Procedura odwoławcza od decyzji RadyPobieranie 86.91 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar86.91 Kb.

Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" - Lokalna Strategia Rozwoju

Procedura odwoławcza od decyzji Rady

 1. Każdy wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady.

 2. Odwołanie ma postać wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji, według wzoru udostępnionego przez Biuro LGD.

 3. Biuro LGD informuje wnioskodawcę o wybraniu lub nie wybraniu operacji do realizacji, w ciągu 14 dni od posiedzenia Rady, na którym zapadły stosowne uchwały. Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia odwołania w terminie 7 dni od daty umieszczenia informacji na stronie www.wrzosowakraina.pl o wynikach posiedzenia Rady w sprawie wyboru operacji. W tym samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do protokołu oceny w siedzibie Biura LGD.

 4. Odwołanie polega na ponownym rozpatrzeniu przez Radę wniosku o dofinansowanie operacji na najbliższym posiedzeniu Rady.

 5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:

  1. został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 3,

  2. został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn nie będący wnioskodawcą, którego wniosek o dofinansowanie operacji podlegał ocenie,

  3. nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku o ponowne rozpatrzenie.

 1. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji musi zostać szczegółowo uzasadniony (formularz poniżej)

 2. W momencie ponownego rozpatrywania wniosku o dofinansowanie operacji, członkowie Rady rozpatrują wniosek na podstawie kryteriów obowiązujących w danym konkursie i tylko w tych elementach, których dotyczy uzasadnienie podane przez wnioskodawcę.

 3. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyskał liczbę punktów kwalifikujących go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze, zyskuje prawo dofinansowania. Ten fakt może spowodować skreślenie z listy - operacji o mniejszej liczbie punktów.

 4. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie konkretnej operacji może zostać złożony tylko jeden raz.

 5. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany w terminie 14 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany..

 6. Ponowna decyzja Rady jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 7. Powyższa procedura odwoławcza zostaje przedstawiona do zapoznania się i podpisu każdemu składającemu wniosek o dofinansowanie operacji w dniu składania tego wniosku i podpisana zostaje dołączona do wniosku.


Pobieranie 86.91 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna