Prawo celne I dewizowe


Dział IV Prawo celne i dewizowe Prawo celnePobieranie 2.06 Mb.
Strona14/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26

Dział IV


Prawo celne i dewizowe

Prawo celne

A. Test

 1. Podstawowymi źródłami prawa celnego na poziomie unijnym, są:

  1. Wspólnotowy Kodeks Celny, Rozporządzenie Komisji ustanawiające przepisy wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz Rozporządzenie w sprawie systemu zwolnień celnych,

  2. Wspólnotowy Kodeks Celny i Rozporządzenie wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu Celnego w sprawie zwrotów i umorzeń należności celnych,

  3. Wspólnotowy Kodeks Celny i Rozporządzenie wykonawcze do Wspólnotowego Kodeksu w sprawie preferencyjnych stawek celnych.
 1. Przepisy ustawy Prawo celne:

  1. przenoszą na grunt prawa celnego krajowego przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego,

  2. nie przenoszą na grunt przepisów krajowych prawa celnego unijnego ale stanowią uzupełnienie tych przepisów,

  3. przenoszą na grunt prawa celnego krajowego przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego oraz stanowią nowe regulacje.
 1. Przepisy Wspólnotowego Kodeksu Celnego i Rozporządzenia Wykonawczego do tego Kodeksu:

  1. stosowane są bezpośrednio w systemie prawa krajowego,

  2. stosowane są ale po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw,

  3. stosowane są w prawie krajowym po ich ogłoszeniu przez Ministra Finansów w Dzienniku Urzędowym MF.
 1. Do obliczania terminów w przepisach wspólnotowego prawa celnego stosuje się:

  1. przepisy Ordynacji podatkowej,

  2. przepisy procesowe Prawa celnego krajowego,

  3. Rozporządzenie Komisji z 1971 r. określające zasady mające zastosowanie do okresów, dat i terminów. 1. Przepisy dotyczące zasad Intrastat określone są w:

  1. Wspólnotowym Kodeksie Celnym ,

  2. przepisach Prawa celnego i Rozporządzeniu Wykonawczym wydanym przez Ministra Finansów,

  3. rozporządzeniu Wykonawczym do Kodeksu Celnego. 1. Działanie w przedstawicielstwie pośrednim powoduje:

  1. odpowiedzialność solidarną za dług celny zgłaszającego i reprezentowanego,

  2. odpowiedzialność za dług celny zgłaszającego,

  3. odpowiedzialność za dług celny reprezentowanego. 1. Wiążąca Informacja o pochodzeniu towarów jest ważna przez okres :

  1. 2 lat

  2. 3 lat

  3. 6 lat . 1. Status upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) przysługuje:

  1. tylko spedytorom spełniającemu odpowiednie kryteria,

  2. tylko agentowi celnemu,

  3. każdej osobie spełniającej kryteria określone we Wspólnotowym Kodeksie Celnym. 1. Do wartości celnej dolicza się m.in.:

  1. koszty transportu poniesione na terytorium Wspólnoty do granicy RP,

  2. koszty transportu poniesione na terytorium Wspólnoty do pierwszego miejsca przeznaczenia na terenie RP,

  3. koszty transportu nie ujęte w fakturze poniesione poza granicą obszaru Wspólnoty.
 1. Krajowe koszty transportu towarów importowanych podnoszą:

  1. wartość celną towaru,

  2. podstawę opodatkowania podatkiem VAT,

  3. nie podnoszą wartości celnej ani podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
 1. Do wartości celnej towaru dodaje się:

  1. prowizję od zakupu,

  2. prowizję od sprzedaży,

  3. prowizję od zakupu i od sprzedaży. 1. Do wartości celnej ustalonej metodą wartości transakcyjnej dolicza się koszty:

  1. opakowań i pakowania poniesione przez kupującego i nie ujęte w cenie faktycznie zapłaconej,

  2. transportu i ubezpieczenia towarów poniesione na terytorium kraju w związku z przywozem do miejsca odpraw celnych,

  3. prowizję od zakupu. 1. Przy przeliczaniu walut obcych na złote polskie (PLN) w celu ustalenia wartości celnej stosuje się:

  1. kursy kupna waluty krajowej w stosunku do walut obcych,

  2. kursy sprzedaży waluty krajowej w stosunku do walut obcych,

  3. bieżące kursy średnie walut obcych w złotych. 1. Zgłoszenia Inrastat dotyczą:

  1. obrotu wewnątrzwspólnotowego towarów i usług,

  2. obrotu wewnątrzwspólnotowego towarów,

  3. obrotu wewnątrzwspólnotowego usług. 1. Próg podstawowy w przywozie towarów został określony w 2009 r. na kwotę:

  1. 1 000.000 PLN,

  2. 500.000 PLN,

  3. 800.000PLN. 1. Próg szczegółowy w wywozie dla zgłoszeń Intrastat został określony w 2009 r. na kwotę:

  1. 60 mln,

  2. 55 mln,

  3. 50 mln. 1. W przypadku towarów przywożonych na teren kraju w celu uszlachetniania, jako wartość fakturową należy podać w zgłoszeniu Intrastat:

  1. wartość powierzonego surowca powiększoną o wartość zleconej usługi,

  2. wartość powierzonego surowca,

  3. wykazuje się jako wartość 0 (zero) ponieważ nie występuje wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a jedynie dokonywany jest obrót usług.
 1. W zgłoszeniu Intrastat kwotę na fakturze podaną w innej walucie niż w PLN przelicza się:

  1. na podstawie kursu waluty ustalonego na dzień 10 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym faktura została wystawiona,

  2. na podstawie kursu waluty z ostatniego dnia miesiąca stanowiącego okres sprawozdawczy,

  3. na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów podatku od towarów i usług albo zasad określonych dla celów związanych z cłem. 1. Wartością statystyczną towarów uszlachetnianych w zgłoszeniu Intrastat jest:

  1. wartość powierzonego surowca bez doliczania kwot usług dokonanych na towarach,

  2. wartość towarów wraz z usługami tak, jakby w całości były wytworzone w kraju przetworzenia,

  3. faktyczna wartość usług bez wartości powierzonego surowca.
 1. W zgłoszeniu Intrastat:

  1. określa się kod towaru w nomenklaturze w 8 cyfrowym kodzie CN,

  2. określa się kod towaru w 6 cyfrowym kodzie PKWiU,

  3. nie koduje się towaru, wystarczający jest jego opis. 1. Dług celny w imporcie powstaje:

  1. z chwilą przyjęcia zgłoszenia celnego o dopuszczeniu do obrotu,

  2. z chwilą złożenia zgłoszenia,

  3. z chwilą zaksięgowania przez organ celny kwoty należności. 1. Zawieszająca procedura celna umożliwia :

  1. odroczenie płatności należności celnych przywozowych, podatku VAT i podatku akcyzowego,

  2. zawieszenie płatności należności celnych przywozowych,

  3. zwolnienie towaru z należności celnych przywozowych. 1. Spośród gospodarczych procedur celnych zawieszenie płatności należności celnych przywozowych powodują:

  1. niektóre, w tym procedura składu celnego,

  2. wszystkie,

  3. niektóre, w tym procedura tranzytu. 1. Wiążąca Informacja Taryfowa to:

  1. postanowienie dyrektora izby celnej w Warszawie zapewniające stałe stosowanie stawek celnych wobec określonego towaru,

  2. decyzja dotycząca stosowania danej stawki celnej wobec określonego towaru,

  3. decyzja dyrektora izby celnej w Warszawie dotycząca określenia kodu taryfy celnej wobec określonego towaru. 1. Realizując kontrakt zagraniczny zawarty na podstawie Wiążącej Informacji Taryfowej, kod taryfy celnej wskazany w tej informacji:

  1. można stosować przez 6 miesięcy od daty doręczenia decyzji o unieważnieniu Wiążącej Informacji Taryfowej pod warunkiem, że umowa kupna sprzedaży została zawarta na podstawie wiążącej informacji taryfowej,

  2. nie może być stosowany, jeżeli Wiążąca Informacja Taryfowa była sprzeczna z prawem,

  3. można stosować przez 12 miesięcy.
 1. Jeżeli po przyjęciu zgłoszenia celnego o dopuszczenie towaru do obrotu nastąpiło obniżenie stawek celnych, to zastosowanie niższych stawek jest:

  1. niedopuszczalne, ponieważ zawsze stosuje się stawki z dnia przyjęcia zgłoszenia celnego,

  2. dopuszczalne, pod warunkiem, że obniżenie stawek celnych nastąpiło przed zwolnieniem towaru,

  3. dopuszczalne, pod warunkiem, że obniżenie stawek celnych nastąpiło po zwolnieniu towaru, a wniosek został złożony przed zwolnieniem. 1. Zwolnienie towaru w ramach odprawy celnej następuje:

  1. po dokonaniu zgłoszenia celnego niezależnie od zapłacenia lub zabezpieczenia należności celnych przywozowych,

  2. po zaksięgowaniu kwoty należności celnych przywozowych i przed złożeniem zabezpieczenia,

  3. gdy powstaje dług celny - po zapłaceniu kwoty wynikającej z tego długu lub po jej zabezpieczeniu. 1. Pojęcie „procedura uproszczona”, o której mowa we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, oznacza:

  1. uproszczenie stosowania procedur gospodarczych,

  2. uproszczenie stosowania procedur zawieszających,

  3. uproszczenie formalności związanych ze zgłoszeniem celnym. 1. Zobowiązanym do ponoszenia kosztów likwidacji lub sprzedaży towaru, którego przywóz jest uzależniony od spełnienia określonych wymogów jest:

  1. solidarnie, agencja celna, która była przedstawicielem w sprawie, zgłaszający oraz uprawniony do korzystania z procedury celnej,

  2. wyłącznie osoba, która wprowadziła towar na obszar celny Wspólnoty;

  3. solidarnie, osoba, na której ciążą obowiązki wynikające z przepisów prawa celnego i każda inna osoba, w której posiadaniu towar się znajduje.
 1. Koszty badania towarów przed dokonaniem zgłoszenia celnego obciążają:

  1. organy celne jeżeli deklaracja skrócona jest prawidłowa,

  2. osobę, która wprowadziła towary na obszar celny Wspólnoty,

  3. nie mogą powstać ponieważ nie można zbadać towaru przed zgłoszeniem celnym. 1. Zwrot należności celnych przywozowych w ramach procedury uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych może być dokonany:

  1. wyłącznie po potwierdzeniu faktycznego wywozu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym przez graniczny urząd celny,

  2. po objęciu produktów kompensacyjnych procedurą dopuszczenia do obrotu,

  3. po objęciu produktów kompensacyjnych lub towarów w stanie niezmienionym procedurą składu celnego w celu późniejszego wywozu towaru. 1. Odprawa czasowa polega na możliwości wykorzystania towarów niewspólnotowych na obszarze celnym Wspólnoty:

  1. z całkowitym zawieszeniem płatności należności celnych przywozowych albo na konieczności zapłacenia 3% kwoty należności celnych przywozowych , która byłaby należna gdyby towary zostały dopuszczone do obrotu,

  2. z całkowitym zawieszeniem należności celnych przywozowych,

  3. z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych polegającym na konieczności zapłaty 3 % kwoty należności celnych przywozowych, która podlega zwrotowi, gdy towar po wykorzystaniu zostaje wywieziony poza obszar celny Wspólnoty.
 1. Generalne zabezpieczanie kwoty wynikającej z długu celnego oznacza:

  1. terminowe zabezpieczenie powstałych już długów celnych,

  2. możliwość zabezpieczenia wielu długów celnych w wysokości niższej niż suma poszczególnych długów,

  3. możliwość zabezpieczenia wielu powstałych lub mogących powstać długów celnych.
 1. Przepisy prawa celnego przewidują możliwość złożenia zabezpieczenia w formie gwarancji:

  1. tylko wówczas gdy organ celny w formie decyzji administracyjnej uzna gwaranta jako wiarygodnego,

  2. pod warunkiem, że gwarant zobowiąże się do zapłacenia solidarnie z dłużnikiem bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty wynikającej z długu celnego nawet jeżeli jest osobą nie posiadającą siedziby we Wspólnocie,

  3. wyłącznie przez gwarantów, którzy zostaną ujęci w wykazie ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
 1. Wspólnotowy Kodeks Celny przewiduje możliwość powstania długu celnego w przypadku jednej operacji przywozu towaru z zagranicy:

  1. wobec kilku różnych osób,

  2. wyłącznie wobec osoby, która wprowadziła towar na obszar celny Wspólnoty lub przejęła odpowiedzialność za przewóz towaru,

  3. wyłącznie wobec zgłaszającego lub agencji celnej. 1. Co do zasady termin odroczenia płatności długu celnego, określony we Wspólnotowym Kodeksie Celnym:

  1. wynosi 30 dni,

  2. określa go dyrektor izby celnej w decyzji administracyjnej i uzależniony jest od złożenia zabezpieczenia,

  3. określa go naczelnik urzędu celnego i powoduje pobór odsetek w wysokości 50% kwoty odroczonej liczonych jak od zaległości podatkowych. 1. Należności celne są zwracane w przypadku:

  1. nie przyjęcia towaru z powodu jego wadliwości lub niezgodności z warunkami kontraktu,

  2. powrotnego wywozu towaru po uiszczeniu należności celnych,

  3. powrotnego wywozu towaru pod warunkiem, że wywóz ten nastąpił w terminie 1 roku od dnia przywozu a tożsamość towaru została ustalona w sposób nie budzący wątpliwości. 1. Decyzja orzekająca zwrot należności celnych określa, że podlegają one zwrotowi w terminie:

  1. trzydziestu dni od daty wydania decyzji orzekającej ich zwrot,

  2. trzech miesięcy od daty wydania decyzji orzekającej ich zwrot,

  3. trzydziestu dni od daty doręczenia decyzji orzekającej ich zwrot.
 1. Jeżeli należności celne zostały pobrane w kwocie prawnie nienależnej nie wynikającej z błędu organu celnego to:

  1. przysługuje wypłata odsetek i odsetki te oblicza się od dnia uiszczenia należności podlegających zwrotowi,

  2. przysługuje wypłata odsetek pod warunkiem, że kwota prawnie nienależna została pobrana z winy przedstawiciela a nie importera,

  3. nie przysługuje wypłata odsetek. 1. Jeżeli organ celny jest zobowiązany do zwrotu należności celnych przywozowych wraz z odsetkami to ich wysokość jest ustalana:

  1. w wysokości jak przy pobieraniu odsetek od zaległości podatkowych,

  2. w wysokości 50% kwoty odsetek jak od zaległości podatkowych,

  3. na poziomie odsetek ustawowych. 1. Od zaległości celnych pobiera się odsetki:

  1. w wysokości odsetek ustawowych,

  2. liczone jak od zaległości podatkowych,

  3. liczone w wysokości 50% odsetek od zaległości podatkowych. 1. Aby uzyskać zwolnienie od cła mienia przesiedlenia należy przebywać za granicą za zgodą władz kraju pobytu przez co najmniej:

  1. 6 miesięcy,

  2. 12 miesięcy,

  3. 2 lata.
 1. Rodzaje i wysokość stawek w Taryfie Celnej UE, określone są w systemie:

  1. Taric,

  2. NCTS,

  3. VIES. 1. Stawka celna ad valorem to stawka:

  1. określona procentowo od wartości towaru,

  2. określana w złotówkach,

  3. określana w EURO. 1. Procedura składu celnego pozwala na:

  1. dokonanie na towarach czynności przygotowujących do dalszej odsprzedaży albo poprawiających ich wygląd lub jakość handlową,

  2. czasowe wprowadzenie towaru na obszar celny wspólnot w celu objęcia go procedurą uszlachetniania biernego,

  3. prowadzenie handlu detalicznego.
 1. Aby uzyskać zwolnienie od cła w przypadku turystycznego przywozu tytoniu lub alkoholu podróżny powinien mieć skończone co najmniej:

  1. 16 lat,

  2. 17 lat,

  3. 18 lat. 1. Handel detaliczny dopuszczalny jest:

  1. w każdym wolnym obszarze celnym,

  2. tylko w wolnym obszarze celnym położonym w porcie morskim lub lotniczym,

  3. jest zabroniony.
 1. Droga celna to:

  1. droga prowadząca z granicy do granicznego urzędu celnego,

  2. każda droga prowadząca z urzędu celnego do urzędu celnego,

  3. droga prowadząca z granicy do urzędy skarbowego. 1. System ECS umożliwia:

  1. elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów,

  2. elektroniczne potwierdzenie przywozu towarów,

  3. elektroniczne potwierdzenie tranzytu towarów 1. Organy celne chroniąc prawa własności intelektualnej mogą:

  1. czasowo zatrzymać towar,

  2. wydać o decyzję nakazującą natychmiastowy zwrot towaru poza obszar celny wspólnoty,

  3. zniszczyć towar.
 1. Przeznaczenie celne– powrotny wywóz dotyczy:

  1. tylko towarów wspólnotowych,

  2. tylko towarów niewspólnotowych,

  3. towarów wspólnotowych i niewspólnotowych.
 1. Towary wspólnotowe wywiezione poza obszar celny Wspólnoty, co do zasady, mogą zostać powrotnie wprowadzone ze zwolnieniem z należności celnych:

  1. w terminie do 3 lat,

  2. w terminie do 2 lat,

  3. w terminie do 1 roku.
 1. Sprostowanie zgłoszenia celnego nie jest możliwe w sytuacji:

  1. gdy złożono deklarację skróconą,

  2. gdy dokonano zgłoszenia celnego w formie elektronicznej,

  3. gdy organ celny poinformował o zamiarze przeprowadzenia rewizji celnej.
 1. W przypadku przywozu towarów drogą morską formalności celne związane z nadaniem przeznaczenia celnego powinny być dokonane, co do zasady, w terminie:

  1. 20 dni,

  2. 45 dni,

  3. 90 dni.
 1. Dorosły podróżny przylatując na obszar celny Wspólnoty może przywieźć ze zwolnieniem z należności celnych zakupione za granicą towary o wartości:

  1. do 120 Euro,

  2. do 430 Euro,

  3. bez ograniczeń.

56. Z jaka procedura celną należy łączyć zastosowanie karnetu ATA

a) procedurą odprawy czasowej

b) procedurą dopuszczenia do obrotuc) procedurą składu celnego


B. Pytania otwarte 1. Źródła prawa celnego w UE.

 2. Wspólnotowy Kodeks Celny – zakres regulacji.

 3. Przedstawicielstwo i instytucja upoważnionego przedsiębiorcy (AEO).

 4. Należności celne przywozowe i wywozowe

 5. Wartość celna towarów

 6. Zgłoszenie statystyczne Intrastat .

 7. Dług celny i moment jego powstania w imporcie.

 8. Wspólnotowa Taryfa Celna

 9. Środki taryfowe stosowane w imporcie towarów.

 10. Procedury uproszczone w myśl przepisów ustawy prawo celne.

 11. Procedura tranzytu w myśl przepisów ustawy prawo celne.

 12. Procedura składu celnego.

 13. Procedura odprawy czasowej w myśl przepisów ustawy prawo celne.

 14. Zwolnienia celne.

 15. Wiążąca informacja taryfowa w myśl przepisów ustawy prawo celne.

 16. Rodzaje i formy zabezpieczeń stosowane w celu zabezpieczenia należności celnych .

 17. Odroczenie należności celnych.

 18. Zasady zwrotu należności celnych od importu towarów.Pobieranie 2.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna