Program nauczaniaPobieranie 1.08 Mb.
Strona3/3
Data27.10.2017
Rozmiar1.08 Mb.
1   2   3
20. MECHANIZMY POMOCNICZE

Semestr V


Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni

Okrętowych2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Badanie pomp wirowych. Wykonanie charakterystyk pomp.

Badanie układu pompowego. Wyznaczenie punktów pracy pompy.

Badanie szeregowej i równoległej współpracy pomp wirowych.

Badanie wentylatora promieniowego.

Badanie sprężarki tłokowej.

Badanie wymiennika ciepła.

Badanie wirówek paliwa.21. PRAKTYKA WARSZTATOWA

Semestr V

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

5 Lab.

75

Zaliczenie

Program zajęć:

Miernictwo warsztatowe. Przyrządy pomiarowe. Zasada działania przyrządów pomiaro­wych. Klasa dokładności. Błąd pomiarowy. Dokładność pomiarów. Klasyfikacja błędów. Dobór przyrządów do pomiarów.

Pomiary wymiarów wewnętrznych i zewnętrznych.

Pomiary parametrów kół zębatych.

Weryfikacja gwintów. Pomiary wielkości charakteryzujących gwinty. Pomiary chropowa­tości powierzchni.Warsztaty elektryczne. Praktyczne czytanie schematów elektrycznych ideowych i mon­tażowych.

Przewody i kable. Zarabianie końcówek kabli i przewodów. Sposoby układania kabli. Sprawdzanie stanu izolacji.

Wyłączniki i gniazda rozgałęźne. Demontaż, naprawa i montaż wyłączników i gniazd rozgałęźnych.

Gniazda jednofazowe i trójfazowe. Demontaż, naprawa, montaż gniazd stykowych.

Elektryczne oprawy oświetleniowe. Demontaż, naprawa i montaż.

Elektronarzędzia. BHP zasady obsługi.

22. OBRÓBKA MECHANICZNA

Semestr V

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Organizacja stanowiska pracy.

Sprawdzanie stanu technicznego urządzeń. Poznanie urządzeń do obróbki tokarskiej i ich przygotowanie do pracy.

Poznanie dokumentacji techniczno – ruchowej tokarki.

Zapoznanie z budową, schematem kinematycznym i obsługą tokarki.

Rodzaje mocowania przedmiotu. Dobór i nastawianie parametrów obróbki na tokarkach. Podstawowe zabiegi wykonywane na tokarkach.Warunki skrawania. Konserwacja tokarek.

Narzędzia stosowane przy toczeniu i ich mocowane. Oprzyrządowanie stosowane w pracach na tokarkach.


SEMESTR VI

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin tygodniowo

W

Ć

L

P

1

JĘZYK ANGIELSKI

60
2

2
15

ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

60

3
1
17

OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

60

2
2
20

MECHANIZMY POMOCNICZE

60

2
2
21

PRAKTYKA WARSZTATOWA

755
22

OBRÓBKA MECHANICZNA

604
Liczba godzin łącznie:

375

7

2

16

0

Uwagi: W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt egzamin –1. JĘZYK ANGIELSKI

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Studium Języków Obcych

2 Ćw.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Znaczenie handlu międzynarodowego. Rynek kapitałowy. Rynek pieniądza. Banki. Finanse firmy. Logistyka. Counterfeiting. Lobbies. Outsourcing. Business online. Rozmowa kwalifikacyjna (interwiew). Konwersacje mające na celu przygotowanie do: rozmowy kwalifikacyjnej, rozmowy z urzędnikami i przedstawicielami przyszłych pracodawców, omówienia warunków zatrudnienia. Czytanie tekstów, przygotowywanie prezentacji i dyskutowanie na aktualne tematy ekonomiczne.

Literatura:

 1. Ashley A., Oxford Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press, 2006.

 2. Buczkowska W., English Across Marine Engineering, Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej, Gdańsk 2003.

 3. Blakey T.N., English for Maritime Studies, Prentice Halla, 1987.

 4. Bruce, K., Parrish B., Wood A., Business Review, Longman, 1993.

 5. Cotton D., Business Class, Longman, 1998.

 6. Cotton D., Market Leader, Longman, 2000.

 7. Lannon M., Insights into Business, Longman, 1996.

 8. Masull B., Business Vocabulary in Use; Elementary and Intermediate, Cambridge University Press, 2003.

 9. Naunton J., Head for Business, Intermediate and Upper-Intermediate, Oxford University Press, 2002. 1. Naunton J., Tulip M., Profile, Longman, 1996.

 2. Naterop B.J., Weis E., Haberfellner E., Business Letters for All, Oxford University Press, 1997.

 3. Oxford Business English Dictionary for Learners of English.

 4. Oxford University Press English Language Teaching Development Unit: English for Secretaries, 1992.

 5. Trappe T., Tullis G., Intelligent Business Coursebook, The Economist, 2005.

 6. Van Kluijven P.C., The International Maritime Language Programme, Alk & Heijnen Publishers, 2003.

Wiadomości z internetu i telewizji satelitarnej przygotowywane przez wykładowcę i studentów.1. JĘZYK ANGIELSKI

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Studium Języków Obcych

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

The Gerund. Konstrukcje z suggest. If I were you. I wish I were. I wish I had been. I wish you would be. Causative have. It jako podmiot zdania. Would rather. Zdania czasowe Czasownik used to. To see (hear, watch, make, feel) sth. / sb. do / doing. Ćwiczenia w  wymowie. Słuchanie i rozumienie tekstów (Listening Comprehension). Język pisany: Curriculum Vitae. List motywacyjny. Oferta produktów i usług. Pisma wyrażające krytykę, np. produktu, postępowania w biznesie, itp.Literatura:

 1. Ashley A., Oxford Handbook of Commercial Correspondence, Oxford University Press, 2006.

 2. Eastwood J., Mackin R., A Basic English Grammar, Oxford University Press, 2005.

 3. Eastwood J., Oxford Learner’s Grammar, Interactive CD-ROM, Oxford University Press, 2007.

 4. Hanock M., English Pronunciation in Use, Intermediate, Audio CD and CD-ROM, Cambridge University Press, 2004.

 5. Hewings M., English Pronunciation in Use, Advanced, Audio CD and CD-ROM, Cambridge University Press, 2005.

 6. Marks J., English Pronunciation in Use, Elementary, Audio CD and CD-ROM, Cambridge University Press, 2007.

 7. Meeting Objectives: DVD, Oxford University Press, 2006.

 8. Murphy R., Hashemi L., English Grammar in Use, Supplementary Exercises, Cambridge University Press, 2006.

 9. Murphy R., Smalzer W.R., Basic Grammar in Use – 2nd Edition, Audio CD, Cambridge University Press, 2007.

 10. Murphy R., English Grammar in Use – 3rd Edition, Intermediate, Upper-Intermediate, CD-ROM, Cambridge University Press, 2007. 1. Naterop B.J., Weis E., Haberfellner E., Business Letters for All, Oxford University Press, 1997.

 2. Oxford Advanced Learner’s Dictionary 7th Edition, CD-ROM, Oxford University Press.

 3. Oxford University Press English Language Teaching Development Unit: English for Secretaries, 1992.

 4. Paterson K., Harrison M., Coe N., Eastwood J., Yule G., Oxford Practice Grammar, Elementary, Intermediate, Advanced, CD-ROM, Oxford University Press, 2005.

 5. Stokes St. Clair, J., Elementary Task Listening, Audio Cassettes, Cambridge University Press, 2005.

 6. Thomson A.J., Martinet A.V., A Practical English Grammar, Oxford University Press, 2004.
15. ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej

3 Wykł.

45

zaliczenie

Program zajęć:

Podstawy Elektrotechniki

Podstawowe wielkości i zależności opisujące pola i obwody elektryczne i magnetyczne. Podstawowe prawa i zależności w obwodach prądu stałego. Podstawowe prawa i zależ­ności w obwodach jednofazowych prądu przemiennego. Moc, współczynnik mocy i kompensacja mocy biernej w obwodach jednofazowych prądu przemiennego. Obwody trójfazowe, połączenia w trójkąt i w gwiazdę. Wyższe harmoniczne w sieciach okręto­wych i ich wpływ na jakość energii elektrycznej.Podstawy miernictwa

Podstawy teorii pomiarów, ocena dokładności, błąd i niepewność pomiaru. Przetworniki wielkości elektrycznych i nieelektrycznych, konfiguracja układowa i właściwości metro­logiczne przyrządów pomiarowych. Uogólniona struktura i elementy toru pomiarowego – przekładniki, wzmacniacze, tłumiki, prostowniki, filtry, układy separacji, przetworniki A/C i C/A, mostki rezystancyjne i impedancyjne, kompensatory, układy indykacji i sygna­lizacji. Pomiary elektryczne podstawowych wielkości w eksploatacji siłowni okrętowej – napięcie, prąd, moce, współczynnik mocy, rezystancja, częstotliwość, czas, temperatura, ciśnienie, poziom, prędkość obrotowa, moment mechaniczny, naprężenie, lepkość, analiza zawartości spalin – przyrządy i układy pomiarowe. Akwizycja i opracowanie informacji pomiarowej – systemy pomiarowo – kontrolne, analogowe i cyfrowe interfejsy pomia­rowe, komputerowe sieci przemysłowe, układy monitoringu siłowni okrętowej, bezpie­czeństwo eksploatacji – redundancja systemów.Literatura:

 1. Bird J., Electrical circuit theory and technology, Newnes, 2003.

 2. Hall Dennis T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby & Co Ltd, London 1999. 1. Lewis M.L., Electrical Installation Technology, Hutchinson, London 1988.

 2. Neidle M., Electrical Installations and Regulations, Palgrave - Macmillan, London 1983.

 3. Neidle M., Basic Electrical Installation Principles, Mc Graw Hill Higher Education, London 1980.

 4. Białek R., Elektrotechnika i Elektronika Okrętowa, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002.

 5. Wyszkowski S., Elektrotechnika Okrętowa, tom I, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

 6. Tumański S., Principles of Electrical Measurement, Taylor & Francis, New York, London 2006.

 7. Mindykowski J., Assessment of Electric Power Quality in Ship Systems Fitted with Converter Subsystems, Shipbuilding & Shipping, Gdańsk 2003.

 8. Hempowicz P. et al.; Elektrotechnika i Elektronika dla Nieelektryków, WNT, Warszawa 1999.

 9. Gregory B.A., An Introduction to Electrical Instrumentation and Measurement Systems, Macmillan Education Ltd, London 1985.15. ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej

1 Lab.

15

zaliczenie

Program zajęć:

Zasada superpozycji i zasada wzajemności.

Twierdzenie Thevenina, charakterystyka elementu nieliniowego.

Obwody trójfazowe.

Badanie właściwości mierników.

Pomiary rezystancji wielkich i rezystancji izolacji.

17. OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wykł.

30

Egzamin

Program zajęć:

Podział, budowa i klasyfikacja tłokowych silników spalinowych. Zasada działania silnika z zapłonem samoczynnym.

Obiegi teoretyczne: Otto, Diesla, Sabathe’a. Średnie ciśnienie teoretyczne. Obieg porów­nawczy.

Obieg rzeczywisty. Procesy: napełniania cylindra powietrzem, sprężania, spalania, rozprę­żania i wylotu spalin.

Wskaźniki pracy silnika – energetyczne i ekonomiczne.

Wymiana czynnika roboczego w silnikach okrętowych. Parametry czynnika roboczego i wskaźniki procesu wymiany.

Doładowanie silników tłokowych. Wykorzystanie energii gazów wylotowych. Systemy doładowania silników okrętowych. Współpraca silnika, sprężarki i turbiny.

Charakterystyki silników: prędkościowe, obciążeniowe, regulacyjne i uniwersalne. Pole pracy silnika.

Kinematyka i dynamika układu tłokowo-korbowego.

Paliwa i oleje żeglugowe stosowane do silników okrętowych.Literatura:

 1. Piotrowski I., Witkowski K., Okrętowe silniki spalinowe, TRADEMAR, Gdynia 2003.

 2. Piotrowski I., Witkowski K.: Eksploatacja okrętowych silników spalinowych, Fundacja Rozwoju WSM, Gdynia 2002.

 3. Włodarski J.K., Witkowski K., Okrętowe silniki spalinowe – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.

 4. Kuiken K., Diesel Engines. Book 1, Target Global Energy Training, Netherlands, 2008.

 5. Kuiken K., Diesel Engines. Book 2, Target Global Energy Training, Netherlands, 2008.

 6. Woodward D., Pounder’s Marine Diesel Engines and Gas Turbines, Elsevier Ltd, Eighth Edition, 2004.

 7. Knak Ch., Diesel Motor Ship’s Engines and Machinery. Diagrams, Marine Management Ltd for the Institute of Marine Engineers, London 1990.


17. OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Sporządzanie schematów instalacji silnika okrętowego.

Przygotowanie silnika do ruchu, rozruch silnika i jego odstawianie.

Indykowanie silnika okrętowego indykatorem mechanicznym. Pomiar ciśnienia w cylindrze maksymetrem.

Opracowanie wykresów indykatorowych sporządzonych indykatorem mechanicznym.

Indykowanie indykatorem elektronicznym.

Regulacja statyczna silnika okrętowego – regulacja wtryskiwaczy.

Regulacja statyczna silnika okrętowego – regulacja luzu zaworowego.


20. MECHANIZMY POMOCNICZE

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wykł.

30

Egzamin

Program zajęć:

Wymienniki ciepła: podział, klasyfikacja, wielkości charakterystyczne; budowa i dzia­łanie i eksploatacja chłodnic, podgrzewaczy i skraplaczy.

Urządzenia do odsalania wody morskiej: klasyfikacja, zasady działania wyparowników, budowa i eksploatacja wyparowników, odsalarki osmotyczne.

Systemy okrętowej hydrauliki siłowej: zasady działania i wielkości charakterystyczne urządzeń hydrauliki siłowej, symbole graficzne, rodzaje instalacji, budowa elementów, podstawowe schematy, eksploatacja urządzeń hydraulicznych.

Urządzenia sterowe: wiadomości teoretyczne, budowa i działanie sterów i maszyn stero­wych, podstawowe schematy, stery aktywne, pędniki jako urządzenia sterowe.

Śruby nastawne: rodzaje mechanizmów, podstawowe schematy.

Dławice wałów śrubowych: rozwiązania konstrukcyjne, eksploatacja.


Literatura:

 1. Górski Z., Budowa i działanie okrętowych wymienników ciepła. Construction and working of marine heat exchangers, Fundacja Rozwoju Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2007.

 2. Górski Z., Budowa i działanie okrętowych urządzeń hydraulicznych. Construction and operation of marine hydraulic machinery, Trademar, Gdynia 2008.

 3. Górski Z., Budowa i działanie okrętowych urządzeń sterowych, śrub nastawnych i  pochew wałów śrubowych. Construction and operation of marine steering gears, controllable pitch propellers and stern tubes, Trademar, Gdynia 2009.

 4. Górski Z., Okrętowe mechanizmy i urządzenia pomocnicze, Trademar, Gdynia 2009.

20. MECHANIZMY POMOCNICZE

Semestr VI


Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni

Okrętowych2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Symulacja komputerowa pracy pomp.

Symulacja komputerowa pracy instalacji hydroforowej.

Symulacja komputerowa pracy wyparownika wody słodkiej.

Symulacja komputerowa pracy odsalarki osmotycznej.

Symulacja komputerowa pracy odolejacza wody zęzowej.

Symulacja komputerowa pracy biologicznej oczyszczalni ścieków.

Symulacja komputerowa spalarki okrętowej.

Symulacja komputerowa pracy wirówek paliwa.

Symulacja komputerowa pracy urządzenia sterowego.

Symulacja komputerowa pracy urządzenia śruby nastawnej.

Instrukcje laboratoryjne zawarte są w oprogramowaniu symulatorów komputerowych21. PRAKTYKA WARSZTATOWA

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

5 Lab.

75

Zaliczenie

Program zajęć:

Spawalnictwo. Przepisy BHP w spawalni. Obsługa sprzętu do spawania gazowego. Cięcie tlenem.

Cięcie plazmą.

Spawanie elektryczne. Obsługa sprzętu do spawania elektrycznego. Elektrody otulone.

Spawanie w osłonie gazów ochronnych. Spawanie w osłonie gazów obojętnych. Metoda TIG i MIG. Obsługa sprzętu do spawania.

Spawanie w osłonie gazów aktywnych. Obsługa sprzętu do spawania.

Lutowanie. Lutowanie twarde.

Zgrzewanie.

Remonty. Zasady bezpieczeństwa przy pracach montażowych i demontażowych. Armatura okrętowa. Rurociągi. Technologia remontu.

Pompy. Pompy zębate i wirowe. Demontaż, naprawa i montaż elementów pomp. Weryfikacja części. Pomiary.

Przekładnie. Demontaż, naprawa i montaż elementów przekładni. Weryfikacja części. Pomiary.

Sprężarki. Sprężarki powietrza i sprężarki chłodnicze. Demontaż, naprawa i montaż elementów sprężarki. Weryfikacja części. Pomiary.

Weryfikacja części. Pomiary.
22. OBRÓBKA MECHANICZNA

Semestr VI

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

4 Lab

60

Zaliczenie

Program zajęć:

Przepisy BHP przy pracach tokarskich, strugarskich, szlifierskich.

Ocena zagrożeń na stanowisku pracy.

Metody przygotowania i mocowania przedmiotów do obróbki.

Zapoznanie z obsługą urządzeń, ich dokumentacją techniczno-ruchową.

Ocena stanu technicznego urządzeń. Sposoby regeneracji ostrzy noży.

Zasady doboru parametrów w urządzeniach i ich nastawy.

Zapoznanie z układem kinematycznym urządzeń.

Organizacja stanowiska pracy i utrzymanie jego w poprawnym stanie.

Poznanie oprzyrządowania stosowanego w pracach na szlifierkach, strugarkach oraz narzędzi stosowanych do zabiegów. Konserwacja urządzeń.


32. PRAKTYKA PRZEMYSŁOWA

Po III roku

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu
1 miesiąc

Zaliczenie

Program zajęć:

1. Założenia programowe i organizacyjne:

 • praktyka przemysłowa studentów po III roku ma na celu zapoznanie studentów z pracą w zakładach remontowych urządzeń mechanicznych, związanych ze specjal­nością – mechatronika;

 • studenci powinni być zatrudniani zgodnie z ich specjalnością i powinni nabyć elementarne umiejętności planowania, organizowania i wykonywania prac remon­towych urządzeń mechanicznych;

 • opiekun z ramienia przedsiębiorstwa odpowiada za optymalne wykorzystanie czasu i umiejętności studenta.

2. Treści i zadania programowe:

 • przeszkolenie BHP;

 • zapoznanie się z procesami przemysłowymi realizowanymi w zakładzie pracy;

 • zapoznanie się z zagadnieniami eksploatacji instalacji przemysłowych występujących w zakładzie pracy;

 • wykonanie zadań stawianych przez opiekuna praktyki.

3. Zaliczenie praktyki:

 • sporządzenie sprawozdania z praktyki (z uwzględnieniem treści i zadań progra­mowych);

 • uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna praktyki.

SEMESTR VII

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin tygodniowo

W

Ć

L

P

15

ELECTROTECHNIKA OKRĘTOWA

60

3
1
16

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

30

2


17

OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

60

2
2
23

OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

30

2


24

CHŁODNICTWO OKRĘTOWE

45

2
1
25

MECHATRONIKA

60

2
2
26

PRZEDMIOT DO WYBORU **

30

2


27

ROBOTYKA

30

2


29

SEMINARIUM DYPLOMOWE

15
1Liczba godzin łącznie:

360

17

1

6

0

Uwagi: W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt egzamin –15. ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej

3 Wykł.

45

zaliczenie

Program zajęć:

Maszyny i napędy elektryczne

Podstawowe prawa i pojęcia z elektrotechniki i mechaniki dotyczące teorii maszyn elektrycznych i napędów. Klasyfikacja maszyn elektrycznych, ogólna charakterystyka poszczególnych typów i ich zastosowanie, straty przetwarzania i sprawność, nagrzewanie i chłodzenie, klasy izolacji. Maszyny prądu stałego: budowa, zasada działania zastoso­wanie; silnik prądu stałego, własności eksploatacyjne, rozruch i regulacja prędkości obrotowej, zabezpieczenia, silnik uniwersalny komutatorowy. Transformatory jednofa­zowe: budowa, zasada działania, parametry. Autotransformatory. Przekładniki prądowe i  napięciowe. Transformatory trójfazowe: budowa, grupy połączeń, praca równoległa, właściwości eksploatacyjne. Maszyny asynchroniczne: budowa, zasada działania, poślizg, praca silnikowa, prądnicowa, hamulcowa, właściwości eksploatacyjne silników asynchro­nicznych, rozruch i regulacja prędkości obrotowej. Maszyny synchroniczne: budowa, zasada działania, charakterystyczne parametry, właściwości eksploatacyjne prądnicy syn­chronicznej, regulacja mocy czynnej i biernej, praca odosobniona, synchronizacja i współ­praca z siecią sztywną, krzywe V, praca silnikowa i kompensatorowa. Maszyny elek­tryczne specjalne, silniki liniowe, tarczowe, krokowe, wykonawcze, sprzęgła i zwalniaki,prądnice tachometryczne, selsyny. Napędy elektryczne urządzeń w siłowni, na pokładzie oraz napędy główne statków.
Elektroenergetyka i Aparaty Elektryczne

Podstawowe i awaryjne źródła energii elektrycznej na statku. Okrętowe systemy elektro­energetyczne, wytwarzanie, przesył i rozdział energii elektrycznej. Synchronizacja i praca równoległa prądnic okrętowych. Zabezpieczenia prądnic. Ważne odbiorniki energii elek­trycznej, układ Mayera. Rozdzielnice energii elektrycznej i ich wyposażenie. Instalacja oświetleniowa: zasilanie i oświetlenie awaryjne, zasilanie z lądu. Elektryczne napędy główne. Urządzenia elektryczne w siłowni okrętowej i ogólno-okrętowe. Jakość energii elektrycznej. Zabezpieczenia przeciwzakłóceniowe, zasilanie bezprzerwowe (UPS), ochrona przed porażeniami. Symbole graficzne używane na schematach elektrycznych, rodzaje schematów elektrycznych, czytanie dokumentacji elektrycznej złożonych urządzeń okrę­towych. Miejsce Elektrotechniki w Konwencji IMO STCW 78/95. Funkcja „Electrical, Electronic and Control Engineering”, wiedza, kompetencji, umiejętności i ich sprawdzanie.


Literatura:

 1. Hall Dennis T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby & Co Ltd, London 1999.

 2. Lewis M.L., Electrical Installation Technology, Hutchinson, London 1988.

 3. Neidle M., Electrical Installations and Regulations, Palgrave - Macmillan, London 1983.

 4. Neidle M., Basic Electrical Installation Principles, Mc Graw Hill Higher Education, London 1980.

 5. Białek R., Elektrotechnika i Elektronika Okrętowa, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2002.

 6. Wyszkowski S., Elektrotechnika Okrętowa, tom I, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

 7. Wyszkowski J., Wyszkowski S., Elektrotechnika Okrętowa – napędy elektryczne, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1998.

 8. Mindykowski J., Assessment of Electric Power Quality in Ship Systems Fitted with Converter Subsystems, Shipbuilding & Shipping, Gdańsk 2003.

 9. Kothari D.P., Nagrath I.J., Electric machines, Mc Graw-Hill, New Delhi, 2006.

 10. Hempowicz P. et al., Elektrotechnika i Elektronika dla Nieelektryków, WNT, War­szawa 1999.

 11. Konwencja STCW’95(STCW Convention, STCW Code), International Maritime Organization, London 1995.

 12. Śmierzchalski R., Automatyzacja Systemu Elektroenergetycznego Statku, Gdańsk 2004.

15. ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej

1 Lab.

15

zaliczenie

Program zajęć:

Badanie właściwości rezystancyjnego symulatora termorezystancyjnego czujnika tempe­ratury Pt-100.Pomiar ciśnienia czujnikiem binarnym.

Pomiar ciśnienia przetwornikiem analogowym.

Badanie i obsługa akumulatora.

Badanie wyłącznika instalacyjnego.

16. SIŁOWNIE OKRĘTOWE

Semestr VII


Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wykł.

30

Egzamin

Program zajęć:

Pojęcie siłowni okrętowej i jej rola na statku morskim. Okrętowy układ napędowy – rodzaje. Maszyny i urządzenia znajdujące się w siłowni – ich podstawowe funkcje, rozmieszczenie, wzajemne powiązania i współdziałanie. Klasyfikacja i charakterystyka siłowni okrętowych. Energetyka siłowni okrętowej. Sprawność okrętowego urządzenia energetycznego i podstawowych układów urządzeń energetycznych. Podstawowe własności wody. Rodzaje wody na statku. Uzdatnianie wody w obiegach technicznych, sanitarnym i spożywczym. Instalacje spalinowych siłowni okrętowych. Instalacje chłodzenia cylindrów i głowic wodą słodką. Instalacje wody morskiej. Centralny system chłodzenia. Instalacja oleju cylindrowego. Instalacja obiegowego smarowania i chłodzenia silnika. Instalacja oczyszczania oleju. Rodzaje paliwa na statku – paliwo lekkie; paliwo ciężkie. Instalacja transportu paliwa. Instalacja oczyszczania paliwa. Instalacja zasilania paliwem silników. Instalacja parowa pomocnicza. Instalacja sprężonego powietrza.Literatura:

 1. Balcerski A., Siłownie okrętowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1990.

 2. Wojnowski W., Okrętowe siłownie spalinowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1991.

 3. Marine Engineering. Written by a Group of Authorities Editor Roy L. Harrington. New port News Shipbuillding. Published by THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS AND MARINE ENGINEERS. Jersey City 1992. Volume II.

 4. Modern Marine Engineers Manual. Alan Osborne, Contreville, Maryland 1989.
17. OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wykł.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Kadłuby, ramy fundamentowe, stojaki, bloki cylindrowe i śruby ściągowe silników okrętowych.

Komory spalania, tuleje cylindrowe, tłoki, pierścienie tłokowe, głowice i zawory silników okrętowych.

Układ przenoszenia napędu: trzony tłokowe, wodziki, korbowody, wały korbowe i łożyska.

Układ paliwowy: pompy podające, pompy wtryskowe, wtryskiwacze, filtry. Regulacja aparatury wtryskowej.

Układ rozrządu: wały rozrządu, napęd zaworów. Układ rozruchowo-nawrotny.

Układ płukania cylindrów i doładowania: turbosprężarki, chłodnice powietrza i filtry.

Systemy silnika: paliwowy, smarny, chłodzenia, rozruchowy.

Zasady obsługi silnika: przygotowanie do ruchu, nadzór w czasie pracy i odstawianie.


Literatura:

 1. Piotrowski I., Witkowski K., Okrętowe silniki spalinowe, TRADEMAR, Gdynia 2003.

 2. Piotrowski I., Witkowski K., Eksploatacja okrętowych silników spalinowych, FRWSM, Gdynia 2002.

 3. Włodarski J.K., Witkowski K., Okrętowe silniki spalinowe – podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2008.

 4. Kuiken K., Diesel Engines. Book 1, Target Global Energy Training, Netherlands, 2008.

 5. Kuiken K., Diesel Engines. Book 2, Target Global Energy Training, Netherlands, 2008.

 6. Woodyard D., Pounder’s Marine Diesel engines and gas Turbines, Elsevier Ltd, Eight edition, 2004.

 7. Knak Ch., Diesel Motor Ship’s Engines and Machinery. Diagrams, Marine Management Ltd for the Institute of Marine Engineers, London 1990.
17. OKRĘTOWE SILNIKI TŁOKOWE

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Regulacja statyczna silnika okrętowego – regulacja faz rozrządu zaworowego.

Regulacja statyczna silnika okrętowego – kontrola i regulacja pomp wtryskowych.

Pomiary weryfikacyjne pierścieni tłokowych.

Pomiary weryfikacyjne tulei cylindrowych.

Pomiary weryfikacyjne wałów korbowych – pomiary sprężynowania wału korbowego.

Pomiary weryfikacyjne wałów korbowych – pomiary opadu wału i geometrii czopów.

Sporządzanie charakterystyki obciążeniowej silnika okrętowego.

Współpraca silnika z turbosprężarką.
23. OCHRONA ŚRODOWISKA MORSKIEGO

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Biologii i Ekologii Morza

2 Wykł.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Pojęcie środowiska morskiego. Źródła zanieczyszczeń środowiska morskiego. Rodzaje zanieczyszczeń. Prawna ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami: regulacje międzynarodowe, regionalne, krajowe. Rola administracji morskiej w ograni­czaniu i zwalczaniu zanieczyszczeń. Monitorowanie chemiczne i biologiczne wód i przeciwdziałanie zagrożeniom ekologicznym na morzu. Przywracanie terenom zdegra­dowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich.

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza olejami. Źródła zanieczyszczeń. Warunki usuwania wód zaolejonych do morza w obszarach specjalnych i poza obszarami specjalnymi. Techniczne sposoby zapobiegania zanieczyszczaniu mórz olejami (zbiorniki, systemy kontroli zrzutu, urządzenia filtrujące, znormalizowane złącza, urządzenia odbiorcze). Metody i urządzenia techniczne do oczyszczania wód zaolejonych. Urządzenia kontrolne i  pomiarowe stopnia zaolejenia. Wymagania w zakresie konstrukcji i wyposażenia zbiorni­kowców. Przeglądy i certyfikacja statku w zakresie zapobiegania zanieczyszczaniu morza olejami. Okrętowy plan zapobiegania rozlewom olejowym. Plan zarządzania wodami zęzowymi i pozostałościami olejowymi – Książka zapisów olejowych. Zwalczanie roz­lewów olejowych na morzu: naturalne procesy eliminacji olejów ze środowiska morskiego, metody zwalczania rozlewów olejowych przez spalanie olejów na powierzchni morza, topienie olejów, sorbowanie oleju, rozpraszanie oleju, zbieranie oleju, zapory przeciw­olejowe.

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza szkodliwymi substancjami przewożonymi luzem. Klasyfikacja szkodliwych substancji ciekłych. Warunki usuwania do morza. Przeglądy i certyfikacja statku. Okrętowy plan zapobiegania zanieczyszczaniu szkodliwymi substan­cjami ciekłymi. Książka zapisów ładunkowych. Zagrożenie środowiska morskiego przez transportowane chemikalia. Techniczne sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom morza ciekłymi chemikaliami ze statków. Zwalczanie skutków zanieczyszczeń chemikaliami ze statków.

Zapobieganie zanieczyszczaniu szkodliwymi substancjami przewożonymi morzem w opa­kowaniach. Międzynarodowy Morski Kodeks Ładunków Niebezpiecznych. Klasyfikacja ładunków niebezpiecznych (wymagania w zakresie opakowania i oznakowania).

Zapobieganie zanieczyszczaniu ściekami ze statków. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Warunki usuwania ścieków. Metody i urządzenia techniczne do neutralizacji ścieków.

Instalacje sanitarne, zbiorniki gromadzące, oczyszczalnie ścieków. Przeglądy i certyfi­kacja statku.

Zapobieganie zanieczyszczaniu śmieciami ze statków. Źródła i rodzaje zanieczyszczeń. Warunki usuwania śmieci. Metody i urządzenia techniczne do obróbki i neutralizacji śmieci. Plan zarządzania śmieciami – Książka zapisów śmieciowych.

Zapobieganie zanieczyszczaniu powietrza przez statki. Substancje niszczące warstwę ozonową. Tlenki azotu (Międzynarodowe świadectwo o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez silnik, Kartoteka techniczna silnika, Dziennik parametrów silnika). Tlenki siarki (dokumenty dostawy paliwa, system oczyszczania spalin). Lotne związki orga­niczne (system gromadzenia i zdawania). Spalanie na statku (świadectwo uznania typu spalarki). Jakość paliw (procedura pobierania i przechowywania próbek paliwa). Przeglądy i certyfikacja statku.

Zapobieganie zanieczyszczaniu morza wodami balastowymi. Przeglądy i certyfikacja statku (Międzynarodowe świadectwo postępowania z wodami balastowymi, Plan postępo­wania z wodami balastowymi, Książka zapisów balastowych).

Listy kontrolne oceny stanu bezpieczeństwa statku w zakresie wymagań ochrony środo­wiska. Wyniki inspekcji statków w raportach Port State Control.

Składowanie substancji niebezpiecznych i odpadów w morzu jako sposób ich utylizacji. Skutki eksploracji surowców z dna i spod dna morskiego. Problematyka bezpiecznego i ekologicznego złomowania statków.Literatura:

 1. Clark R.B., Marine Pollution, 5th ed., Oxford University Press, 2001.

 2. International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004 (BWM 2004), International Maritime Organization.

 3. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/1978 (MARPOL 73/78), International Maritime Organization.

 4. International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Cooperation (OPRC 1990, OPRC/HNS PROT 2000), International Maritime Organization.

 5. International Convention on the Control of Harmful Antifouling Systems on Ship, 2001 (AFS 2001), International Maritime Organization.

 6. International Convention relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties, 1969 (INTERVENTION 1969). Protocol relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances other than Oil (INTERVENTION PROT 1973), International Maritime Organization.

 7. Kaniewski E., Łączyński H., Ochrona środowiska morskiego – zagadnienia techniczne i prawne, Wydawnictwo WSM, Gdynia 2000.

 8. Korzeniewski K., Ochrona środowiska morskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.

 9. Roberts J., Marine Environment Protection and Biodiversity Conservation. 1st ed., Springer, 2006.

 10. Wiewióra A., Ochrona środowiska morskiego, Fundacja WSM w Szczecinie, Szczecin 1998.
24. CHŁODNICTWO OKRĘTOWE

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wyk.

30

Egzamin

Program zajęć:

Funkcje i zadania urządzenia chłodniczego na statku. Fizyczne zasady otrzymywania niskich temperatur. Budowa i zasada działania sprężarkowego urządzenia chłodniczego. Obiegi chłodnicze parowe jedno- i wielostopniowe. Czynniki chłodnicze i nośniki ciepła do urządzeń chłodniczych: wybrane własności fizyczne, chemiczne i eksploatacyjne. Wpływ podstawowych parametrów pracy na działanie urządzenia chłodniczego. Bezpo­średnie i pośrednie systemy chłodzenia: budowa, działanie, ocena techniczna. Maszyny i  aparaty urządzeń i instalacji chłodniczych: sprężarki, skraplacze, parowniki. Aparaty pomocnicze, przewody i armatura. Podstawowe elementy automatyki chłodniczej: regu­latory konwencjonalne i elektroniczne, elementy zabezpieczające. Przykłady zautomaty­zowanych okrętowych instalacji chłodniczych. Wybrane problemy eksploatacyjne urządzeń chłodniczych: wpływ obecności wody, oleju i gazu inertnego w instalacji oraz szronu na powierzchni chłodnicy powietrza. Bezpieczeństwo instalacji i urządzeń chłodniczych na statku. Budowa, działanie i eksploatacja kontenerów chłodniczych. Systemy nisko­temperaturowe do transportu skroplonych gazów na statkach morskich.
Literatura:

 1. Piotrowski I., Okrętowe urządzenia chłodnicze, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1994.

 2. Bonca Z., Chłodnictwo okrętowe, wyd. II, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006.

 3. Bonca Z., Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna, wyd. V, WSM w Gdyni, Gdynia 2000.

 4. Bonca Z., Dziubek R., Selected problems of refrigerating engineering, WSM w Gdyni, Gdynia 1992.

 5. Bonca Z. i in., Nowe czynniki chłodnicze i nośniki ciepła. Właściwości cieplne, chemiczne i eksploatacyjne. Poradnik, MASTA, Gdańsk 2004.

 6. Ullrich H. J., Technika chłodnicza. Poradnik. Tom I, MASTA, Gdańsk 1998.

 7. Studziński A., Eksploatacja chłodniowców. TRADEMAR, Gdynia 2005.

 8. Kabaciński J., Kicińska M., Wolski A., Eksploatacja statków do przewozu gazów skroplonych, Wyd. Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, Szczecin 1993.

 9. Stoecker W. F., Industrial Refrigeration. Business News Publ. Company, 1988.24. CHŁODNICTWO OKRĘTOWE

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

1 Lab.

15

Zaliczenie

Program zajęć:

Badanie jednostopniowego sprężarkowego urządzenia chłodniczego.

Badanie jednostopniowej sprężarki tłokowej.

Badania cieplno-przepływowe poziomego skraplacza płaszczowo-rurowego.

Badanie i regulacja podstawowych elementów automatyki chłodniczej.

Badanie podstawowych procesów obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza w centrali klimatyzacyjnej: mieszanie, nagrzewanie, chłodzenie, chłodzenie z osuszaniem, nawilżanie.

Prowadzenie operacji obsługowych z wykorzystaniem symulatora dwukomorowej chłodni prowiantowej.

25. MECHATRONIKA

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Wykł.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Podstawowe technologie układów mechanicznych zintegrowanych z czujnikami, elemen­tami elektronicznymi oraz układami wykonawczymi i napędowymi. Podstawowe elementy i układy półprzewodnikowe: diody tranzystory, prostowniki, stabilizatory napięcia, wzmac­niacze, wzmacniacze operacyjne. Podstawowe układy cyfrowe: bramki logiczne, układy kombinacyjne, sekwencyjne, przerzutniki, rejestry, liczniki. Czujniki (optyczne, indukcyjne, ultradźwiękowe, piezoelektryczne, tensometryczne), Wyłączniki elektromechaniczne, stykowe elementy przełączające. Urządzenia napędowe: elektryczne, pneumatyczne, o dzia­łaniu ciągłym i dwustanowym, silniki elektryczne, prądnice tachometryczne. Urządzenia wykonawcze, siłowniki, nastawniki, podajniki.Literatura:

 1. Gerrish H.H., Dugger W.E.Jr., Roberts R.M., Electricity and Electronics: Study Guide With Laboratory Activities, Goodheart-Wilcox Publisher, 1999.

 2. Tocci R., Neal Widmer N., Greg Moss G., Digital Systems: Principles and Applications, Prentice Hall, 2006.

 3. Necsulescu S.D., Mechatronics, Prentice Hall, 2002.

 4. Bishop H. R. (ed.), The Mechatronics Handbook, CRC Press, 2002.

 5. Owczarek J. (i in.), Elektryczne maszynowe elementy automatyki, WNT, Warszawa 1983.

 6. Acarnely P., Stepping Motors: A Guide to Theory and Practice (4th edition), Institution of Electrical Engineers.

 7. Huges A., Electric Motors and Drives, Elsevier Ltd, 2006.

 8. Yeadon A., Yeadon W.H., Handbook of Small Electric Motors, McGraw-Hill Professional, 2001.

25. MECHATRONIKA

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Elementy optoelektroniczne. Prostowniki. Układy tranzystorowe. Zastosowania wzmac­niacza operacyjnego. Układ całkujący i różniczkujący. Komparator. Przerzutnik Schmitta. Filtracja sygnałów. Stabilizatory napięcia. Prostownik sterowany. Bramki logiczne. Układy kombinacyjne. Przerzutniki. Rrejestry, liczniki.

26. PRZEDMIOT DO WYBORU. PODSTAWY EKSPLOATACJI MASZYN

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wykł.

30

Egzamin

Program zajęć:

Tarcie, smarowanie, zużycie. Eksploatacja łożysk. Eksploatacja tulei cylindrowych. Obciążenia cieplne. Obciążenia mechaniczne. Eksploatacja w stanach przejściowych. Eksploatacja w stanach awaryjnych. Przygotowanie siłowni do ruchu po długim postoju. Przygotowanie siłowni do ruchu po krótkim postoju. Przygotowanie siłowni do krótkiego postoju. Przygotowanie siłowni do długiego postoju. Gospodarka energetyczna w siłowni okrętowej.Literatura:

 1. Włodarski J.K., Stany eksploatacyjne okrętowych silników spalinowych, Fundacja Rozwoju WSM w Gdyni, Gdynia 2001.

 2. Włodarski J.K., Podstawy eksploatacji maszyn okrętowych: tarcie i zużycie, Wydaw­nictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2006.

 3. Hebda M., Trybologia, WNT, Warszawa, 1980.

 4. Górski Z., Hajduk T., Kluj S., Procedury obsługi siłowni okrętowej z silnikiem wolno­obrotowym – Tom I, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2005.

 5. Górski Z., Hajduk T., Kluj S., Procedury obsługi siłowni okrętowej z silnikiem wolno­obrotowym – Tom II, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2006.

 6. Challen B., Baranescu R., Diesel Engine Reference Book – Second Edition, Elsevier, Oxford 1999.

 7. Christensen S.G., Lamb’s Question and Answers on the Marine Diesel Engine, Elsevier, Oxford 2005.

 8. Cowley J., Running and Maintenance of Marine Machinery, Institute of Marine Engineers, London 1994.

26. PRZEDMIOT DO WYBORU. TECHNOLOGIA REMONTÓW

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

2 Wykł.

30

Egzamin

Program zajęć:

Podział maszyn i urządzeń na zespoły ze względu na wymagania remontowe. Struktura procesu technologicznego remontu maszyn i urządzeń. Fazy operacje i zabiegi procesu technologicznego remontu. Diagnostyka techniczna maszyn i urządzeń okrętowych. Zasady rozpoznawania zużycia i uszkodzenia elementów maszyn. Zużycie dopuszczalne. Zasady postępowania w pracach demontażowych. Zmechanizowane narzędzia, przyrządy i urządzenia demontażowo-montażowe. Zasady regeneracji elementów maszyn i urządzeń okrętowych w świetle wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. Metody regeneracji części maszyn okrętowych. Wybór metody regeneracji. Metody montażu części maszyn. Wymagania technologiczne przy montażu precyzyjnych par części. Badania nieniszczące materiałów i odbiór maszyn oraz urządzeń po remoncie. Metody badania szczelności i zasady ich wyboru. Próby wytrzymałościowe nieniszczące. Dokowanie i wydokowanie statku. Gospodarka remontowa na statkach:

– procesy starzenia fizycznego kadłuba i wyposażenia statku,

– rodzaje remontów i zasady ich planowania,

– gospodarka częściami zamiennymi.


Literatura:

 1. Wrotkowski J., Paszkowski B., Wojdak J., Remont maszyn. Demontaż, naprawa elementów, montaż, WNT, Warszawa 1987.

 2. Legutko S., Eksploatacja maszyn, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.

 3. Jezierski J., Analiza tolerancji i niedokładności pomiarów w budowie maszyn, WNT, Warszawa 1994.

 4. Owen, H., Ship Economics: Practical Aids for Shipmasters in Repair, Maintenance, Surveys and Construction Including a Glossary of Technical Terms”. London: GEORGE PHILIP AND SON LTD., 1924.

 5. Mergner D., Ship Repair and Maintenance Handbook, Lloyds Register Fairplay, Udgivelsesår 2005.

 6. Mergner D., Docking Handbook, Lloyds Register Fairplay, 2009.

 7. Butler D., Guide to ship repair estimates (in man hours). Elsevier Science4 & Technology, 2000.27. ROBOTYKA

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Wykł.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Podstawowe zadania PLC, Elementy składowe sterowników PIC (hardware, software), Interfejs programisty, Budowa sterowników PLC (przerzutniki, jednostka centralna, pamięć, moduły analogowych i dyskretnych wejść/wyjść), Komunikacja sterownika PLC z otoczeniem, Operacje logiczne na sygnałach, Oprogramowanie STEP 7, Tworzenie pro­jektów w programie STEP 7, Sposoby adresowania wejść i wyjść, Tworzenie programu sterującego dla sterownika Simatic, Języki programowania sterowników logicznych, Prze­słanie programu do sterownika Testowanie programu, Praktyczne zastosowania sterow­ników PLC, Podstawy budowy robotów, Rodzaje i konstrukcje robotów – manipulatorów: więzy kinematyczne manipulatorów, Układy współrzędnych robotów, Współrzędne poło­żenia, Przekształcenie jednorodne, Podstawy transformacji układów współrzędnych elementów robotów, kinematyka prosta, Współrzędne Denavita-Hartenberga, Kinematyka odwrotna robotów, Wektory prędkości – Jakobiany, Przyspieszenia elementów robota. Kinematyka robotów PUMA, SCARA.Literatura:

  1. Kamiński K., Programowanie w STEP7 MicroWin, Nakładem autora.

  2. Step7 Manual, http://www2.sea.siemens.com/Products/Automation/Engineering-Software/ Engineering-Software-STEP-7-Manuals.htm

  3. Step7 Help Online, http://www.automation.siemens.com/simatic/industriesoftware/ index_76.htm

  4. Kurfess R.T., Robotics and Automation Handbook, CRC Press Inc., 2004.

  5. Morecki A., Knapczyk J. (red.), Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa 1999.

  6. PC Roset Light – Pierwsze kroki, Astor Sp. z.o.o., Kraków 2007.29. SEMINARIUM DYPLOMOWE

Semestr VII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

1 Ćw.

15

Zaliczenie

Program zajęć:

Schemat pracy dyplomowej (układ pracy, grafika pracy, opisy rysunków i tabel, wzory i obliczenia, przypisy, odsyłacze do bibliografii, streszczenie). Określenie kolejności rozdziałów pracy. Określenie celu i zakresu pracy. Wyszukiwanie materiałów do pracy, korzystanie z zasobów biblioteki, z zasobów Internetu, wyszukiwanie nowości. Dobór bibliografii. Logiczna struktura pracy (geneza tematu, cel pracy, założenia, rozwiązania, wnioski).SEMESTR VIII

Lp.

NAZWA PRZEDMIOTU

Liczba godzin w semestrze

Liczba godzin tygodniowo

W

Ć

L

P

15

ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

60

2
2
16

SIŁOWNIE OKRĘTOWE

30

2


25

MECHATRONIKA

75

2

1

2
26

PRZEDMIOT DO WYBORU **

15

1


27

ROBOTYKA

120

2

2

4
28

AUTOMATYKA

75

2

1

2
29

SEMINARIUM DYPLOMOWE

15
1Liczba godzin łącznie:

390

11

5

10

0

Uwagi: W – wykład, Ć – ćwiczenia, L – laboratorium, P – projekt egzamin –


15. ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej

2 Wykł.

30

zaliczenie

Program zajęć:

Energoelektronika

Półprzewodniki typu n i p. Objętościowe elementy półprzewodnikowe. Właściwości złącza p-n, diody prostownicze i specjalne. Tranzystory bipolarne i polowe. Wybrane bloki elektroniczne, ich parametry i zastosowania. Wzmacniacze operacyjne, ich parametry i  zastosowania. Zasilacze stabilizowane. Przekształtniki energoelektroniczne: prostowniki, sterowniki, przemienniki częstotliwości. Wybrane zastosowania przekształtników energo­elektronicznych do sterowania układami napędowymi z silnikami elektrycznymi różnych typów.Literatura:

 1. Hall Dennis T., Practical Marine Electrical Knowledge, Witherby & Co Ltd, London 1999.

 2. Neidle M., Electrical Installations and Regulations, Palgrave – Macmillan, London 1983.

 3. Białek R., Elektrotechnika i Elektronika Okrętowa, Fundacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002.

 4. Wyszkowski S., Elektrotechnika Okrętowa, tom I, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991.

 5. Wyszkowski J., Wyszkowski S., Elektrotechnika Okrętowa – napędy elektryczne, Fun­dacja Rozwoju Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, Gdynia 1998. 1. Barlik R., Nowak M., Technika tyrystorowa, WNT, Warszawa 1997.

 2. Nowak M., Barlik R., Poradnik inżyniera energoelektronika, WNT, 1998.

 3. Mindykowski J., Assessment of Electric Power Quality in Ship Systems Fitted with Converter Subsystems, Shipbuilding & Shipping, Gdańsk 2003.

 4. Hempowicz P. et al., Elektrotechnika i Elektronika dla Nieelektryków, WNT, Warszawa 1999.
15. ELEKTROTECHNIKA OKRĘTOWA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Elektrotechniki i Elektroniki Okrętowej

2 Lab.

30

egzamin

Program zajęć:

Badanie przekaźników termobimetalowych.

Badanie przekaźnika upływnościowego.

Badanie wyłącznik samoczynny zwarciowy niskiego napięcia.

Badanie transformatora 1-fazowego.

Silnik asynchroniczny klatkowy.

Prądnica synchroniczna.

Synchronizacja prądnic okrętowych.

Badanie zabezpieczeń prądnic okrętowych.

Sposoby rozruchu silników asynchronicznych.

Prostownik niesterowany.

16. SIŁOWNIE OKRĘTOWE

Semestr VIII


Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

2 Wykł.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Instalacja zęzowa. Instalacja balastowa. Instalacje wody sanitarnej: słodkiej i słonej. Instalacja wody spożywczej. Siłownie parowe. Obieg Rankina – prosty i zmodyfikowany o przegrzewy międzystopniowe i regeneracyjne podgrzewanie wody zasilającej. Instalacje siłowni parowych. Instalacja parowa. Instalacja skroplinowa. Instalacja olejowa. Instalacja zasilania kotła paliwem. Utylizacja ciepła odpadowego. Układy głębokiej utylizacji ciepła odpadowego. Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji energii elektrycznej i do napędu statku. Sprawności układów utylizacyjnych. Ogólna sprawność energetyczna siłowni i sposoby jej podwyższania.Literatura:

 1. Balcerski A., Siłownie okrętowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1990.

 2. Wojnowski W., Okrętowe siłownie spalinowe, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1991.

 3. Marine Engineering. Written by a Group of Authorities Editor Roy L. Harrington. New port News Shipbuillding. Published by THE SOCIETY OF NAVAL ARCHITECTS AND MARINE ENGINEERS. Jersey City 1992. Volume II.

 4. Modern Marine Engineers Manual. Alan Osborne. Contreville. Maryland 1989.


25. MECHATRONIKA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Wykł.

30

Egazamin

1 Ćw.

15

Zaliczenie

Program zajęć:

Układy sterowania, kontroli i regulacji. Regulatory ciągłe, dwupołożeniowe, trójpołoże­niowe, krokowe. Układy pozycjonowania, serwomechanizmy. Zastosowania sensorów i układów wykonawczych w mechatronicznych układach sterowania. Sterowanie procesami dyskretnymi: sekwencyjnymi, współbieżnymi. Modelowanie obiektów i układów mecha­tronicznych za pomocą przyjaznych narzędzi programowych (Matlab-Simulink). Metody szybkiego testowania algorytmów sterowania i regulacji.
Literatura:

 1. Necsulescu S.D., Mechatronics, Prentice Hall, 2002.

 2. Brzózka J., Regulatory i układy automatyki, MIKOM, Warszawa 2004.

 3. Cooper J.D. (et al.), Practical Process Control, http://www.controlguru.com 2008.

 4. Levine S.W. (ed.), The Control Handbook, CRC Press, 1996.

 5. Bishop H.R. (ed.), The Mechatronics Handbook, CRC Press 2002.

 6. Matsumoto E.Y., Simulink 7.2: Guia Pratico, Editora Érica Ltda., 2008.

 7. Morais V, Vieira C., Matlab 7 & 6 Curso Completo, F C A Editora Informática, 2006.

 8. Using Simulink, The Mathworks Inc., 2009.

 9. Simulink Getting Started Guide, The Mathworks Inc., 2009.

 10. Bennet S., Real-Time Computer Control: An Introduction, Prentice Hall, 1994.

 11. Real Time Windows Target User’s Guide, The Mathworks Inc., 2009.

 12. Real Time Workshop User’s Guide, The Mathworks Inc., 2009.

25. MECHATRONIKA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Badanie stykowych elementów przełączających. Czujniki ciśnienia. Badanie prądnicy tachometrycznej. Badanie silnika krokowego. Badanie silnika tarczowego. Silniki wyko­nawcze prądu przemiennego. Wprowadzenie do oprogramowania Simulink. Regulatory dwupołożeniowe. Regulatory trójpołożeniowe i krokowe. Szybkie prototypowanie układów sterowania w środowisku MATLAB-Simulink.

26. PRZEDMIOT DO WYBORU. PODSTAWY EKSPLOATACJI MASZYN

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Siłowni Okrętowych

1 Wykł.

15

Zaliczenie

Program zajęć:

Modele diagnostyczne. Parametry diagnostyczne. Metody diagnostyczne. Diagnozowanie procesu wtrysku i spalania w silniku wysokoprężnym. Diagnozowanie układu dołado­wania spalania w silniku wysokoprężnym. Diagnozowanie procesu smarowania i węzłów trybologicznych. Diagnozowanie pomp wirowych i wyporowych. Wybrane systemy diagnozujące dla urządzeń okrętowych.
Literatura:

 1. Kluj S., Diagnostyka urządzeń okrętowych, WSM w Gdyni, Gdynia 2000.

 2. Gałecki W., Tomczak L., Indykowanie okrętowych silników spalinowych, Wydaw­nictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2002.

 3. Hebda M., Niziński S., Pelc H., Podstawy diagnostyki pojazdów mechanicznych, Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.

 4. Chell N.E., Operation and Maintenance of Machinery In Motorships, Institute of Marine Engineers, London 1999.

 5. Smith B.G., Application of Automatic Machinery and Alarm Equipment in Ships, Institute of Marine Engineers, London 2000.

 6. Griffiths D., Marine Medium Speed Diesel Engines, Institute of Marine Engineers, London 1999.

 7. Cowley J., Running and Maintenance of Marine Machinery, Institute of Marine Engineers, London 1994.
26. PRZEDMIOT DO WYBORU. TECHNOLOGIA REMONTÓW

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

1 Wykł.

15

Zaliczenie


Program zajęć:

Przeglądy statków morskich według wymagań towarzystw klasyfikacyjnych. Nadzór klasyfikacyjny. Uprawnienia i obowiązki stron biorących udział w pracach remontowych. Specyfikacje remontowe. Zasady montażu łożysk tocznych i ślizgowych z panwiami dzielonymi. Metody układania wałów korbowych silnika w łożyskach i ich kontrola. Kontrola współosiowości układu tłokowo-korbowodowego silnika bezwodnikowego i  wodzikowego. Technologia nakładania ochronnych powłok malarskich i z tworzyw sztucznych. Przykładowe technologie remontu:

– instalacji rurociągów i jej armatury,

– okrętowych maszyn i urządzeń pomocniczych,

– okrętowych tłokowych silników spalinowych,

– urządzeń sterowych i pokładowych,

– konstrukcji kadłuba.


Literatura:

 1. Piaseczny L., Technologia naprawy okrętowych silników spalinowych, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1992.

 2. Jezierski J., Technologia tłokowych silników wysokoprężnych, WNT, Warszawa 1999.

 3. Calder N., Marine Diesel Engines: Maintenance, Troubleshooting, and Repair, International Marine Publishing, 2007.

 4. Jean-Luc Pallas, Marine Diesel Engines Maintenance and Repair Manual, Sheridan House INC, 2006.

 5. Compton P., Troubleshooting Marine Diesel Engines, International Marine Publishing Co., 1997.

 6. Knak C., Diesel motor chips engines and machinery, Pub. Marine Management (Holdings) Ltd., London 1990.

 7. Cowley J., The Running and Maintenance of Marine Machinery, Pub.: Marine Management (Holdings) Ltd., London 1998.27. ROBOTYKA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Wykł.

30

Zaliczenie

2 Ćw.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Napędy i mechanizmy robotów przemysłowych: pneumatyczne, hydrauliczne oraz elektryczne, Układy sensorowe w robotyce, Chwytaki, Sterowanie cyfrowe zespołami napędowymi robotów, Sterowanie robotów i planowanie zadań robotów, Programowanierobotów przemysłowych, Metody programowania i sterowania robotów, program AS-I i  AS-II. Roboty mobilne i zastosowania, klasyfikacja robotów mobilnych. Roboty kołowe i maszyny kroczące, podstawy konstrukcji, wzorce chodu. Roboty mobilne-przegubowe. Planowanie trajektorii robotów mobilnych. Podstawy nawigacji robotów mobilnych. Roboty autonomiczne, Programowanie robotów mobilnych, Lego Mindstorms NXT, Planowanie trajektorii ruchu, Robotyzacja procesów technologicznych.

Literatura:

 1. AS Language Reference Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2007.

 2. D Series Controller Kawasaki Robot Operation Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2006.

 3. Honczarenko J., Roboty przemysłowe Budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa 2004.

 4. Kurfess R.T., Robotics and Automation Handbook, CRC Press Inc., 2004.

 5. PC Roset Operation Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2007.27. ROBOTYKA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

4 Lab.

60

Zaliczenie

Program zajęć:

Programowanie funkcji logicznych. Programowanie pamięci bitowych. Przekaźniki czasowe. Sprawdzanie programu PLC S7-200 narzędziem Status Chart. Generacja prze­biegu prostokątnego z zastosowaniem PLC. Sterowanie funkcjami robota Kawasaki FS003N za pomocą „Teach-pendant’a”. Programowanie robota Kawasaki FS003N w trybie blokowym. Programowanie robota Kawasaki FS003N w języku AS – I, Progra­mowanie robota Kawasaki FS003N w języku AS – II, Lego Mindstorms NXT. Programo­wanie robotów mobilnych.

Literatura:

 1. AS Language Reference Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2007.

 2. Benedettelli D., Programming LEGO NXT Robots using NXC, pdf file, version 2.2, 2007.

 3. Hensen J., Not eXactly C (NXC) , pdf file, version 1.0.1, 2007.

 4. Step7 Manual, http://www2.sea.siemens.com/Products/Automation /Engineering-Software/ Engineering-Software-STEP-7-Manuals.htm.

 5. Step7 Help Online, http://www.automation.siemens.com/simatic/ industriesoftware/ index_76.htm.

 6. D Series Controller Kawasaki Robot Operation Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2006.

 7. Honczarenko J., Roboty przemysłowe Budowa i zastosowanie, WNT, Warszawa 2004.

 8. http://bricxcc.sourceforge.net/nxc, web page. 1. Kamiński K., Programowanie w STEP7 MicroWin, Nakładem autora.

 2. Kurfess R.T., Robotics and Automation Handbook, CRC Press Inc., 2004

 3. Morecki A., Knapczyk J. (red.), Podstawy robotyki. Teoria i elementy manipulatorów i robotów, WNT, Warszawa 1999.

 4. PC Roset Light – Pierwsze kroki, Astor Sp. z.o.o., Kraków 2007.

 5. Step7 Manual, http://www2.sea.siemens.com/Products/Automation /Engineering-Software/Engineering-Software-STEP-7-Manuals.htm.

 6. Step7 Help Online, http://www.automation.siemens.com/simatic/industriesoftware /index_76.htm.

 7. D Series Controller Kawasaki Robot Operation Manual, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 2006.

28. AUTOMATYKA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Wykł.

30

Zaliczenie

1 Ćw.

15

Zaliczenie

Program zajęć:

Korekcja dynamiczna układów regulacji: szeregowa, równoległa, ze sprzężeniem zwrot­nym. Regulacja cyfrowa – algorytm pozycyjny i przyrostowy. Programowalne sterowniki logiczne PLC. Nieliniowe układy regulacji: charakterystyki statyczne elementów nieli­niowych, stabilność – I i II metoda Lapunowa, układy regulacji przekaźnikowej z korek­cyjnym sprzężeniem zwrotnym. Regulacja ekstremalna. Sterowanie optymalne – metody optymalizacji statycznej i dynamicznej. Sterowanie adaptacyjne. Układy nadzoru, prze­twarzanie danych i systemy SCADA. Złożone algorytmy sterowania. Układ zdalnego sterowania napędem głównym statku.
Literatura:

 1. Lisowski J., Podstawy automatyki okrętowej, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia 2001.

 2. Kaczorek T., Dzieliński A., Dąbrowski W., Łopatka R., Podstawy teorii sterowania, WNT, Warszawa 2006.

 3. Levine W.S., The control handbook, CRC Press, USA, 1996.

 4. Nise N.S., Control systems engineering, John Wiley & Sons, USA, 2008.

 5. Pratap R., Getting started with MATLAB 7, Oxford University Press, 2006.


28. AUTOMATYKA

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Automatyki, Robotyki i Mechatroniki

2 Lab.

30

Zaliczenie

Program zajęć:

Badanie właściwości złożonego obiektu statycznego wyższego rzędu. Badanie właściwości złożonego obiektu astatycznego wyższego rzędu. Identyfikacja modelu obiektu metodą charakterystyki skokowej. Badanie zamkniętego układu sterowania z regulatorami P, PI oraz PID: część I – obiekt statyczny, dobór nastaw metodą tabelaryczną, część II – obiekt astatyczny, dobór nastaw metodą tabelaryczną, część III - obiekt statyczny lub astatyczny, dobór nastaw metodą Zieglera-Nicholsa, część IV – obiekt statyczny lub astatyczny, dobór nastaw metodą optymalizacji statycznej, część V – jakość regulacji przy zmianach zakłóceń. Badanie zamkniętego układu regulacji wykorzystującego zmienne stanu do sterowania.


29. SEMINARIUM DYPLOMOWE

Semestr VIII

Liczba godzin zajęć

Sposób zaliczenia:

Katedra:

w tygodniu:

w semestrze:

Technologii Okrętu

1 ćw.

15

Zaliczenie

Program zajęć:

Omówienie trudności, problemów i zagadnień związanych z tematyką wykonywanej pracy dyplomowej. Seminaryjna prezentacja osiągnięć poszczególnych dyplomantów. Składanie rozdziałów pracy jako całości. Zasady nienaruszania praw autorskich. Wykonanie pracy dyplomowej. Przygotowanie do prezentacji pracy i jej obrony.

Pobieranie 1.08 Mb.

Share with your friends:
1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu