Prawo celne I dewizowe


ADMINISTRACJA FINANSOWA I KONTROLA SKARBOWAPobieranie 2.06 Mb.
Strona17/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26

ADMINISTRACJA FINANSOWA I KONTROLA SKARBOWA

A. Test


 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:

  1. dyrektor urzędu kontroli skarbowej,

  2. dyrektor izby celnej,

  3. organ rentowy w zakresie opodatkowania świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych, nie jest organem właściwym w sprawach:

  1. wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego,

  2. stwierdzenia nieważności wydanych przez samorządowe kolegium odwoławcze w pierwszej instancji decyzji,

  3. informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 1. Dyrektor izby skarbowej jest organem odwoławczym od:

  1. rozstrzygnięć w sprawach wniosków o interpretacje prawa podatkowego,

  2. decyzji określających wysokość zobowiązania podatkowego, wydawanych przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej,

  3. decyzji w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych. 1. Do zakresu właściwości dyrektora izby skarbowej należy:

  1. rozstrzyganie w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen transakcyjnych,

  2. prowadzenie rejestru informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe o założonych i zlikwidowanych rachunkach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

  3. rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez naczelnika urzędu skarbowego. 1. Minister właściwy do spraw finansów publicznych:

  1. jest organem odwoławczym od decyzji wydanej przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) lub starostę albo marszałka województwa w przedmiocie interpretacji prawa podatkowego,

  2. prowadzi Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych,

  3. organ odwoławczy na podstawie odrębnych przepisów w sprawie decyzji wydanych przez inspektorów kontroli skarbowej delegowanych poza zakres terytorialny urzędu.
 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, w sytuacji gdy wobec podatnika nie wszczęto postępowania podatkowego ani kontroli podatkowej, organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach dotyczących poprzednich lat podatkowych jest:

  1. organ podatkowy właściwy miejscowo po zaistnieniu tych zdarzeń,

  2. organ który był właściwy dla odpowiednich lat poprzednich,

  3. naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście.
 1. Jeżeli w trakcie roku podatkowego, po wszczęciu postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej nastąpi zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej organu podatkowego, organem podatkowym właściwym w sprawie której to postępowanie lub kontrola dotyczy jest:

  1. organ podatkowy właściwy po zaistnieniu zdarzenia powodującego zmianę właściwości,

  2. organ podatkowy, który wszczął postępowanie podatkowe lub kontrolę,

  3. organ podatkowy wyznaczony na wniosek podatnika przez organ odwoławczy.
 1. Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość:

  1. żaden z organów nie może podejmować czynności w sprawie będącej przedmiotem sporu,

  2. organ podatkowy, na którego obszarze nastąpiło wszczęcie postępowania, podejmuje tylko te czynności, które są niezbędne ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony,

  3. każdy z organów – uczestników sporu o właściwość może podejmować wszelkie czynności, które są niezbędne ze względu na interes publiczny lub ważny interes strony.
 1. Spory o właściwość pomiędzy naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowych różnych dyrektorów izb skarbowych, rozstrzyga:

  1. minister właściwy do spraw finansów publicznych,

  2. dyrektor izby skarbowej na obszarze której znajduję się naczelnik urzędu skarbowego, który wszczął spór,

  3. sąd administracyjny.
 1. Spory o właściwość pomiędzy wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego, rozstrzyga:

  1. minister właściwy do spraw finansów publicznych,

  2. dyrektor izby skarbowej, na obszarze której działa organ, który wszczął spór,

  3. sąd administracyjny. 1. Spory o właściwość pomiędzy wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami, z jednego obszaru, rozstrzyga:

  1. wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze,

  2. wojewoda,

  3. minister właściwy do spraw finansów publicznych.
 1. Do wydawania pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego na pisemny wniosek zainteresowanego, obowiązany jest:

  1. naczelnik właściwego urzędu skarbowego,

  2. właściwy dyrektor urzędu kontroli skarbowej,

  3. minister właściwy do spraw finansów publicznych. 1. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązane są do sporządzania i przekazywania, w formie dokumentu elektronicznego, comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, w terminie do 7. dnia następnego miesiąca, do:

  1. naczelnika właściwego urzędu skarbowego,

  2. ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

  3. właściwego dyrektora izby skarbowej. 1. Do zakresu kontroli skarbowej należy:

  1. kontrola źródeł pochodzenia majątku, w przypadku niezgłoszenia do opodatkowania działalności gospodarczej, a także dochodów budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów,

  2. kontrola rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych,

  3. kontrola celowości wykorzystywania środków budżetowych na cele specjalne w jednostkach organizacyjnych podległych Państwowej Straży Pożarnej.
 1. Celem kontroli resortowej jest kontrola:

  1. jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra,

  2. jednostek organizacyjnych administracji celnej, podatkowej oraz kontroli skarbowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, z wyłączeniem urzędu obsługującego tego ministra,

  3. jednostek organizacyjnych administracji celnej i podatkowej podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, w tym urzędu obsługującego tego ministra.
 1. Zadania w zakresie certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej wykonuje:

  1. minister właściwy do spraw finansów publicznych,

  2. inspektorzy i pracownicy zatrudnienie w wyodrębnionej komórce organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

  3. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
 1. Kontroli skarbowej podlegają:

 1. podmioty udzielające poręczeń lub gwarancji w imieniu Skarbu Państwa,

 2. beneficjenci poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa oraz podmioty, za które Skarb Państwa poręczył lub gwarantował,

 3. władający i zarządzający mieniem jednostek samorządu terytorialnego. 1. Kontrolę skarbową sprawują:

 1. organy kontroli skarbowej,

 2. inspektorzy kontroli skarbowej,

 3. pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej. 1. Inspektorzy prowadzą postępowanie przygotowawcze w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, w trybie i na zasadach określonych w przepisach:

 1. Kodeks karny,

 2. Kodeks karny wykonawczy,

 3. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.
 1. Organem kontroli skarbowej nie jest:

 1. inspektor kontroli skarbowej,

 2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

 3. Dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
 1. Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powołuje:

  1. minister właściwy do spraw finansów publicznych,

  2. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

  3. Prezydent.
 1. Dyrektorów urzędów kontroli skarbowej powołuje i odwołuje,

 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej,

 2. minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

 3. właściwy wojewoda.
 1. Jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej nie są:

  1. urzędy kontroli skarbowej,

  2. urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych,

  3. izby skarbowe wyznaczone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 1. Właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej określa się:

 1. według terytorialnego zasięgu działania urzędu kontroli skarbowej,

 2. według przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa,

 3. według daty zakończenia postępowania kontrolnego.
 1. Inspektorzy i pracownicy nie są uprawnieni do stosowania środków przymusu bezpośredniego takich jak:

  1. siła fizyczna,

  2. zatrzymanie osób,

  3. indywidualne techniczne i chemiczne środki i urządzenia przeznaczone do obezwładniania i konwojowania osób albo do zatrzymania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych i innych środków przewozowych.
 1. Na sposób przeprowadzenia czynności legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości przez inspektorów i pracowników wykonujących czynności związane z realizacją określonych zadań ustawowych w ustawie o kontroli skarbowej:

 1. przysługuje zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego,

 2. przysługuje odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej albo właściwego dyrektora izby celnej,

 3. przysługuje skarga do właściwego sądu rejonowego.
 1. Na sposób przeprowadzenia przez inspektorów i pracowników wykonujących czynności związane z realizacją określonych zadań ustawowych w ustawie o kontroli skarbowej czynności zatrzymywania pojazdów i innych środków przewozowych w celu przeprowadzenia kontroli przewożonych towarów lub dokumentów przewozowych dotyczących tych towarów, a także badania towarów i pobierania ich próbek, oraz przeprowadzenia kontroli rodzaju używanego paliwa przez pobranie próbek paliwa ze zbiornika pojazdu mechanicznego, przysługuje:

 1. zażalenie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

 2. zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora rejonowego,

 3. odwołanie do właściwego dyrektora izby skarbowej albo właściwego dyrektora izby celnej.
 1. Wszczęcie postępowania kontrolnego następuje:

 1. na wniosek lub z urzędu,

 2. wyłącznie z urzędu w formie postanowienia,

 3. wyłącznie z urzędu, w formie upoważnienia.
 1. Na gruncie ustawy o kontroli skarbowej, jeżeli okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli, kontrola podatkowa może być wszczęta, po okazaniu kontrolowanemu:

 1. legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych,

 2. pisemnej zgody dyrektora urzędu kontroli skarbowej udzielonej w jakiejkolwiek formie,

 3. dokumentu stwierdzającego tożsamość osób kontrolujących oraz legitymacji służbowych.
 1. Na gruncie ustawy o kontroli skarbowej, jeżeli wobec zaistnienia okoliczności faktycznych uzasadniających niezwłoczne podjęcie kontroli, wszczęto kontrolę podatkową:

 1. kontrolowanemu należy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej,

 2. kontrolowanemu należy niezwłocznie doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej,

 3. kontrolowanemu należy w ciągu 7 dni doręczyć postanowienie o wszczęciu postępowania kontrolnego oraz upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej.
 1. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej wydane przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej określa:

 1. datę zakończenia kontroli,

 2. zakres kontroli,

 3. oznaczenie miejsca prowadzenia kontroli.
 1. Na żądanie organu kontroli skarbowej podmiot uprawniony, na podstawie odrębnych przepisów, do odebrania oświadczenia o stanie majątkowym jest obowiązany przekazać temu organowi kopię oświadczenia w terminie:

 1. 7 dni od dnia otrzymania żądania,

 2. 14 dni od dnia otrzymania żądania,

 3. 21 dni od dnia otrzymania żądania. 1. Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu kontroli może przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia w terminie:

 1. 7 dni od dnia jego doręczenia,

 2. 14 dni od jego doręczenia,

 3. 30 dni od dnia doręczenia.

 1. Kontrola podatkowa zostaje zakończona w dniu:

 1. doręczenia protokołu kontroli kontrolowanemu,

 2. udzielenia ustnej informacji kontrolowanemu o zakończeniu kontroli,

 3. w dniu doręczenia wyniku kontroli kontrolowanemu.
 1. W toku postępowania kontrolnego:

 1. następuje zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tym postępowaniem,

 2. uprawnienia kontrolowanego do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tym postępowaniem pozostają bez zmian,

 3. kontrolowany może w terminie 7 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. 1. W razie skorzystania przez podatnika w postępowaniu kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej z przewidzianego w art. 81 Ordynacji podatkowej prawa do skorygowania deklaracji podatkowej:

 1. podatnik jest obowiązany, nie później niż w terminie 3 dni - zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu do właściwego organu podatkowego korygującej deklaracji oraz w pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty wskazać w szczególności, że korekta deklaracji jest związana z postępowaniem kontrolnym prowadzonym przez organ kontroli skarbowej,

 2. organ podatkowy, do którego złożono korektę - w terminie 3 dni od jej otrzymania przesyła pisemną informację o dokonanej korekcie do Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

 3. organ podatkowy wydaje postanowienie o uznaniu korekty za zasadną, które przesyła w ciągu 3 dni od dnia jego wydania do wiadomości Ministra Finansów oraz organu kontroli skarbowej, który prowadzi postępowanie kontrolne. 1. Organ kontroli skarbowej nie może zakończyć postępowania kontrolnego:

 1. decyzją,

 2. wynikiem kontroli,

 3. protokołem kontroli.
 1. Od decyzji wydanej przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej służy:

 1. odwołanie do Ministra Finansów,

 2. wniosek do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy,

 3. odwołanie do tego organu.
 1. Wynik kontroli powinien zawierać:

 1. oznaczenie organu kontroli skarbowej,

 2. pouczenie o możliwości złożenia korekty deklaracji podatkowej,

 3. podpis osoby dokonującej czynności kontrolnych.
 1. Jeżeli w toku kontroli stwierdzono nieprawidłowości w ustalaniu lub poborze zobowiązań podatkowych przez organy gminy, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub dyrektor urzędu kontroli skarbowej zawiadamia o tym:

 1. właściwe samorządowe kolegium odwoławcze,

 2. właściwą izbę obrachunkową,

 3. ministra właściwego do spraw administracji.
 1. Banki nie są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego na pisemne żądanie:

 1. Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,

 2. dyrektora urzędu kontroli skarbowej,

 3. inspektora kontroli skarbowej.
 1. Kontrola operacyjna nie może polegać na:

 1. kontrolowaniu treści korespondencji,

 2. kontrolowaniu zawartości przesyłek,

 3. przeszukaniu mieszkania.
 1. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż:

 1. 1 miesiąc,

 2. 3 miesiące,

 3. 6 miesięcy.
 1. Inspektor kontroli skarbowej nie może powierzyć upoważnionym pracownikom dokonania czynności takich jak:

 1. żądanie udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów:

 2. przesłuchanie świadków,

 3. oględziny majątku podlegającego kontroli. 1. Za wykroczenia związane z bezpośrednim pełnieniem obowiązków służbowych inspektorzy kontroli skarbowej:

 1. ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych,

 2. nie ponoszą odpowiedzialności,

 3. odpowiadają tylko dyscyplinarnie.
 1. Do postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej zastosowanie znajduje:

 1. wyłącznie ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej,

 2. ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, zaś w części nieuregulowanej w tej ustawie – ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,

 3. ustawa z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej, zaś w części nieuregulowanej w tej ustawie – wskazane przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa.


 1. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej odwołuje inspektora z zajmowanego stanowiska jeżeli inspektor:

 1. otrzymał ujemną ocenę kwalifikacyjną, potwierdzoną ponowną oceną ujemną dokonaną nie wcześniej niż po upływie trzech miesięcy od poprzedniej oceny,

 2. otrzymał ujemną ocenę kwalifikacyjną, potwierdzoną ponowną oceną ujemną dokonaną nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od poprzedniej oceny,

 3. otrzymał trzykrotnie ujemną ocenę kwalifikacyjną.


  1. Pytania otwarte 1. Właściwość organów podatkowych – pojęcie i znaczenie.

 2. Właściwość rzeczowa naczelnika urzędu skarbowego.

 3. Właściwość rzeczowa dyrektora izby skarbowej.

 4. Właściwość rzeczowa Ministra Finansów.

 5. Właściwość miejscowa organów podatkowych.

 6. Rozstrzyganie sporów o właściwość pomiędzy organami podatkowymi – organy właściwe, tryb postępowania.

 7. Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych – jego charakterystyka, rola, organ właściwy do prowadzenia.

 8. Obowiązek sporządzania i przekazywania comiesięcznych informacji o założonych i zlikwidowanych rachunkach bankowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 9. Informacje podatkowe na gruncie Ordynacji podatkowej.

 10. Cele i zakres przedmiotowy kontroli skarbowej.

 11. Podmiotowy zakres kontroli skarbowej.

 12. Organy kontroli skarbowej a osoby uprawnione do wykonywania czynności związanych z realizacją zadań ustawowych w zakresie kontroli skarbowej.

 13. Organy kontroli skarbowej – struktura, zadania, zasady powołania.

 14. Zasady określania właściwości miejscowej organów kontroli skarbowej.

 15. Uprawnienia kontroli skarbowej.

 16. Zasady użycia środków przymusu bezpośredniego i broni palnej określone w ustawie o kontroli skarbowej.

 17. Legitymowanie kontrolowanego oraz innych osób w celu ustalenia ich tożsamości w ustawie o kontroli skarbowej – warunki, osoby uprawnione, środki zaskarżenia.

 18. Postępowanie kontrolne w ustawie o kontroli skarbowej – wszczęcie, uprawnienia kontrolowanego, formy zakończenia kontroli.

 19. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podatkowej w ustawie o kontroli skarbowej.

 20. Warunki przeprowadzenia czynności kontroli w ustawie o kontroli skarbowej bez upoważnienia do kontroli.

 21. Formy zakończenia postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej

 22. Podstawy prowadzenia kontroli podatkowej w ustawie o kontroli skarbowej.

 23. Uprawnienia osoby wykonującej czynności kontrolne w postępowaniu kontrolnym na podstawie ustawy o kontroli skarbowej.

 24. Możliwość korzystania z określonego w art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa prawa do skorygowania deklaracji podatkowej, w ustawie o kontroli skarbowej.

 25. Tajemnica skarbowa w postępowaniu na podstawie ustawy o kontroli skarbowej.

 26. Formy zakończenia postępowania kontrolnego na gruncie ustawy o kontroli skarbowej.

 27. Wywiad skarbowy.

28. Zastosowanie przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa do postępowania kontrolnego prowadzonego na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej.

Dział VII


Pobieranie 2.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna