Prawo celne I dewizowe


Dział X ETYKA ZAWODOWA DORADCY PODATKOWEGOPobieranie 2.06 Mb.
Strona22/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Dział X
ETYKA ZAWODOWA DORADCY PODATKOWEGO
A. Test 1. Doradca podatkowy wykonujący swój zawód w ramach stosunku pracy w swoich decyzjach powinien kierować się:

  1. jedynie przepisami prawa i zasadami etyki,

  2. jedynie obowiązkami wynikającymi z kodeksu pracy,

  3. jedynie poleceniami swojego przełożonego.
 1. Doradca podatkowy będąc członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. doradztwa podatkowego może organizować szkolenia z zakresu podatków w celu przygotowania do egzaminu na doradcę podatkowego:

  1. pod warunkiem uzyskania zgody przez Przewodniczącego PKE,

  2. pod warunkiem uzyskania zgody przez Przewodniczącego KRDP,

  3. nie może organizować takiego szkolenia.
 1. Doradca podatkowy może napisać opinię w sprawie, w której występował uprzednio jako:

  1. pracownik sądu,

  2. sędzia,

  3. pełnomocnik w postępowaniu przed sądem.
 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej obejmuje:

  1. wszelkie fakty i informacje uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu,

  2. tylko fakty i informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie,

  3. tylko fakty i informacje wymienione w ustawie o ochronie danych osobowych.
 1. Doradca podatkowy może powołać na świadka innego doradcę podatkowego w celu ujawnienia wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu:

  1. po uzyskaniu pisemnej zgody klienta doradcy podatkowego,

  2. po uzyskaniu pisemnej zgody tego doradcy podatkowego,

  3. w każdym przypadku, gdy będzie to niezbędne w celu wyjaśnienia sprawy.
 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej przez doradcę podatkowego trwa:

  1. do czasu śmierci klienta z którym łączył go stosunek prawny,

  2. jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego,

  3. do czasu zaprzestania wykonywania zawodu przez doradcę podatkowego.
 1. Która informacja zamieszczona w książce telefonicznej nie jest naruszeniem przepisów etyki zawodowej doradcy podatkowego:

  1. Jan Kowalski doradca podatkowy, członek komisji ds. doradztwa podatkowego,

  2. mgr Jan Kowalski doradca podatkowy,

  3. Jan Kowalski doradca podatkowy, biegły rewident. 1. Konflikt interesów nie występuje, gdy:

  1. doradca podatkowy lub jego spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy,

  2. sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego,

  3. doradca podatkowy lub spółka doradztwa podatkowego obsługuje różne podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne. 1. Doradca podatkowy zawarł z klientem umowę, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za jej prowadzenie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku (pactum de quota litis).

  1. taka umowa jest dopuszczalna,

  2. taka umowa nie jest dopuszczalna,

  3. taka umowa jest dopuszczalna pod warunkiem, że została zawarta na piśmie przed rozpoczęciem świadczenia usług przez doradcę podatkowego. 1. Doradca podatkowy może zaniechać wniesienia środka odwoławczego:

  1. na żądanie lub za zgodą klienta,

  2. gdy środek odwoławczy nie przyniesie rezultatu korzystnego dla klienta,

  3. nie może zaniechać wniesienia środka odwoławczego.


 1. Doradca podatkowy ma obowiązek zwrócić klientowi, oryginały dokumentów stanowiące własność klienta w przypadku rozwiązania z nim umowy:

  1. na jego żądanie,

  2. na jego żądanie ale dopiero po uprzednim uregulowaniu przez niego należnego wynagrodzenia,

  3. na jego żądanie ale dopiero po zakończeniu kontroli podatkowej.


 1. Doradca podatkowy który publicznie wyraża negatywne wartościujące opinie o dziełach innego doradcy podatkowego:

  1. nie narusza zasad etyki pod warunkiem zawiadomienia pisemnego doradcę podatkowego którego dotyczy krytyka,

  2. nie narusza zasad etyki pod warunkiem zawiadomienia odpowiednich organów izby,

  3. narusza zasady etyki. 1. Skargi na innych doradców podatkowych oraz stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu przez nich zawodu doradca podatkowy powinien:

  1. kierować wyłącznie do odpowiednich organów samorządu, z powiadomieniem doradcy podatkowego, którego dotyczą,

  2. kierować wyłącznie do właściwej prokuratury, z powiadomieniem doradcy podatkowego, którego dotyczą,

  3. kierować wyłącznie do odpowiednich organów podatkowych, z powiadomieniem doradcy podatkowego, którego dotyczą.
 1. Za naruszenie zasad etyki doradca podatkowy podlega:

  1. odpowiedzialności dyscyplinarnej,

  2. odpowiedzialności karnej,

  3. odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. 1. W razie prawomocnego skazania doradcy podatkowego za przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej Rzecznik Dyscyplinarny lub jego zastępca:

  1. wszczyna postępowanie wyjaśniające,

  2. nie wszczyna postępowania wyjaśniającego,

  3. wszczyna postępowanie wyjaśniające ale tylko w przypadku gdy dotyczy to spraw karnych skarbowych wynikających z wątpliwości co do interpretacji prawa podatkowego. 1. Zasady etyki doradców podatkowych wynikają z:

  1. ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych,

  2. norm moralnych i ustawy o doradztwie podatkowym,

  3. uchwał samorządu oraz ustaw. 1. Zasady etyki doradców podatkowych obowiązują:

  1. radców prawnych, biegłych rewidentów, adwokatów wykonujących czynności doradztwa podatkowego,

  2. osoby prawne wykonujące czynności doradztwa podatkowego,

  3. wszystkich doradców podatkowych i kandydatów odbywających praktyki przed wpisaniem na listę doradców. 1. Obowiązek przestrzegania przez doradców podatkowych Zasad Etyki wynika z:

  1. zasad etyki,

  2. uchwał samorządu doradców podatkowych,

  3. ustawy o doradztwie podatkowym oraz zasad etyki. 1. Doradca podatkowy obowiązany jest w szczególności:

  1. postępować zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i z zasadami etyki zawodowej, stale podnosić swoje kwalifikacje, regularnie opłacać składkę członkowską,

  2. postępować zgodnie z uchwałami samorządu,

  3. informować klienta o treści Zasad Etyki Doradców Podatkowych. 1. Wykonując doradztwo podatkowe doradca podatkowy powinien kierować się:

  1. wyłącznie interesem klienta, z poszanowaniem obowiązków korporacyjnych,

  2. wyłącznie interesem korporacyjnym doradców podatkowych, z uwzględnieniem dobrych obyczajów oraz godności zawodu,

  3. dobrem swoich klientów oraz poszanowaniem obowiązków wynikających z uczciwości, godności i dobrych obyczajów. 1. Doradca podatkowy powinien wykonywać czynności zawodowe:

  1. starannie, z poszanowaniem godności klienta i dobrych obyczajów,

  2. według najlepszej woli i wiedzy, w sposób rzetelny, z zachowaniem należytej staranności,

  3. zgodnie ze złożonym ślubowaniem i zasadami godności. 1. Obowiązek zachowania niezależności przez doradcę podatkowego zobowiązuje doradcę podatkowego do:

  1. kierowania się w swoich decyzjach zawodowych uchwałami samorządu i ustalonymi zwyczajami korporacyjnymi,

  2. niewykonywania poleceń klientów,

  3. podlegania, przy podejmowaniu decyzji, jedynie przepisom prawa i Zasadom Etyki.
 1. Doradca podatkowy podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za:

  1. naruszenie zwyczajów wypracowanych przez doradców podatkowych,

  2. naruszenie interesów klienta,

  3. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków zawodowych określonych prawem oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej.
 1. W razie prawomocnego skazania doradcy podatkowego za przestępstwo w sprawie karnej lub karnej skarbowej:

  1. następuje automatyczne wykreślenie doradcy podatkowego z listy doradców podatkowych,

  2. doradca podatkowy ma obowiązek zapłacenia kary finansowej na rzecz samorządu,

  3. rzecznik dyscyplinarny lub jego zastępca wszczyna postępowanie wyjaśniające. 1. Doradca podatkowy, przeciwko któremu toczy się postępowanie karne, karne-skarbowe, dyscyplinarne:

  1. nie może wykonywać zawodu doradcy podatkowego do czasu zakończenia postępowania,

  2. powinien powstrzymywać się od pozyskiwania nowych klientów i nowych zleceń,

  3. powinien powiadomić podmiot go zatrudniający o wszczętym lub toczącym się postępowaniu, o ile jest ono związane z wykonywaniem zawodu doradcy podatkowego. 1. Doradca podatkowy może:

  1. wypowiadać publicznie negatywne opinie wartościujące o osobie i pracy innego doradcy podatkowego,

  2. wypowiadać się prywatnie na temat opinii prawnej innego doradcy podatkowego, bez konieczności odnoszenia się do trafności jej argumentacji,

  3. rzeczowo odnosić się do argumentów bądź poglądów prezentowanych przez innego doradcę podatkowego. 1. Doradca podatkowy może:

  1. publicznie krytykować organa samorządu zawodowego doradców – w każdej formie,

  2. wypowiadać się na temat działań lub zaniechań samorządu, kierując jednak te wypowiedzi do organów samorządu. Wypowiedzi te mogą mieć dowolną formę,

  3. wypowiadać się na temat działań bądź zaniechań samorządu. Powinien te wypowiedzi kierować do jego organów w rzeczowej formie, wskazując inne rozwiązanie problemu bądź proponując inny sposób działania. 1. Ewentualne skargi na innych doradców podatkowych oraz stwierdzone nieprawidłowości w wykonywaniu przez nich zawodu, doradca podatkowy powinien:

  1. kierować wyłącznie do odpowiednich organów samorządu, z powiadomieniem doradcy podatkowego, którego dotyczą,

  2. kierować wyłącznie do odpowiednich organów samorządu, bez powiadamiania doradcy podatkowego, którego dotyczą,

  3. przekazywać Ministrowi Finansów.


 1. Doradca podatkowy powinien:

  1. współdziałać w przestrzeganiu przez członków Izby zasad etyki doradcy podatkowego oraz godności zawodu,

  2. pozostawić kwestie przestrzegania Zasad etyki wyłącznej gestii Rzecznika dyscyplinarnego i jego Zastępców,

  3. współdziałać w zakresie przestrzegania przez członków Izby zasad etyki – z organami podatkowymi. 1. Doradca podatkowy jest uprawniony do:

  1. publicznego zwrócenia uwagi organom samorządu lub innemu doradcy podatkowemu naruszającemu zasady etyki i godności zawodu,

  2. w miarę możliwości, niepublicznego zwrócenia uwagi organom samorządu lub innemu doradcy podatkowemu naruszającemu zasady etyki i godności zawodu,

  3. zwrócenia uwagi klientom doradcy podatkowego na naruszenia zasad etyki i godności zawodu przez prowadzącego ich sprawy doradcę podatkowego. 1. Doradca podatkowy ma obowiązek zachować w tajemnicy:

  1. fakty i informacje związane ze świadczoną usługą, jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu,

  2. wszelkie fakty i informacje (bez względu na sposób ich utrwalenia) jakie powziął w związku z wykonywaniem zawodu, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w odrębnych ustawach,

  3. wyłącznie treść materiałów pisemnych otrzymanych od klienta. 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej:

  1. obejmuje wyłącznie informacje utrwalone w materiałach otrzymanych od klienta lub od innych podmiotów, w związku z wykonywaniem usługi,

  2. obejmuje wszystkie uzyskane przez doradcę podatkowego informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie,

  3. obejmuje wyłącznie treść rozmowy doradcy podatkowego z klientem.


 1. Doradca podatkowy:

  1. obowiązany jest zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem wszystko, o czym dowiedział się w związku z wykonywaniem czynności zawodowych,

  2. obowiązany jest zabezpieczyć wyłącznie dokumenty otrzymane od klienta przed ich ujawnieniem,

  3. powinien podpisać umowę ochrony lokalu kancelarii z agencją ochrony. 1. Doradca podatkowy jest zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane:

  1. w postaci dokumentów papierowych otrzymanych od klienta oraz akt sprawy, w celu zachowania ich poufności,

  2. w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych,

  3. wyłącznie dotyczące danych osobowych.
 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej:

  1. jest nieograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego doradca podatkowy wykonywał czynności zawodowe,

  2. trwa do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego, którego dotyczy usługa doradcza,

  3. jest ograniczony w czasie – do momentu ustania stosunku prawnego , na podstawie którego doradca podatkowy wykonywał czynności zawodowe.
 1. Obowiązek zachowania tajemnicy obowiązuje:

  1. również po zaprzestaniu wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo skreśleniu z listy doradców podatkowych,

  2. wyłącznie w okresie obowiązywania wpisu doradcy podatkowego na listę,

  3. do momentu ustania stosunku prawnego , na podstawie którego doradca podatkowy wykonywał czynności zawodowe.
 1. Tajemnicą zawodową objęte są :

  1. wyłącznie dane w postaci papierowej,

  2. wyłącznie dane w postaci elektronicznej,

  3. wszelkie dokumenty w postaci papierowej, elektronicznej, magnetycznej lub innej, stanowiące akta sprawy. 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej wiąże:

  1. doradcę podatkowego i jego pracowników posiadających status doradcy podatkowego,

  2. doradcę podatkowego oraz wszystkich jego pracowników,

  3. doradcę podatkowego, wszystkich jego pracowników, zleceniobiorców, pomocników i inne osoby zaangażowane w trakcie świadczenia usług zawodowych przez tego doradcę podatkowego.
 1. Doradca podatkowy może powoływać na świadka innego doradcę podatkowego w celu ujawnienia wiadomości uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu w przypadku, jeżeli:

  1. jest to uzasadnione rzeczową potrzebą,

  2. jest to niezbędne do dochodzenia roszczenia od klienta,

  3. jeżeli uzyskał uprzednio pisemną zgody tego doradcy podatkowego.
 1. W przypadku przeszukania w lokalu, w którym doradca podatkowy wykonuje zawód lub w mieszkaniu prywatnym doradcy podatkowego:

  1. jest on uprawniony i zobowiązany żądać uczestniczenia w tej czynności przedstawiciela samorządu doradców podatkowych,

  2. powinien udostępnić organom procesowym – bez żadnych zastrzeżeń wszelkie materiały, dane i dokumenty, we wszelkiej postaci,

  3. powinien zażądać udziału adwokata.
 1. Doradca podatkowy może informować o świadczonych przez siebie usługach:

  1. w każdej formie,

  2. wyłącznie w formie pisemnej – o ile informacje są obiektywne i nie zawierają listy klientów i specjalizacji doradcy,

  3. w każdej formie, o ile przekazywane informacje są obiektywne, rzetelne i wyważone, a także nie naruszają norm estetyki i dobrych obyczajów oraz godności zawodu.
 1. Informacjami spełniającymi kryterium dozwolonego informowania są:

  1. adresy pocztowe, adresy poczty elektronicznej, numery telefonów, faksów, liczba zatrudnionych doradców, informacje o przebiegu kariery i tytułach naukowych, publikacjach,

  2. informacje o specjalizacji doradcy podatkowego, lista klientów, informacje o wygranych sprawach podatkowych, miejscu w rankingach kancelarii,

  3. informacje o aktywności doradcy w samorządzie doradców podatkowych i jego przewadze z tą aktywnością związaną.
 1. Doradca podatkowy przy okazji wystąpień publicznych lub w publikacjach o charakterze profesjonalnym lub naukowym:

  1. może podawać tytuł „doradca podatkowy”, informacje o karierze zawodowej lub naukowej - nie może jednak podawać informacji o firmach, z którymi doradca podatkowy współpracuje ani wymieniać funkcji, którą pełni lub pełnił w samorządzie doradców,

  2. nie może podawać tytułu „doradca podatkowy”,

  3. może podawać tytuł „doradca podatkowy”, a także: informacje o karierze zawodowej lub naukowej, informacje o firmach, z którymi współpracuje oraz funkcji, którą pełni lub pełnił w samorządzie doradców.
 1. Doradca podatkowy:

  1. może – bez ograniczeń korzystać z pośrednictwa w zakresie reklamy,

  2. nigdy nie może korzystać z pośrednictwa w zakresie reklamy,

  3. nie może korzystać z pośrednictwa w zakresie reklamy, jeśli służy to obejściu zakazu reklamy.
 1. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów doradca podatkowy:

  1. nie podejmuje żadnych działań w sprawie, w której występuje konflikt interesów, dopóki konflikt interesów nie zostanie wyeliminowany,

  2. może przyjąć sprawę, ale musi powierzyć jej prowadzenie innemu doradcy z jego kancelarii,

  3. nie może działać tylko w przypadku, gdyby naraziło to na szwank interesy klienta. 1. W przypadku konfliktu interesów wynikającego z faktu, iż doradca podatkowy lub jego spółka doradztwa podatkowego występuje w charakterze doradcy dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy:

  1. doradca nie podejmuje żadnych działań,

  2. nie ma żadnych ograniczeń, by doradca świadczył usługę doradczą na rzecz obu stron transakcji,

  3. doradca może prowadzić nadal sprawę, o ile strony transakcji pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy. 1. W przypadku wystąpienia konfliktu interesów doradca podatkowy:

  1. nie może podejmować żadnych działań w celu wyeliminowania konfliktu interesów,

  2. może podejmować dopuszczalne przez prawo i Zasady etyki działania, zmierzające do wyeliminowania konfliktu interesów,

  3. może udzielić substytucji do prowadzenia sprawy objętej konfliktem interesów innemu doradcy podatkowemu. 1. Określenie zasad ustalania wynagrodzenia doradcy podatkowego:

  1. musi nastąpić przed rozpoczęciem świadczenia usług przez doradcę podatkowego,

  2. może nastąpić po zakończeniu świadczenia usługi doradztwa podatkowego,

  3. musi zawsze następować w formie pisemnej. 1. Doradca podatkowy:

  1. może zawrzeć z klientem umowę, na mocy której klient zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie za jej prowadzenie jedynie proporcjonalnie do osiągniętego wyniku,

  2. może zawrzeć z klientem umowę, w której przewiduje się dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik sprawy,

  3. może przyjmować od strony inne - poza urzędowym - wynagrodzenie za przeprowadzenie sprawy objętej pomocą prawną udzielaną z urzędu. 1. W zakresie prowadzenia sprawy podatkowej doradca podatkowy:

  1. powinien informować klienta o przebiegu sprawy i jej wyniku,

  2. może samodzielnie podjąć decyzję o zaniechaniu wniesienia środka zaskarżenia,

  3. doradca podatkowy może zaniechać wniesienia środka odwoławczego wyłącznie na pisemne żądanie klienta. 1. Doradca podatkowy może zrezygnować z przyjętego zlecenia:

  1. w każdej chwili, bez żadnych warunków wstępnych,

  2. wyłącznie w wyjątkowych okolicznościach,

  3. wyłącznie w taki sposób, by klient mógł skorzystać z pomocy prawnej innej osoby. 1. W przypadku zakończenia współpracy doradca podatkowy:

  1. ma obowiązek bezzwłocznie zwrócić klientowi, na jego żądanie, oryginały dokumentów stanowiące własność klienta,

  2. może swobodnie dokonać wyboru dokumentów, które zwróci klientowi,

  3. ma obowiązek zwrócić wszystkie dokumenty, akta, opinie i inne pisma sporządzone w ramach prowadzenia spraw klienta (nie może zachować kopii tych dokumentów). 1. W sytuacji, gdy pomimo zakończenia współpracy, klient zalega z zapłatą należnego doradcy podatkowemu wynagrodzenia:

  1. doradcy podatkowemu wolno uzależnić wydanie dokumentów klienta od uprzedniego uregulowania przez niego należnego wynagrodzenia,

  2. doradca podatkowy może oddać dokumenty klienta na przechowanie na koszt i ryzyko klienta do depozytu sądowego,

  3. doradcy podatkowemu nie wolno uzależnić wydania dokumentów klienta od uprzedniego uregulowania przez niego należnego wynagrodzenia. 1. Jedyne ograniczenia niezależności doradcy w podejmowaniu decyzji wynikają:.

  1. z Konstytucji i ustaw,

  2. z przepisów prawa i zasad etyki zawodowej doradcy,

  3. tylko z zasad etyki doradcy podatkowego. 1. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej doradcy podatkowego obowiązuje:

  1. w okresie wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

  2. jest nieograniczony w czasie,

  3. okres trwania zależy od długości okresu przechowywania danych dokumentów. 1. W ramach przekazywania informacji o świadczonych usługach doradca podatkowy nie może:

  1. informować o liczbie zatrudnionych doradców,

  2. udzielać informacji o zakresie działalności doradcy (spółki doradztwa podatkowego),

  3. gwarantować skuteczność działania swojego jako doradca.


 1. Ewidentny konflikt interesów występuje w sytuacji, gdy:

  1. doradca obsługuje różne podmioty prowadzące wobec siebie interesy konkurencyjne,

  2. bez zgody stron danej transakcji obsługuje w charakterze doradcy podatkowego obie strony tej samej transakcji,

  3. godzi się na obsługę klienta poniżej kosztów.


 1. W wypadku zaistnienie konfliktu interesu doradca powinien:

  1. podjąć kroki w kierunku eliminacji konfliktu lub zaprzestać świadczenia usług powodujących konflikt,

  2. zawiadomić o konflikcie ograny korporacji zawodowej doradców podatkowych,

  3. wypowiedzieć natychmiast umowę na świadczenie usług doradztwa podatkowego jedną stroną (jeden klient). 1. Doradca podatkowy może zaniechać wniesienia środka odwoławczego:

  1. jeżeli jego zdaniem nie ma szans na wygranie sprawy,

  2. jeżeli klient odmówił zapłaty doradcy za jego czynności przed organem I instancji,

  3. na pisemne żądanie klienta (lub za jego zgodą), 1. Doradca podatkowy wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne:

  1. powiadamia podmiot zatrudniający o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego,

  2. musi rozwiązać umowę z podmiotem zatrudniającym,

  3. składa wniosek o zawieszenie prawa do wykonywania zawodu.

B. Pytania otwarte


    1. Uzyskałeś informację od swojego klienta, iż popełnił on przestępstwo skarbowe jednak nie poniósł z tego tytułu żadnych konsekwencji, ponieważ udzielił do protokołu kontroli skarbowej nieprawdziwej informacji. Jak postąpisz w przypadku, gdy kontrolujący chcąc zweryfikować podaną przez twojego klienta informację wezwą Ciebie na przesłuchanie w charakterze świadka?

    2. Zwrócił się do Ciebie jako do doradcy podatkowego klient abyś został pełnomocnikiem w postępowaniu przed Sądem Administracyjnym w sprawie, którą prowadziłeś jako pracownik urzędu administracji publicznej. Klient zwrócił się do Ciebie, ponieważ było tylko kilka dni na zapoznanie się ze sprawą stwierdzając, że żaden doradca podatkowy nie chciał zająć się jego sprawą. Znając sprawę i wiedząc gdzie organy popełniły błędy jesteś pewny wygranej w Sądzie. Jak powinieneś postąpić w opisanej sytuacji. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.

    3. Jesteś doradcą podatkowym zatrudnionym w Spółce doradztwa podatkowego. Spółka zdobyła zlecenie na obsługę sporu sądowego na dużą kwotę. Prezes zlecił Ci opracowanie fragmentu skargi do Sądu. Zorientowałeś się, że tą sprawę prowadziłeś jako pracownik Sądu i powiadomiłeś o tym Prezesa spółki, który przyjął to do wiadomości i nie zmienił swojego polecenia. Jak postąpisz w opisanej sytuacji. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.

    4. Doradca podatkowy został wezwany na świadka przez Sąd w sprawie rozwodowej na wniosek złożony przez małżonkę twojego klienta. Sąd pyta Cię o dochody osiągane przez twojego klienta w celu ustalenia wysokości alimentów. Jak doradca podatkowy powinien postąpić w opisanej sytuacji. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.

    5. Wspólnik doradcy podatkowego przyjął zlecenie na napisanie opinii prawnej dla „A” za 30 000 zł dotyczącej skutków podatkowych transakcji z innymi uczestnikami rynku. W celu prawidłowej analizy Spółka musiała zasięgnąć opinii zewnętrznego specjalisty opinia kosztowała spółkę 15 000 zł. Przy konsultacji doradca podatkowy zorientował się, że jeżeli przekażecie Waszą opinię klientowi „A” to twój inny klient „B” poniesie jako uczestnik transakcji z „A” stratę w wysokości 2 000 zł. Jak należy postąpić w opisanej sytuacji. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.

    6. Doradca podatkowy został wyznaczony przez KRDP do występowania przed Sądem w ramach prawa pomocy. Sąd przyznał doradcy podatkowemu wynagrodzenie zgodnie z rozporządzeniem w wysokości 7.200 zł. Sąd uznał sporządzoną przez doradcę podatkowego skargę za zasadną, wyrok się uprawomocnił i klient na tej podstawie odzyskał 700 000 zł + odsetki w wysokości 500 000 zł. W związku z tym klient zaproponował doradcy podatkowemu dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 25 000 zł. Jak powinien postąpić doradca podatkowy w opisanej sytuacji, proszę uzasadnić swoje stanowisko.

    7. W bardzo skomplikowanej sprawie podatkowej za postępowanie przed organami doradca podatkowy ustalił z klientem wynagrodzenie w wysokości 10 000 zł + 20 000 zł płatne, gdy w imieniu klienta wygra spór, a klient dostanie zwrot podatku. Czy jest to postępowanie zgodne z zasadami etyki. Proszę uzasadnić swoje stanowisko.

    8. Zakres obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej i wyjątki od tej zasady.

    9. Obowiązki doradcy podatkowego związane z przepisami dotyczącymi tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

    10. Doradca podatkowy wynajął osoby, które rozdają jego ulotki w okolicach siedziby organu podatkowego. Ulotki mają krzykliwe kolory, a ponadto zawierają szereg stwierdzeń typu: „księgi podatkowe najtaniej”, „100% skuteczności”, „Tylko z nami poczujesz się bezpiecznie”, „Z nami nawet fiskus Ci nie podskoczy”. Osoby rozdające otrzymały również polecenie, by ulotki umieszczać za wycieraczkami samochodów parkujących przed siedzibą organ podatkowego. Jak ocenisz tego typu działania doradcy podatkowego?

    11. Zakres dozwolonego informowania przez doradcę podatkowego o swoich usługach. Proszę podać przykłady.

    12. Na czym polega tzw. zakazana reklama. Proszę podać przykłady.

    13. Doradca podatkowy zatrudnił w swoim biurze telemarketera, który zajmuje się telefonicznym pozyskiwaniem klientów dla kancelarii. Doradca wydał polecenie, by w pierwszym rzędzie ustalać, czy firma korzysta już z usług innej kancelarii, czy jest z niej zadowolona i jaki jest poziom cen. Proszę ocenić tego typu działanie doradcy podatkowego?

    14. Prawa i obowiązki doradcy podatkowego związane z przeszukaniem lokalu doradcy podatkowego.

    15. Czy przywołanie do uczestnictwa w przeszukaniu lokalu doradcy podatkowego, adwokata stale współpracującego z doradcą podatkowym, zwalnia doradcę z obowiązku przywołania przedstawiciela KIDP?

    16. Konflikt interesów - pojęcie, skutki, obowiązki doradcy podatkowego. Proszę podać praktyczny przykład konfliktu interesów oraz sposób zachowania, jaki powinien powziąć doradca podatkowy.

    17. Przepis prawa podatkowego podlega rozbieżnemu orzecznictwu organów podatkowych oraz sądów. Doradca podatkowy oparł się na jednej z istniejących linii wykładni tego przepisu. Czy obiektywna niejasność przepisu prawa podatkowego zwalnia doradcę podatkowego z zarzutu nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych? Proszę uzasadnić swoją odpowiedź.

    18. Doradca podatkowy w celu przekonania swoich klientów do pewnego rozwiązania prawnopodatkowego w rozmowach z klientami i na szkoleniach, które prowadzi w firmie szkoleniowej, kolportuje kserokopię opinii prawnopodatkowej sporządzonej przez innego doradcę podatkowego. Proszę ocenić postępowanie doradcy podatkowego.

    19. Doradca podatkowy po zakończeniu współpracy z klientem wydał mu wszystkie dokumenty źródłowe, za poświadczeniem odbioru. Odmówił jednak wydania utrwalonej na odpowiednim nośniku bazy danych, twierdząc, że i tak nie będzie ona działała z innym oprogramowaniem niż to, które jest zainstalowane w jego kancelarii. Proszę ocenić zachowanie doradcy podatkowego.

    20. Doradca podatkowy po zakończeniu współpracy z klientem wydał mu wszystkie dokumenty źródłowe, akta spraw, za poświadczeniem odbioru. Klient zażądał jednak, by doradca wydał mu także kserokopie akt spraw podatkowych, które prowadził na jego rzecz doradca podatkowy, jak też - oryginały sporządzonych opinii podatkowych. Co powinien zrobić doradca podatkowy i na jakie przepisy powinien się powołać w tym zakresie?

    21. Doradca podatkowy zatrudniał przez kilka lat asystenta. Asystent zdał egzamin na doradcę podatkowego i odbył praktykę zawodową. Dzień po otrzymaniu wpisu na listę doradców podatkowych asystent, porzucił pracę. Okazało się, że – w tajemnicy przed dotychczasowym zwierzchnikiem - w budynku obok uruchomił własną kancelarię. Dodatkowo w następnym miesiącu przejął kilku kluczowych klientów oraz część personelu byłego zwierzchnika. Proszę ocenić postawę tego doradcy podatkowego.

    22. Na spotkaniu środowiska doradców podatkowych, doradcy podatkowi przeszli w pewnym momencie do dyskusji nad sprawami z zakresu zobowiązań podatkowych. W czasie dyskusji padały nazwy klientów, jak też omawiano ich bieżące problemy podatkowe. Proszę ocenić postawę uczestników spotkania. Co zrobiłbyś, gdybyś – będąc już doradcą podatkowym – był na tym spotkaniu?

    23. Doradca podatkowy – będący członkiem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego – otrzymał od niezwiązanego z nim w jakikolwiek sposób wydawnictwa, propozycję opracowania odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dla kandydatów na doradców podatkowych. Wydawnictwo nie uzależnia podpisania umowy od umieszczenia nazwiska doradcy podatkowego nad tytułem. Dopuszcza również wydanie publikacji pod pseudonimem. Czy i pod jakimi warunkami ten doradca może podpisać umowę wydawniczą?

    24. Do doradcy podatkowego zgłosiła się osoba, przedstawiając mu akta sprawy podatkowej. Po krótkiej analizie doradca stwierdził, że w właśnie w tym dniu upływa termin na wniesienie środka zaskarżenia. Sprawa jest bardzo skomplikowana. Z doświadczenia doradcy podatkowego wynika, że sporządzenie środka zaskarżenia na odpowiednim poziomie w normalnym toku rzeczy zajęłoby, co najmniej 5 dni. Jak powinien postąpić doradca podatkowy?

    25. Doradca podatkowy prowadzi sprawę podatkową klienta. Doradca podatkowy złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie stawił się jednak na rozprawie ani nie dowiadywał się w inny sposób na temat przebiegu rozprawy. Doradca był przekonany, że sąd prześle wyrok i wówczas ewentualnie złoży skargę kasacyjną. Jako, że skargę oddalono, a doradca nie zażądał sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku na piśmie, wyrok się uprawomocnił. W międzyczasie zapadł korzystny dla podatników i jednocześnie precedensowy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w analogicznej sprawie. Proszę ocenić postawę doradcy podatkowego.

    26. Doradca podatkowy – pomimo niekorzystnego rozstrzygnięcia sprawy przez organ podatkowy pierwszej i drugiej instancji – namówił klienta do złożenia skargi do sądu administracyjnego. Praktyka wykładni i stosowania przepisu, który był podstawą rozstrzygnięcia w sprawie, od lat jest jednolita i utrwalona. Doradca przekonywał jednak klienta, że możliwe jest uzyskanie korzystnego rozstrzygnięcia, gdyż przepisy są kontrowersyjne, niespójne, a ponadto w jego opinii sądy „nie mają racji” i konieczne jest „przełamanie” niekorzystnej linii orzeczniczej. Z uwagi na wartość przedmiotu zaskarżenia, pobrano maksymalny wpis. Doradca podatkowy wystawił fakturę na maksymalną stawkę wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego, przekonując klienta, że takie są wymogi procedury. Skarga została oddalona. Doradca podatkowy następnie przekonał klienta do złożenia skargi kasacyjnej, którą sąd także oddalił. Również na tym etapie doradca podatkowy wystawił fakturę na kwotę maksymalnej stawki wynagrodzenia. Proszę ocenić postawę doradcy podatkowego.

    27. Doradca podatkowy, mając uzasadnione podejrzenie co do pochodzenia środków, za pomocą których była realizowana transakcja w imieniu klienta, poinformował o tym Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jednocześnie o fakcie przesłania tej informacji, poinformował klienta. Proszę ocenić prawidłowość działania doradcy podatkowego.

    28. Przyjmując zlecenie prowadzenia sprawy podatkowej, doradca podatkowy nie podpisał z klientem umowy, twierdząc, że zostanie spisana po zakończeniu sprawy. Jednocześnie zainkasował tytułem „zaliczki na koszty” kwotę 5.000 zł. Nie wystawił faktury VAT ani nie wydał pokwitowania. Czy doradca podatkowy mógł tak postąpić? Proszę uzasadnić swoje stanowisko, podając odpowiednie przepisy.

    29. Doradca podatkowy obsługiwał spółkę X, która prowadziła szereg skomplikowanych negocjacji i umów z partnerami na rynku nieruchomości. Po zakończeniu umowy doradca z uwagi na podeszły wiek przeszedł na emeryturę. Na spotkaniach branżowych z doradcami podatkowymi, jak też towarzyskich niejednokrotnie rozmawiał o transakcjach i faktach, jaki uzyskał doradzając spółce X. Proszę ocenić postępowanie doradcy podatkowego. Czy Twoja ocena byłaby inna gdyby doradca na tych spotkaniach nie wymieniał danych firmy, nazwisk, wszelkich danych podlegających ochronie innych przepisów (np. danych osobowych)?

    30. Doradca X świadczył usługę spółce Y. Spółka przegrała sprawę w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Twoim zdaniem nie należy w tym przypadku składać środka odwoławczego. Klient jednakże nalega na to, wbrew argumentom doradcy. Jak powinien postąpić doradca podatkowy?
Pobieranie 2.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna