Program ubezpieczeniowyPobieranie 0.63 Mb.
Strona1/6
Data25.05.2018
Rozmiar0.63 Mb.
  1   2   3   4   5   6

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIKI NR 1,1A,1B i1C
DO SIWZ


Spis Treści:

Załącznik nr 1 do SIWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - postanowienia obligatoryjne dotyczące realizacji zamówienia oraz dane do oceny ryzyka.    1. Zamawiający zastrzega, że podany w niniejszej specyfikacji wykaz mienia i osób może ulec zmianie. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.10.2015 r. mienia i osób według stanu na dzień 30.09.2015 r., w tym nowo zakupionego, według stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do korekty sum ubezpieczenia, a także – w przypadku pominięcia jakiegoś składnika mienia – do modyfikacji jego wykazu. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych, złożone po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania. Obowiązującą w każdej umowie ubezpieczenia jest wskazana poniżej klauzula:

Klauzula aktualizacji sumy ubezpieczenia – z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

  1. Jeżeli ubezpieczający/ubezpieczony zgłasza do umowy ubezpieczenia środki trwałe wg stanu z daty innej niż data rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej tj. po zebraniu danych a jednocześnie przed początkiem okresu ubezpieczenia, ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wartość środków trwałych wg stanu z dnia poprzedzającego rozpoczęcie ochrony.

  2. Ubezpieczający/ubezpieczony zobowiązany jest do aktualizacji stanu środków trwałych w terminie do 60 dni od daty rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.

  3. Odpowiedzialność ubezpieczyciela – na mocy niniejszej klauzuli - ograniczona jest do aktualizacji sumy ubezpieczenia nie większej niż 30% łącznej (na dzień zgłoszenia) sumy ubezpieczenia. Pierwsza aktualizacja obejmuje również zmniejszenie sumy ubezpieczenia związane ze zbyciem lub likwidacją środków trwałych.

  4. Składka za zwiększenie sumy ubezpieczenia i zwrot składki w związku ze zmniejszeniem sumy ubezpieczenia zostanie rozliczona w polisach lub aneksach do polis, wystawionych przez ubezpieczyciela, w ciągu 14 dni od otrzymania zaktualizowanych wykazów mienia. Klauzula ma zastosowanie do każdego z okresów ubezpieczenia.

    1. Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiekolwiek przewidziane
     w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.

    2. Wykonawca wykonując usługę będzie obejmował ochroną ubezpieczeniową wszystkie ryzyka i mienie wskazane w załącznikach do SIWZ, na warunkach wyznaczonych treścią SIWZ i zgodnych ze złożoną ofertą.

    3. Ogólne i szczególne warunki ubezpieczenia, którymi posługuje się wykonawca (aktualne na dzień składania ofert) i które wskazuje w dokumencie potwierdzającym ochronę ubezpieczeniową w zakresie ryzyk określonych w SIWZ mają zastosowanie tylko w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ i umowie. Jeśli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia stosowane przez  wykonawcę nie przewidują wymaganego zakresu ochrony przyjmuje się, że zostanie on rozszerzony i dostosowany do wymogów SIWZ w drodze postanowień dodatkowych. Tylko takie zapisy ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia uznaje się za dozwolone, które nie są sprzeczne z wymaganiami określonymi w SIWZ.

    4. Przez cały okres wykonywania zamówienia wykonawca gwarantuje niezmienność ogólnych i szczególnych warunków ubezpieczenia. Wyjątek od tej zasady dopuszczalny będzie w przypadku zmian Kodeksu cywilnego i ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia wskazanych w SIWZ.

    5. Zamawiający nie stawia jednak wymogu, aby wykonawca posiadał ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego rodzaju ubezpieczenia wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia, z uwagi na fakt, że postanowienia SIWZ i umowy mają pierwszeństwo przed ustaleniami tego rodzaju dokumentów. W przypadku braku warunków odpowiadających ubezpieczeniu zawartemu w SIWZ w sprawach nieuregulowanych przez zamawiającego będą miały zastosowanie wyłącznie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ewentualnie inne ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia wskazane przez wykonawcę, w zakresie niestojącym w sprzeczności z wymaganiami SIWZ.

    6. Wykonawca gwarantuje niezmienność warunków, stawek i składek rocznych wynikających ze złożonej oferty, przez cały okres wykonywania zamówienia i we wszystkich rodzajach ubezpieczeń.

    7. Wykonawca akceptuje proporcjonalną zmianę ceny ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ceny ofertowej z uwagi na zmienność w czasie ilości i wartości przedmiotu ubezpieczenia oraz w związku z ewentualnym wyrównaniem okresów wszystkich ubezpieczeń.

    8. Wykonawca akceptuje wystawianie polis na okres krótszy niż 1 rok, z naliczaniem składki co do dnia za faktyczny okres ochrony, według stawek rocznych zgodnych ze złożoną ofertą, bez stosowania składki minimalnej z polisy.

    9. Zamawiający zastrzega, że w odniesieniu do niektórych ubezpieczonych pozycji może istnieć konieczność wystawienia odrębnych polis (np. w przypadku cesji, dzierżawy), certyfikatów lub innych dokumentów ubezpieczeniowych.

    10. Polisy ubezpieczeniowe wystawiane będą co do zasady na okres roczny lub na okres krótszy –
     w zależności od potrzeb zamawiającego (np. doubezpieczenie nowych lub niewymienionych składników mienia), z okresem obowiązywania zawsze do końca okresu polisowego, a więc do dnia 30.09.2016 r. oraz do dnia 30.09.2017 r., chyba że z powodu nieznanych dzisiaj okoliczności okres zakończenia takich polis krótkoterminowych będzie inny.

    11. Składka ubezpieczeniowa w każdym pełnym roku polisowym płatna będzie w czterech równych ratach kwartalnych, w następujących terminach:

  1. Pierwszy roczny okres ubezpieczenia

I rata płatna do 31 października 2015 r.

II rata płatna do 31 stycznia 2016 r.

III rata płatna do 30 kwietnia 2016 r.

IV rata płatna do 30 czerwca 2016 r.  1. Drugi roczny okres ubezpieczenia

I rata płatna do 31 października 2016 r.

II rata płatna do 31 stycznia 2017 r.

III rata płatna do 30 kwietnia 2018 r.

IV rata płatna do 30 czerwca 2018 r.  1. W przypadku okresów ubezpieczenia krótszych od 12 miesięcy – w ramach indywidualnych ustaleń.

    1. Odszkodowania wypłacane będą wraz z podatkiem VAT.

    2. Określone w załącznikach do niniejszej specyfikacji sumy ubezpieczenia /gwarancyjne i limity bądź podlimity odszkodowawcze w zakresie obligatoryjnym (w tym określone w klauzulach) oraz zaakceptowane przez wykonawcę w zakresie fakultatywnym (w tym określone w klauzulach), obowiązują w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia, a także w pełnej wysokości w umowach zawieranych na okres krótszy od pełnego roku, z zastrzeżeniem możliwych zmian w czasie ilości i/lub wartości przedmiotu ubezpieczenia w dobrowolnych ubezpieczeniach mienia systemem sum stałych.

    3. Wprowadzenie dla poszczególnych ryzyk lub rozszerzeń zakresu ubezpieczenia limitów bądź podlimitów odszkodowawczych innych albo dodatkowych niż określone w załącznikach do specyfikacji jest niedopuszczalne.

    4. Jeżeli wskazany limit odpowiedzialności ubezpieczyciela opatrzony jest słowem „wspólny”, oznacza to, że należy traktować go łącznie dla wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia ryzyk; jeśli limit odpowiedzialności nie jest opatrzony takim określeniem, funkcjonuje odrębnie
     w każdym ryzyku.

    5. W przypadku zaistnienia szkody (zdarzenia, wypadku ubezpieczeniowego), w odniesieniu
     do której odpowiedzialność ubezpieczyciela wynikała będzie z różnych postanowień określonych w zakresie ubezpieczenia i/lub warunkach dodatkowych (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych) i/lub klauzulach (obligatoryjnych i zaakceptowanych fakultatywnych), zastosowanie będą miały postanowienia korzystniejsze dla zamawiającego, przez które
     w szczególności należy rozumieć szerszy zakres ubezpieczenia, wyższe limity odpowiedzialności, mniejsze jej ograniczenia, a także niższe franszyzy i udziały własne.

    6. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują odmowę lub ograniczenie wypłaty odszkodowania lub ograniczenie bądź zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej z powodu niedopełnienia przez zamawiającego wymienionych w nich obowiązków, nie będą miały one zastosowania jeśli ich niedopełnienie nie było obarczone winą umyślną lub nie miało wpływu na wystąpienie lub rozmiar szkody. Powyższe stosuje się również do nieprzekazania lub przekazania z opóźnieniem wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia.

    7. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia określają w jakikolwiek sposób wzrost zagrożenia, zwiększenie ryzyka lub sytuacje, w których uważa się, że zagrożenie powstania szkody wzrosło, albo też wymieniają przesłanki pozwalające określić zagrożenie jako szczególne lub istotne, to postanowienia takie nie mają zastosowania. Dotyczy to zwłaszcza uzyskania
     w takiej sytuacji przez wykonawcę prawa do jednostronnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, jak również groźby w postaci natychmiastowego braku ochrony ubezpieczeniowej. Zamiast takiego rodzaju postanowień zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, przede wszystkim przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.

    8. Jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia przewidują ograniczenie lub odmowę wypłaty odszkodowania przez wykonawcę za niewypełnienie przez zamawiającego obowiązków umownych, to postanowienie takie ma zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy było to główną
     i bezpośrednią przyczyną powstania lub zwiększenia rozmiaru szkody, jednakże w zakresie nie większym, niż stopień, w jakim niedopełnienie obowiązku wpłynęło na powstanie lub zwiększenie się szkody.

    9. Jeżeli zamawiający na skutek błędu lub przeoczenia nie przekaże wykonawcy istotnych informacji mających związek z umową ubezpieczenia, a działanie takie nie będzie skutkiem winy umyślnej, to fakt nieprzekazania nie może być powodem odmowy wypłaty odszkodowania lub jego redukcji, pod warunkiem niezwłocznego uzupełnienia tych danych.

    10. Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie składniki mienia stanowiące własność zamawiającego lub będące w jego posiadaniu (użytkowaniu, zarządzie, użyczeniu, przechowaniu, pieczy, najmie, leasingu) na podstawie jakiegokolwiek tytułu prawnego, w tym mienie obce (należące m.in. do Skarbu Państwa) oraz mienie własne przekazane w zarząd, administrowanie, użytkowanie, pieczę lub kontrolę innym podmiotom. Zmiany przynależności ewidencyjnej majątku nie będą wpływać na ważność oferty w stosunku do tego mienia, o ile ryzyko utraty lub uszkodzenia tego mienia ponosić będzie zamawiający.

    11. Niektóre spośród składników mienia zamawiającego nie posiadają wyodrębnionej pozycji
     w prowadzonych ewidencjach, a ich wartość została dołączona na etapie zakończenia inwestycji do wartości nieruchomości lub innych środków trwałych. Fakt ten nie będzie stanowił podstawy do odmowy wypłaty odszkodowania, a wystarczającym dowodem dla wykonawcy, że dotknięte szkodą mienie znajdowało się we władaniu zamawiającego będzie złożone przez niego oświadczenie, podpisane przez rektora, prorektora lub kanclerza bądź zastępcę kanclerza oraz drugą osobę, zajmującą kierownicze stanowisko.

    12. Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych podany został
     w załączniku nr 1d do SIWZ, zakładka nr 5.


    13. Wykonawca akceptuje obligatoryjne zasady likwidacji szkód określone w załącznikach do SIWZ.

    14. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest działalność prowadzona przez ubezpieczającego,
     w tym przez jego jednostki organizacyjne, podległe i pomocnicze (m.in. Senat, Rektorat, komisje senackie i rektorskie, Rady, Pion Rektora i jego jednostki podrzędne, Pion Prorektora ds. Ogólnych i jego jednostki podrzędne, Pion Prorektora ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej i jego jednostki podrzędne, Pion Prorektora ds. Kształcenia i jego jednostki podrzędne, Pion Prorektora ds. Studenckich i jego jednostki podrzędne, Pion Kanclerza i jego jednostki podrzędne, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów i jego jednostki podrzędne, Biuro ds. Kształcenia Ustawicznego i jego jednostki podrzędne, wydziały i instytuty, wydział zamiejscowy w Puławach, Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS, Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, laboratoria i pracownie, Kapituła Medali, Wydawnictwo, Konwent Godności Honorowych, itd.), a także inne struktury zależne, za które ubezpieczający ponosi odpowiedzialność (np. Centrum Kultury „Chatka Żaka”, Chór Akademicki, Inkubator Medialno-Artystyczny, Centrum Kultury Fizycznej, Klub Uczelniany AZS UMCS, Uniwersytet Dziecięcy UMCS, Samorząd Uczelniany, zrzeszenia studenckie, kluby studenckie, studenckie zespoły artystyczne, Ogród Botaniczny, Sklep Promocyjny, itd.)

    15. Podstawowe informacje o zamawiającym

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Pl. Marii Curie Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin

REGON: 000001353

NIP: 7120103692

Liczba pracowników: 3 040 osób

Liczba studentów: nie więcej niż 24 tys. osób

Opis prowadzonej działalności: zamawiający prowadzi działalność jako uczelnia publiczna,
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (zawsze
w jej aktualnym brzmieniu), aktów wykonawczych do ustawy, postanowienia własnego statutu
i zgodnie z innymi normami obowiązującego prawa.

Obejmuje ona w szczególności: • prowadzenie działalności dydaktycznej, naukowej, badawczej, socjalnej (Uniwersytet realizuje kilkaset projektów badawczych, inwestycyjnych i edukacyjnych);

 • prowadzenie jednostek podległych, zależnych, podrzędnych;

 • prowadzenie działalności przez inne uczelniane placówki socjalne i ogólnoużytkowe np. sale/hale gimnastyczne, domy studenckie, hotele studenta zaocznego i asystenta itp.;

 • organizowanie wycieczek, obozów, praktyk, seminariów, konferencji, spotkań sportowych, imprez okolicznościowych i rozrywkowych;

 • organizowanie imprez masowych podlegających i niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu.

    1. Zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianom.

    2. Ubezpieczenie obejmuje wszystkie aktualne i przyszłe lokalizacje zamawiającego.

    3. Dodatkowe informacje do oceny ryzyka, odnoszące się szczególnie do budynków:

  1. Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej jest zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Uniwersytet spełnia wszystkie wymagania określone w art. 3, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.). Wszystkie budynki będące własnością Uczelni zostały wybudowane zgodnie
z przepisami technicznymi obowiązującymi w czasie ich projektowania oraz budowy. Obecnie część budynków została zmodernizowana (lub jest w trakcie modernizacji) tak, aby spełnić obligatoryjne wymagania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz aktów zmieniających przedmiotowe rozporządzenie. Obiekty te, jako istniejące (częściowo zabytkowe) nie muszą spełniać wszystkich wymagań wynikających z obecnie obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. Obligatoryjne są wyłącznie przepisy, które decydują o uznaniu obiektu, jako zagrażającego życiu ludzi (§16 rozporządzenia wymienionego poniżej). Obecnie
w części obiektów trwają prace modernizacyjne, które mają zapewnić ich dostosowanie do ww. przepisów.

W zakresie zgodności z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r.


w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719), część obiektów nie spełnia w sposób zgodny z obecnie obowiązującymi przepisami wymagań dotyczących wydzielenia klatek schodowych (§16 ust. 2, pkt 4)
oraz ochrony przed zadymieniem (§16 ust. 2, pkt 5) – obiekty te są obecnie modernizowane. Pozostałe wymagania wymienionego rozporządzenia są w całości spełnione.

  1. Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla wszystkich obiektów Uniwersytetu są wykonane zgodnie z wymaganiami przepisów rozporządzenia MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719). Dla obiektów, które aktualnie podawane są modernizacji, instrukcje bezpieczeństwa pożarowego zostaną zaktualizowane po zakończeniu prac.

  2. Zgodnie z posiadanymi ekspertyzami pożarowymi, wykonanymi przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń pożarowych, w żadnym obiekcie zamawiającego nie występują strefy zakwalifikowane jako zagrożone wybuchem. Magazyny gazów technicznych oraz ich przyłącza, które należy kwalifikować jako strefę 2, są zlokalizowane na zewnątrz budynków
   i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi wymaganiami.

  3. Wszystkie obiekty użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem oraz utrzymywane
   w należytym stanie technicznym i estetycznym. Obiekty budowlane oraz instalacje techniczne poddawane są okresowym kontrolom zgodnie z art. 62 stawy Prawo budowlane. Poprzez cykliczne przeglądy oraz bieżące remonty nie dopuszcza się do pogorszenia właściwości użytkowych i sprawności technicznej budynków.

  4. Budynki Wydziałów Prawa i Administracji oraz Wydziału Ekonomicznego zostały wybudowane zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi w okresie ich projektowania. Po wybudowaniu zostały odebrane przez uprawnione służby i dopuszczone do użytkowania. Jako obiekty istniejące nie muszą spełniać wszystkich wymagań określonych w obecnie obowiązujących przepisach techniczno-budowlanych. Jednak podczas ich remontu lub modernizacji należy dostosować je do tych przepisów lub zastosować rozwiązania zastępcze.
   Dla budynku Wydziału Ekonomicznego opracowano projekt, który uwzględnia nowe wymagania lub wprowadza rozwiązania zastępcze. Po zakończeniu realizacji prac modernizacyjnych obejmujących budynki Rektoratu oraz Wydziału Ekonomicznego, będą spełnione wszystkie wymagania ochrony przeciwpożarowej. Dla obiektu Wydziału Prawa i Administracji również opracowano projekt techniczny, dostosowujący go do obecnie obowiązujących przepisów. Niezależnie od prowadzonych prac modernizacyjnych, żaden z obiektów Uniwersytetu nie został uznany jako zagrażający życiu i nie podlega wyłączeniu z eksploatacji.

  5. W protokołach z przeglądów budynków nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących
   ich użytkowanie. Uniwersytet ma zawarte umowy z wyspecjalizowanymi firmami, które wykonują przeglądy techniczne urządzeń ochrony przeciwpożarowej, podręcznego sprzętu gaśniczego oraz hydrantów wewnętrznych. Wszystkie stwierdzone podczas przeglądów
   (lub zgłoszone przez użytkowników) awarie oraz uszkodzenia są na bieżąco usuwane. Urządzenia przeciwpożarowe oraz sprzęt gaśniczy znajdują się w stanie pełnej gotowości do użycia. Ponadto, raz w roku, we wszystkich obiektach Uczelni prowadzone są próbne ewakuacje,
   w których uczestniczą pracownicy, studenci oraz inne osoby przebywające w tym czasie
   w obiektach. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa jest zasilana z miejskiej sieci wodociągowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami sieć miejska jest siecią obwodową. Wszystkie hydranty zewnętrzne są utrzymywane i konserwowane przez MPWiK w Lublinie. Zgodnie z corocznie otrzymywanymi ze spółki tej informacjami, sieć oraz wszystkie hydranty zewnętrzne są sprawne i spełniają wymagania określone w przepisach rozporządzenia MSWiA
   z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030). W budynkach wysokich oraz wysokościowych zlokalizowane są dodatkowe przeciwpożarowe stacje hydroforowe, które w przypadku pożaru podnoszą ciśnienie w sieci hydrantowej (wewnętrznej).

  6. Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego strefy pożarowej we wszystkich budynkach Uniwersytetu nie przekracza 500 MJ/m2.

  7. Wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków i budowli nie ma przeznaczonych
   do sprzedaży, rozbiórki lub wyburzenia.

  8. Na terenie niektórych lokalizacji zamawiającego trwają prace budowlane. Obiekty nie są wyłączone z użytkowania w całości. Wyłączone są jedynie te części obiektów, na których prowadzone są prace.

  9. W latach 1997–2015 mienie deklarowane do ubezpieczenia nie było zagrożone ryzykiem powodzi.

 1. Dodatkowe informacje dotyczące sprzętu elektronicznego:

  1. Sprzęt elektroniczny o wartości jednostkowej powyżej 500 000,00 zł posiada następujące zabezpieczenia: wyłączniki nadprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe i różnicowo nadprądowe, wyłączniki silnikowe, rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami gniazda GB300, podstawy i wkładki bezpiecznikowe oraz ochronniki przeciwprzepięciowe ON300 i inne, listwy przeciwprzepięciowe i urządzenia UPS.

  2. Niewielka część sprzętu elektronicznego znajduje się w pomieszczeniach zlokalizowanych poniżej poziomu terenu. Budynki są zabezpieczone we właściwy sposób przed przenikaniem wód opadowych, gruntowych itp. np.  izolacjami pionowymi, poziomymi, drenażem opaskowym, odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej.

  3. Urządzenia dotyczące wyposażenia klasyfikowanego jako sprzęt elektroniczny zgłoszony
   do ubezpieczenia nie są tzw. prototypami, ale sprzętem specjalistycznym, konfigurowanym pod potrzeby zamawiającego dla poszczególnych wydziałów Uniwersytetu.

 2. Dodatkowe informacje dotyczące zbiorów muzealnych i księgozbioru:

  1. Zbiory muzealne posiadane przez zamawiającego można podzielić na dwie główne grupy: fotografie oraz muzealia artystyczno - historyczne. Wśród muzealiów artystyczno- historycznych znajdują się m.in. obrazy, grafiki, rysunki, medale, puchary, proporczyki, książki, ulotki, druki ulotne, ekslibrisy, togi rektorskie. Najstarsze zbiory pochodzą z 1945 r. Posiadane przez zamawiającego dzieła należą do tzw. nurtu sztuki współczesnej.

  2. W przypadku zbiorów bibliotecznych do ochrony ubezpieczeniowej nie są deklarowane zbiory zabytkowe.

 3. Przebieg ubezpieczeń

Wartość wypłaconych odszkodowań i ustanowionych rezerw w okresie 2010-2015

Ryzyko

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

108 831,64 zł

7 233,70 zł

51 768,58 zł

60 662,55 zł

28 977,94 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie sprzętu elektr. od wszystkich ryzyk

0,00 zł

3 005,99 zł

8 333,20 zł

9 456,64 zł

1 249,00 zł

1 046,73 zł

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

18 909,27 zł

8 317,82 zł

52 916,54 zł

60 939,68 zł

1 060,07 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie OC p.p.m.

2 431,77 zł

12 850,76 zł

0,00 zł

1 638,66 zł

0,00 zł

2 475,26 zł

Ubezpieczenie Auto Casco

0,00 zł

12 543,80 zł

3 254,91 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie NNW kierowcy
i pasażerów

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie assistance

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie kosztów leczenia

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Ubezpieczenie jednostek pływających

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Inne przyczyny: NNW osobowe

224,05 zł

0,00 zł

116,71 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

Rezerwy
(dla szkód w trakcie likwidacji)

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

51 000,00 zł

400,00 zł

Razem

130 396,73 zł

43 952,07 zł

116 389,94 zł

132 697,53 zł

82 287,01 zł

3 921,99 zł


Pobieranie 0.63 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna