Prawo celne I dewizowe


Podatek od towarów i usługPobieranie 2.06 Mb.
Strona3/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Podatek od towarów i usług

A. Test


 1. Zakresem opodatkowania podatkiem od towarów i usług objęte są:

 1. czynności uznane na podstawie ustawy za wykonywane na terytorium kraju,

 2. czynności wykonywane przez zarejestrowanego w kraju podatnika podatku od towarów i usług, bez względu na miejsce gdzie podatnik ten świadczy te czynności,

 3. czynności wykonywane przez zarejestrowanego w kraju podatnika podatku od towarów i usług świadczone przez niego na terytorium Wspólnoty Europejskiej.
 1. Przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie stosuje się do:

  1. czynności nie mogących być przedmiotem prawnie skutecznej umowy,

  2. czynności wykonanych bez zachowania warunków oraz form określonych przepisami prawa,

  3. ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.
 1. Dostawę towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług stanowi:

 1. wyłącznie odpłatna sprzedaż towarów

 2. przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel

 3. przeniesienie do rozporządzania towarem jak właściciel, za wyjątkiem nieodpłatnego przekazania towarów należących do przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przedsiębiorstwem
 1. Za dostawę towarów uznaje się również:

 1. darowiznę towarów, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tej czynności w całości lub części,

 2. przekazanie drukowanych materiałów reklamowych,

 3. przekazanie jednej osobie prezentów o małej wartości w kwocie nie przekraczającej 10 zł według jednostkowej ceny nabycia.
 1. Pod pojęciem sprzedaży w podatku od towarów i usług rozumie się:

 1. wszystkie czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,

 2. czynności podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z wyjątkiem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,

 3. odpłatna dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.
 1. Przez usługi w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług rozumie:

 1. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, które nie stanowi dostawy towarów,

 2. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, które nie stanowi dostawy, z wyjątkiem zobowiązanie się do powstrzymania się od dokonania czynności,

 3. każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej, które nie stanowi dostawy, z wyjątkiem przeniesienia praw do wartości niematerialnych i prawnych zawartego bez zachowania warunków oraz formy określonej przepisami prawa.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów występuje wtedy, gdy:

   1. dochodzi do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy wysyłane są z terytorium jednego państwa członkowskiego UE na terytorium innego państwa członkowskiego UE,

 1. dochodzi do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami w wyniku dokonanej na terytorium kraju dostawy pomiędzy dwoma podatnikami podatku od towarów i usług z dwóch różnych krajów członkowskich UE,

 2. dochodzi do nabycia prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy wysyłane są z terytorium kraju trzeciego na terytorium innego niż kraj państwa członkowskiego UE.
 1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje, co do zasady:

   1. jeżeli nabywca nie podał dostawcy numeru identyfikacji podatkowej poprzedzonej kodem PL,

   2. jeżeli dostawa towarów, które są wysyłane bądź transportowane, stanowi dostawę towarów połączoną z ich instalowaniem lub montowaniem w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu,

   3. gdy nabywcą jest osoba prawna nie będąca podatnikiem VAT, jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia przekroczyła u niej w trakcie roku równowartość 10 000 euro. 1. Do wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia, po przekroczeniu której u podatników zwolnionych podmiotowo występuje, co do zasady, obowiązek dokonywania rozliczenia podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia, nie wlicza się:

 1. kwoty podatku od wartości dodanej należnego lub zapłaconego na terytorium państwa członkowskiego, z którego towary są wysyłane,

 2. wyłącznie wartości wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych,

 3. wartości środków transportu i wyrobów akcyzowych niezharmonizowanych.
 1. Przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, rozumie się, co do zasady, wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu dostawy towarów:

 1. na terytorium innego państwa członkowskiego UE , przez podatnika VAT zidentyfikowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 2. na terytorium państwa trzeciego, przez podatnika VAT zidentyfikowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 3. na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju przez podatnika VAT niezidentyfikowanego dla celów transakcji wewnątrzwspólnotowych.
 1. Za wewnnątrzwspólnotową dostawę nie uznaje się czynności:

 1. sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,

 2. dostawy towarów, której przedmiotem są nowe środki transportu,

 3. dostawy towarów akcyzowych zharmonizowanych.
 1. Dowodami niezbędnymi do potwierdzenia wywozu z kraju i dostarczenia nabywcy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, co do zasady, są łącznie:

   1. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika(spedytora) potwierdzające jednoznacznie dostarczenie towarów do miejsca przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego UE, inne niż terytorium kraju, kopia faktury oraz specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

   2. dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika(spedytora) potwierdzające jednoznacznie dostarczenie towarów do miejsca przeznaczenia, korespondencja handlowa z nabywcą, dokumenty dotyczące ubezpieczenia towarów,

   3. specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towarów na terytorium innego państwa członkowskiego UE.
 1. W rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług za eksport towarów uznaje się co do zasady:

 1. wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, bądź przez nabywcę spoza UE lub na jego rzecz, bez względu na rodzaj czynności w ramach których jest wykonywany

   1. wywóz towarów z kraju poza terytorium Wspólnoty potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, bądź przez nabywcę spoza kraju lub na jego rzecz w wykonaniu wyłącznie odpłatnych czynności uznanych za dostawę z pominięciem wszelkich przekazań towarów bez wynagrodzenia,

   2. wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz, bądź przez nabywcę spoza kraju lub na jego rzecz, w wykonaniu czynności uznanych za dostawę, w tym również przekazania towarów bez wynagrodzenia (darowizn).


 1. Warunkiem zastosowania przez dostawcę stawki 0% w eksporcie towarów w przypadku tzw. eksportu pośredniego, czyli dokonywania wywozu towarów przez nabywcę spoza kraju lub na jego rzecz jest:

 1. posiadanie przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonano dostawy oryginału dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, z którego jednoznacznie wynika tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy i wywozu,

 2. posiadanie przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonano dostawy, kopii dokumentu potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, zawierającego specyfikację poszczególnych sztuk ładunku,

 3. posiadanie przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym dokonano dostawy kopii dokumentu, w którym właściwy urząd celny potwierdził wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, oraz z którego wynika tożsamość towarów będących przedmiotem dostawy i wywozu.
 1. Przez import towarów w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług rozumie się co do zasady:

 1. przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju,

 2. przywóz towarów z terytorium innego państwa bez względu na przedmiotowy charakter czynności (odpłatne i nieodpłatne),

 3. przywóz towarów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty w wykonaniu wyłącznie odpłatnych czynności.
 1. Podstawowym założeniem w przypadku obliczenia kwoty podatku od towarów i usług od importu towarów, co do zasady, jest:

 1. obowiązek samonaliczenia podatku w zgłoszeniu celnym,

 2. obowiązek naliczania podatku przez organ celny w decyzji,

 3. samonaliczanie lub decyzja organu w zależności od zastosowanej procedury celnej.
 1. Przez import usług w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług rozumie się:

 1. usługi świadczone na terytorium kraju, za które należność przekazywana jest podatnikowi mającemu siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Wspólnoty,

 2. usługi, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, jeżeli świadczącym usługi jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania albo pobytu na terytorium kraju, a usługa świadczona jest na rzecz polskiego nabywcy,

 3. usługi, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, jeżeli świadczącym usługi jest podatnik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu na terytorium Wspólnoty, a usługa świadczona jest na rzecz polskiego nabywcy.
 1. Obciążenie nabywcy podatkiem od towarów i usług w imporcie usług nie występuje, co do zasady, w przypadku:

 1. świadczenia usług niematerialnych na rzecz podatników z UE

 2. świadczenia usług, od których podatek został rozliczony przez zagranicznego usługodawcę

 3. świadczenia usług wewnątrzwspólnotowego transportu towarów
 1. Import usług nie podlega opodatkowaniu, jeżeli:

 1. wartość usług świadczonych przez zagranicznego podatnika na rzecz polskiego nabywcy nie przekracza rocznie kwoty złotych o równowartości 10.000 Euro,

 2. zagraniczny usługodawca świadczy nieodpłatnie usługę na rzecz polskiego nabywcy,

 3. wartość usług świadczonych przez zagranicznego podatnika na rzecz polskiego nabywcy nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym, ani nie przekroczy w trakcie roku podatkowego kwoty złotych o równowartości 50.000 zł. 1. Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, to:

 1. dostawa towarów dokonana z terytorium innego kraju UE na terytorium Polski przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz polskiego nabywcy,

 2. dostawa towarów na terytorium Polski dokonana przez podatnika nieposiadającego w Polsce siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na rzecz polskiego nabywcy,

 3. dostawa towarów dokonana z terytorium kraju trzeciego na terytorium Polski przez podatnika podatku od wartości dodanej na rzecz polskiego nabywcy. 1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług likwidacji działalności gospodarczej dotyczy wyłącznie:

 1. zaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

 2. zaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz rozwiązania spółki niemającej osobowości prawnej,

 3. zaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu i rozwiązania spółek prawa handlowego.
 1. Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług likwidacji działalności gospodarczej stosuje się w sytuacji, gdy podatnik będący osobą fizyczną nie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu przez okres:

 1. co najmniej 1 roku,

 2. co najmniej 24 miesięcy,

 3. co najmniej 10 miesięcy, z wyjątkiem zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
 1. Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług przy likwidacji działalności gospodarczej i zaprzestaniu wykonywania czynności opodatkowanych podlegają:

 1. wszystkie towary, które na dzień likwidacji lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych znajdują się w posiadaniu podatnika,

 2. towary, które na dzień likwidacji lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych znajdują się w posiadaniu podatnika, o ile przy ich nabyciu przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

 3. towary, które na dzień likwidacji lub zaprzestania wykonywania czynności opodatkowanych znajdują się w posiadaniu podatnika, o ile przy ich nabyciu przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, za wyjątkiem towarów używanych.
 1. Dostawa towarów, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury sporządzonym na dzień likwidacji działalności dokonana przez byłych wspólników spółek, które uległy likwidacji, w myśl ustawy o podatku od towarów i usług, podlega:

 1. zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy licząc od 14 dnia od rozwiązania spółki,

 2. zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu,

 3. nie podlega zwolnieniu od podatku.
 1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego od nabywanych towarów i usług przysługuje, co do zasady, w zakresie:

 1. w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu,

 2. w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,

 3. w jakim te towary i usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z podatku.
 1. Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług dotyczy, co do zasady transakcji, dla których miejscem świadczenia jest terytorium kraju, jak również:

 1. dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwota ta mogłaby być odliczona gdyby czynności te wykonywane były na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,

 2. dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium Wspólnoty,

 3. dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone gdyby czynności te wykonywane były na terytorium kraju, a podatnik nie posiada dokumentów, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,
 1. Kwotę podatku naliczonego stanowi, co do zasady:

 1. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

 2. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku) w wysokości co najmniej 50% całości należności z nich wynikających,

 3. suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku) w wysokości co najmniej 50% całości należności netto (bez kwoty podatku) z nich wynikających, jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego.
 1. Podatnik, na zasadzie wyjątku, ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług służących wykonywaniu czynności niepodlegajacym opodatkowaniu, jeżeli dotyczy to czynności:

 1. w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach,

 2. przekazywania drukowanych materiałów reklamowych informacyjnych, prezentów o małej wartości i próbek,

 3. zbycia udziałów w spółce, jeśli zbycie to nie stanowi przedmiotu działalności podatnika.
 1. Podatek naliczony od nabywanych towarów i usług służących wykonywaniu czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług:

 1. nigdy nie podlega odliczeniu,

 2. podlega odliczeniu według ogólnych zasad, jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami,

 3. podlega odliczeniu, jeżeli towary te i usługi są związane ze świadczeniem niektórych usług finansowych dotyczących bezpośrednio towarów eksportowanych, jeżeli podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi towarami.
 1. Prawo do obniżenia podatku należnego o naliczony powstaje, co do zasady:

 1. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, a jeśli podatnik nie dokonał w tym terminie obniżenia - w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych,

 2. w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny, a jeśli podatnik nie dokonał w tym terminie obniżenia - w ciągu 6 następujących po sobie okresów rozliczeniowych,

 3. wyłącznie w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę lub dokument celny.
 1. Podatnikowi, który nie dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w ustawowych terminach przysługuje prawo do takiego obniżenia poprzez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia, nie później jednak niż:

 1. w ciągu 1 roku licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,

 2. w ciągu 5 lat licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego,

 3. w ciągu 5 lat licząc od końca roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego.
 1. Podatnicy, którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonywali czynności opodatkowanych, co do zasady kwotę podatku naliczonego za ten okres:

 1. wykazują w deklaracji dotyczącej tego okresu i mogą ją przenieść do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy,

 2. wykazują w deklaracji za ten okres, ale przenoszą do rozliczenia za następny okres rozliczeniowy- jeżeli jednak w kolejnych 6 miesiącach nie wystąpią u nich czynności opodatkowane podatek ten nie podlega już odliczeniu od podatku należnego,

 3. nie wykazują w deklaracji za ten okres, lecz dopiero wówczas, gdy wystąpią u nich czynności opodatkowane.
 1. W przypadku nabycia samochodów osobowych lub innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony kwotę podatku naliczonego stanowi:

 1. 50% kwoty podatku określonej w fakturze nabycia – nie więcej jednak niż 5000 zł,

 2. 60% kwoty podatku określonej w fakturze nabycia,

 3. 60% kwoty podatku określonej w fakturze nabycia – nie więcej jednak niż 6000 zł.
 1. Otrzymane faktury zakupu lub dokumenty celne nie stanowią podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego w przypadku, gdy:

 1. transakcja udokumentowana fakturą podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z podatku, a kwota wykazana na fakturze została w całości uregulowana,

 2. transakcja udokumentowana fakturą podlega opodatkowaniu, a kwota wykazana na fakturze została uregulowana, ale w części,

 3. transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona z podatku .
 1. W celu ustalenia proporcji udziału rocznego obrotu z tytułu wykonywania czynności, w stosunku do których przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności w stosunku do których to prawo przysługuje jak i nie przysługuje:

 1. do obrotu nie wlicza się opodatkowanej sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów zaliczanych do środków trwałych nabywcy, wykorzystywanych na potrzeby jego działalności,

 2. do obrotu nie wlicza się przychodów z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości , jeżeli ich wartość jest niższa niż 15 000 zł,

 3. do obrotu nie wlicza się opodatkowanej sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów zaliczanych do środków trwałych nabywcy, jeśli transakcje te dokonywane są sporadycznie.
 1. Korekty podatku naliczonego w związku z częściowym odliczaniem podatku nie dokonuje się, jeżeli:

 1. różnica pomiędzy proporcją „bazową” stosowaną w ciągu roku podatkowego a proporcją obliczoną po zakończeniu tego roku nie przekracza 5%

 2. różnica pomiędzy proporcją „bazową” stosowaną w ciągu roku podatkowego a proporcją obliczoną po zakończeniu tego roku nie przekracza 2 punktów procentowych

 3. różnica pomiędzy proporcją „bazową” stosowaną w ciągu roku podatkowego a proporcją obliczoną po zakończeniu tego roku nie przekracza 0,02%.
 1. Dokonanie rocznej korekty podatku naliczonego przez okres 5 kolejnych lat (a w przypadku nieruchomości w ciągu 10 lat) dotyczy, co do zasady:

 1. wszystkich nabywanych przez podatnika środków trwałych,

 2. wyłącznie środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 15.000 zł,

 3. wyłącznie środków trwałych, których wartość początkowa przekracza 50.000 zł.
 1. W przypadku, gdy środki trwałe o wartości początkowej powodującej konieczność dokonania korekty zostaną zbyte w okresie korekty przed upływem 5 lat od oddania ich do używania, podatnik:

 1. jest zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty po zbyciu w odniesieniu do całego pozostałego okresu korekty,

 2. nie dokonuje korekty w odniesieniu do pozostałego okresu korekty, jeżeli środki te były wykorzystywane przez co najmniej połowę 5- letniego okresu korekty,

 3. jest zobowiązany do dokonania jednorazowej korekty po zbyciu w odniesieniu jedynie do tego roku podatkowego, w którym nastąpi zbycie.
 1. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa korekta kwoty podatku naliczonego dokonywana jest:

 1. przez zbywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

 2. przez nabywcę przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa,

 3. nie dokonuje się korekty. 1. W przypadku świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym, miejscem świadczenia tych usług jest:

a) zawsze miejsce gdzie usługi są faktycznie świadczone,

b) miejsce gdzie świadczący posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania, o ile towary zostaną wywiezione do nabywcy usługi w ciągu 90 dni od dnia wykonania tych usług.c) miejsce, gdzie usługi są faktycznie świadczone, z wyjątkiem gdy nabywca podał świadczącemu usługę numer, pod którym jest zidentyfikowany dla podatku od wartości dodanej w państwie członkowskim innym niż państwo na terenie którego usługa jest świadczona, pod warunkiem, że towary zostaną wywiezione z kraju w ciągu 90 dni od dnia wykonania tych usług.


 1. W przypadku przedłużenia przez naczelnika urzędu skarbowego określonego w ustawie terminu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika, jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi:

 1. należną kwotę,

 2. należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty,

 3. należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej odsetkom za zwłokę. 1. W przypadku przedłużenia przez naczelnika urzędu skarbowego 60-dniowego terminu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika, urząd skarbowy dokonuje zwrotu różnicy podatku w tym terminie, jeżeli podatnik:

 1. złoży umotywowany wniosek,

 2. złoży wniosek wraz z zabezpieczeniem majątkowym w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku,

 3. złoży wniosek wraz z zabezpieczeniem majątkowym w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku, nie później jednak niż na 25 dni przed upływem 60-dniowego terminu zwrotu.
 1. Podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług:

 1. w ogóle nie przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego,

 2. przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego (przy spełnieniu określonych warunków) na rachunek bankowy w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia,

 3. przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego (przy spełnieniu określonych warunków) na rachunek bankowy w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia.
 1. W przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług oraz dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju podatnikowi:

 1. przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego (przy spełnieniu określonych warunków) w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia,

 2. przysługuje wyłącznie prawo do przeniesienia podatku naliczonego na następny okres rozliczeniowy,

 3. przysługuje prawo do zwrotu podatku naliczonego w formie zaliczki przy spełnieniu określonych warunków.
 1. Skrócony z 60 do 25 dni termin zwrotu różnicy w podatku od towarów i usług (w przypadku gdy kwota podatku od towarów i usług naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego), przysługuje podatnikowi:

 1. bezwarunkowo na jego żądanie,

 2. bezwarunkowo – bez złożenia wniosku,

 3. na jego wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową przy spełnieniu określonych warunków.

 1. Naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu na rachunek bankowy podatnika nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym, jeżeli:

 1. zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania,

 2. kwota wykazana do zwrotu przekracza 10 000 euro,

 3. podatnik wykazuje kwoty do zwrotu przez kolejne 12 miesięcy.
 1. W przypadku małego podatnika w zakresie zwrotu podatku od towarów i usług (w przypadku gdy kwota podatku od towarów i usług naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego) obowiązują:

 1. zasady ogólne,

 2. szczególne uregulowania,

 3. ogólne reguły, przy czym przewidziany jest dla niego wyłącznie 60-dniowy termin zwrotu na rachunek bankowy bez możliwości skrócenia do 25 dni.
 1. Obowiązujące w Polsce stawki podatku od towarów i usług mają dla podatnika charakter:

 1. stawek sztywnych,

 2. stawek minimalnych,

 3. stawek maksymalnych, które może podatnik obniżać, jednak do poziomu nie niższego, niż przewidują to przepisy dyrektyw UE.
 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych na podstawie delegacji zawartych w ustawie o podatku od towarów i usług może w drodze rozporządzenia:

a) określać, w przypadku wprowadzenia nowych klasyfikacji na podstawie przepisów o statystyce publicznej, stawki podatku w wysokości 7%, 3% lub 0%,

b) obniżać stawki podatku do wysokości 7%, 3% lub 0%, kierując się wytycznymi zawartymi w ustawie o podatku od towarów i usług,

c) ustalać stawki podatku dla nowych kategorii towarów i usług nie wymienionych dotychczas w załącznikach do ustawy.


 1. Stosowana, w systemie podatku od towarów i usług w ramach obowiązujących szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, stawka zryczałtowanego zwrotu wynosi:

a) 7%,

b) 6%,


c) 3%.


 1. W ustawie o podatku od towarów i usług przewiduje się stosowanie:

a) pięciu stawek podatku: 22%, 11%, 7%, 3% i 0%,

b) trzech stawek podatku: 22%, 7% i 5%,c) czterech stawek podatku /nie licząc stawek ryczałtowych/ tj. 22%, 7%, 3% i 0%.


 1. Stosowane, w systemie podatku od towarów i usług w ramach obowiązujących szczególnych procedur dotyczących rolników ryczałtowych, zwolnienia obejmują m.in. :

 1. zwolnienia dostawy środków do produkcji rolnej na rzecz rolnika ryczałtowego

 2. zwolnienia z podatku dostawy na rzecz rolnika ryczałtowego środków do produkcji rolnej sfinansowanych ze środków pochodzących z dopłat obszarowych,

 3. zwolnienia z wystawiania faktur przez rolnika ryczałtowego, prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług, składania deklaracji podatkowej.
 1. W systemie podatku od towarów i usług zryczałtowany zwrot podatku stosuje się również przy wykonywaniu przez rolnika ryczałtowego:

 1. usług rolniczych na rzecz podatników , którzy rozliczają ten podatek,

 2. sprzedaży na terenie gminy produktów rolniczych wytworzonych przez innych rolników ryczałtowych posiadających gospodarstwo na terenie gminy,

 3. odsprzedaży również nowych dóbr kapitałowych nabytych za środki pomocowe UE.
 1. Podatnik zarejestrowany jako podatnik czynny podatku od towarów i usług, nie zarejestrowany jako podatnik VAT UE, który zamierza dokonać wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów:

 1. jest obowiązany przed dokonaniem tego nabycia do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego w zgłoszeniu rejestracyjnym o tym zamiarze, w celu zarejestrowania się jako podatnik VAT UE,

 2. jest obowiązany do posługiwania się dla tej transakcji numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym kodem PL bez konieczności rejestrowania się jako podatnik VAT UE,

 3. nie jest obowiązany do składania zgłoszenia aktualizującego dane rejestracyjne, chyba że w związku z tą transakcją zmieni mu się właściwość organu podatkowego.
 1. Podatnicy podatku od towarów i usług korzystający ze zwolnienia podmiotowego od podatku oraz podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku od towarów i usług co do zasady:

 1. mają obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego tylko w przypadku, gdy dokonują nabyć towarów i usług od podatników tego podatku w kwocie przekraczającej 10 tys. euro /w skali roku/,

 2. nie mają obowiązku dokonania zgłoszenia rejestracyjnego ale mogą tego dokonać z własnej inicjatywy,

 3. mają obowiązek dokonania uproszczonego zgłoszenia, jeżeli chcą realizować zamówienia publiczne.


B. Pytania otwarte


 1. Zasada obniżania podatku od towarów i usług należnego o podatek naliczony, wyjątki od tej zasady, podatnicy wyłączeni z prawa do odliczenia podatku naliczonego, terminy odliczeń.

 2. Szczególne regulacje dotyczące obniżania podatku od towarów i usług należnego o podatek naliczony przy nabyciu samochodów osobowych oraz paliwa do ich napędu, uregulowania ustawowe w zakresie leasingu samochodów osobowych.

 3. Odliczenie podatku od towarów i usług naliczonego u „małego podatnika” rozliczającego się metodą kasową.

 4. Przypadki, w których faktura VAT nie uprawnia do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego.

 5. Katalog najważniejszych wydatków niedających prawa do odliczenia podatku od towarów i usług naliczonego.

 6. Odliczanie podatku od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności opodatkowanych oraz zwolnionych z opodatkowania lub niepodlegających opodatkowaniu, ustalanie proporcjonalnej kwoty podatku przypadającego do odliczenia.

 7. Zasady korekty podatku od towarów i usług naliczonego, korekta w przypadku środków trwałych, zasady postępowania w przypadku zbycia środków trwałych w okresie korekty, korekta w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

 8. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług, czynności podlegające opodatkowaniu, czynności wyłączone z opodatkowania.

 9. Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług, pojęcie towaru i usługi, pojęcie sprzedaży w podatku od towarów i usług.

 10. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, definicja, wyłączenia, podstawa opodatkowania, miejsce świadczenia, moment powstania obowiązku podatkowego – według ustawy o podatku od towarów i usług.

 11. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, definicja, wyłączenia, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania tej dostawy stawką podatku od towarów i usług 0% - według ustawy o podatku od towarów i usług.

 12. Eksport towarów, definicja, eksport bezpośredni i pośredni, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, warunki opodatkowania eksportu stawką 0% - w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 13. Import towarów, definicja, podatnicy z tytułu importu towarów, podstawa opodatkowania, miejsce opodatkowania, obowiązek podatkowy, zasady wymiaru i poboru podatku od importu towarów, zwolnienia w imporcie towarów- w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 14. Import usług, definicja, podatnicy z tytułu importu usług, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, zwolnienia w imporcie usług- w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 15. Opodatkowanie likwidacji działalności gospodarczej, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, zwolnienia z opodatkowania- w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 16. Rzeczoznawca majątkowy, będący zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług dokonał na zlecenie podatnika od wartości dodanej wyceny nieruchomości położonej w Holandii. W którym kraju członkowskim usługa ta powinna zostać opodatkowana i który z podmiotów będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług od tej czynności. Uzasadnij odpowiedź.

 17. Spółka będąca w Polsce podatnikiem podatku od towarów i usług jest podwykonawcą prac budowlanych związanych z nieruchomością położoną na terenie Niemiec. Usługi te wykonuje na zlecenie generalnego wykonawcy będącego także firmą polską Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. Uzasadnij odpowiedź.

 18. Firma mająca siedzibę w Holandii jest właścicielem nieruchomości położonej w Polsce. Najemcami poszczególnych lokali użytkowych są podatnicy podatku od towarów i usług. Określ miejsce świadczenia usługi i podmiot zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług z tytułu tej czynności. Uzasadnij odpowiedź.

 19. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługi doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Podaj miejsce świadczenia ww. usługi w sytuacji, gdy nabywca usługi ma siedzibę w Niemczech, ale nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od wartości dodanej na terytorium Wspólnoty. Uzasadnij odpowiedź.

 20. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługę przewozu towarów z Polski do Francji na zlecenie podatnika z Holandii. Nabywca usługi podał świadczącemu usługę transportu numer, pod którym jest zidentyfikowany na potrzeby podatku na terytorium Polski. Jakie jest miejsce świadczenia tej usługi i stawkę jaką powinien zastosować polski przewoźnik. Proszę uzasadnić odpowiedź.

 21. Podatnik podatku od towarów i usług świadczy usługę transportu międzynarodowego z Polski do Szwajcarii na zlecenie podmiotu z Ukrainy. Jakie jest miejsce świadczenia tej usługi i stawka podatku, którą powinien zastosować polski przewoźnik. Proszę uzasadnić odpowiedź.

 22. Usługi na ruchomym majątku rzeczowym - w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Przykłady, miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.

 1. Wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług

– miejsca świadczenia i zasady opodatkowania.

 1. Usługi elektroniczne w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług – definicja, miejsce świadczenia, zasady opodatkowania.

 2. Warunki uznania usługi przewozu towarów za usługę transportu międzynarodowego w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług - stawka podatkowa, dokumenty potwierdzające dowód świadczenia usługi.

 3. Pojęcie: „działalność gospodarcza wykonywana samodzielnie” w określeniu podatnika podatku od towarów i usług. Osoba fizyczna jako podatnik podatku od towarów i usług. Czynności wyłączone z pojęcia samodzielnej działalności gospodarczej

 4. Pojęcie płatnika w ustawie o podatku od towarów i usług.

 5. Zasady ogólne powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

 6. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług u małego podatnika.

 7. Moment powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług w przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowych – wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

 8. Zasady i terminy zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

 9. Warunki skrócenia terminu (z 60 do 25 i ze 180 do 60 dni) zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika podatku od towarów i usług.

 10. Wysokość stawek podatkowych, akty prawne je ustalające – w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. oraz w prawodawstwie UE ustanawiającym wspólny system podatku od wartości dodanej.

 11. Ogólny zakres zastosowania poszczególnych stawek podatku od towarów usług, a w tym stawek

ustalonych na czas określony; rola klasyfikacji statystycznych towarów i usług oraz obiektów budowlanych w tym zakresie.

 1. Zwolnienia podmiotowe od podatku od towarów i usług, w tym podatnicy uprawnieni do korzystania ze zwolnienia, sposób liczenia wartości sprzedaży uprawniającej do zwolnienia, utrata prawa do zwolnienia – prawa i obowiązki podatnika, wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego.

 2. Szczególne procedury rozliczania podatku od towarów i usług przy świadczeniu usług turystyki, w tym zakres podmiotowy, sposób ustalania podstawy opodatkowania, wysokość opodatkowania.

 3. Szczególne procedury rozliczania podatku od towarów i usług w zakresie dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków, w tym podstawa opodatkowania, fakturowanie.

 4. Procedura uproszczona dla wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych, w tym zakres zastosowania, wymogi w zakresie fakturowania, ewidencji, deklaracji podatkowej i informacji podsumowującej - w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług

 5. Ogólne zasady funkcjonowania zryczałtowanego systemu zwrotu podatku rolnikom ryczałtowym (zakres przedmiotowy, podmiotowy tego systemu, zasady i obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji na potrzeby rozliczania podatku od towarów i usług).

 6. Zasady i procedury rejestracji podatników (obowiązki, dokumentacja, zwolnienia od rejestracji, kategorie zarejestrowanych) ,w ustawie o podatku od towarów i usług.

 7. Zakres obowiązywania 180-dniowego terminu zwrotu podatku od towarów i usług na rachunek bankowy podatnika

 8. Forma i znaczenie zabezpiecznia majątkowego w systemie zwrotów nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika.

 9. Warunki skrócenia terminu zwrotu nadwyżki podatku od towarów i usług naliczonego nad należnym na rachunek bankowy podatnika z 60 do 25 dni.


Podatek akcyzowy


A. Test

1. Zwolnienia od podatku akcyzowego są regulowane: 1. wyłącznie w ustawie o podatku akcyzowym,

 2. wyłącznie w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

 3. zarówno w ustawie o podatku akcyzowym jak i rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego.

2. Zwolnienia od podatku akcyzowego mogą być:

a) wyłącznie całkowite,

b) całkowite albo częściowe, 1. realizowane tylko przez zwrot zryczałtowanej akcyzy.

3. Ustawa o podatku akcyzowym wśród zwolnień przewiduje:

a) zwolnienie energii elektrycznej pochodzącej z elektrowni szczytowo – pompowych,

wytwarzanej z energii wody, która została przepompowana z wykorzystaniem energii

elektrycznej wytworzonej w elektrowniach cieplnych, objęte akcyzą,

b) zwolnienie energii elektrycznej produkowanej z metanu uwalnianego i ujmowanego

przy dołowych robotach górniczych w kopalniach węgla kamiennego,

c) zwolnienie energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, na

podstawie dokumentu potwierdzającego umorzenie świadectwa pochodzenia

energii.
4. Na przeznaczenie handlowe wskazuje w szczególności nabycie wewnątrzwspólnotowe papierosów z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego dokonane przez osobę fizyczną w ilościach przekraczających:

a) 500 sztuk,

b) 800 sztuk,

c) 1000 sztuk.
5. Napoje alkoholowe używane w produkcji octu są:

a) zwolnione od akcyzy,

b) wyrobem nieakcyzowym,

c) wyłączone z opodatkowania podatkiem akcyzowym.


6. Do przedawnienia należności z tytuły podatku akcyzowego w przypadku importu stosuje się przepisy ustawy:

a) Kodeks postępowania administracyjnego,

b) o podatku akcyzowym,

c) Ordynacja podatkowa.


7. W jakiej formie może być składane zabezpieczenie akcyzowe?

a) wyłącznie w formie zabezpieczenia generalnego,

b) w formie zabezpieczenia generalnego albo zabezpieczenia ryczałtowego,

c) w każdej formie.


8. Na prowadzenie składu podatkowego właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje:

a) pozwolenie,

b) zezwolenie,

c) zaświadczenie.


9. Jakie między innymi wyróżnia się znaki akcyzy ze względu na kryterium podmiotu, na którym ciąży obowiązek oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy?

a) obrotowe znaki akcyzy,

b) skarbowe znaki akcyzy,

c) podatkowe znaki akcyzy.


10. Wyrobami akcyzowymi nie są:

a) samochody osobowe,

b) napoje alkoholowe,

c) energia elektryczna.


11. Wyroby akcyzowe:

a) są zwolnione z podatku od towarów i usług oraz opodatkowane podatkiem akcyzowym,

b) są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz opodatkowane

podatkiem akcyzowym,

c) są opodatkowane zarówno podatkiem od towarów i usług jak i podatkiem

akcyzowym.


12. W ustawie o podatku akcyzowym przez terytorium państwa trzeciego rozumie się:

a) terytorium innego niż Rzeczypospolita Polska państwa członkowskiego Wspólnoty

Europejskiej,

b) terytorium Wspólnoty Europejskiej,

c) terytorium inne niż terytorium Wspólnoty Europejskiej.
13. W przypadku importu wina podstawą opodatkowania jest:

a) wartość celna powiększona o należne cło,

b) liczba hektolitrów gotowego wyrobu,

c) kwota jaką importer jest obowiązany zapłacić.


14. Podatek akcyzowy powoduje:

a) wzrost podstawy opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem od towarów i

usług,

b) obniżenie podstawy opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem od towarów iusług,

c) nie ma żadnego wpływu na podstawę opodatkowania wyrobów akcyzowych podatkiem

od towarów i usług.
15. Do magazynowania wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego jest uprawniony wyłącznie:

a) podmiot prowadzący skład podatkowy,

b) zarejestrowany handlowiec i podmiot prowadzący układ podatkowy,

c) niezarejestrowany handlowiec.


16. Zabezpieczenie akcyzowe może być złożone:

a) wyłącznie na czas oznaczony,

b) wyłącznie na czas nieoznaczony,

c) na czas oznaczony albo nieoznaczony.


17. Przedstawiciela podatkowego, na podstawie ustawy o podatku akcyzowym, na terytorium kraju wyznacza:

a) nabywca,

b) sprzedawca,

c) właściwy naczelnik urzędu celnego.


18. Ustawowa stawka akcyzy na energię elektryczną wynosi:

a) 10,00 zł za megawatogodzinę,

b) 20,00 zł za megawatogodzinę,

c) 50,00 zł za megawatogodzinę.


19. Podatnik z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego jest obowiązany po dokonaniu jego przemieszczenia na terytorium kraju złożyć deklarację uproszczoną właściwemu naczelnikowi urzędu celnego w terminie:

a) 5 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego,

b) 10 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego,

c) 14 dni, licząc od dnia nabycia wewnątrzwspólnotowego, nie później jednak niż w

dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju.
20. Podstawą opodatkowania wina podatkiem akcyzowym jest:

a) liczba hektolitrów alkoholu etylowego 100% vol. w temperaturze 20° C zawartego w

gotowym wyrobie,

b) cena detaliczna wyznaczona i wydrukowana na opakowaniu jednostkowym,

c) liczba hektolitrów gotowego wyrobu.
21. Wyrobami akcyzowymi są:

a) piwo,


b) tylko wyroby energetyczne i energia elektryczna,

c) motocykle.


22. Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego nie może być wydane następującemu podmiotowi:

a) nie będącemu podatnikiem podatku od towarów i usług,

b) posiadającemu tytuł prawny do korzystania z miejsca, w którym ma być prowadzony

skład podatkowy,

c) prowadzącemu co najmniej jeden rodzaj działalności polegającej na produkcji,

przeładowywaniu lub magazynowaniu wyrobów akcyzowych.


23. Zabezpieczenie akcyzowe:

a) w żadnych okolicznościach nie jest zwracane podmiotowi,

b) jest zwracane podmiotowi pod warunkiem złożenia przez niego gwarancji bankowej

lub ubezpieczeniowej,

c) jest zwracane na wniosek podmiotu, który je złożył, w terminie 7 dni, pod

warunkiem że zobowiązanie wygasło lub nie może już powstać.


24. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczenia znakami akcyzy powinny być prawidłowo oznaczone odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy:

a) przed rozpoczęciem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

b) przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy,

c) po zakończeniu procedury zawieszenia poboru akcyzy.


25. Wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy, nie mogą być:

a) przewożone przez terytorium kraju (tranzyt),

b) przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

c) wprowadzane do składów celnych, składów wolnocłowych i wolnych obszarów

celnych, a przeznaczone do zbycia w sklepach wolnocłowych.


26. Podatkowe znaki akcyzy:

a) są sprzedawane producentom,

b) są sprzedawane eksporterom,

c) otrzymują importerzy.


27. Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju:

a) jest zwolnione od podatku akcyzowego,

b) jest wyłączone z podatku akcyzowego,

c) podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.


28. Dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe, na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju, wyrobów akcyzowych, od których została zapłacona akcyza, są dokonywane na podstawie:

a) uproszczonego dokumentu towarzyszącego,

b) administracyjnego dokumentu towarzyszącego,

c) informacji podsumowującej.


29. Jaką klasyfikację wyrobów akcyzowych stosuje się do celów akcyzy i oznaczania wyrobów znakami akcyzy?

a) klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Polskiej Klasyfikacji

Wyrobów i Usług (PKWiU),

b) klasyfikację wyrobów akcyzowych w układzie odpowiadającym Nomenklaturze

Scalonej (CN),

c) zamiennie klasyfikację w układzie PKWiU lub układzie CN.


30. Systemem teleinformatycznego przemieszczania wyrobów akcyzowych administruje:

a) Prezes NBP,

b) Ministerstwo Finansów,

c) minister właściwy do spraw finansów publicznych.


31. Gdzie ogłaszane są decyzje o ustaleniu dla poszczególnych podatników akcyzowych norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych?

a) w Dzienniku Ustaw,

b) w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów,

c) nie są ogłaszane.


32. Jeżeli sprzedaż wyrobów akcyzowych powinna być potwierdzona fakturą, wówczas obowiązek podatkowy w akcyzie powstaje:

a) z dniem wydania ich nabywcy,

b) z dniem ich zużycia,

c) z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia

wydania wyrobu akcyzowego.
33. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu importu wyrobów akcyzowych?

a) z dniem powstania długu celnego w rozumieniu przepisów prawa celnego,

b) z dniem otrzymania wyrobów akcyzowych przez podatnika,

c) z dniem wydania wyrobów akcyzowych nabywcy.


34. Kto może być podatnikiem akcyzy?

a) tylko osoba fizyczna,

b) osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości

prawnej,


c) podmiot nabywający lub posiadający wyroby akcyzowe, jeżeli od tych wyrobów została

zapłacona akcyza w należnej wysokości.


35. Kiedy podatnik akcyzy jest obowiązany składać deklaracje podatkowe:

a) do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek

podatkowy,

b) 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy,

c) do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek

podatkowy.


36. W jakim dokumencie podatnicy dokonujący importu wyrobów akcyzowych są obowiązani do obliczenia i wykazania kwoty akcyzy?

a) w zgłoszeniu celnym,

b) w deklaracji podatkowej,

c) w formularzu rozliczeniowym, którego wzór określa załącznik do ustawy o podatku

akcyzowym.
37. Jaki jest termin dokonania wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym?


    1. nie później niż 25 dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe,

b) nie później niż 30 dnia po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury

zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe,

c) do 25 dnia miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym określonym w

przepisach szczególnych.


38. Czy w przypadku, gdy podmiot zamierza prowadzić kilka składów możliwe jest wydanie zezwolenia łącznie dla wszystkich składów podatkowych?

a) tak,


b) nie,

c) tak, gdy składy podatkowe są zlokalizowane w tej samej miejscowości.


39. Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym, paliwami silnikowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu:

a) silników elektrycznych i spalinowych,

b) silników elektrycznych,

c) silników spalinowych.


B. Pytania otwarte

1. Obowiązek podatkowy w podatku akcyzowym.

2. Stawki podatku akcyzowego.

3. Podstawa opodatkowania w podatku akcyzowym.

4. Organy podatkowe w zakresie akcyzy i ich właściwość.

5. Deklaracje dla podatku akcyzowego i terminy płatności akcyzy.

6. Zasady przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą.

7. Na czym polega procedura zawieszenia poboru akcyzy i kiedy jest stosowana?

8. Proszę o wykazanie różnicy między dostawą wewnątrzwspólnotową a nabyciem wewnątrzwspólnotowym zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym

9. Jak jest różnica między zezwoleniem na nabywanie wyrobów akcyzowych z innego państwa członkowskiego z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, które może uzyskać zarejestrowany handlowiec i niezarejestrowany handlowiec?

10. Ustawa od podatku akcyzowym rozróżnia dwa rodzaje dokumentów, na podstawie których przemieszcza się wyroby akcyzowe. Jaka jest różnica między administracyjnym dokumentem towarzyszącym (ADT) a uproszczonym dokumentem towarzyszącym (UDT)?

11. Proszę podać definicję importu i eksportu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku akcyzowym.

12. Co jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?.

13. Kto jest podatnikiem akcyzy?

14. Proszę omówić instytucję przedpłaty akcyzy.

15. Zasady i terminy obiegu kart ADT w przypadku wyprowadzenia wyrobów akcyzowych ze składu podatkowego.

Pobieranie 2.06 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna