Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowychPobieranie 2.48 Mb.
Strona1/32
Data13.02.2020
Rozmiar2.48 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

PROGRAM NAUCZANIA*


DLA ZAWODU

Technik pojazdów samochodowych 311513


TYP SZKOŁY: TECHNIKUM

* Opracowany i udostępniony szkołom bezpłatnie w postaci elektronicznej przez Wydawnictwa Komunikacji i Łączności Sp. z o.o. w dniu 14 czerwca 2012 r.SPIS TREŚCI
I. TYP PROGRAMU NAUCZANIA ....................................................................................................................................................................................... 3

II. RODZAJ PROGRAMU NAUCZANIA ............................................................................................................................................................................... 3

III. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA ....................................................................................................................... 3

IV. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO .............................................................................................................................................. 3

V. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO ......................................................................................................................................................... 3

VI. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM ......................................................................................................................................................... 4

VII. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO .......................................................................................................................................................................................... 4

VIII. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ............................................................................................................... 4

IX. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ……………………………………………. 5

X. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI ………………………………………………………….. 5

XI. Podział godzin na przedmioty z uwzględnieniem ramowego planu naucZANIA ………………………………………………………. 6

XII. SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ...................................................................... 6

XIII. PLAN NAUCZANIA PRZEDMIOTOWEGO DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ................................................................. 7

XIV. PROGRAMY NAUCZANIA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ……...................................................................................................................... 9

1. Bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym ................................................................................................................................. 10

2. Podstawy konstrukcji maszyn ................................................................................................................................................................................. 16

3. Silniki pojazdów samochodowych ........................................................................................................................................................................... 27

4. Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych ................................................................................................................................................... 43

5. Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych .................................................................................................................... 64

6. Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami .................................................................................................................................. 110

7. Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego ..................................................................................................................................................... 117

8. Język obcy w przedsiębiorstwie samochodowym ..................................................................................................................................................... 124

9. Diagnozowanie zespołów pojazdów samochodowych ............................................................................................................................................ 128

10. Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych ........................................................................................... 141

11. Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodowych ....................................................................................................................... 150

12. Obsługa i naprawa pojazdów samochodowych ....................................................................................................................................................... 155

Załącznik 1. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ZAPISANE W ROZPORZĄDZENIU
W SPRAWIE PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA W ZAWODACH ...................................................................................... 171

Załącznik 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTAŁCENIA ..……………………………………....................................................................................... 177

Załącznik 3. EFEKTY KSZTAŁCENIA rekomendowane do realizacji podczas praktyk zawodowych ........................................... 189 1. TYP PROGRAMU NAUCZANIA – PRZEDMIOTOWY 1. RODZAJ PROGRAMU NAUCZANIA – LINIOWY 1. AUTORZY, RECENZENCI I KONSULTANCI PROGRAMU NAUCZANIA

Autorzy: mgr inż. Marian Doległo, mgr inż. Urszula Jastrzębska, mgr Waldemar Marciniak, mgr inż. Piotr Zając

Recenzent: mgr inż. Andrzej Brejnak

Konsultanci: doc. dr inż. Andrzej Wąsiewski, mgr inż. Krzysztof Wiśniewski


 1. PODSTAWY PRAWNE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Program nauczania dla zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH opracowano zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw,

 • rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2012 r.,

 • rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 7 lutego 2012 r.,

 • rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania z dnia 7 lutego 2012 r.,

 • rozporządzeniem w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania
  do użytku szkolnego podręczników z dnia 8 czerwca 2009 r. z późn. zm.,

 • rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów
  i egzaminów w szkołach publicznych z dnia 30 kwietnia 2007 z późn. zm.,

 • rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
  i placówkach z dnia 17 listopada 2010 r.,

 • rozporządzeniem w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002 r. z późn. zm.
 1. OGÓLNE CELE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Opracowany program nauczania umożliwi osiągnięcie co najmniej podanych niżej ogólnych celów kształcenia zawodowego.

Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej


i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy.

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi


w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych
i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.

W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy.

W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki.

Elastycznemu reagowaniu systemu kształcenia zawodowego na potrzeby rynku pracy, jego otwartości na uczenie się przez całe życie oraz mobilności edukacyjnej i zawodowej absolwentów ma służyć wyodrębnienie kwalifikacji w ramach poszczególnych zawodów wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego przewiduje możliwość kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych również w szkole policealnej.


 1. PRZEDMIOTY ROZSZERZONE W TECHNIKUM

W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględniono następujące przedmioty ogólnokształcące, których nauka odbywać się będzie na poziomie rozszerzonym:

– pierwszy przedmiot: fizyka lub geografia,

– drugi przedmiot: matematyka, język obcy, wiedza o społeczeństwie lub informatyka

oraz przyjęto przedmiot historia i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający.


 1. KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Program nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.

Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych


w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:

 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadzącą do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;

 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;

 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;

 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;

 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;

 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;

 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;

 8. umiejętność pracy zespołowej.

W programie nauczania dla zawodu technik pojazdów samochodowych uwzględniono powiązania z kształceniem ogólnym polegające na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. Dotyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: matematyka, a także podstawy przedsiębiorczości i edukacja dla bezpieczeństwa. 1. INFORMACJA O ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Technik pojazdów samochodowych może pracować:

– w stacjach obsługi pojazdów samochodowych i warsztatach naprawczych, w których organizuje procesy obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów, ustala przyczyny niesprawności pojazdów samochodowych oraz sposoby ich usuwania, wykonuje naprawy pojazdów samochodowych, weryfikuje oraz dobiera części samochodowe i materiały eksploatacyjne, kontroluje jakość wykonywanych napraw, prowadzi dokumentację obsługi i naprawy pojazdów samochodowych;

– w salonach sprzedaży pojazdów samochodowych oraz instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do nich, w których sprzedaje pojazdy samochodowe, części zamienne, materiały eksploatacyjne oraz inne artykuły motoryzacyjne, a także prowadzi ewidencję obrotu pojazdami i częściami zamiennymi;

– w instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi, w których prowadzi postępowanie związane z ubezpieczeniami, ewidencją oraz obrotem pojazdami samochodowymi;

– w przedsiębiorstwach transportu samochodowego, w których wykonuje operacje związane z eksploatacją pojazdów samochodowych;

– w przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych, w których prowadzi demontaż pojazdów oraz ewidencję związaną


z likwidacją tych pojazdów;

– w stacjach kontroli pojazdów (po uzyskaniu dodatkowych uprawnień), w których dokonuje oceny stanu technicznego pojazdów samochodowych i ich zespołów oraz prowadzi dokumentację związaną z dopuszczeniem pojazdów samochodowych do dalszej eksploatacji.

Technik pojazdów samochodowych może także prowadzić usługi motoryzacyjne w formie własnej działalności gospodarczej.


 1. UZASADNIENIE POTRZEBY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Dynamiczny rozwój motoryzacji sprzyja ciągłemu zapotrzebowaniu na pracowników w przedsiębiorstwach samochodowych o zróżnicowanym profilu (w stacjach obsługi, w punktach sprzedaży samochodów i części zamiennych, u dystrybutorów części samochodowych, w sieciach stacji obsług szybkich, w warsztatach obsługowo-naprawczych, w stacjach kontroli pojazdów, w przedsiębiorstwach zaplecza transportu samochodowego, w przedsiębiorstwach likwidacji pojazdów samochodowych) oraz w firmach ubezpieczeniowych prowadzących ubezpieczenia komunikacyjne i likwidację szkód. Osoby przedsiębiorcze mogą prowadzić jednoosobową usługową działalność gospodarczą o zróżnicowanym profilu, dostosowanym do potrzeb lokalnego rynku.

Na rynku pracy obserwuje się stałe zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych, zwłaszcza w zakresie diagnozowania i naprawy zespołów i podzespołów oraz układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych.
 1. POWIĄZANIA ZAWODU TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Z INNYMI ZAWODAMI

Zawód technik pojazdów samochodowych ma trzy kwalifikacje, z których dwie są wspólne z dwoma innymi zawodami kształconymi na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: mechanik pojazdów samochodowych (M.18) oraz elektromechanik pojazdów samochodowych (M.12). Kwalifikacje te oraz elementy wspólne przedstawiono w tabeli zamieszczonej poniżej.

Kwalifikacja

Symbol zawodu

Zawód

Elementy wspólne

M.18

Diagnozowanie i naprawa podzespołów
i zespołów pojazdów samochodowych

723103

Mechanik pojazdów samochodowych

PKZ(E.a);
PKZ(M.a);

PKZ(M.g)311513

Technik pojazdów samochodowych

M.12

Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych
i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych

PKZ(E.a);
PKZ(M.a);

PKZ(M.g)311513

Technik pojazdów samochodowych

M.42

Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

311513

Technik pojazdów samochodowych

OMZ;
PKZ(M.a);
KZ(M.b);

PKZ(M.g);


PKZ(E.a)


Pobieranie 2.48 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna