Prezydent miasta szczecinPobieranie 137.57 Kb.
Data24.01.2018
Rozmiar137.57 Kb.

BOP/SP/2015/060
OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN


ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

Pomocy społecznej
Przedmiotem konkursu jest powierzenie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem

własnym Gminy Miasto Szczecin, wraz z udzieleniem dotacji na jego finansowanie.


1. Nazwa zadania

Prowadzenie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” usytuowanego w lokalach przy ulicy Królowej Jadwigi 44c i 45a w Szczecinie


Nie dopuszcza się składania ofert na wybrane części zadania.
2. Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na prowadzeniu przez organizację pozarządową wyłonioną w drodze

konkursu ofert Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w lokalach usytuowanych przy ul. Królowej Jadwigi 44c i 45a. Zadanie w roku 2015 będzie współfinansowane ze środków

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego "Senior -WIGOR" na lata 2015 – 2020.


Lokale przy ul. Królowej Jadwigi 44c i 45a przeznaczone na działalność Dziennego Domu Senior - WIGOR zostaną zaadoptowane i wyposażone przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie, zwany dalej MOPR.
W ramach działalności Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, zwanego dalej DDSW, wsparciem objęte będą osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+, zarówno kobiety jak i mężczyźni. DDSW będzie placówką ogólnodostępną dla mieszkańców Miasta Szczecin, a w szczególności mieszkańców „Kwartału nr 23”, w którym zlokalizowany jest DDSW.
Przewiduje się udostępnienie Seniorom infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego. Wynikiem tych działań będzie zmiana sytuacji Seniorów, ich wyjście z zamkniętego środowiska, z grupy wykluczonej i marginalizowanej oraz nabycie pewności siebie.

Wsparciem zadania publicznego zostanie objętych do 30 osób, którym zostanie umożliwione

korzystanie z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej.

Ponadto działalność bieżąca DDSW polegać będzie na realizacji dla uczestników DDSW podstawowych usług mających na celu udzielanie pomocy w czynnościach dnia codziennego,

na zapewnieniu minimum jednego gorącego posiłku w ciągu dnia oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów.
W celu aktywizacji i integracji seniorów na ich rzecz będą świadczone w szczególności: - usługi w zakresie aktywności ruchowej lub kinezyterapii (minimum raz w tygodniu) np. ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia taneczne, joga. Zajęcia z zakresu aktywności ruchowej lub kinezyterapii będą realizowane w małych grupach lub indywidualnie, dla uczestników, którzy przedłożą zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Do wzięcia udziału w ww. zajęciach wymagane będzie stosowne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tych zajęciach. Zajęcia ruchowe będą prowadzone przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, która zostanie zaangażowana do projektu na podstawie umowy cywilnoprawnej;

- usługi rekreacyjno – integracyjne (minimum raz w miesiącu dla wszystkich uczestników)

np. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe np. andrzejki, wigilia,

Bal Seniora, prowadzone przez pracowników ds. koordynacji działań w DDSW;

- usługi kulturalno – oświatowe (minimum raz w miesiącu dla wszystkich uczestników) np. zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, teatru, muzeum, na wystawy,

prowadzone przez pracowników ds. koordynacji działań w DDSW;

- usługi edukacyjne (minimum raz w miesiącu dla wszystkich uczestników) np. warsztaty

komputerowe, zajęcia plastyczne, trening pamięci, konsultacje lekarza geriatry oraz gerontologa społecznego - część zajęć będzie prowadzona przez pracowników ds. koordynacji

DDSW, a część zostanie zlecona osobom posiadającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Dzienny Dom Senior- WIGOR będzie funkcjonował w dni powszednie od poniedziałku do piątku w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie.

Wszyscy seniorzy zakwalifikowani do udziału w DDSW będą korzystali z całej jego dostępnej infrastruktury.

Uczestnicy DDWS będą mieli możliwość spędzania czasu wolnego na przyległym do siedziby terenie rekreacyjnym znajdującym się w centrum kwartału.
Zadanie winno być realizowane przez minimum:

a) dwóch pracowników ds. koordynacji i działań w DDSW, którzy będą jednocześnie pełnić funkcję animatorów czasu wolnego i będą realizować część usług rekreacyjno – integracyjnych oraz kulturalno – oświatowych;

b) fizjoterapeutę lub pielęgniarkę lub ratownika medycznego lub psychoterapeutę lub dietetyka – w zależności od realizowanych usług, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników – którzy będą realizować usługi z zakresu aktywności ruchowej lub kinezyterapii oraz edukacji (w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb oraz preferencji placówki);

oraz powinna być zapewniona obsługa księgowo – kadrowo - administracyjna, do której zadań należeć będzie w szczególności: prowadzenie spraw kancelaryjnych dotyczących wszelkich dokumentów związanych z realizacją projektu, dokonywanie opisu dokumentów księgowych (kontrola merytoryczna), dokonywanie rozeznania cenowego rynku pod kątem zakupów, realizacja zakupów dotyczących funkcjonowania DDSW, prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej operacji finansowo-gospodarczych w zakresie projektu, przeprowadzanie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych, kompletowanie dokumentów finansowo – księgowych, prowadzenie spraw kadrowo – płacowych.


Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do:

a) współpracy w zakresie rozliczeń finansowo – merytorycznych oraz sprawozdawczości z wyznaczonym pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie,

b) sporządzania tygodniowych i dziennych planów zajęć realizowanych w DDSW,

c) prowadzenia dziennika zajęć,

d) prowadzenia list obecności uczestników na zajęciach w DDSW,

e) sporządzania sprawozdań finansowo – merytorycznych z realizacji zadań w DDSW (m.in. miesięcznych /rocznych).


Osoby, które będą realizować usługi z zakresu aktywności ruchowej lub kinezyterapii oraz edukacji, z wyłączeniem pracowników ds. koordynacji i działań w DDSW będą musiały posiadać następujące kwalifikacje:

a) pielęgniarka: minimum wykształcenie średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka;

b) dietetyk: minimum wykształcenie średnie potwierdzające kwalifikacje zawodowe;

c) psychoterapeuta: wykształcenie wyższe magisterskie – uzyskanie dyplomu magistra psychologii;

d) ratownik medyczny: minimum wykształcenie średnie – dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego ratownika medycznego;

e) fizjoterapeuta: minimum wykształcenie średnie – uzyskanie tytułu zawodowego technika fizjoterapii;


3. Zasady rekrutacji, kwalifikowania i kierowania do DDSW

Rekrutacja, kwalifikowanie oraz kierowanie seniorów do DDSW prowadzone będzie przez pracowników socjalnych komórek organizacyjnych MOPR. O zakwalifikowaniu seniora do uczestnictwa w działaniach realizowanych przez DDSW decydować będzie kolejność zgłoszeń, a podstawą udziału w DDSW będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna oraz

wypełnienie deklaracji przystąpienia do uczestnictwa. W przypadku rezygnacji któregoś z uczestników liczba beneficjentów będzie uzupełniana z listy rezerwowej lub prowadzony będzie dodatkowy nabór. Na potrzeby procesu rekrutacji zostanie opracowany Regulamin Rekrutacji.
4. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Maksymalna wysokość środków Gminy Miasto Szczecin przeznaczonych na realizację zadania w 2015 r. wynosi 68.656,18 zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy) w tym ze środków własnych Gminy Miasto Szczecin 56.572,66 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt sześć groszy) oraz 12.083,52 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt dwa grosze) ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (zwanego

dalej MPiPS) w ramach Programu Wieloletniego "Senior - WIGOR" na lata 2015 – 2020.

Struktura poszczególnych kosztów w ramach realizacji zadania w 2015 r. została przedstawiona w tabeli nr 1.


Tabela nr 1 – struktura kosztów w ramach zadania realizowanego w roku 2015


Lp.

Rodzaj kosztów

Ilość jednostek

Koszt jednostkowy (zł)

Rodzaj miary

Kwota dotacji z MPiPS (zł)

Kwota środków własnych (zł)

Koszt całkowity zadania (zł)

1.

Internet

3

170,00

miesiąc

89,76

420,24

510,00

2.

Rozmowy telefoniczne (w tym abonament)

3

200,00

miesiąc

105,60

494,40

600,00

3.

Sprzątanie pomieszczeń DDSW – lokal przy ul. Królowej Jadwigi 44c

3

600,00

miesiąc

316,80

1483,20

1800,00

4.

Sprzątanie pomieszczeń DDSW – lokal przy ul. Królowej Jadwigi 45a

3

200,00

miesiąc

105,60

494,40

600,00

5.

Koszt abonamentu RTV

3

28,00

miesiąc

14,79

69,21

84,00

6.

Koszt abonamentu telewizji kablowej

3

80,00

miesiąc

42,24

197,76

240,00

7.

Wynagrodzenie pracownik ds. koordynacji działań w DDSW

3

2500,00

miesiąc

1320,00

6180,00

7500,00

8.

Wynagrodzenie pracownik ds. koordynacji działań w DDSW

3

2500,00

miesiąc

1320,00

6180,00

7500,00

9.

Wynagrodzenie obsługi księgowo-kadrowej-administracyjnej

3

1800,00

pakiet

950,40

4449,60

5400,00

10.

Wynagrodzenie: fizjoterapeuta lub pielęgniarka lub ratownik medyczny lub psychoterapeuta lub dietetyk

3

3000,00

pakiet

1584,00

7416,00

9000,00

11.

Materiały piśmiennicze i biurowe

3

500,00

pakiet

264,00

1236,00

1500,00

12.

Materiały do prowadzenia zajęć w DDSW

3

5152,18

pakiet

906,81

4245,37

5152,18

13.

Zakup posiłków dla 30 seniorów od poniedziałku do piątku w okresie 3 miesięcy

1920

14,00

sztuka

4730,88

22149,12

26880,00

14.

Zakup czasopism

3

130,00

pakiet

68,64

321,36

390,00

15.

Zakup środków czystości

3

500,00

pakiet

264,00

1236,00

1500,00

RAZEM

12.083,52

56.572,66

68.656,18

Wysokość finansowania w kolejnym roku realizacji zadania dla podmiotu objętego powierzeniem wykonania zadania na podstawie rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, ustalona będzie w drodze odrębnego oświadczenia woli Prezydenta Miasta Szczecina, na podstawie złożonego wniosku o aneksowanie umowy wieloletniej oraz w ramach zaplanowanych środków finansowych w budżecie Miasta na kolejne lata, a także dotacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w przypadku jej uzyskania przez Gminę Miasto Szczecin.


4. Zasady przyznawania dotacji

Postępowanie konkursowe będzie prowadzone zgodnie z:

a) Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.),

b) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

c) Uchwałą NR XL VI/1365/14 Rady Miasta Szczecin z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015;

d) Uchwałą IV/13/15 Rady Miasta Szczecin z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 2015 rok;

e) Zarządzeniem Nr 499/12 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad współpracy finansowej i pozafinansowej Gminy Miasto Szczecin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego (zm. Zarządzeniem Nr 51/14 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 31 grudnia 2014 r.).
5. Termin realizacji zadania

Realizacja zadania przewidziana jest na okres od 01.10.2015 r. do 31.12.2016 r.


6. Warunki realizacji zadania

1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty uprawnione:

a) organizacje pozarządowe;

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów

o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,

o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe

obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

d) spółdzielnie socjalne;

e) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów Ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;


2. Szczegółowe warunki realizacji zadania reguluje:

a) umowa zawarta pomiędzy Gminą Miasto Szczecin a podmiotem uprawnionym,

b) Regulamin Otwartego Konkursu Ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior-WIGOR” na lata 2015 – 2020. Edycja 2015 r. (dokument dostępny na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – www.mpips.gov.pl).
3. W sytuacjach uzasadnionych specyfiką zadania, rozpoczęcie realizacji zadania może nastąpić przed datą zawarcia umowy. W takich przypadkach koszty realizacji zadania, które poniósł oferent przed zawarciem umowy, będą polegać na zwrocie kosztów przez Gminę Miasto Szczecin z zastrzeżeniem, że finansowanie nie obejmuje wydatków poniesionych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania określonym w umowie.

Ponadto:


1. Gmina Miasto Szczecin zastrzega sobie prawo wykorzystania przedłożonych ofert, w sposób częściowy nie przewiduje się podziału środków przewidzianych na realizację tego zadania pomiędzy kilku oferentów;

2. Złożenie oferty na realizację zadania, która została uznana za odpowiadającą potrzebom nie gwarantuje przyznania środków w wysokości, o którą występuje oferent.
7. Termin i miejsce składania ofert.

Oferty opatrzone numerem konkursu należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu

Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1 w terminie do dnia 30.09.2015 roku. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. Organizacje uczestniczące w konkursie zobowiązane są do podania adresu mailowego do osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty w celu skutecznego poinformowania o stwierdzonych brakach lub uchybieniach i oczywistych omyłkach. W przypadku braku adresu mailowego Organizacja zobowiązana jest podać numer telefonu.
Do oferty należy dołączyć:

a) Kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (Uwaga! Klub sportowy, działający w formie stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej, wpisany do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta, jest zwolniony z obowiązku przedkładania załącznika do oferty w postaci aktualnego wyciągu z ewidencji.

b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);

c) oświadczenie podmiotu (BOP 11);


8. Tryb wyboru ofert.

Złożone w konkursie oferty przekazywane są do Biura ds. Organizacji Pozarządowych celem

sprawdzenia pod względem formalnym, przez co rozumie się: wypełnienie wszystkich wymaganych pól formularza oferty, stwierdzenie kompletności wymaganych załączników oraz sprawdzenie oferty pod kątem zaistnienia oczywistych omyłek. W przypadku zaistnienia

okoliczności, o których mowa powyżej, BOP wzywa Organizację do usunięcia braków formalnych i oczywistych omyłek w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wysłania maila a w przypadku braku możliwości powiadomienia Organizacji drogą elektroniczną – mailową od dnia przekazania informacji telefonicznej. Jeżeli Organizacja nie usunie braków i oczywistych omyłek, w ww. terminie, oferta pozostaje bez rozpatrzenia. Następnie oferty kierowane są pod obrady Komisji Konkursowej. Komisja ocenia merytorycznie oferty i rekomenduje je Prezydentowi lub upoważnionemu Zastępcy Prezydenta, który dokonuje wyboru ofert w formie Oświadczenia Woli.


9. Kryteria wyboru ofert
Przy wyborze ofert Gmina Miasto Szczecin oceniać będzie:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego:Doświadczenie oferenta w realizacji tego typu zadania

powyżej 5 lat – 3 pkt

powyżej 2 lat do 5 lat - 2 pkt

powyżej 1roku do 2 lat – 1 pkt

poniżej 1 roku – 0 pkt


3
Skład personelu (czy są zgodne z wymaganiami konkursu) – minimalna liczba osób do realizacji zadania określona w ogłoszeniu konkursowym (1 pkt za każdą osobę odpowiednio do zakresu zadań)

4
Kwalifikacje kadry (czy są zgodne z wymaganiami konkursu)

1
Zgodność merytoryczna oferty z ogłoszeniem konkursowym

1
Dodatkowa wartość wykraczająca poza wymogi kadrowe określone w ogłoszeniu konkursowym bez zwiększenia wysokości środków finansowych (np. wolontariat, dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia)

3

2.

Jakość wykonania zadania publicznego:Ocena proponowanego zakresu i sposobu realizacji zadania, w tym w zakresie:

- usług aktywności ruchowej lub kinezyterapii np. ćwiczenia gimnastyczne, joga itp. (minimum raz w tygodniu) – 1 pkt

- usług rekreacyjno – integracyjnych np. wycieczki, pikniki, imprezy plenerowe itp. (minimum raz w miesiącu) – 1 pkt

- usług kulturalno – oświatowych np. wyjścia do kina, muzeum itp. (minimum raz w miesiącu) – 1 pkt

- usług edukacyjnych np. zajęcia plastyczne, warsztaty komputerowe (minimum raz w miesiącu) – 1 pkt

- minimum 1 gorący posiłek dla uczestnika dziennie – 1 pkt
5
Dodatkowa wartość wykraczająca poza wymagane usługi określone w ogłoszonym konkursie bez zwiększenia wysokości środków finansowych:

- większa liczba zajęć za każdy typ usług w tygodniu/miesiącu – do 4 pkt

- wydłużony czas funkcjonowania placówki:

powyżej 8 do 9 godz. – 1 pkt

powyżej 9 do 10 godz. – 2 pkt

powyżej 10 godz. – 3 pkt

- większa liczba zapewnionych posiłków:

2 posiłki – 1 pkt

3 posiłki – 2 pkt

powyżej 3 posiłków – 3 pkt

- rozszerzenie oferty usług dodatkowych – 1 pkt

- zapewnienie uczestnikom DDSW transportu – 1 pkt12

3.

Kalkulacja kosztów - zgodność budżetu z ogłoszeniem konkursowym oraz w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

3

4.

Dotychczasowa współpraca z Miastem w realizacji tego typu zadania publicznego, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie sprawozdań

1

5.

Dotychczasowa współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Szczecinie

1
Ogółem

34

Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów minimum 50%, wynikającą z indywidualnej karty oceny oferty. Propozycję otrzymania dotacji uzyska organizacja, której oferta według kolejności zdobyła najwyższą liczbę punktów, co oznacza, że nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe z budżetu Miasta Szczecin.
10. Termin dokonania wyboru ofert.

Wyboru ofert dokonuje się niezwłocznie, a wyniki konkursu publikowane są w:

A. Biuletynie Informacji Publicznej;

B. w siedzibie Gminy Miasto Szczecin w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

C. na stronie internetowej Gminy Miasto Szczecin.
11. Warunki unieważnienia konkursu.

Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.


12. Zrealizowane przez Gminę Miasto Szczecin w danym roku oraz w roku poprzednim

zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym

uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych podmiotom uprawnionym.

Nie dotyczy


13. Informacje dodatkowe.

Wzór oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego oraz wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne są w Biurze ds. Organizacji Pozarządowych Urzędu Miasta Szczecin, Plac Armii Krajowej 1, pokój 335 L, telefon 91 424 51 05, na stronie www.szczecin.pl/bop, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Szczecin w zakładce dotacje, e-mail: bop@um.szczecin.pl.


Szkolenie dla podmiotów zainteresowanych udziałem w konkursie odbędzie się w dniu 15 września 2015 roku w Sali 335 OP, III piętro, godzina 11.00.
Ponadto wszelkich informacji o konkursie udzielają osoby uprawnione do kontaktów:

Pan(i) Kamila Bujel – telefon 91 424 56 68,Wydział Spraw Społecznych,e-mail: kbujel@um.szczecin.pl

Pan(i) Sylwia Pączka – telefon 91 424 50 96, Biuro ds. Organizacji Pozarządowych,

Pobieranie 137.57 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna