu Banku w sprawach nabywania akcji
  i udziałów w spółkach o wartości nominalnej przekraczającej łącznie z już posiadanymi przez Bank akcjami i udziałami tych spółek równowartość 5% kapitału zakładowego Banku, z wyłączeniem akcji spółek dopuszczonych do publicznego obrotu,

 14. wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego oraz innych biegłych,

 15. nadzór nad wprowadzeniem w Banku systemu zarządzania oraz ocena adekwatności i skuteczności tego systemu,

 16. sprawowanie nadzoru nad działalnością wydzielonej w Centrali Banku komórki organizacyjnej audytu wewnętrznego,

 17. ocena okresowych informacji na temat stwierdzonych nieprawidłowości
  i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji.
  1. ZARZĄD BANKU

§ 21

 1. Zarząd Banku składa się co najmniej z 3 osób fizycznych, w tym: prezesa Zarządu, wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu oraz pozostałych wiceprezesów lub innych członków Zarządu.

 2. Członkowie Zarządu są powoływani przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Wspólna kadencja Zarządu trwa trzy lata; liczby kadencji nie ogranicza się.

 3. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu.

 4. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.

 5. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy niezastrzeżone innym organom Banku.

 6. Zarząd Banku w szczególności:

 1. reprezentuje Bank wobec sądów, organów administracji państwowej i osób trzecich,

 2. opracowuje projekty strategii działania Banku, w tym jego misji rynkowej oraz ogólnego poziomu ryzyka, a także rocznych planów finansowych Banku,

 3. podejmuje uchwały w sprawie struktury organizacyjnej Banku, jego Centrali oraz tworzenia i likwidacji oddziałów oraz oddziałów operacyjnych,

 4. podejmuje uchwały o nabyciu i zbyciu nieruchomości lub udziału
  w nieruchomości,

 5. opracowuje projekty aktów prawnych, których wydawanie należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

 6. podejmuje decyzje w sprawach dotyczących zaciągnięcia zobowiązań lub rozporządzenia aktywami, których łączna wartość w stosunku do jednego podmiotu przekracza 5 % funduszy własnych Banku,

 1. uchwala zasady polityki informacyjnej Banku,

 2. uchwala polityki dotyczące zarządzania ryzykiem w Banku,

 3. uchwala zasady ostrożnego i stabilnego zarządzania Bankiem,

 4. ustala limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku – dostosowane do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku,

 5. ustala wewnętrzne procedury Banku dotyczące procesów szacowania kapitału wewnętrznego, zarządzania oraz planowania kapitałowego,

 6. sprawuje nadzór nad zarządzaniem ryzykiem związanym z działalnością podmiotów zależnych.

 1. Zarząd Banku uchwala regulamin pracy Zarządu, określający sprawy, które wymagają kolegialnego podejmowania uchwał oraz sprawy proceduralne
  i formalne związane z odbywaniem posiedzeń.

 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały mogą być podjęte, jeśli w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa jego członków, w tym prezes Zarządu lub - w czasie jego nieobecności – wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu. W razie równej liczby głosów, decyduje głos prezesa Zarządu lub – w czasie jego nieobecności – głos wiceprezesa – pierwszego zastępcy prezesa Zarządu.

§ 22


 1. Prezes Zarządu Banku:

 1. kieruje całokształtem działalności Banku,

 2. wydaje zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, regulaminy oraz inne przepisy regulujące działalność Banku,

 3. kieruje pracami Zarządu Banku, zwołuje posiedzenia Zarządu, akceptuje porządek obrad oraz przewodniczy posiedzeniom.

 1. Do kompetencji prezesa Zarządu Banku należy w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie dyrektorów komórek organizacyjnych Centrali i ich zastępców oraz dyrektorów oddziałów i ich zastępców,

 2. zatwierdzanie regulaminów organizacyjnych oddziałów Banku oraz komórek organizacyjnych Centrali,

 3. wydawanie zaleceń pokontrolnych w ramach funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu prezesa Zarządu z przyczyn określonych w § 21 ust. 4, do czasu powołania prezesa, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku wiceprezes - pierwszy zastępca prezesa Zarządu, powoływany za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego.

 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5, do kompetencji wiceprezesa - pierwszego zastępcy prezesa Zarządu należy całokształt spraw z zakresu działalności Banku, wskazany w ust.1 i 2 niniejszego paragrafu.

 3. W czasie nieobecności prezesa Zarządu, jego funkcje pełni oraz kieruje całokształtem działalności Banku, z wyłączeniem kompetencji określonych w ust. 2 pkt 1 niniejszego paragrafu, wiceprezes – pierwszy zastępca prezesa Zarządu, lub wskazany przez prezesa Zarządu inny członek Zarządu.

 4. Wiceprezesi lub członkowie Zarządu kierują działalnością Banku w zakresie ustalonym przez prezesa Zarządu.

§ 23


 1. Pełnomocników Banku powołuje i odwołuje:

 1. prezes samodzielnie, albo

 2. dwie inne osoby ze składu Zarządu działające łącznie.

 1. Powołanie prokurenta wymaga zgody wszystkich członków Zarządu.

 2. Prokurę może odwołać każdy członek Zarządu.

 3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania w imieniu Banku są upoważnieni:

 1. prezes Zarządu – samodzielnie,

 2. dwie osoby – działające łącznie – spośród pozostałych członków Zarządu, prokurentów lub pełnomocników, działających w granicach udzielonych im pełnomocnictw.

 1. Do wykonywania poszczególnych czynności lub czynności określonego rodzaju mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie w granicach umocowania.

 2. Osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych składają podpisy pod firmą Banku.

 3. Członkowie Zarządu podlegają ograniczeniom przewidzianym w art. 375 oraz art. 380 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
 1. ORGANIZACJA BANKU

§ 24

 1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku stanowią Centrala, oddziały i oddziały operacyjne.

 1. Centrala pełni funkcje: centrum zarządzania strategicznego, kontrolne, instruktażowe i operacyjne.

 2. W Centrali Banku działa Komitet Kredytowy oraz Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami, a także inne komitety i zespoły, powoływane stosownie do aktualnych potrzeb Banku.

 3. Oddziały Banku realizują zadania statutowe Banku w zakresie działalności kredytowej, rozliczeniowej i depozytowej oraz innej, ustalonej przez Zarząd Banku. Oddziały realizują zadania bezpośrednio, a także przez podległe im oddziały operacyjne.

 4. Wewnętrzne akty normatywne Banku wydają stosownie do kompetencji określonych w niniejszym Statucie oraz innych przepisach wewnętrznych:

 1. Rada Nadzorcza – w formie uchwały Rady Nadzorczej,

 2. Zarząd Banku – w formie uchwały Zarządu,

 3. Prezes Zarządu – w formie zarządzenia Prezesa Zarządu,

 4. Dyrektorzy oddziałów – w formie zarządzeń.

 1. Szczegółowy tryb i zasady wydawania wewnętrznych aktów normatywnych Banku określa zarządzenie prezesa Zarządu.

 1. Utworzenie za granicą banku przez Bank, jak również utworzenie oddziału Banku za granicą wymaga zachowania trybu określonego w ustawie Prawo bankowe.

 2. Bank może prowadzić działalność na terytorium państwa goszczącego poprzez oddział lub w ramach działalności transgranicznej na zasadach określonych ustawą Prawo bankowe.

§ 25


 1. W Banku funkcjonuje system zarządzania, stanowiący zbiór zasad i mechanizmów odnoszących się do procesów decyzyjnych, zachodzących w Banku oraz do oceny prowadzonej działalności bankowej.

 2. Zarząd Banku projektuje, wprowadza oraz zapewnia działanie systemu zarządzania, w ramach którego funkcjonuje:

  1. system zarządzania ryzykiem,

  2. system kontroli wewnętrznej.

 1. System zarządzania ryzykiem oraz system kontroli wewnętrznej działa na podstawie polityk, regulaminów i zasad uchwalonych przez Zarząd Banku i zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

 2. Działalność jednostek organizacyjnych Banku oraz podmiotów zależnych podlega kontroli wewnętrznej sprawowanej przez wydzieloną w Centrali Banku komórkę organizacyjną audytu wewnętrznego, podlegającą bezpośrednio Radzie Nadzorczej.

 3. Zadaniem komórki audytu wewnętrznego jest badanie i ocena, w sposób niezależny i obiektywny, adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej oraz opiniowanie systemu zarządzania Bankiem, w tym skuteczności zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku.

 4. Informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości i wniosków wynikających z przeprowadzanych audytów wewnętrznych oraz działań podejmowanych w celu ich usunięcia lub realizacji są przekazywane okresowo, co najmniej raz w roku, Radzie Nadzorczej.

 5. Wewnętrzna kontrola funkcjonalna w jednostkach i komórkach organizacyjnych Banku sprawowana jest także przez pracowników i kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Banku.
 1. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ BANKU

§ 26

Bank prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego w sposób zapewniający pokrycie z uzyskanych przychodów kosztów działalności oraz zobowiązań.


§ 27

 1. Fundusze własne Banku obejmują:

  1. fundusze podstawowe,

  2. fundusze uzupełniające w kwocie nieprzewyższającej funduszy podstawowych.

 2. Fundusze podstawowe Banku obejmują:

1) fundusze zasadnicze, które stanowią:

 1. wpłacony i zarejestrowany kapitał zakładowy,

 2. kapitał zapasowy,

 3. kapitały rezerwowe, z wyłączeniem wszelkich zobowiązań z tytułu akcji uprzywilejowanych,

2) pozycje dodatkowe funduszy podstawowych oraz pozycje pomniejszające fundusze podstawowe określone w ustawie Prawo bankowe.

  1. Fundusze uzupełniające tworzone są na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe.

§ 28


Kapitał zakładowy Banku wynosi 150.530.000 (sto pięćdziesiąt milionów pięćset trzydzieści tysięcy) złotych i dzieli się na 15.053.000 (piętnaście milionów pięćdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych każda. Akcje są równe i niepodzielne. Każdy z akcjonariuszy może mieć więcej akcji niż jedną.
§ 29

 1. Akcje Banku są akcjami imiennymi lub na okaziciela.

 2. Akcje dopuszczone do publicznego obrotu są akcjami na okaziciela.

 3. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz akcji na okaziciela na akcje imienne wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

 4. Każda akcja daje prawo do jednego głosu.

 5. W przypadku ustanowienia zastawu lub użytkowania na akcji imiennej, zastawnik i użytkownik nie mogą wykonywać prawa głosu z tych akcji.

 6. Akcje Banku mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego i może być dokonane uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 7. Bank może emitować obligacje uprawniające do objęcia akcji emitowanych przez Bank w zamian za te obligacje (obligacje zamienne).

§ 30


Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga zmiany Statutu i następuje w drodze emisji nowych akcji wydawanych za wkłady pieniężne i niepieniężne lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
§ 31

 1. Akcje mogą być emitowane w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

 2. Zbycie akcji imiennej wymaga poinformowania Zarządu o przeniesieniu akcji na nabywcę.

 3. Zarząd Banku jest obowiązany do prowadzenia księgi akcji imiennych i świadectw tymczasowych (księgi akcyjnej).

§ 32


Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto w wysokości co najmniej 8% zysku netto, dopóki kapitał ten nie osiągnie przynajmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego, a ponadto z nadwyżek osiągniętych przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałych – po pokryciu kosztów emisji oraz z uiszczonych przez akcjonariuszy dopłat. Część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału zakładowego może być przeznaczona jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
§ 33

Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie szczególnych strat i wydatków.


§ 34

O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie.


§ 35

Fundusz ogólnego ryzyka przeznaczony na niezidentyfikowane ryzyka w działalności Banku tworzy się z odpisów z rocznego zysku netto, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa bankowego.


§ 36

 1. Niezależnie od funduszy własnych, mogą być tworzone i znoszone uchwałą Walnego Zgromadzenia, z odpisów z rocznego zysku netto, inne fundusze, przeznaczone na potrzeby rozwojowe Banku, potrzeby socjalne pracowników, nagradzanie Zarządu i pracowników za osiągnięcia w pracy oraz nagrody dla członków Rady Nadzorczej.

 2. Fundusze, o których mowa w ust. 1. nie wchodzą w skład funduszy własnych Banku.

 3. Funduszami, o których mowa w ust. 1. gospodaruje Zarząd Banku, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą osobno dla każdego z funduszy.

§ 37


Straty bilansowe pokrywa się z kapitału zapasowego, a w przypadku, gdy ich wysokość przekracza stan środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, z pozostałych funduszy własnych Banku.
§ 38

 1. Zysk netto może być przeznaczony na:

  1. powiększenie kapitału zapasowego, rezerwowego oraz funduszu ogólnego ryzyka,

  2. zasilanie funduszy, o których mowa w § 36 ust. 1.,

  3. wypłatę dywidend dla akcjonariuszy,

  4. inne cele, określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

2. Podział zysku netto wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 39

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, przeznaczając całość lub część zysku netto na wypłatę dywidendy, określa jednocześnie sposób i terminy wypłaty.

 2. Dywidenda może być wypłacona w gotówce lub za zgodą akcjonariusza
  w papierach wartościowych.
 1. RACHUNKOWOŚĆ BANKU

§ 40

Bank prowadzi rachunkowość według obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej dla banków przepisów i zasad oraz planu kont.


§ 41

Szczegółowe zasady i organizację rachunkowości ustala Zarząd Banku.


§ 42

 1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku sporządza się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

 2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku powinny być sporządzone na ten sam dzień, co sprawozdania jednostkowe Banku.

§ 43


 1. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności Banku oraz roczne sprawozdanie finansowe Banku wraz z opinią biegłego rewidenta Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie wraz ze sprawozdaniem Rady z tej oceny, Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

 2. Roczne sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Banku wraz
  z opinią biegłego rewidenta Zarząd Banku przedkłada Radzie Nadzorczej do oceny, a następnie wraz ze sprawozdaniem Rady z tej oceny, Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

 3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, wraz z opinią biegłego rewidenta
  i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w ciągu 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 44

Likwidacja Banku następuje w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych, chyba że przepisy ustawy Prawo bankowe stanowią inaczej.


§ 45

Podział majątku Banku następuje w stosunku do dokonanych wpłat na kapitał zakładowy Banku.


§ 46

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo bankowe i Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobieranie 135.18 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna