Prawo celne I dewizowePobieranie 2.06 Mb.
Strona16/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26

PRAWO KARNE SKARBOWE
A. Test 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karami za przestępstwa skarbowe są:

   1. grzywna w stawkach dziennych,

   2. przepadek przedmiotów,

   3. kara pozbawienia praw publicznych. 1. Środkami karnymi w Kodeksie karnym skarbowym, są:

   1. ograniczenie wolności,

   2. zakaz prowadzenia spraw finansowych przedsiębiorstwa,

   3. przepadek przedmiotów.
 1. Środkami zabezpieczającymi, w Kodeksie karnym skarbowym, są:

   1. przepadek przedmiotów,

   2. podanie wyroku do publicznej wiadomości,

   3. ograniczenie wolności.
 1. Ustalając stawkę dzienną grzywny, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego sąd bierze pod uwagę:

   1. postać zamiaru sprawcy,

   2. warunki rodzinne sprawcy,

   3. działanie w warunkach powrotu do przestępstwa, 1. Odpowiedzialność posiłkowa, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. wygasa nawet jeżeli kary grzywny nie wykonano z powodu nieobecności skazanego w kraju,

   2. obciąża spadek,

   3. nie wygasa w razie śmierci sprawcy skazanego po uprawomocnieniu się orzeczenia. 1. Przepadek przedmiotów, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego nie obejmuje:

   1. przedmiotu pochodzącego chociażby pośrednio z przestępstwa skarbowego,

   2. opakowanie oraz przedmiot połączony z przedmiotem przestępstwa skarbowego w taki sposób, że nie można dokonać ich rozłączenia bez uszkodzenia któregokolwiek z tych przedmiotów,

   3. przedmiotu, którego wytwarzanie jest zabronione. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, mandatem karnym można nałożyć:

   1. karę grzywny nie przekraczającą podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia,

   2. karę grzywny nie przekraczającą podwójnej wysokości najniższego wynagrodzenia,

   3. karę grzywny nie przekraczającą podwójnej wysokości średniego wynagrodzenia . 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego umyślność czynu polega na tym, że:

   1. sprawca nie chce popełnić czynu, jednak popełnia go na skutek niezachowania należytej staranności,

   2. sprawca jedynie przewiduje możliwość popełnienia czynu i godzi się na to,

   3. sprawca ma zamiar jego popełnienia, jednakże działa w błędzie co do okoliczności stanowiącej jego znamię. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karami za przestępstwa skarbowe są m.in.:

 1. kara grzywny określona kwotowo i kara pozbawienia wolności,

 2. kara grzywny w stawkach dziennych i zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

 3. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, nie popełnia przestępstwa skarbowego (lub wykroczenia skarbowego) osoba, która:

   1. pozostaje w błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię tego przestępstwa (wykroczenia),

   2. działa w stanie ograniczonej zdolności rozpoznawania znaczenia czynu,

   3. popełnia czyn w usprawiedliwionej nieświadomości jego karalności.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, czterokrotne niewpłacenie przez płatnika pobranych miesięcznych zaliczek (w wykonaniu tego samego zamiaru):

   1. uważa się za jeden czyn zabroniony, pod warunkiem że odstęp czasowy pomiędzy nimi nie przekroczył 3 miesięcy,

   2. uważa się za jeden czyn zabroniony, pod warunkiem że odstęp czasowy pomiędzy nimi nie przekroczył 6 miesięcy,

   3. uważa się za jeden czyn zabroniony, pod warunkiem że odstęp czasowy pomiędzy nimi nie przekroczył 9 miesięcy. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, kara pozbawienia wolności trwa:

   1. najkrócej 3 dni, najdłużej 5 lat,

   2. najkrócej 5 dni, najdłużej 5 lat,

   3. najkrócej 5 dni, najdłużej 10 lat. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, mała wartość jest to wartość, która:

   1. w czasie orzekania nie przekracza dwustukrotności wysokości minimalnego wynagrodzenia,

   2. w czasie orzekania nie przekracza pięćsetkrotności minimalnego wynagrodzenia,

   3. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karalność uporczywego nie wpłacania podatku w terminie przedawnia się:

    1. z upływem dwóch lat od popełnienia, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy,

    2. z upływem roku od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tej należności,

    3. z upływem dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym, upłynął termin płatności, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przestępstwo skarbowe można popełnić:

    1. tylko umyślnie,

   1. umyślnie i nieumyślnie,

   2. umyślnie, a także nieumyślnie, jeżeli kodeks tak stanowi.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, usiłowanie przestępstwa skarbowego zagrożonego karą nieprzekraczającą roku pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą jest karalne:

   1. w każdym przypadku,

   2. tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi,

   3. nie jest karalne.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, wyrokiem nakazowym można wymierzyć:

   1. karę ograniczenia wolności,

   2. karę grzywny w granicach nieprzekraczających wysokości180 stawek dziennych,

   3. karę grzywny w granicach nieprzekraczających 200 stawek dziennych.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przepisy części ogólnej Kodeksu karnego:

   1. mają odpowiednie zastosowanie do przestępstw skarbowych,

   2. nie mają odpowiedniego zastosowania do przestępstw skarbowych,

   3. mają zastosowanie do wykroczeń skarbowych.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, pozbawienie praw publicznych sąd może orzec:

   1. w razie skazania na karę pozbawienia wolności,

   2. w wypadkach nadzwyczajnego obostrzenia kary,

   3. w wypadkach nadzwyczajnego obostrzenia kary, w razie skazania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, środka zabezpieczającego w postaci zamknięcia sprawcy w zakładzie zamkniętym nie można wykonać:

   1. jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia upłynął 1 rok,

   2. jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia upłynęło 5 lat,

   3. jeżeli od uprawomocnienia się orzeczenia upłynęło 10 lat
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przepadek przedmiotów to:

   1. kara za wykroczenie skarbowe,

   2. środek karny za przestępstwo skarbowe,

   3. środek karny za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, środek karny w postaci zakazu wykonywania określonego zawodu orzeka się:

   1. w miesiącach,

   2. w latach,

   3. w miesiącach i latach.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karalność przestępstwa skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

   1. 3 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,

   2. 5 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat,

   3. 10 - gdy czyn stanowi przestępstwo skarbowe zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lata.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karą za wykroczenie skarbowe jest kara grzywny określona:

   1. w stawkach dziennych,

   2. kwotowo,

   3. w stawkach dziennych i kwotowo. 1. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, finansowym organem postępowania przygotowawczego nie jest:

   1. urząd skarbowy,

   2. naczelnik urzędu skarbowego,

   3. urząd celny.
 1. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest:

   1. środkiem karnym,

   2. karą,

   3. żadna odpowiedź nie jest prawidłowa.
 1. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, prawomocny wyrok o zezwoleniu na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności:

    1. zawsze podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego,

    2. nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego,

    3. podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Karnego w wypadkach przewidzianych w ustawie.
 1. Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, usiłowanie przestępstwa skarbowego zagrożonego karą nieprzekraczającą:

     1. roku pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą jest karalne tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi,

     2. 1,5 roku pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą jest karalne tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi,

     3. 2 lat pozbawienia wolności lub karą łagodniejszą jest karalne tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w stosunku do sprawcy współdziałającego z inną osobą lub osobami w popełnieniu przestępstwa skarbowego, jeżeli ujawnił przed organem postępowania przygotowawczego wszystkie istotne informacje dotyczące tych osób oraz okoliczności jego popełnienia:

   1. sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie,

   2. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie,

   3. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa .
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli sprawca przez nadużycie stosunku zależności lub wykorzystanie krytycznego położenia doprowadza inną osobę do popełnienia czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe:

   1. sąd może zastosować nadzwyczajne obostrzenie kary,

   2. sąd stosuje nadzwyczajne obostrzenie kary,

   3. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, kara łączna ograniczenia wolności nie może przekraczać:

   1. 28 miesięcy, a kara łączna grzywny nie może przekraczać 1080 stawek dziennych,

   2. 8 miesięcy, a kara łączna grzywny nie może przekraczać 1081 stawek dziennych,

   3. 18 miesięcy, a kara łączna grzywny nie może przekraczać 1080 stawek dziennych.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli sprawca skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju:

   1. sąd może go warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch trzecich kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach,

   2. sąd zwalnia go warunkowo po odbyciu dwóch trzecich kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach,

   3. sąd zwalnia go warunkowo po odbyciu jednej trzeciej kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w karalność wykroczenia skarbowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął:

   1. 2 lata,

   2. 3 lata,

   3. 1 rok. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, nałożenie kary grzywny w drodze mandatu karnego uważa się za niebyłe z upływem:

    1. roku od uiszczenia lub ściągnięcia tej grzywny albo od przedawnienia jej wykonania,

    2. 2 lat od uiszczenia lub ściągnięcia tej grzywny albo od przedawnienia jej wykonania,

    3. żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, złożenie korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i uiszczenie w całości uszczuplonej należność publicznoprawnej:

   1. pozwala skorzystanie z nadzwyczajnego złagodzenia kary,

   2. pozwala na odstąpienie od wymierzenia kary,

   3. powoduje, że sprawca nie podlega karze za wcześniej złożoną nieprawdziwą deklarację.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przepadek korzyści majątkowych:

     1. orzeka się, jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego korzyść majątkową,

     2. orzeka się tylko wtedy, jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego korzyść majątkową dużej wartości,

     3. można orzec, jeżeli sprawca osiągnął z popełnienia przestępstwa skarbowego korzyść majątkową.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, stosując nadzwyczajne obostrzenie kary sąd wymierza karę pozbawienia wolności:

   1. do 9 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo,

   2. do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny do 360 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo,

   3. do 6 miesięcy albo karę ograniczenia wolności, jeżeli przestępstwo skarbowe jest zagrożone tylko karą grzywny do 720 stawek dziennych, co nie wyłącza wymierzenia także kary grzywny grożącej za to przestępstwo.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, za usiłowanie można wymierzyć karę w wysokości:

   1. ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa skarbowego,

   2. jednej trzeciej górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa skarbowego,

   3. dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego dla danego przestępstwa skarbowego.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, wobec sprawcy, który uczynił sobie z popełnienia przestępstwa skarbowego stałe źródło dochodu, warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności:

   1. nie stosuje się,

   2. stosuje się,

   3. stosuje się wyjątkowo.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jednym z warunków, który musi spełnić sprawca, by Sąd mógł udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest:

   1. uiszczenie zryczałtowanych kosztów postępowania ,

   2. uiszczenie co najmniej zryczałtowanych kosztów postępowania,

   3. uiszczenie rzeczywistych kosztów postępowania. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, sąd może udzielić zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jeżeli:

   1. spółka akcyjna, w której jest zatrudniony sprawca, uiściła kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony,

   2. sprawca uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony przepadek przedmiotów,

   3. ojciec sprawcy uiścił kwotę odpowiadającą co najmniej najniższej karze grzywny grożącej za dany czyn zabroniony przepadek przedmiotów. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, środkiem karnym za wykroczenie skarbowe nie jest:

     1. przepadek korzyści majątkowych,

     2. przepadek przedmiotów,

     3. ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.
 1. Podatnik nie złożył deklaracji VAT-7 za okres, w którym nie wystąpiła u niego ani sprzedaż, ani zakupy. Czy czyn ten, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. nie podlega karze,

   2. jest przestępstwem skarbowym,

   3. jest wykroczeniem skarbowym.
 1. Krzysztof Nowak prowadzący działalność gospodarczą spóźnił się o 3 dni z wpłatą podatku dochodowego. Zdarzyło mu się to po raz pierwszy. Czy Krzysztof Nowak, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. odpowie za przestępstwo skarbowe,

   2. nie popełnił czynu zabronionego,

   3. odpowie za wykroczenie skarbowe.
 1. Podatnik zakupił samochód od innej osoby fizycznej. Nie złożył deklaracji PCC i nie zapłacił podatku od czynności cywilnoprawnych (około 300 zł). Podatnik ten, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. odpowie za wykroczenie uchylania się od opodatkowania,

   2. nie poniesie kary,

   3. odpowie za wykroczenie uchylenia się od zapłaty należnej opłaty skarbowej od czynności cywilnoprawnej.
 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą powierzył prowadzenie ksiąg biuru rachunkowemu. Nie zawiadomił o tym organu podatkowego. Czy, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. zachowanie to nie podlega karze,

   2. podatnik poniesie odpowiedzialność za przestępstwo (wykroczenie) skarbowe,

   3. odpowiedzialność za przestępstwo (wykroczenie) skarbowe poniesie biuro rachunkowe.
 1. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą i korzystający ze zwolnienia podmiotowego wykonał usługę dla osoby fizycznej. Po czterech miesiącach osoba ta zażądała wystawienia rachunku. Podatnik rachunku nie wystawił. Czy podatnik, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. powinien ponieść odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe,

   2. nie poniesie kary,

   3. to zależy, czy osoba fizyczna zażąda ścigania podatnika za to zachowanie.
 1. Osoba prowadząca działalność gospodarczą nabyła „okazyjnie” od pracownika składu podatkowego pewną partią alkoholu nie oznaczonego znakami akcyzy. Czy nabywca alkoholu, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. odpowie za umyślne paserstwo akcyzowe,

   2. odpowie za nieumyślne paserstwo akcyzowe,

   3. nie ponosi odpowiedzialności karnej.
 1. Osoba fizyczna przerobiła silnik diesla swojego samochodu, tak aby można było w nim używać oleju roślinnego do napędu samochodu. Czy tankowanie samochodu takim paliwem, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. jest karalne na podstawie art. 73a kks,

   2. nie podlega karze na podstawie art. 73a kks,

   3. może być karalne wyłącznie wtedy, gdy podatnik używa takiego samochodu w działalność gospodarczej.
 1. Podatnik – posługując się fakturami dokumentującymi czynności niemające nigdy miejsca – zadeklarował nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do zwrotu na rachunek bankowy. Zwrot taki otrzymał. Czy podatnik ten, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

 1. poniesie odpowiedzialność karną skarbową,

 2. nie ponosi w ogóle odpowiedzialności karnej (w tym karnej skarbowej),

 3. nie ponosi odpowiedzialności karnej skarbowej, ale może odpowiadać na podstawie przepisów kodeksu karnego.
 1. Podatnik prowadzący handel wewnątrzwspólnotowy nie złożył w terminie wymaganej informacji podsumowującej. Zachowanie to, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. jest wykroczeniem skarbowym,

   2. jest przestępstwem skarbowym,

   3. nie podlega karze.
 1. Jarosław K. w styczniu 2004 r. przemycił do Polski towary z terytorium Niemiec. Czy za to zachowanie, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. może odpowiadać karnie;

   2. nie może odpowiadać karnie,

   3. może odpowiadać karnie, jeśli postępowanie karne przeciwko niemu zostało wszczęte przed 1 maja 2004 r..
 1. Wojciech W. importując towary z USA, świadomie zaniżył ich wartość celną, w wyniku czego uszczuplił należności celne na około 500 zł. Zachowanie to stanowi, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. przestępstwo skarbowe,

   2. wykroczenie skarbowe,

   3. przestępstwo oszustwa.
 1. Jolanta Sz. zakupiła po nadzwyczaj okazyjnej cenie torebkę znanej firmy. Sprzedawca zapewniał, że torebka sprowadzona została prosto ze Stanów Zjednoczonych. Jolanta Sz. , na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. może odpowiadać za nieumyślne paserstwo celne,

   2. nie może odpowiadać karnie,

   3. może odpowiadać za umyślne paserstwo celne.
 1. Dokonanie rozliczenia z nierezydentem w gotówce, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. jest karalne, jeśli kwota rozliczenia przekracza 10.000 Euro,

   2. jest karalne, jeśli kwota rozliczenia przekracza 15.000 Euro,

   3. nie jest w ogóle karalne.
 1. Proboszcz parafii M. podczas festynu parafialnego urządził loterię fantową. Dochody z loterii zostały przeznaczone na rzecz CARITAS. Na przeprowadzenie loterii nie uzyskano zezwolenia. Czy proboszcz, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego:

   1. będzie odpowiadał za przestępstwo skarbowe,

   2. będzie odpowiadał za przestępstwo skarbowe, jeśli przeznaczy dochody na inne cele niż działalność dobroczynną,

   3. nie będzie odpowiadał karnie.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przy zabezpieczeniu majątkowym można zatrzymać przesyłkę. Jak długo trwa zatrzymanie:

   1. do czasu uzyskania zatwierdzenia przez prokuratora – nie dłużej jednak niż 7 dni,

   2. do czasu uzyskania zatwierdzenia przez prokuratora,

   3. 14 dni.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, zabezpieczenie majątkowe upada, gdy:

 1. w ciągu 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie nie zostanie wszczęta egzekucja dla ściągnięcia zabezpieczonych kwot,

 2. nie zostaną prawomocnie orzeczone: przepadek przedmiotów lub ściągnięcie ich równowartości pieniężnej, środek karny przepadku korzyści majątkowej lub ściągnięcia jej równowartości pieniężnej,

 3. po 3 miesiącach od zabezpieczenia.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, prawomocny wyrok w kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności powoduje takie same skutki prawne jak prawomocne orzeczenie kończące postępowanie w sprawie. Wyrok ten:

   1. podlega wpisowi do rejestru karnego,

   2. nie podlega wpisowi do rejestru karnego,

   3. podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez finansowy organ postępowania przygotowawczego,
 1. Zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, udziela:

   1. prokurator,

   2. finansowy organ postępowania przygotowawczego,

   3. sąd.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, niedopuszczalne jest udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności, jeżeli:

   1. przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności,

   2. przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą ograniczenia wolności,

   3. przestępstwo skarbowe zagrożone jest karą pozbawienia wolności. 1. Sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, może zgłosić wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności :

   1. na każdym etapie postępowania,

   2. w postępowaniu przed finansowym organem postępowania przygotowawczego, zanim wniesiono akt oskarżenia,

   3. w postępowaniu przed sądem.
 1. Kiedy na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, jest możliwe cofnięcie wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności:

   1. w postępowaniu przed finansowym organem postępowania przygotowawczego,

   2. na każdym etapie postępowania,

   3. przed upływem 1 miesiąca od jego złożenia, a także po wniesieniu do sądu przez finansowy organ postępowania przygotowawczego w/w wniosku.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, na postanowienie odmawiające wniesienie wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności przysługuje zażalenie do:

   1. prokuratora,

   2. sądu,

   3. organu nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, karę grzywny w postępowaniu o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności ustala:

   1. składający wniosek,

   2. sąd na posiedzeniu ,

   3. finansowy organ postępowania przygotowawczego. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, minimalna wysokość kary grzywny w postępowaniu o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności wynosi:

 1. co najmniej jedna trzecia minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe kwota odpowiadająca
  co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia,

 2. co najmniej jedna druga minimalnego wynagrodzenia,

 3. co najmniej jedna czwarta minimalnego wynagrodzenia, a za wykroczenie skarbowe – kwota odpowiadająca co najmniej jednej dziesiątej tego wynagrodzenia. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, posiedzenie sądu w kwestii udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności może odbyć się:

   1. przy nieusprawiedliwionym niestawiennictwie prawidłowo zawiadomionego o terminie sprawcy lub jego obrońcy,

   2. przy obowiązkowym uczestnictwie sprawcy i jego obrońcy, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciela,

   3. przy obowiązkowym uczestnictwie sprawcy i jego obrońcy. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, mandat karny może zostać nałożony jeżeli osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia skarbowego nie budzą wątpliwości, a nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary grzywny surowszej niż:

   1. dwudziestokrotność minimalnego wynagrodzenia;

   2. dziesięciokrotność minimalnego wynagrodzenia;

   3. dwukrotność minimalnego wynagrodzenia. 1. Karę grzywny w drodze mandatu na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, można nałożyć pod warunkiem:

    1. wyrażenia przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu, a jeżeli za wykroczenie skarbowe przewidziane jest obowiązkowe orzeczenie przepadku przedmiotów – także zgody na ich przepadek;

    2. wyrażenia przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu, natomiast jeżeli za wykroczenie skarbowe przewidziane jest obowiązkowe orzeczenie przepadku przedmiotów – wyrażenie ewentualnej zgody na przepadek tych przedmiotów nie ma związku z wyrażeniem zgody na przyjęcie mandatu i nie musi nastąpić;

    3. nie zgłoszenia przez ukaranego sprzeciwu na piśmie w terminie 7 dni od poinformowania ukaranego o wystawieniu mandatu przez organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył karę grzywny w postaci mandatu karnego.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, mandatem karnym gotówkowym może być nałożona kara grzywny:

   1. jedynie na osobę czasowo przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie posiadającą stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu;

   2. jedynie na osobę nie posiadającą stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

   3. jedynie na osobę czasowo przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub nie mającej stałego miejsca zamieszkania lub stałego miejsca pobytu oraz na osobę stale przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która czasowo opuszcza to terytorium.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, mandat karny kredytowany staje się prawomocny:

   1. z chwilą uiszczenia kary grzywny;

   2. z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego;

   3. w terminie 7 dni od poinformowania ukaranego o wystawieniu mandatu, o ile nie zgłosi on sprzeciwu na piśmie.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, prawomocny mandat karny podlega uchyleniu:

   1. decyzją wydaną z urzędu przez organ, który lub którego funkcjonariusz nałożył karę grzywny w postaci mandatu karnego;

   2. postanowieniem wydanym przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona kara grzywny na wniosek ukaranego złożony w terminie zawitym 7 dni od daty przyjęcia mandatu lub z urzędu;

   3. postanowieniem wydanym przez sąd właściwy do rozpoznania sprawy, na którego obszarze działania została nałożona kara grzywny na wniosek ukaranego złożony w terminie zawitym 30 dni od daty przyjęcia mandatu.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, wyrokiem nakazowym za wykroczenie skarbowe można wymierzyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających:

   1. dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia;

   2. dziesięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia;

   3. dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, wyrokiem nakazowym można orzec za przestępstwo skarbowe karę grzywny w granicach nieprzekraczających:

   1. wysokości 720 stawek dziennych;

   2. wysokości 500 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności;

   3. wysokości 200 stawek dziennych albo karę ograniczenia wolności, a w przypadkach określonych w kks, orzec również środek karny.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, postępowanie w stosunku do nieobecnych może, zgodnie z kks, toczyć się przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego:

   1. jedynie gdy sprawca przebywa stale za granicą;

   2. gdy sprawca przebywa stale za granicą albo gdy nie można ustalić jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju;

   3. gdy oskarżony o przestępstwo skarbowe ukrył się po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w postępowaniu w stosunku do nieobecnych, zgodnie z kks, obrońca z urzędu wyznaczany jest nieobecnemu oskarżonemu, natomiast podmiotowi pociągniętemu do odpowiedzialności posiłkowej, gdy nie ma on pełnomocnika, obrońca z urzędu:

   1. nie jest wyznaczany;

   2. jest wyznaczany, przy czym udział obrońcy w postępowaniu odwoławczym nie jest obowiązkowy;

   3. jest wyznaczany, w postępowaniu odwoławczym udział obrońcy jest również obowiązkowy.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w postępowaniu w stosunku do nieobecnych, zgodnie z kks, odpis prawomocnego wyroku doręcza się skazanemu, który osobiście zgłosił się do dyspozycji sądu lub został ujęty, przy czym w przypadku złożenia przez skazanego wniosku o wyznaczenie rozprawy w zawitym terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku, sąd wyznacza niezwłocznie rozprawę, a prawomocny wyrok:

   1. traci moc z chwilą stawienia się skazanego na rozprawie; procedura ta stosowana jest jednak jedynie pod warunkiem dobrowolnego osobistego zgłoszenia się skazanego do dyspozycji sądu;

   2. traci moc z chwilą stawienia się skazanego na rozprawie;

   3. traci moc, a stawienie się skazanego na rozprawie nie jest konieczne.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w sprawach o przestępstwa skarbowe prowadzi się:

   1. zawsze śledztwo;

   2. dochodzenie, natomiast śledztwo może być zarządzone jedynie przez prokuratora;

   3. dochodzenie, natomiast śledztwo może być zarządzone przez finansowy organ postępowania przygotowawczego ze względu na wagę lub zawiłość sprawy; ponadto śledztwo prowadzone jest w przypadkach określonych w kks.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w sprawach o wykroczenia skarbowe, w przypadku gdy ten sam czyn zabroniony wyczerpujący znamiona wykroczenia skarbowego i przestępstwa, można odmówić wszczęcia postępowania o wykroczenie skarbowe, a wszczęte umorzyć:

 1. jedynie gdy postępowanie karne w sprawie o przestępstwo zostało zawieszone;

 2. gdy postępowanie karne w sprawie o przestępstwo zostało już prawomocnie zakończone orzeczeniem skazującym oraz, gdy toczy się postępowanie karne w sprawie o przestępstwo ścigane z urzędu;

 3. jedynie gdy postępowanie karne w sprawie o przestępstwo zostało już prawomocnie zakończone orzeczeniem skazującym.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w przypadku nie zakończenia postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo skarbowe w terminie 3 miesięcy, może on zostać przedłużony na okres do 6 miesięcy przez organ nadrzędny nad organem prowadzącym postępowanie, a w przypadku nie zakończenia postępowania w tym terminie:

a) właściwy prokurator może przedłużyć okres postępowania maksymalnie o 3 miesiące;

b) właściwy prokurator może przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony; po przedłużeniu terminu dochodzenie toczy się jako śledztwo;c) właściwy prokurator może przedłużyć okres postępowania na dalszy czas oznaczony; po przedłużeniu terminu dochodzenie toczy się nadal jako dochodzenie.


 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, finansowy organ postępowania przygotowawczego w sprawie o przestępstwo skarbowe podlegające rozpoznaniu w postępowaniu zwyczajnym, po zakończeniu śledztwa:

   1. sporządza akt oskarżenia i wnosi do właściwego sądu albo wydaje postanowienie o umorzeniu, o zawieszeniu postępowania przygotowawczego albo o uzupełnieniu dochodzenia,

   2. sporządza akt oskarżenia i przesyła go wraz z aktami prokuratorowi, który zatwierdza akt i wnosi do sądu; finansowemu organowi postępowania przygotowawczego służą uprawnienia oskarżyciela publicznego,

   3. sporządza akt oskarżenia i przesyła go wraz z aktami prokuratorowi, który zatwierdza akt i wnosi do sądu; finansowemu organowi postępowania przygotowawczego nie służą uprawnienia oskarżyciela publicznego.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, prokurator, a także finansowy organ postępowania przygotowawczego, może w akcie oskarżenia wnoszonym do sądu umieścić wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionej z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy, jednak jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej:

   1. rozprawa musi być przeprowadzona,

   2. sąd uzależnia uwzględnienie wniosku od uiszczenia wymaganej należności publicznoprawnej w wyznaczonym terminie,

   3. sąd może ale nie jest zobligowany do uzależnienia uwzględnienie wniosku od uiszczenia przez oskarżonego należności publicznoprawnej.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, postępowanie przed sądem pierwszej instancji w sprawach o przestępstwa skarbowe toczy się wg reguł określonych:

   1. w kodeksie postępowania karnego,

   2. w kodeksie postępowania karnego, z uwzględnieniem odstępstw opisanych w kodeksie karnym skarbowym,

   3. w kodeksie karnym skarbowym.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, przewód sądowy w postępowaniu karnym skarbowym rozpoczyna się od:

   1. odczytania aktu oskarżenia przez oskarżyciela,

   2. pouczenia oskarżonego przez przewodniczącego dotyczącego uprawnień przy składaniu wyjaśnień,

   3. przesłuchania oskarżonego.
 1. W postępowaniu karnym skarbowym na czas nie dłuższy niż 35 dni przewodniczący może:

   1. odroczyć rozprawę,

   2. zarządzić ustalenie adresu świadka,

   3. przerwać rozprawę.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący udziela głosu stronom oraz ich przedstawicielom. Oskarżony zabiera głos:

   1. jako pierwszy,

   2. bezpośrednio po oskarżycielu,

   3. zawsze jako ostatni, niezależnie od tego, jakie podmioty biorą udział w rozprawie.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, podmiot odpowiedzialny posiłkowo lub interwenient może wnieść kasację lub wniosek o wznowienie postępowania:

   1. samodzielnie lub przez pełnomocnika,

   2. wyłącznie przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie adwokat,

   3. wyłącznie przez pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego:

   1. przy każdym środku odwoławczym,

   2. tylko, gdy środek odwoławczy wniósł oskarżyciel publiczny,

   3. tylko wtedy, gdy wniesiono na niekorzyść oskarżonego środek odwoławczy. 1. W postępowaniu o przestępstwo karne skarbowe środkiem odwoławczym od wyroku sądu I instancji jest:

   1. apelacja,

   2. kasacja,

   3. skarga odwoławcza. 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, kasację w sprawie o wykroczenie skarbowe może wnieść:

   1. oskarżyciel publiczny lub pełnomocnik oskarżonego,

   2. wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich, a w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych - także Naczelny Prokurator Wojskowy,

   3. oskarżyciel publiczny, pełnomocnik oskarżonego oraz interwenient. 1. Do wykonywania orzeczeń w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje się:

   1. przepisy kodeksu karnego wykonawczego,

   2. przepisy kodeksu karnego skarbowego, Tytuł III Postępowanie wykonawcze w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe,

   3. odpowiednio przepisy kodeksu karnego wykonawczego, jeżeli przepisy kodeksu karnego skarbowego nie stanowią inaczej.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, skazanego na grzywnę w postępowaniu karnym skarbowym sąd wzywa do jej uiszczenia w terminie:

   1. 30 dni,

   2. 14 dni,

   3. 90 dni.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, praca społecznie użyteczna, na którą można zamienić niemożliwą do ściągnięcia w drodze egzekucji grzywnę może trwać najkrócej:

   1. 30 dni,

   2. 7 dni,

   3. 14 dni.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, kary grzywny wymierzone w sprawach o wykroczenia skarbowe, niezależnie od trybu, w jakim je wymierzono, przypadają:

   1. jednostce użyteczności publicznej wskazanej przez sąd

   2. Skarbowi Państwa

   3. samorządowi terytorialnemu miejscowo właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania skazanego.
 1. Na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, w zakresie wcześniejszego zatarcia skazania na wniosek skazanego rozstrzyga sąd, który:

   1. wydał wyrok w pierwszej instancji,

   2. rozpatrywał apelację, jeżeli takowa była składana,

   3. odrębny sąd penitencjarny.B. Pytania otwarte

 1. Pojęcie umyślności i nieumyślności czynu na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

 2. Pojęcie niepoczytalności i konsekwencje w przypadku jej zaistnienia na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

 3. Kiedy na gruncie kodeksu karnego skarbowego sąd może odstąpić od wymierzenia kary?

 4. Okoliczności skutkujące nadzwyczajnym obostrzeniem kary na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

 5. Pojęcie przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego na gruncie kodeksu karnego skarbowego.

 6. Proszę wymienić i odpowiednio podzielić organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

 7. Uprawnienia i obowiązki interwenienta w postępowaniu karnym skarbowym.

 8. Okoliczności wyłączające przestępność czynu w postępowaniu karnym skarbowym.

 9. Kary i środki karne za przestępstwa skarbowe w postępowaniu karnym skarbowym.

 10. Jakie są kary (oraz jaki jest ich wymiar) i środki karne za wykroczenia skarbowe.

 11. Podatnik niezidentyfikowany dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych dokonał nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nie złożył informacji podsumowującej. Urząd skarbowy chce ukarać go w związku z tym mandatem karnym. Czy słusznie? Odpowiadając, proszę omówić pojęcie blankietowości przepisów prawa karnego skarbowego.

 12. Podatnik wystawił fakturę ze stawką 7% VAT, nie podając na niej kodu PKWiU, z którym ustawa wiązała zastosowanie stawki obniżonej. Czy może za to ponieść karę na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego? Odpowiadając, nawiąż do społecznej szkodliwości czynu jako niezbędnego elementu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego.

 13. Płatnik złożył deklarację VAT-7, w której podał dane niezgodne z rzeczywistością. Następnie złożył korektę tej deklaracji, podając dane zgodne ze stanem faktycznym i wpłacił (wraz z odsetkami) brakujące należności podatkowe. Urząd skarbowy chce teraz wszcząć postępowanie karne skarbowe przeciwko temu podatnikowi. Czy słusznie – odpowiadając proszę scharakteryzować znaczenie klauzuli niekaralności.

 14. Podatnik nie prowadzi – wbrew obowiązkowi – ewidencji w kasie rejestrującej. Czy powinien w tym przypadku odpowiadać za „nieprowadzenie księgi”, czy też za „sprzedaż z pominięciem kasy rejestrującej”?

 15. Dyrektor szpitala nie odprowadził należnych zaliczek na podatek od wynagrodzeń swoich pracowników, przeznaczając te środki na zakup leków dla pacjentów szpitala. Czy popełnił czyn zabroniony przez przepisy kodeksy karnego skarbowego? Czy może się powołać na stan wyższej konieczności? Proszę zaproponować linię obrony dla dyrektora szpitala.

 16. Doradca podatkowy, prowadzący księgi podatnika, zaksięgował – na wyraźne polecenie podatnika otrzymane na piśmie – określone wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Zostało to później zakwestionowane przez organ podatkowy. W związku z tym podatnikowi postawiono zarzut uchylania się od opodatkowania, zaś za pomocnictwo do tego przestępstwa sądzony ma być także doradca podatkowy. Czy słusznie? Czy świadome wykonanie czynu zabronionego na polecenie podatnika zwalnia doradcę od odpowiedzialności karnej?

 17. Podatnik otrzymał w drodze spadku nieruchomość. Podatnik wkrótce potem obłożnie zachorował. Wyszedł ze szpitala dopiero po 4 miesiącach i niedługo później zgłosił nabycie nieruchomości właściwemu organowi podatkowemu. Niedługo później urząd skarbowy wszczął postępowanie o wykroczenie skarbowe z art. 54 §3 kks. Czy słusznie? Odpowiadając proszę przedstawić istotę zamiaru kierunkowego popełnienia przestępstwa.

 18. Podatnik prowadzi działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Z uwagi na wielkość obrotów podatnik powinien prowadzić księgi rachunkowe, gdy tymczasem podatnik prowadził podatkową książkę przychodów i rozchodów. Urząd skarbowy zarzucił podatnikowi przestępstwo nieprowadzenia księgi. Czy słusznie?

 19. Podatnik złożył wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT. Organ podatkowy pomyłkowo dokonał zwrotu w wysokości większej niż należna (zawnioskowana i wynikająca z deklaracji). Podatnik nie zgłosił tego faktu urzędowi skarbowemu. Fakt ten wyszedł na jaw w późniejszym okresie i wówczas podatnik oddał różnicę nienależnie mu wypłaconą. Podatnikowi zarzucono jednocześnie popełnienie przestępstwa z art. 76 kks. Czy słusznie ?

 20. W kancelarii notarialnej dokonano transakcji sprzedaży własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Strony podały jego wartość na 180 tysięcy złotych i notariusz od takiej kwoty pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Organ podatkowy wezwał strony do podwyższenia wartości prawa, a następnie dokonał jego oszacowania na 250 tys. zł. Następnie notariuszowi zarzucono popełnienie wykroczenia z art. 78 §3 kks. Czy może on odpowiadać karnie?

 21. Opierając się na orzecznictwie sądowym, proszę przedstawić znaczenie znamienia „utrudniania kontroli”, o którym stanowi się w art. 83 kks. W jakich sytuacjach utrudnianie kontroli może stanowić wykroczenie skarbowe, a kiedy jest przestępstwem skarbowym?

 22. Podatnik otrzymał dotację (dofinansowanie) na zakup środków trwałych i wyposażenia w uruchamianej działalności gospodarczej. Część z tych środków przeznaczył jednak na prywatne cele. Czy może za to odpowiadać karnie? Jeśli tak, to na jakiej podstawie?

 23. Pojęcie przestępstwa (wykroczenia) przemytu celnego i charakterystyka jego znamion. Co decyduje o łagodniejszej kwalifikacji tego zachowania jako typu uprzywilejowanego, bądź wykroczenia

 24. Problematyka karalności zachowań związanych z przewozem wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych przez granicę państwową.

 25. Jakie zachowania związane z organizacją gier i zakładów wzajemnych podlegają karze na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego.

 26. Pojęcie strony w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe, proszę wskazać jej prawa i obowiązki.

 27. Cele, przebieg i organy postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe .

 28. W firmie X pojawili się wraz z inspektorem pracownicy kontroli skarbowej i przystąpili w ramach tzw. niezbędnych czynności do przeszukania. Działanie to kontynuowano w dniach następnych (kolejne 14 dni) pomimo braku postanowienia o wszczęciu postępowania przygotowawczego przy zdecydowanym sprzeciwie podatnika. Czy takie działanie jest zgodne z prawem?

 29. Po zakończeniu postępowania podatkowego przez organ pierwszej instancji podatnik otrzymał wezwanie na przesłuchanie w charakterze podejrzanego. Finansowy organ postępowania przygotowawczego poinformował podatnika, iż ciąży na nim zarzut popełnienia wykroczenia skarbowego. Zapoznał z jego treścią podatnika, a następnie rozpoczął przesłuchanie. Czy w takim przypadku organ nie powinien przed takimi czynnościami wydać postanowienia o przedstawieniu zarzutów?

 30. Moment wszczęcia postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenie skarbowe.

 31. Podatnik został ukarany mandatem karnym. Po przeanalizowaniu całości sprawy jest przekonany, iż został ukarany niesłusznie. Czy istnieją na gruncie Kodeksu karnego skarbowego, podstawy do uchylenia mandatu?

 32. Proszę określić warunki dobrowolnego podania się odpowiedzialności (stadia procedowania) na gruncie Kodeksu karnego skarbowego,.

 33. Proszę omówić postępowanie w sprawie dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w związku z popełnionym przez sprawcę przestępstwem skarbowym .

 34. Urząd celny prowadzi dochodzenie o sprowadzenie na wspólnotowy obszar celny bez dopełnienia obowiązku celnego i bez uprzedniego oznaczenia znakami skarbowymi akcyzy wyrobów akcyzowych, przez co zostały narażone na uszczuplenie należności publicznoprawne w kwocie 5.900,00 zł – VAT, 8.900 zł – akcyza, 12.200 zł - cło. Czy dla skuteczności wniosku o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności konieczne jest wyrażenie zgody na przepadek przedmiotów czynu zabronionego, przy założeniu że należność publicznoprawna nie została uiszczona?

 35. Podatnik prowadził w 2006 r. działalność gospodarczą w zakresie handlu artykułami przemysłowymi bez ujawnienia organowi podatkowemu przedmiotu opodatkowania, przez co uszczuplił należności Skarbu Państwa na kwotę 10.600,00 zł. Urząd Skarbowy wszczął o to zaniechanie postępowanie karne skarbowe, w trakcie którego sprawca złożył wniosek o zezwolenie na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności i jednocześnie dokonał wpłaty całości uszczuplonej należności publicznoprawnej, 1.500,00 zł na poczet grożącej kary grzywny i zryczałtowane koszty postępowania. Urząd Skarbowy uzależnił wniesienie do Sądu wniosku o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności od wyrażenia zgody na przepadek przedmiotów czynu zabronionego, których wartość wynosiła 10.000 zł. Proszę ocenić słuszność postępowania Urzędu Skarbowego i odpowiedź uzasadnić.

 36. Tryb nakazowy w postępowaniu skarbowym - podstawowe warunki i wyłączenia na gruncie Kodeksu karnego skarbowego.

 37. Zabezpieczenie majątkowe jako środek przymusu procesowego na gruncie Kodeksu karnego skarbowego,.

 38. Przeciwko podatnikowi toczy się postępowanie o przestępstwo skarbowe. Finansowy organ postępowania przygotowawczego zaproponował podejrzanemu przyznanie się do popełnienia w/w czynu w zamian za co zostanie on skazany bez przeprowadzenia rozprawy, przy czym nastąpi tu nadzwyczajne złagodzenie kary wymierzonej przez sąd. Czy taki tryb postępowania jest możliwy?

 39. Podatnika oskarżono o popełnienie wykroczenia skarbowego. Przebywa on stale za granicą, o czym nie został poinformowany sąd. Wyjazd nastąpił po otrzymaniu wezwania. Czy możliwe jest w tej sytuacji wszczęcie postępowania przed sądem, oraz wydanie wyroku zaocznego?

 40. Przesłanki postępowania odwoławczego oraz wniesienia apelacji na gruncie Kodeksu karnego skarbowego,.


Dział VI


Pobieranie 2.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna