Program funkcjonalno-użytkowyPobieranie 3.77 Mb.
Strona1/6
Data18.06.2018
Rozmiar3.77 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Załącznik nr 9 do SIWZ

numer sprawy: 7/BA/PN/2016

Ogólne warunki wykonania przedmiotu zamówienia.
Prace objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie.
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników Zamawiającego.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:
 1. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac i po uzgodnieniu będzie mógł przystąpić do realizacji prac.

 2. Sprzątanie terenu na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych,
  z których korzysta Wykonawca w trakcie realizacji zadania na bieżąco tak by nie zakłócało to pracy Urzędu.

 3. Kolor ścian musi być zaakceptowany przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 4. Prace na terenie Archiwum będą wykonywane pod nadzorem pracowników Archiwum oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

 5. Przygotowanie pomieszczeń do remontu, tj. wyniesienie zasobów bibliotecznych, wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją.

 6. Wykonawca zapewni archiwum zastępcze dla przenoszonych zbiorów, które będzie spełniało warunki dla pomieszczeń w których można przechowywać zbiory archiwalne, wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. Należy wynieść/przenieść i zabezpieczyć akta w ilości 2000 mb. Część akt może być przenoszona w ramach pomieszczeń GUS (700 mb akt).

 7. Wykonawca w okresie przechowywania zbiorów archiwum GUS bierze pełną odpowiedzialność z stan techniczny i ilościowy powierzonych zbiorów.

 8. Po wykonanych robotach Wykonawca zobowiązany jest do wstawienia zbiorów i rzeczy według wskazówek Zamawiającego i we wskazane miejsce.

 9. Z uwagi na powyższe Wykonawca ma zabezpieczyć: kartony na księgozbiory, wózki do ich przewożenia, folię do zabezpieczenia zbiorów i inne materiały oraz sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania zadania.

 10. Wykonawca prac zgłosi gotowość do odbioru częściowego wskazanego pomieszczenie lub części pomieszczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do Dziennika Budowy i po odebraniu prac i stosownym wpisie w Dziennik Budowy będzie mógł przystąpić do wstawienia regałów przesuwnych, mebli, zasobów archiwalnych i sprzętu.

 11. Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne przed zniszczeniem folią ochronną.

 12. Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu poza teren wykonywania robót.

 13. Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku.

 14. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.

 15. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty ich dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności z normami.

 16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia.

 17. Zamawiający wymaga również, aby:

 • Wszelkie uciążliwe prace, w tym w szczególności wywołujące hałas, kurz odbywały się poza godzinami urzędowania, tj. przed godz. 800 i po godz.1615, a w dni wolne od pracy bez ograniczeń godzinowych.

 • Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym.

 • Wykonawca wskaże kierownika robót, który posiada stosowne uprawnienia dla osób zatrudnionych na tym stanowisku do nadzorowania prac i współpracy z Zamawiającym.

 • Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych o jednakowym kroju i kolorystyce z widoczną nazwą firmy.

 1. Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym pracami oraz na drogach komunikacyjnych z których korzystał.

 2. Wszelkie pozostałości np. gruz, zdemontowane elementy regałów oraz inne materiały rozbiórkowe, należy wywieźć z terenu GUS i utylizować a protokoły z przeprowadzonej utylizacji lub recyklingu załączyć do dokumentacji powykonawczej.

 3. Wykonawca we własnym zakresie przeprowadzi demontaż oraz utylizację starego wyposażenia takiego jak regały, lampy oświetleniowe, drzwi etc. Na zutylizowane elementy przedstawi Zamawiającemu stosowne dokumenty prawem przewidziane oraz załączy je do dokumentacji powykonawczej

 4. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

 • atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały i wyroby,

 • karty gwarancyjne producenta na zastosowane urządzenia,

 • protokoły z dokonanych prób i pomiarów.

 • Protokoły z utylizacji zgodnie z klauzulą środowiskową.

Część informacyjna
Oświadczenie Zamawiającego stanowiące jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający oświadcza, że posiada w trwałym zarządzie nieruchomość o adresie: 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2 z obrębu 5-05-09 o powierzchni 31.718 m2 opisana w księdze wieczystej prowadzonej przez X Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Warszawie KW nr WA4M/00385237/7.


Wizja lokalna
Zamawiający przewiduje zorganizowanie wizji lokalnej. Z uwagi na to, że przewidziane prace są drugim etapem inwestycji wskazane jest, aby wszyscy wykonawcy wzięli udział w wizji lokalnej. Brak uczestnictwa w oględzinach obiektu nie zwalnia wykonawcy od prawidłowego wykonania zadania zgodnie z oczekiwaniem Zamawiającego oraz konieczności wynikających z realizacji prac drugiego etapu i połączenia go z instalacjami wykonanymi w etapie pierwszym.

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2013 poz. 1409 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002r, poz. 690, z późniejszymi zmianami), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Ogólne wymagania dotyczące projektowania i wykonania prac


 • Wykonanie prac powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją przetargową.

 • Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych prac, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu prac zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

 • Wszystkie projekty oraz dokumentacja powykonawcza zostanie sprawdzona i uzgodniona z właściwymi organami ppoż. oraz bhp. oraz podpisana przez rzeczoznawców w poszczególnych dziedzinach o ile będzie to prawem wymagane.


Odbiór przedmiotu zamówienia


 1. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

  • Dokumentację powykonawczą:

  • uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu

  • ustalenia techniczne

  • wyniki pomiarów kontrolnych ciągów wentylacyjnych

  • wyniki pomiarów elektrycznych

  • atesty jakościowe wbudowanych materiałów

  • sprawozdania techniczne

  • inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego

2. Sprawozdania techniczne zawierać będą:

 • zakres (obmiary) i lokalizację wykonanych prac

 • wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej

 • uwagi dotyczące warunków realizacji prac

 • datę rozpoczęcia i zakończenia prac

Odbioru dokonają osoby wyznaczone w Umowie przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.


OPIS ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I WYKOŃCZENIOWYCH

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i wykończeniowych w części budynku „D" Głównego Urzędu Statystycznego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie.


Zakres stosowania ST

ST stanowi zbiór wymagań technicznych i organizacyjnych dotyczących odbioru i wykonania prac budowlanych i wykończeniowych w części budynku „D" Głównego Urzędu Statystycznego zlokalizowanego przy al. Niepodległości 208 w Warszawie. Jest ona podstawą, której spełnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych.


Zakres robót objętych specyfikacją

Niniejsza ST obejmuje wymagania ogólne wspólne dla poniższych elementów: • przygotowanie pomieszczeń do modernizacji

 • usunięcie / demontaż wskazanych ścianek działowych i skrzydeł drzwiowych

 • wykonanie przebić w ścianach i stropach dla potrzeb instalacji wod.-kan., elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej

 • demontaż wybranych drzwi i poszerzenie otworów drzwiowych

 • uzupełnienie ścianek działowych i otworów drzwiowych podlegających zabudowaniu

 • montaż nowych drzwi, w szczególności drzwi przeciwpożarowych EI 60

 • demontaż instalacji w zakresie wynikającym z opracowań instalacyjnych

 • montaż instalacji elektrycznych, wod.-kan., wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej

 • roboty tynkarskie i malarskie

 • położenie wykładzin PCV i płytek ceramicznych

 • montaż barierek w klatce schodowej

 • montaż regałów przesuwnych

 • wyposażenie w meble

 • montaż rolet w oknach

 • uporządkowanie terenu, wnętrz i przekazanie gotowej części obiektu do eksploatacji Inwestorowi.


Front robót

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien zaznajomić się z dokumentacją techniczną, obiektem budowlanym gdzie wykonywane będą prace budowlane i wykończeniowe oraz przygotować front robót i zaplecze budowy.

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy. Odbiór miejsca budowy powinien by dokonany komisyjnie przez Wykonawcę oraz Przedstawiciela Zleceniodawcy. Odebranie frontu robót powinno być udokumentowane spisanym i podpisanym protokołem. W przekazaniu powinien uczestniczyć Kierownik Budowy. Wykonywane roboty powinny być uzgadniane i koordynowane na bieżąco z Kierownikiem Budowy.

Przed przystąpieniem do robót należy uzgodnić zakres, sposób demontażu istniejących elementów oraz uzgodnić miejsce składowania zdemontowanych elementów.Wykonawca

Wykonawca musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami pozwalającymi mu na wykonywanie robót objętych zakresem modernizacji.

Wykonawca robót budowlanych i wykończeniowych odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z przepisami BHP, zawartą umową oraz za stosowanie odpowiednich materiałów.

Wykonawca odpowiada za wykonanie prac zgodnie z otrzymaną dokumentacją techniczną.

Roboty wykonywane są zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru z odpowiednimi uprawnieniami przewidzianymi przez Prawo Budowlane wyznaczonego przez Inwestora. Wykonawca powinien wyznaczyć Kierownika Robót Budowlanych z odpowiednimi uprawnieniami przewidzianymi przez Prawo Budowlane.
Materiały

Wykonawca powinien podać z odpowiednim wyprzedzeniem przed dostawą Inspektorowi Nadzoru oraz Kierownikowi Budowy materiały, jakie będą dostarczone na plac budowy celem uzyskania ich akceptacji. Z chwilą ich zatwierdzenia, należy uzgodnić z Kierownikiem Budowy terminy dostawy oraz miejsce ich składowania.

Dostarczone na budowę materiały muszą by zgodne z normami oraz posiadać odpowiednie atesty, aprobaty lub dopuszczenia.

Sprzęt

Wykonawca robót jest zobowiązany do stosowania sprzętu, narzędzi i elektronarzędzi właściwych do wykonywanych prac i spełniających wymagania BHP oraz energooszczędnych.


Transport

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną ujemnie na przewożone materiały i spowodują ich uszkodzenia. Przewożone materiały i urządzenia powinny by układane zgodnie z warunkami transportu określonymi przez ich wytwórcę.


Przyrządy pomiarowe

Wszystkie używane na budowie przyrządy do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa wzornictwa i status metrologiczny.Roboty budowlane i wykończeniowe

Parametry oraz zakres prac i materiałów będą określone w dokumentacji technicznej.


Kontrola jakości i odbioru robót

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru tzw. roboty zanikające, aby można było określić ich jakość wykonania oraz potwierdzić zgodność z otrzymaną do realizacji dokumentacją. Na montowane materiały Wykonawca uzyskuje aprobatę Inspektora Nadzoru.

Wykonawca może zaproponować inne materiały nie określone w dokumentacji pod warunkiem, że posiadają takie same lub lepsze parametry techniczne - odstępstwo wymaga zgody Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Projektanta. Po wykonaniu / montażu / zainstalowaniu urządzeń należy przeprowadzi próbny rozruch celem potwierdzenia prawidłowości wykonanych robót. O terminie próby należy powiadomić Inspektora Nadzoru i wykonać ją w jego obecności.

Kolejne fragmenty wykonanych robót, próby montażowe itp. powinny być zapisane w Dzienniku Budowy.
Badania i pomiary robót

Badania i pomiary robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych oraz montażu i uruchomienia regałów przesuwnych obejmują: • sprawdzenie jakości tynków, wymalowań ścian, sufitów i płyt maskujących korytka odwadniające, przygotowania posadzek pod wykładziny PCV

-sprawdzenie jakości położenia wykładzin, płytek ceramicznych, montażu barierek, drzwi, rolet

 • sprawdzenie sprawności działania napędu ręcznego regałów przesuwnych.


Odbiór końcowy

W trakcie odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu: • dokumentację powykonawczą,

 • atesty i certyfikaty na zastosowane materiały i urządzenia,

 • karty gwarancyjne zastosowanych urządzeń,

 • protokoły oceny, badań i pomiarów,

- oświadczenie Wykonawcy, że wszystkie roboty wykonał zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami, przepisami oraz wiedzą techniczną.

Etapowość wykonywanych prac modernizacyjnych

Prace remontowe w części budynku „D" były przeprowadzane w kolejności zapewniającej optymalizację ciągłości procesu inwestycyjnego oraz nie eliminującej dostępu do większości materiałów archiwalnych, a także stabilności funkcjonowania całego archiwum. W pierwszym etapie wykonano remont archiwum od 1 do 4 Piętra. Obecne prace będą kontynuacją Pierwszego etapu dla tego Zamawiający oczekuje takiego doboru materiałów i technologii aby były spełnione przesłanki jednolitości całości budowy.

Prace remontowe będą prowadzone na kondygnacjach:


 1. Piwnica*

 2. Parter**

 3. Klatka schodowa

Podczas trwania prac remontowych klatka schodowa ma stanowić wydzieloną strefę komunikacyjną, służącą do obsługi prac na poszczególnych kondygnacjach, której wykończenie powinno stanowić ostatni etap remontu.
*Piwnica stanowi strefę, w której prace modernizacyjne mogą być prowadzone równolegle do prac na innych kondygnacjach naziemnych, niezależnie od nich. Ostatnią kondygnacją podlegającą modernizacji jest parter.
**Parter jest kondygnacją, stanowiącą punkt wyjściowy dla komunikacji oraz dostawy materiałów i urządzeń

UWAGA


W przypadku prac instalacyjnych (wod.-kan., wentylacja, klimatyzacja, instalacje elektryczne) niezbędne są przebicia przez ściany i stropy, które muszą być wykonane niezależnie od podziału prac na etapy wg kryterium kondygnacji. W przypadku tych prac, należy zabezpieczyć lub przestawić czasowo wybrane regały z materiałami archiwalnymi, znajdujące się w pobliżu stref przebić w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia, zniszczenia lub zanieczyszczenia.
Przebicia w ścianach i stropach powinny być wykonywane jednocześnie dla potrzeb wszystkich instalacji.

Kolejność prac na poszczególnych kondygnacjach (wg kryterium podziału na prace budowlane i instalacyjne): 1. Prace ogólnobudowlane ( demontaż / usunięcia fragmentów ścianek działowych, zabudowa otworów, przebicia w ścianach i stropach oraz wykonanie bruzd dla celów instalacyjnych)

 2. Wykonanie instalacji elektrycznych, wentylacji i klimatyzacji

 3. Wykończenie wnętrz - ściany, sufity, zabudowy przewodów instalacyjnych

 4. Podłączenie i montaż urządzeń instalacyjnych - szafy klimatyzacji precyzyjnej, urządzenia elektryczne, obsługa wentylacji, itp.

 5. Poprawki wykończenia wnętrz po montażu urządzeń instalacyjnych

Wytyczne do prac remontowych:

 • Wykonawca przed przystąpieniem do prac przeszkoli pracowników oraz wykona dla nich wizję lokalną.

 • Wszelkie prace powinny być prowadzone po bezpośrednim uzgodnieniu z Inwestorem mając na uwadze, iż jest to obiekt czynny.

 • Wykonawca ma obowiązek sprawdzić poszczególne ilości materiałów i zakres prac z dokumentacją i rzeczywistymi potrzebami Inwestora.

 • Ewentualne różnice ilościowe pokrywa Wykonawca.

 • Wszelkie roboty niezbędne do zakończenia inwestycji, które nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektowania, Wykonawca wykona we własnym zakresie w ramach kontraktu.

 • Istniejące instalacje, nie uwzględnione w projekcie jako funkcjonujące i obowiązujące po remoncie, mają być zdemontowane przez Wykonawcę w początkowym etapie prac modernizacyjnych


OPIS REGAŁÓW JEZDNYCH I STAŁYCH

Tory jezdne wykonane ze stali, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie. Szerokość podstawy szyn jezdnych wynosi 65 mm; wysokość szyn jezdnych, 15 mm. Szyny wykonane z jednolitego materiału, bez spawania i innego sposobu łączenia elementów szyny jezdnej. Do szyn jezdnych powinny być zamontowane elementy oporowe zapobiegające przesuwanie się regałów poza obszar ich pracy. Szyny jezdne o konstrukcji gładkiej - dla zapewnienia utrzymania należytej czystości torowiska regałów przejezdnych. Z obydwu stron szyn jezdnych zamocowane skośne najazdy do płaszczyzny podłogi. Szyna jezdna powinna posiadać dwa rowki w których prowadzone jest koło prowadzące.

Podstawę regału wykonać ze specjalnego profilu ceowego o grubości blachy 2 mm i wysokości profilu 115mm. Elementy poprzeczne podstaw regałów wykonać z blach stalowych o grubości 2 mm stanowiących jednocześnie konstrukcję wsporczą do mocowania kół jezdnych. Koła jezdne regałów wykonać z żeliwa zapewniających prawidłowy i cichobieżny przesuw regałów, jak również dla zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości. Koła jezdne o średnicy 105mm. Regały mają posiadać dwa rodzaje kół w regałach jezdnych – koła jezdne płaskie oraz koła jezdne prowadzące z obustronnym kołnierzem współpracującym w odpowiednio wyprofilowanym kształtem toru jezdnego.

Wszystkie elementy obrotowe regałów tj. koła, wałki osadzić na zakrytych kulkowych łożyskach tocznych, samo-smarownych, nie wymagających konserwacji. Należy zastosować odboje dystansowe o długości ok 30 mm, zabezpieczające przed uderzaniem regału o regał. Podstawy jezdne pomalować farbą poliestrową proszkową, w kolorze jasno szarym RAL 7035. Do ram regałów należy przymocować specjalne blokady zabezpieczające przed przechyłem regałów.

Regały przesuwne wyposażyć w napęd łańcuchowo – korbowy z odpowiednio dobraną przekładnią redukcyjną, umożliwiającą łatwe i sprawne przemieszczanie regałów przez osobę, siłą nie większą niż 50 N. Wszystkie koła zębate występujące w łańcuchowej przekładni redukcyjnej powinny być stalowe.

Przemieszczanie regału odbywa się za pomocą trójramiennego pokrętła zakończonego uchwytami, obracającymi się niezależnie od obrotu całej korby. Uchwyt wykonać z twardego tworzywa sztucznego, zapobiegającego poślizgowi dłoni podczas obracania korbą. Uchwyt wykonać w ergonomicznym kształcie (gruszkowym) o średnicy min. 45mm. Układ napędowy wyposażyć w mechanizm blokady umieszczonej w osi korby. Mechanizm napędowy zakryty poprzez pełny panel frontowy.

Ściany boczne regałów wykonać z jednego formatu blachy stalowej zimnowalcowanej o grubości 0,8mm, wyprofilowanej od frontu w kształcie teownika w celu zapewnienia odpowiedniej sztywności i nośności ściany regału. Dwa boki profili połączyć ze sobą za pomocą śrub stanowiących wspólny element ściany bocznej regału podwójnego. W profilach wykonać wycięcia na zaczepy półek.

Zaczepy wykonać z ocynkowanej blachy o grubości 3mm. dowolna zmiana rozstawu półek co 20 mm, bez konieczności użycia narzędzi. Ściany boczne regału w sposób trwały połączyć z podstawą jezdną regału za pomocą specjalnych gniazd ustalających i połączeń śrubowych. Dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścian bocznych regałów ściany połączyć poprzez stężenia krzyżowe oraz półkę górną regału. Ściany boczne pomalować poliestrową farbą proszkową, na kolor jasno szary RAL 7035. Półki wykonać ze stali zimnowalcowanej o grubości blachy 0,8 mm, lakierowane w kolorze jasno szarym RAL 7035, trzykrotnie gięte na swej dłuższej krawędzi oraz dwukrotnie na krótszej, w celu zapewnienia odpowiedniej wytrzymałości i nie występowania ostrych krawędzi. Na krótszym boku półki wykonać specjalne wycięcia otwory do mocowania zaczepów. Wytrzymałość półki powinna wynosić 80 kg/mb. Z tyłu półki łatwo demontowana listwa z tworzywa o wysokości 30 mm – jako element zabezpieczający przed przesunięciem się układanych dokumentów na sąsiednią półkę, mocowaną pomiędzy dwie sąsiednie półki. Nie dopuszcza się wykonania ogranicznika tylnego jako elementu będącego częścią półki. Wszystkie półki ruchome w regałach zawieszane na specjalnych zaczepach.Regały powinny posiadać wymienne szyldy do oznaczania i numeracji – mocowane na panelach czołowych.

ZAKRES ROBÓT

ogólnobudowlanych, wykończeniowych

i zestawienie wyposażenia

Prace ogólnobudowlane
Ścianki i inne elementy do usunięcia


Lp.

kondygnacja

zakres / opis prac

Lokalizacja

ilość

1

piwnica

- Usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą wraz z naprawą tynku w otworze

ściana w pom. 023

1 szt.

 

 

- poszerzenie jednostronne otworu D-2 o 17cm wraz z naprawą tynku w otworze

ściana między pom. 023/01G

1 szt.

 

 

- poszerzenie dwustronne otworu D-3 o 20cm (13 + 7 cm) wraz z naprawą tynku w otworze

ściana między pom. 029/01G

1 szt.

 

 

- Usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą wraz z naprawą tynku w otworze

ściana między pom. 024/01G

1 szt.

 

 

- Usunięcie skrzydła drzwiowego z ościeżnicą z naprawą tynku w otworze

ściana między pom. 029A/030

1 szt.

 

 

- usunięcie istniejącego nadproża i wykonanie nowego nadproża maksymalnie pod stropem (ceowniki „200" x 3 szt.)

ściana między pom. 029A/029B

1 szt.
Otwory instalacyjne


w stropach i ścianach(dla potrzeb systemów: klimatyzacji, wentylacji oraz kanalizacji)Lp.

kondygnacja

zakres / opis prac

Lokalizacja

ilość

1

Piwnica - I piętro - V piętro - dach

Przebicia w stropach i ścianach: 25x25cm, zestawy otworów wykonywanych otwornicami fi 80, fi 110, itd.

Stropy, ściany na wszystkich kondygnacjach

wizja lokalna

Zabudowy pionów instalacyjnych (klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja)

 

Lp.

kondygnacja

zakres / opis prac

Lokalizacja

ilość

1

Piwnica - parter

Zabudowy z płyt G.-K. (x2 ) na stelażu stalowym (narożniki, siatki, szpachlowanie, wyrównanie )

piwnica - IV piętro

ok. 30 m2 - wizja lokalna
Wykończenie wnętrz


Zestawienie zbiorcze na wszystkich kondygnacjach


Podłogi

Lp.

element

Rodzaj wykończenia

zakres / opis prac

Powierzchnia/ /ilość

1

Podłogi PCV (pomieszczenia archiwum, pomieszczenia przy windach, klatka schodowa* )

Wykładzina PCV w kolorze jasnoszarym. W Pierwszym Etapie zastosowano wykładzinę Tarkett topaz. Noski schodów wykonać z wykładziny o wzmocnionej klasie ścieralności ze względu na wzmocniony ruch pieszych. Grupa ścieralności T≤2mm3. Grupa użytkowa przemysłoowa min. 43. Dla wykładzin w pomieszczeniach użytkowych.

Naprawa i wyrównanie istniejących posadzek (lastryko , położenie wykładziny PCV z wyoblonym wywinięciem (cokołem na ściany do wys. 8 cm

ok 300 m2 - wizja lokalna

3

Metalowe pokrywy kanału w piwnicy

malowanie pokryw farbą chlorokauczukową do metalu

Oczyszczenie i zmatowienie pokryw, gruntowanie, obustronne, dwukrotne malowanie

ok. 21,0 m2
Uwaga! schody - wykładzina PCV w kolorze jasnoszarym na podestach i spocznikach klatki schodowej (z wyłączeniem biegów schodów: stopnie, podstopnie) - szlifowanie i zabezpieczenie środkami impregnującymi biegów schodów (stopnie, podstopnie, policzki)

wys. 8cm

Ściany, słupy, wnęki

Lp.

element

Rodzaj wykończenia

zakres / opis prac

Powierzchnia/ /ilość

1

Ściany do malowania (wszystkie pomieszczenia

Malowanie farbą termoizolacyjną, refleksyjną, elastomerową w kolorze białym o refleksyjności nie mniejszej niż 80%

Naprawa i wyrównanie ścian, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, malowanie dwukrotne

piwnica i parter - wizja lokalna

2

Ściany do pokrycia tynkiem mozaikowym -klatka schodowa

Tynk mozaikowy w kolorze szarym do wys. średnio 160cm (wg rys. klatki schodowej

Naprawa i wyrównanie ścian, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, gruntowanie, nałożenie tynku

ok 105,0 m2

Sufity

Lp.

element

Rodzaj wykończenia

zakres / opis prac

Powierzchnia/ /ilość

1

Sufity do malowania*

Malowanie farbą termoizolacyjną, refleksyjną, elastomerową w kolorze białym o refleksyjności nie mniejszej niż 80%

Naprawa i wyrównanie sufitów, wypełnienie ubytków, pęknięć i rys, malowanie dwukrotne

piwnica i parter - wizja lokalna
*w zakres malowania wliczono spodnie powierzchnie biegów schodów oraz spocznikówDrzwi

Lp.

kondygnacja

Zestawienie drzwi

cechy / opis

ilość

1

piwnica

D-1 80/200 P

EI 60

1 szt.

 

 

D-2 90/200 P

EI 60

1 szt.

 

 

D-3 90/200 P

EI 60 DA*

1 szt.

 

 

D-4 80/200 P

EI 60

1 szt.

 

 

D-5 -----------

poza zakresem opracowania

 

2

parter

D-1 90/200 L

EI 60 DA*

1 szt.

 

 

D-2 90/200 P

EI 60

1 szt.

 

 

D-3 90/200 P

EI 60

1 szt.

 

 

D-4 -----------

poza zakresem opracowania

 

 

 

D-5 90/200 P

DA*

1 szt.
*DA - drzwi do archiwum - pełne, stalowe, wyposażone w 2 zamki, w tym jeden szyfrowy

klatka schodowa

Lp.

opis

Ilość (mb )1

Barierki po wewnętrznej stronie biegów, od piwnicy do IV piętra, ze stali nierdzewnej (wykończenie: stal szczotkowana) , przekroje pochwytów, słupków i prętów okrągłe H min 110 cm w wykończonych płaszczyznach - tynk mozaikowy w klatce schodowej do wysokości ok. 160 cm w kolorze szarym naprawa tynku i malowanie scian i sufitów. schody - wykładzina PCV w kolorze jasnoszarym na podestach i spocznikach klatki schodowej (z wyłączeniem biegów schodów: stopnie, podstopnie) - szlifowanie i zabezpieczenie środkami impregnującymi biegów schodów (stopnie, podstopnie, policzki)

barierki ok. 20 mb, podłogi i ściany - wizja lokalna


Regały przesuwne

Lp.

kondygnacja

symbol

 

ilość (mb )

1

piwnica

PW-1

 

10,2

 

 

PW-2

 

59,2

 

 

PW-3

 

26,6

 

 

PW-4

 

28,0

2

parter

PR-1

 

46,2Wyposażenie biurowe


Lp.

element

symbol

Wymiary / opis

ilość (szt.)

1

Regały stacjonarne

Regał R-1 (piwnica) Regał R-2 (piwnica) Regał R-3 (parter )

44x120x188 cm 44x70x188 cm 44x150x188 cm

1 szt. 2 szt. 1 szt.

2

biurka

piwnica i parter

70x130 cm

2 szt.

3

Fotele pracownicze obrotowe

piwnica i parter

 

2 szt.

OPIS WYKONANIA KLIMATYZACJI I WENTYLACJI PRECYZYJNEJ

ETAP DRUGI INWESTYCJI.
Instalację należy wykonać w oparciu i istniejącą infrastrukturę wykonaną w Pierwszym Etapie. Podstawą do wykonania projektu jest:


 • Podkład architektoniczny,

 • Inwentaryzacja instalacji sanitarnych GUS budynek D

 • Inwentaryzacja instalacji elektrycznych GUS budynek D

 • Inwentaryzacja budowlana GUS budynek D

 • Dokumentacja powykonawcza Pierwszego Etapu

 • Obowiązujące normy i przepisy.

 • Zalecenia budowlane dla budynku D

 • Przepisy ochrony ppoż.

 • Wizja lokalna

Projekt i wykonanie musi obejmować instalację:

 • wentylacji mechanicznej,

 • klimatyzacji precyzyjnej,

 • zasilenia w wodę urządzeń klimatyzacyjnych,

 • odprowadzenia skroplin urządzeń klimatyzacyjnych,

 • instalacji wody lodowej,

 • instalacji ciepła technologicznego

 • wymiana grzejników CO wraz z zaworami termostatycznymi.

Pomieszczenie archiwum

Podstawowym zadaniem wentylacji Archiwum jest utrzymanie powietrza wewnętrznego o dużej czystości i zadanych parametrów temperaturowo - wilgotnościowych. Inwestor w pomieszczeniach archiwum przewiduje składowanie zasobów archiwalnych. Dla archiwizowania tego rodzaju dokumentacji przewidziano: • dostarczenie świeżego powietrza w ilości 0,5 wymiany na godzinę /wymagane minimum celem ograniczenia ilości zysków wilgoci i niepotrzebnego przewymiarowywania urządzeń osuszających/,

 • temperatura powietrza 14-18°C, przy dopuszczalnych wahaniach dobowych temperatury powietrza 1°C

 • wilgotność względna powietrza 30-50% RH, przy dopuszczalnych wahaniach dobowych wilgotności względnej powietrza 3%.


2. Opis układów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Powietrze świeże

Ze względu na konieczność utrzymania wymaganych parametrów temperatury i wilgotności poszczególnych pomieszczeń Archiwum przewidziano wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną za pomocą centrali klimatyzacyjnej zlokalizowanej na dachu zapewniającą minimalną ilość świeżego powietrza o zakładanych parametrach temperaturowo wilgotnościowych dla całego Archiwum. Dla celów osuszenia powietrza nawiewanego mechanicznie przewidziano osuszacz zlokalizowany na dachu budynku. Źródłem chłodu dla celów osuszacza i chłodnicy powietrza w centrali klimatyzacyjnej będzie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku. Dla celów nawilżenia powietrza nawiewanego mechanicznie przewidziano nawilżacz powietrza na dachu budynku. Ogrzanie powietrza wentylacyjnego będzie realizowane za pomocą nagrzewnicy glikolowej zlokalizowanej w centrali. Źródłem ciepła dla nagrzewnicy będzie wymiennik ciepła glikol/woda. Powietrze będzie nawiewane i wywiewane za pomocą kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeniach podstropowych. Nawiew i wywiew realizowany za pomocą kratek wentylacyjnych.


Powietrze obiegowe

Dodatkowo w budynku przewidziano strefową regulację parametrów powietrza za pomocą szaf klimatyzacji precyzyjnej zlokalizowanych na każdej kondygnacji. Każda kondygnacja będzie stanowiła oddzielną strefę regulacji parametrów powietrza względem potrzeb. Źródłem chłodu dla szaf klimatyzacji precyzyjnej będzie agregat wody lodowej zlokalizowany na dachu budynku. Powietrze będzie nawiewane za pomocą kanałów wentylacyjnych zlokalizowanych w przestrzeniach podstropowych. Nawiew realizowany za pomocą kratek wentylacyjnych. Powrót powietrza obiegowego realizowany u dołu szafy klimatyzacji precyzyjnej.Uwaga:

Zamawiający używa sformułowania „przewidziano” ze względu na wykonane w pierwszym etapie przebicia i otwory oraz zamontowano kanały klimatyzacyjne i wentylacyjne mogące mieć istotny wpływ na rozmieszczenie przyszłych urządzeń. Wykonane w Pierwszym Etapie elementy systemu mają współpracować z urządzeniami projektowanymi i dostarczanymi w drugim etapie. Przewidziano w Pierwszym Etapie system klimatyzacyjny, który umożliwia komunikację centrali klimatyzacyjnej z szafami klimatyzacji precyzyjnej. Jest to podstawa do założeń projektowych.

Parametry powietrza

W Pierwszym Etapie realizacji przyjęto następujące parametry powietrza. W oparciu o poniższe wartości należy dokonać dobru centrali klimatyzacyjnej.
Parametry powietrza wentylacyjnego

 

Zewnętrzne

Wewnętrzne nawiew

Wewnętrzne wywiew

Jednostki

Pora roku

Lato II strefa

Temp. zewnętrzna

θe=

35

14

16

ºC

Entalpia

i=

82,61

21,65

27,47

kJ/kg

Zawartość wilgoci

x=

18,49

3

4,5

g/kg

Wilgotność względna

φ=

52

30,43

40,03

%

Pora roku

Zima III strefa

Temp. wewnętrzna

θi=

-20

18

16

ºC

Entalpia

i=

-18,18

34,31

27,47

kJ/kg

Zawartość wilgoci

x=

0,8

6,4

4,5

g/kg

Wilgotność względna

φ=

100

50

40,03

%


Ilości powietrza

Zakres pomieszczeń objętych wentylacją mechaniczną i klimatyzacją precyzyjną ujęto w poniższej tabeli. Przedstawiono również wymagane ilości doprowadzanego powietrza świeżego oraz ilość powietrza wywiewanego. Założenia te były uwzględnione w czasie wykonywania Pierwszego Etapu. Powietrze będzie nawiewane za pomocą centrali klimatyzacyjnej nawiewno - wywiewnej. Wykonawca musi uwzględnić podane parametry przy wykonywaniu projektu i realizacji zaproponowanego przez siebie rozwiązania. W pierwszym Etapie wykonano już część założeń systemu klimatyzacji i wentylacji, która musi być kompatybilna z nowym projektem.
Obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego - pomieszczenia archiwum

Kondy

gnacja

Pom

Funkcja

F

hi

Vi

n

Nawiew

Wywiew

VW/VN

Układ

[-]

[m2]

[m]

[m]

[1/h]

[m3/h]

[m3/h]

[%]

Piwnica

29A

Magazyn archiwum

135,10

2,58

349

0,5

175

170

97%

1NW

29B

Magazyn archiwum

43,60

2,58

112

0,5

60

55

92%

30

Magazyn archiwum

22,78

2,58

59

0,5

30

25

83%

Suma K-1

201,48

 

520

 

265

250

 

 

Parter

69

Magazyn archiwum nr 4

96,65

2,32

224

0,5

115

110

96%

1NW

 

I Piętro

102

Magazyn archiwum nr 9

15,07

2,26

34

0,5

20

20

100%

1NW

105

Magazyn archiwum nr 5

140,70

2,26

318

0,5

160

155

97%

Suma K+1

155,77

 

352

 

180

175

 

 

II Piętro

202

Magazyn Archiwum nr 10

16,00

2,25

36

0,5

20

20

100%

1NW

205

Magazyn Archiwum nr 6

143,78

2,25

324

0,5

165

160

97%

Suma K+2

159,78

 

360

 

185

180

 

 

III Piętro

302

Magazyn archiwum

15,73

2,25

35

0,5

20

20

100%

1NW

305

Magazyn archiwum

144,26

2,25

325

0,5

165

160

97%

Suma K+3

159,99

 

360

 

185

180

97%

 

IV Piętro

402

Magazyn archiwum

15,66

2,25

35

0,5

20

20

100%

1NW

405

Magazyn archiwum

144,37

2,25

325

0,5

165

160

97%

Suma K+4

160,03

 

360

 

185

180

97%

Łączna ilość powietrza

1115

1060

 Zyski ciepła

W poniżej tabeli przedstawiono zyski ciepła dla poszczególnych kondygnacji. Zapewnienie odpowiednich parametrów powietrza obiegowego będzie realizowane za pomocą szaf klimatyzacji precyzyjnej. (założenia Pierwszego Etapu uwzględniające wymianę instalacji CO oraz ilość miejsca na wstawiane urządzenia piętrowe)Wewnętrzne zyski ciepła

Oznaczenie Szafy klimatyzacji precyzyjnej

Ilość szaf klimatyzacji precyzyjnej

Całkowita moc chłodnicza

Kondygnacja

[W]

[-]

[szt.]

[kW]

-1

8650

3SKP

1

11,3

0

4280

1SKP

1

5,6

1

16685

2SKP

3

6,6

2

6956

1SKP

2

5,6

3

6960

1SKP

2

5,6

4

13361

1SKP

3

5,6

Suma

56891

 

12

75,9Obliczenia ilości powietrza obiegowego klimatyzacyjnego - pomieszczenia archiwum

Kondygnacja

Pom

Funkcja

F

hi

Vi

n

Nawiew

Wywiew

Układ

[-]

[m2]

[m]

[m]

[1/h]

[m3/h]

[m3/h]

Piwnica

29A

Magazyn archiwum

135,10

2,58

349

7,7

2682

2682

K

29B

Magazyn archiwum

43,60

2,58

112

7,7

866

866

30

Magazyn archiwum

22,78

2,58

59

7,7

452

452

Suma K-1

201,48

 

520

7,7

4000

4000

 

Parter

69

Magazyn archiwum nr 4

96,65

2,32

224

8,0

1800

1800

K

 

I Piętro

102

Magazyn archiwum nr 9

15,07

2,26

34

15,3

522

522

K

105

Magazyn archiwum nr 5

140,70

2,26

318

15,3

4878

4878

Suma K+1

155,77

 

352

15,3

5400

5400

 

II Piętro

202

Magazyn Archiwum nr 10

16,00

2,25

36

10,0

360

360

K

205

Magazyn Archiwum nr 6

143,78

2,25

324

10,0

3240

3240

Suma K+2

159,78

 

360

10,0

3600

3600

 

III Piętro

302

Magazyn archiwum

15,73

2,25

35

10,0

354

354

K

305

Magazyn archiwum

144,26

2,25

325

10,0

3246

3246

Suma K+3

159,99

 

360

10,0

3600

3600

 

IV Piętro

402

Magazyn archiwum

15,66

2,25

35

15,0

528

528

K

405

Magazyn archiwum

144,37

2,25

325

15,0

4872

4872

Suma K+4

160,03

 

360

15,0

5400

5400


Urządzenia

a) Centrala klimatyzacyjna

Nawiew i wywiew powietrza zapewniony przez centralę klimatyzacyjną. Centralę i jej parametry należy dobrać w oparciu o podane wyżej parametry aby była możliwość zachowania ciągłości etapów budowy i zapewnienie optymalnych warunków dla budynku D – Archiwum GUS. Przewidziane w Pierwszym Etapie parametry urządzeń:


Budowa centrali klimatyzacyjnej

Dobór centrali wykonać dla poniższych parametrów:

Temperatura powietrza zewnętrznego lato 35°C

Najniższa temperatura powietrza zewnętrznego -20°C

Temperatura nawiewu lato 14°C

Temperatura nawiewu zima 20°C

Nawiew 1115m3/h, spręż 200Pa

Wywiew 1060m3/h, spręż 200Pa

Stosunek poboru mocy do przepływu powietrza musi wynosić minimum 1,51kW/(m3/s)

Urządzenie musi posiadać Certyfikat Eurovent klasy A (Certyfikaty EUROVENT wydawane są przez branżową organizację europejskich producentów urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych EUROVENT CERTIFICATION COMPANY. Umożliwiają one otrzymanie przez projektanta czy inwestora pewności, iż oferowany wyrób poprzez parametry zawarte w katalogach wydruk danych technicznych wygenerowany w programie doboru urządzeń już dla konkretnego przypadku, a na dostarczonym do klienta urządzeniu skończywszy, spełnia oczekiwania i deklarowane wymogi techniczne.)Sekcja nawiewna centrali

Przepustnica z siłownikiem

Siłownik ze sprężyną powrotną

Klasa szczelności 3 wg EN1751 (opis normy w załączniku)

Zapewniona ochrona zewnętrzna przepustnicy

Całkowity spadek ciśnienia maksymalnie 1Pa

Akcesoria

Dach dla wykonania zewnętrznego

Rama nośna
Filtr

Filtr klasy M5


Rotacyjny wymiennik ciepła

Płynna regulacja

sprawnością odzysku ciepła minimum 83%

Sprawność odzysku wilgoci minimum 81%


Wentylator

Wentylator z napędem bezpośrednim

silnik typu EC z regulacją obrotów

Wibroizolatory gumowe

Nawiew 1115m3/h

Całkowity spręż powietrza w warunkach suchych i przy czystym filtrze minimum 485Pa

Nominalna moc znamionowa nie większa niż 0.41kW

Sprawność silnika wentylatora z regulacją obrotów nie mniejsza niż 87%.Poziom mocy akustycznej nie większy niż wskazany w poniższej tabeliPobieranie 3.77 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna