Program wsparcia dla produkcji świeżych owoców I warzywPobieranie 1.39 Mb.
Strona1/25
Data13.06.2018
Rozmiar1.39 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw

Unii Europejskiej.

Spis treści:
Rozdział 1: Wstęp 5

Rozdział 2: Wykaz aktów prawnych w zakresie wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw. 5

2.1. Akty prawne Unii Europejskiej regulujące pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw. 5

2.2. Akty prawne krajowe regulujące pomoc finansową w ramach wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw. 5

Rozdział 3: Słowniczek terminów 8

Rozdział 4: Beneficjenci pomocy 11

4.1. Kryteria wstępnego uznania grup producentów owoców i warzyw. 11

4.1.1.Kryteria ogólne 11

4.1.2.Minimalna liczba członków oraz wartość sprzedaży 12

4.1.3.Grupy produktów 12

4.1.4.Plan dochodzenia do uznania 13

4.1.5.Pozostałe kryteria 14

4.1.6.Łączenie się (fuzje) grup producentów 15

4.1.7.Procedura ubiegania się o wstępne uznanie 16

4.1.8.Procedura wprowadzania zmian do zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania 17

4.2. Kryteria uznania organizacji producentów owoców i warzyw 18

4.2.1.Kryteria ogólne 18

4.2.2.Minimalna liczba członków oraz wartość sprzedaży 19

4.2.3.Grupy produktów 20

4.2.4.Prawa i obowiązki członków określone w statucie organizacji producentów 20

4.2.5.Minimalny czas trwania członkostwa 21

4.2.6.Struktura oraz podstawowa działalność organizacji producentów 22

4.2.7.Działalność organizacji producentów nie objęta wspólną organizacją rynku owoców i warzyw 23

4.2.8.Zrzeszenia organizacji producentów 23

4.2.9.Ponadnarodowe organizacje producentów 24

4.2.10.Ponadnarodowe zrzeszenia organizacji producentów 25

4.2.11.Demokratyczna odpowiedzialność organizacji producentów 25

4.2.12.Członkowie nie będący producentami owoców i warzyw 25

4.2.13.Łączenie się (fuzje) organizacji producentów 26

4.2.14.Procedura ubiegania się o uznanie 27

Rozdział 5: Pomoc finansowa dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw 28

5.1.Ogólna charakterystyka mechanizmu 28

5.2.Beneficjenci pomocy 28

5.3.Wysokość pomocy finansowej 28

5.4.Warunki przyznania pomocy finansowej na pokrycie kosztów związanych z utworzeniem grupy producentów i prowadzeniem działalności administracyjnej 29

5.5.Warunki przyznania pomocy finansowej na pokrycie części kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 32

5.6.Wykaz kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania 36

5.7.Forma i tryb ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej 37

5.8.Terminy wypłaty pomocy 37

5.9.Kontrole w ramach pomocy finansowej dla wstępnie uznanych grup producentów owoców i warzyw. 38

Rozdział 6: Pomoc finansowa dla uznanych organizacji producentów owoców i warzyw na dofinansowanie funduszu operacyjnego 41

6.1.Ogólna charakterystyka mechanizmu 41

6.2.Beneficjenci pomocy 41

6.3.Fundusz operacyjny 41

6.3.1.Finansowanie funduszu operacyjnego 41

6.3.2.Wydatki z funduszu operacyjnego 42

6.4.Strategia krajowa dla zrównoważonych programów operacyjnych organizacji producentów owoców i warzyw w Polsce na lata 2010-2013. 43

6.5.Program operacyjny 44

6.5.1.Ogólna charakterystyka programu operacyjnego 44

6.5.2.Cele ogólne programu operacyjnego 45

6.5.3.Działania i wydatki objęte pomocą finansową z tytułu realizacji programu operacyjnego 46

6.5.4.Wymogi dotyczące wszystkich lub kilku rodzajów działań realizowanych w programie operacyjnym 57

6.5.5.Koszty niekwalifikowane w ramach programu operacyjnego. 60

6.5.6.Zapobieganie kryzysom i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych. 63

6.5.7.Działania w zakresie ochrony środowiska w ramach programu operacyjnego 68

6.5.8. Ogólne wymagania dla działań na rzecz ochrony środowiska wybranych w ramach programu operacyjnego 68

6.5.9.Wymagania szczegółowe mające zastosowanie do poszczególnych działań na rzecz ochrony środowiska 72

6.5.10.Produkcja ekologiczna, integrowana oraz doświadczalna prowadzona w ramach programu operacyjnego. 87

6.5.11.Forma i tryb zatwierdzania programu operacyjnego. 88

6.5.12.Zmiany programu operacyjnego na bieżący rok realizacji. 88

6.5.13.Zmiany programu operacyjnego na kolejne lata realizacji. 90

6.5.14.Forma i tryb zatwierdzania zmian do programu operacyjnego 90

6.6.Wartość produktów sprzedanych organizacji producentów. 91

6.7.Wysokość pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów. 97

6.7.1.Poziom pomocy finansowej 97

6.7.2.Warunki przyznania pomocy finansowej. 98

6.7.3. Procedura zatwierdzania wysokości funduszu operacyjnego oraz wysokości wydatków na działania zatwierdzone w programie operacyjnym i wysokości pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na kolejny rok realizacji programu operacyjnego. 98

6.8.Forma i tryb wypłaty pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego. 99

6.9.Sprawozdania roczne, śródokresowe i końcowe 100

6.10.Monitorowanie i ocena programów operacyjnych, obowiązki organizacji producentów w zakresie sprawozdawczości 101

6.11.Kontrole w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego organizacji producentów owoców i warzyw. 102

6.11.1.Kontrole w ramach pomocy finansowej na dofinansowanie funduszu operacyjnego z tytułu nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży. 104

ZAŁĄCZNIK I 106

ZAŁĄCZNIK II 109

ZAŁĄCZNIK III 110

ZAŁĄCZNIK IV 110ZAŁĄCZNIK V 111  1. Rozdział 1: Wstęp


Wspólna organizacja rynków rolnych Unii Europejskiej obejmuje rynek owoców i warzyw. Wspólnotowy rynek owoców i warzyw regulowany jest odrębnymi aktami prawa krajowego oraz prawa Wspólnoty, wprowadzającymi właściwe dla tego sektora mechanizmy pomocy finansowej.


Pobieranie 1.39 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna