Prawo celne I dewizowe


Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalnePobieranie 2.06 Mb.
Strona8/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

Podatek od nieruchomości i inne podatki i opłaty lokalne
A. Test


 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach podatków i opłat unormowanych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, jest:

  1. skarbnik gminy,

  2. naczelnik urzędu skarbowego,

  3. wójt (burmistrz, prezydent miasta).
 1. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości powstaje:

  1. od dnia, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

  2. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku,

  3. od pierwszego dnia miesiąca , w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 1. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, to podatek od nieruchomości za ten rok ustala się:

  1. proporcjonalnie do liczby dni, w których istniał obowiązek podatkowy,

  2. proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy,

  3. za każdy kwartał, za który istniał obowiązek podatkowy. 1. Zwolnione są od podatku od nieruchomości:

  1. grunty stanowiące działki przyzagrodowe członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych, którzy osiągnęli wiek emerytalny,

  2. grunty stanowiące nieużytki, użytki ekologiczne, grunty zadrzewione i zakrzewione, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej,

  3. grunty i budynki wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej.
 1. W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży na poprzednim właścicielu:

  1. do końca roku, w którym nastąpiło przeniesienie własności,

  2. do dnia, w którym nastąpiło przeniesienie własności,

  3. do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności.
 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa:

  1. rada gminy w drodze uchwały, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportowego nie może przekroczyć kwot określonych w ustawie,

  2. wójt, burmistrz, prezydent miasta,

  3. ustawa o podatku od środków transportowych.
 1. Pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa:

  1. może zarządzić rada gminy,

  2. może zarządzić wójt, burmistrz, prezydent miasta,

  3. wynika z przepisów ustawy. 1. Organ podatkowy może dokonać zwrotu zapłaconego podatku od środków transportowych na zasadach określonych w ustawie:

  1. podatnikom posiadającym pojazdy zabytkowe, w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

  2. podatnikom wykorzystującym pojazdy specjalne oraz pojazdy używane do celów specjalnych w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

  3. podatnikom wykorzystującym środki transportu, dla wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od :

  1. osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;

  2. podatników podatku od nieruchomości;

  3. właścicieli gruntów rolnych;

10. Opłatę targową pobiera się:

a) od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach,

b) od osób fizycznych, dokonujących sprzedaży na targowiskach,

c) od osób fizycznych dokonujących zakupów na targowiskach.

11. Zwalnia się od opłaty targowej:

a) osoby fizyczne osoby prawne i jednostki gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą na targowiskach,

b) osoby i jednostki , które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach,

c) osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe. 1. Opłata miejscowa jest pobierana:

a) od osób fizycznych stale zamieszkujących w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tym celu,

b) od osób fizycznych nie opuszczających miejsca stałego pobytu,

c) od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. 1. Opłaty miejscowej oraz opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się:

a) od osób na turnusach rehabilitacyjnych,

b) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej,

c) od osób niepełnosprawnych. 1. Rada gminy, w drodze uchwały:

a) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej,

b) określa warunki klimatyczne, krajobrazowe, umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych,c) określa podmioty zobowiązane do wniesienia opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej. 1. Opłacie skarbowej podlega:

 1. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii- w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym,

 2. złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,

 3. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
 1. Opłacie skarbowej podlega:

 1. dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi,

 2. w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek,

 3. dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach płatności bezpośrednich dla producentów rolnych.
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży:

 1. wyłącznie na osobach fizycznych,

 2. wyłącznie na osobach prawnych,

 3. osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych nie mających osobowości prawnej jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej.
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje:

 1. z chwilą dokonania czynności urzędowej,

 2. z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej,

 3. w ciągu 14 dni od dokonania czynności urzędowej.
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zaświadczenia powstaje:

 1. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia,

 2. z chwilą wydania zaświadczenia,

 3. w ciągu 14 dni od wydania zaświadczenia.
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) powstaje:

 1. z chwilą wydania zezwolenia( pozwolenia, koncesji),

 2. w ciągu 14 dni od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji),

 3. z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji).
 1. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury powstaje:

 1. z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie,

 2. w ciągu 7 dni od złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie,

 3. w ciągu 14 dni od złożenia dokumentu w organie administracji publicznej, sądzie lub innym podmiocie.
 1. Opłata skarbowa podlega zwrotowi:

a) jeżeli organ administracji błędnie wystawił zaświadczenie,

b) od wydania zaświadczenia - jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie wydano zaświadczenia,

c) jeżeli organ nie wydał zaświadczenia w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.


 1. Opłata skarbowa nie podlega zwrotowi;

a) po upływie 5 lat licząc od dnia dokonania zapłaty opłaty,

b) po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym dokonano zapłaty opłaty,

c) po upływie 5 lat licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zapłaty opłaty.


 1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest:

 1. naczelnik urzędu skarbowego według miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub siedziby osoby prawnej,

 2. wójt (burmistrz, prezydent miasta),

 3. naczelnik urzędu skarbowego według miejsca dokonania czynności urzędowej. 1. Opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury wynosi:

a) 15 zł,

b) 17 zł,

c) 12 zł. 1. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii jest:

 1. organ właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu,

 2. organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pełnomocnika,

 3. organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę udzielającego pełnomocnictwa.

 1. Pobieranie 2.06 Mb.

  Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna