Program nauczaniaPobieranie 102.62 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar102.62 Kb.
Teraz bajty. Informatyka
dla szkoły podstawowej. Klasa IV


Opis założonych osiągnięć ucznia – przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne dla klasy IV

Grażyna Koba

Spis treści

1. Komputer i programy komputerowe

2. Tworzenie rysunków

3. Programowanie

4. Tworzenie dokumentów tekstowych

5. Wyszukiwanie informacji w Internecie   1. Komputer i programy komputerowe

Osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:


 • przestrzega zasad bezpiecznej pracy przy komputerze,

 • jest odpowiedzialny za ogólny porządek na stanowisku komputerowym,

 • stosuje zasady zdrowej pracy przy komputerze, w tym planuje przerwy w pracy i rekreację na świeżym powietrzu,

 • przestrzega zasad korzystania z licencjonowanego oprogramowania,

 • potrafi uszanować pracę innych, m.in. nie usuwa plików i nie kopiuje ich bez zgody autora lub nauczyciela,

 • potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z korzystania z niewłaściwych gier komputerowych, m.in. nie korzysta z gier zawierających elementy przemocy i okrucieństwa oraz nie nakłania kolegów do korzystania z takich gier.

Posługiwanie się komputerem i praca z programem komputerowym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przynajmniej trzy podstawowe zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich, m.in.: dba o porządek na stanowisku komputerowym

wymienia przynajmniej sześć podstawowych zasad zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

omawia szczegółowo zasady zachowania w pracowni komputerowej i przestrzega ich

wymienia przynajmniej dwie podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i przestrzega ich, m.in.: planuje przerwy w pracy i ogranicza czas spędzany przy komputerze

wymienia przynajmniej cztery podstawowe zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

wymienia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

omawia zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce

omawia szczegółowo zasady zdrowej pracy przy komputerze i stosuje je w praktyce;

wyszukuje w Internecie dodatkowe informacje na temat zdrowej pracy przy komputerze i prezentuje je przed grupąposługuje się myszą i klawiaturą;

uruchamia programy korzystając z ikon na pulpicie;

potrafi poprawnie zakończyć pracę programu;

rozróżnia elementy okna programu;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu


uruchamia programy z wykazu programów w menu Start;

nazywa elementy okna programu;

wykonuje niektóre operacje na oknie programu;

według wskazówek nauczyciela wykonuje operacje w oknie programu;

wyjaśnia, co kryje się pod ikonami umieszczonymi na pulpicie


omawia przeznaczenie elementów okna programu komputerowego;

wykonuje operacje na oknie programu;

omawia sposoby korzystania z menu programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów; samodzielnie wykonuje operacje w oknie programu;

zna wybrane skróty klawiaturowe


wie, czym jest system operacyjny;

samodzielnie pracuje z dwoma jednocześnie uruchomionymi oknami programów;

wyjaśnia różnice w korzystaniu z różnych menu programów komputerowych;

korzysta z menu kontekstowego;

zna i stosuje podstawowe skróty klawiaturowe


omawia przeznaczenie elementów zestawu komputerowego;

potrafi samodzielnie odszukać i uruchomić wybrany program komputerowy;

potrafi wskazać podobieństwa i różnice w budowie różnych okien programów


Praca z dokumentem komputerowym

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

tworzy prosty dokument komputerowy – rysunek, tekst;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku, w folderze domyślnymtworzy dokument komputerowy – rysunek, tekst;

pod kierunkiem nauczyciela zapisuje dokument w pliku we wskazanej lokalizacjiotwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

modyfikuje dokument i samodzielnie zapisuje w pliku w wybranej lokalizacjisamodzielnie otwiera istniejący dokument z pliku zapisanego w określonym folderze;

przegląda dokument, zmienia i ponowne zapisuje pod tą samą lub inną nazwą w wybranej lokalizacjipodaje cechy charakterystyczne dokumentów komputerowych tworzonych w różnych programach komputerowych (np. Paint, Word)
Pliki i foldery

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

z pomocą nauczyciela odszukuje zapisane pliki i otwiera je

wie, do czego służy folder Kosz i potrafi usuwać pliki;

potrafi odpowiednio nazwać plik;

odszukuje pliki w strukturze folderów;

potrafi tworzyć własne folderyotwiera pliki umieszczone przez nauczyciela w wybranym folderze;

rozumie, czym jest struktura folderów;

rozróżnia folder nadrzędny i podrzędny;

tworzy własne foldery, korzystając z odpowiedniej opcji menuzna pojęcie „rozszerzenie pliku";

rozróżnia pliki tekstowe i graficzne po ich rozszerzeniach;

potrafi zmienić nazwę istniejącego pliku;

potrafi wybrać program do otwierania pliku z danym rozszerzeniemswobodnie porusza się po strukturze folderów;

rozróżnia pliki programów po ich rozszerzeniachNajczęściej stosowane metody posługiwania się programami komputerowymi

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

do obsługi programów posługuje się głównie myszą (klika wymienione przez nauczyciela elementy: przyciski, ikony, opcje menu)

pracując z wybranym programem komputerowym, posługuje się myszą i klawiszami sterującymi kursorem, korzystając z pomocy nauczyciela;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentusamodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy i klawiszy sterujących kursorem;

korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;

na polecenie nauczyciela stosuje metodę przeciągnij i upuść


samodzielnie obsługuje programy za pomocą myszy, klawiszy sterujących kursorem i skrótów klawiaturowych;

samodzielnie korzysta ze Schowka do kopiowania, wycinania i wklejania: pliku, obrazu lub jego fragmentu, tekstu lub jego fragmentu;

samodzielnie stosuje metodę przeciągnij i upuść


omawia zasadę działania Schowka;

potrafi samodzielnie korzystać z poznanych metod w różnych programach komputerowych

   1. Tworzenie rysunków

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:


 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,

 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,

 • rozwija indywidualne zdolności twórcze i wrażliwość estetyczną,

 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,

 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – tworzenie rysunków w edytorze grafiki

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

omawia zalety i wady rysowania odręcznego i za pomocą programu komputerowego;

pod kierunkiem nauczyciela tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka)wyjaśnia, do czego służy edytor grafiki;

tworzy rysunek w prostym edytorze grafiki, stosując podstawowe narzędzia malarskie (Ołówek, Pędzel, Aerograf, Linia, Gumka);

tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);

pod kierunkiem nauczyciela wprowadza napisy w obszarze rysunku;

pod kierunkiem nauczyciela wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku


tworzy rysunki składające się z figur geometrycznych (prostokątów, elips, okręgów);

wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;

wypełnia kolorem obszary zamknięte; stosuje kolory niestandardowe;

wprowadza napisy w obszarze rysunku;

ustala parametry czcionki takie, jak: krój, rozmiar, kolor, pochylenie, pogrubienie, podkreślenie;

wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go w inne miejsce na tym samym rysunku


samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie rysunku: zaznacza, wycina, kopiuje i wkleja go do innego rysunku;

analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;

stosuje poznane metody komputerowego rysowania do tworzenia i modyfikowania rysunkówsamodzielnie odszukuje opcje menu programu w celu wykonania konkretnej czynności;

potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;

przygotowuje rysunki na konkursy informatyczne
   1. Programowanie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:


 • potrafi rozwiązywać proste zadania problemowe, wymagające logicznego myślenia,

 • potrafi wynieść korzyści ze stosowania właściwego oprogramowania (tu programu edukacyjnego) dla własnego rozwoju.

Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pod kierunkiem nauczyciela

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy prosty program składający się z kilku poleceń;

steruje obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo)podaje przykłady problemów, które można rozwiązać za pomocą komputera;

korzysta z programu edukacyjnego przeznaczonego do tworzenia programów komputerowych;

tworzy program sterujący obiektem na ekranie (w przód, w prawo, w lewo);

zapisuje program w plikutworzy proste programy, stosując podstawowe zasady tworzenia programów komputerowych;

korzystając z oprogramowania edukacyjnego, pisze polecenia sterujące obiektem na ekranie w przód, w lewo, w prawo i zmienia położenie obiektu o dowolny kąt;

stosuje odpowiednie polecenie do powtarzania wybranych czynności;

zapisuje w wizualnym języku programowania pomysły historyjek;

modyfikuje programy; objaśnia przebieg działania programów


pisze programy, korzystając z edukacyjnego języka programowania;

stosuje podstawowe polecenia danego języka;

stosuje powtarzanie tych samych czynności;

potrafi dobrać odpowiednie polecenia do rozwiązania danego zadania;

zapoznaje się z przykładowym problemem i analizuje sposób jego rozwiązania, korzystając z podręcznika;

zapisuje w wizualnym języku programowania sytuacje warunkowe i zdarzenia;

testuje na komputerze programy pod względem zgodności z przyjętymi założeniami;

projektuje historyjkipotrafi samodzielnie znaleźć sposób rozwiązania podanego problemu;

samodzielnie tworzy trudniejsze programy;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania postawionego problemu (zadania);

projektuje historyjki według własnych pomysłów i zapisuje je, korzystając z wybranego środowiska programowania;

bierze udział w konkursach informatycznych


   1. Tworzenie dokumentów tekstowych

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:


 • słucha poleceń nauczyciela i systematyczne wykonuje ćwiczenia,

 • stara się samodzielnie odkrywać możliwości programów komputerowych,

 • potrafi stosować komputer do podniesienia efektywności uczenia się,

 • potrafi odkrywać nowe obszary zastosowań komputera,

 • potrafi współpracować w grupie,

 • jest odpowiedzialny za powierzone zadania i zdyscyplinowany na lekcji.Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem aplikacji komputerowych – opracowywanie tekstu w edytorze tekstu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

pisze krótki tekst, zawierający wielkie i małe litery oraz polskie znaki diakrytyczne;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy i klawiszy sterujących kursorem;

zaznacza fragment tekstu;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace


wyjaśnia, do czego służy edytor tekstu;

porusza się po tekście za pomocą kursora myszy;

wyjaśnia pojęcia: wiersz tekstu, kursor tekstowy;

wie, jak się tworzy akapity w edytorze tekstu;

usuwa znaki za pomocą klawisza Backspace i Delete;

wyrównuje akapity do lewej, do prawej, do środka;

zmienia krój, rozmiar i kolor czcionki


wyjaśnia pojęcia: akapit, wcięcie w tekście, parametry czcionki;

wspólnie z nauczycielem analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

rozwiązuje problem, korzystając z przykładowego rozwiązania;

prawidłowo stosuje spacje przy znakach interpunkcyjnych;

wyjaśnia pojęcia: strona dokumentu tekstowego, margines, justowanie;

justuje akapity;

wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

stosuje listy wypunktowane i numerowanewie, jak ustawić odstęp po akapicie i interlinię;

analizuje problem i przykład jego rozwiązania;

samodzielnie szuka sposobu rozwiązania wybranego problemu;

samodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go w inne miejsce w tym samym dokumencie;

zna i stosuje podane w podręczniku zasady poprawnego redagowania tekstu;

stosuje kopiowanie formatu, wykorzystując odpowiednią opcję menusamodzielnie wykonuje operacje na fragmencie tekstu: zaznaczanie, wycinanie, kopiowanie i wklejanie go do innego dokumentu;

potrafi samodzielnie sformułować problem i go rozwiązać;

pisze tekst, stosując poprawnie poznane zasady redagowania tekstu;

korzystając z Internetu i innych źródeł, wyszukuje informacje na temat e-booków


   1. Wyszukiwanie informacji w Internecie

Szczegółowe osiągnięcia wychowawcze

Uczeń:


 • potrafi świadomie korzystać z Internetu,

 • jest odpowiedzialny za siebie i innych – potrafi z zaangażowaniem argumentować zagrożenia wynikające z niewłaściwego wyboru źródła informacji i samej informacji, m.in. nie wchodzi na strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc,

 • unika nawiązywania poprzez Internet kontaktów z nieznajomymi osobami,

 • stosuje zasady taktowanego zachowania w Internecie, m.in. przestrzega podstawowych zasad netykiety,

 • korzysta z cudzych materiałów w sposób zgodny z prawem.Posługiwanie się komputerem i sieciami komputerowymi – wyszukiwanie informacji z wykorzystaniem Internetu

2

3

4

5

6

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

wymienia przykłady różnych źródeł informacji;

podaje przykłady niektórych usług internetowych;

potrafi uruchomić przeglądarkę internetową; wymienia niektóre zagrożenia ze strony Internetu


wyjaśnia, czym jest Internet i strona internetowa;

podaje i omawia przykłady usług internetowych;

otwiera i przegląda wskazane strony internetowe w przeglądarce;

pod kierunkiem nauczyciela korzysta z wyszukiwarki internetowejwyjaśnia, czym jest adres internetowy;

wymienia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

wymienia zagrożenia ze strony Internetu (m.in. strony obrażające godność osobistą, propagujące treści niezgodne z zasadami właściwego zachowania, zawierające obraźliwe i wulgarne teksty, propagujące przemoc, pomagające nawiązywać niewłaściwe kontakty)


wyjaśnia, czym jest hiperłącze;

omawia przeznaczenie poszczególnych elementów okna przeglądarki internetowej;

samodzielnie korzysta z wyszukiwarki internetowej; wyszukuje hasła w encyklopediach multimedialnych i słownikach


stosuje zaawansowane opcje korzystania z różnych wyszukiwarek internetowych;

korzysta z portali internetowych


Grażyna Koba, Teraz bajty. Informatyka dla szkoły podstawowej. Klasa IV

Wymagania na oceny


Pobieranie 102.62 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna