Prawo celne I dewizowePobieranie 2.06 Mb.
Strona11/26
Data28.10.2017
Rozmiar2.06 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26

B. Pytania otwarte

 1. Dyrektywy Wspólnoty Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, moc wiążąca).

 2. Rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej jako źródło europejskiego prawa podatkowego (przedmiot regulacji, moc wiążąca).

 3. Komentarz do Modelowej Konwencji w sprawie podatku od dochodu i majątku OECD – znaczenie Komentarza.

 4. Instytucje tzw. certyfikatu rezydencji .

 5. Procedura wzajemnego porozumiewania prowadzona na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, ratyfikowanej przez Polskę.

 6. Metoda wyłączenia z progresją, jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, mechanizm).

 7. Zaliczenie (kredyt podatkowy), jako metoda unikania międzynarodowego podwójnego opodatkowania (podstawy prawne, mechanizm).

 8. Instytucja tzw. "zaliczenia pośredniego" obowiązująca w polskim wewnętrznym prawie podatkowym.

 9. Zakres podmiotowy i przedmiotowy typowej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartej przez Polskę.

 10. Omów regulacje dotyczące miejsca zamieszkania dla celów podatkowych w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 11. Regulacje dotyczące zakładu w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 12. Regulacje dotyczące dochodów z nieruchomości w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 13. Regulacje dotyczące zysków przedsiębiorstw w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 14. Regulacje dotyczące przedsiębiorstw powiązanych w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 15. Regulacje dotyczące dywidend w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 16. Regulacje dotyczące odsetek w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 17. Regulacje dotyczące należności licencyjnych w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 18. Regulacje dotyczące zysków ze sprzedaży majątku w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 19. Regulacje dotyczące pracy najemnej w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 20. Regulacje dotyczące emerytur i rent w umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, zawartych przez Polskę.

 21. Zasady opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę na terytorium Polski akcjonariuszowi będącemu spółką inną niż spółka osobowa, mającemu siedzibę w innym Państwie członkowskim Unii Europejskiej.

 22. Podstawowe zasady Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2003 r. dot. wspólnego systemu podatkowego w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych pomiędzy powiązanymi spółkami różnych państw członkowskich, zakres jej implementacji oraz okresy przejściowe uzyskane w tym zakresie przez Polskę.

 23. Podstawowe zasady Dyrektywy Unii Europejskiej z dnia 3 czerwca 2003 r. dot. opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek oraz zakres jej implementacji do polskiego prawa podatkowego.

 24. Zdarzenie podatkowe na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE .

 25. Regulacje Dyrektywy VAT 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych oraz uprawnienia państw członkowskich w tym zakresie.

 26. Okresy rozliczeniowe i obowiązki składania deklaracji VAT wg Dyrektywy 2006/112/WE oraz uprawnienia państw członkowskich w tym zakresie.

 27. Usługi związane z nieruchomościami na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE .

 28. Specyfika opodatkowania VAT dostawy budynku i terenu budowlanego wg przepisów Dyrektywy 2006/112/WE . 1. Podobieństwa i różnice w definicji działalności gospodarczej dla potrzeb podatku VAT na gruncie polskiej ustawy o podatku od towarów i usług oraz Dyrektywy 2006/112/WE – wnioski w zakresie oceny zgodności regulacji krajowej ze wspólnotową.

 2. Warunki opodatkowania podatkiem VAT dostaw towarów dokonywanych z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa, jeżeli nie mogą być stosowane procedury dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

 3. Wytyczne dotyczące stosowania stawki podstawowej VAT na gruncie Dyrektywy 2006/112/WE – wysokość, okres stosowania, odniesienie do podstawowych czynności podlegających opodatkowaniu.

 4. Usługi pracochłonne na gruncie Dyrektywy VAT 2006/112/WE – definicja zasady opodatkowania.

 5. Transakcje obligatoryjnie zwolnione z VAT wg Dyrektywy 2006/112/WE (przynajmniej 5 z 17 wymienionych w Dyrektywie).

Dział III

Postępowanie administracyjne i

postępowanie egzekucyjne w administracji
Kodeks postępowania administracyjnego
A. Test

1. Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie: 1. w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej,

 2. w sprawach zaskarżania decyzji administracyjnych do sądu administracyjnego z powodu ich niezgodności z prawem,

 3. w sprawie opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.

2. Przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się: 1. w sprawach wydawania zaświadczeń,

 2. do postępowania w spawach karnych skarbowych,

 3. do postępowania w sprawie skarg i wniosków przed organami jednostek samorządu terytorialnego.

3. Decyzją ostateczną jest:

a) każda decyzja w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego rozstrzygająca sprawę co do jej istoty,

b) decyzja, od której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji,

c) każda decyzja wydana przez właściwego ministra.
4. Organami wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego są:


 1. samorządowe kolegia odwoławcze,

 2. wojewodowie,

 3. organy naczelne.

5. Właściwość miejscową organu administracji publicznej w sprawach dotyczących prowadzenia zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego ustala się: 1. według miejsca, w którym zakład pracy jest prowadzony,

 2. według miejsca zamieszkania prowadzącego zakład pracy,

 3. według adresu siedziby zakładu pracy.
 1. Spory o właściwość między organami administracji publicznej, gdy jednym z nich jest minister, rozstrzyga:

 1. minister właściwy do spraw administracji publicznej,

 2. minister wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów,

 3. Prezes Rady Ministrów.
 1. Do czasu rozstrzygnięcia sporu o właściwość między organami administracji publicznej, organ administracji publicznej, na którego obszarze wynikła sprawa:

 1. nie podejmuje żadnych czynności,

 2. podejmuje tylko czynności niecierpiące zwłoki ze względu na interes społeczny lub słuszny interes obywateli,

 3. podejmuje tylko czynności uzasadnione interesem społecznym.
 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:

 1. krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,

 2. w której jedną ze stron jest powinowaty osoby pozostającej wobec niego w nadrzędności służbowej,

 3. w której jedną ze stron jest małżonek osoby pozostającej wobec niego w nadrzędności służbowej.
 1. Organ administracji publicznej podlega wyłączeniu od załatwienia sprawy dotyczącej interesów majątkowych:

 1. małżonka osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie bezpośrednio wyższego stopnia,

 2. małżonka osoby zajmującej stanowisko kierownicze w organie wyższego stopnia,

 3. małżonka pracownika tego organu. 1. Z żądaniem wszczęcia postępowania w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej innej osoby może wystąpić:

 1. organizacja pożytku publicznego,

 2. związek zawodowy,

 3. organizacja społeczna.
 1. Pełnomocnikiem strony w postępowaniu administracyjnym może być:

 1. spółka partnerska uprawniona do obsługi prawnej,

 2. każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych,

 3. wyłącznie adwokat, radca prawny lub doradca podatkowy.
 1. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego powinno nastąpić:

 1. w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy,

 2. w ciągu 2 miesięcy od dnia wniesienia odwołania,

 3. w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 1. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż:

 1. w ciągu miesiąca od dnia wszczęcia postępowania,

 2. w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,

 3. w ciągu 21 dni od dnia wszczęcia postępowania.
 1. Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie, określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36 w Kodeksie postępowania administracyjnego, strona może wnieść do organu administracji publicznej wyższego stopnia:

 1. ponaglenie,

 2. skargę,

 3. zażalenie.
 1. W toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego strona ma obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o:

   1. zmianie swojego adresu, gdy pobyt pod nowym adresem trwa ponad 2 miesiące,

   2. adresie zagranicznym, w razie wyjazdu za granicę na okres co najmniej 6 miesięcy,

   3. każdej zmianie swojego adresu.
 1. Jednostkom organizacyjnym i organizacjom społecznym w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego doręcza się pisma:

 1. w lokalu ich siedziby do rąk osób uprawnionych do odbioru pism,

 2. w siedzibie organu administracji publicznej,

 3. w siedzibie jednostki organizacyjnej lub organizacji społecznej.
 1. Wezwany w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego obowiązany jest do osobistego stawiennictwa:

 1. bez względu na miejsce zamieszkania lub pobytu,

 2. w obrębie gminy lub miasta, w którym zamieszkuje lub przebywa,

 3. w obrębie województwa.
 1. Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na niedzielę - za ostatni dzień terminu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego uważa się:

 1. niedzielę,

 2. poniedziałek, będący dniem ustawowo wolnym od pracy,

 3. najbliższy dzień powszedni.


 1. Jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu tego terminu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło,

 2. uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło,

 3. uwzględnia się dzień, w którym zdarzenie nastąpiło, chyba że jest to dzień ustawowo wolny od pracy. 1. W razie uchybienia terminu, prośbę o przywrócenie terminu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego należy wnieść:

 1. w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

 2. niezwłocznie po ustaniu przyczyny uchybienia terminu,

 3. w ciągu 3 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. 1. Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. służy zażalenie,

 2. nie służy środek zaskarżenia,

 3. służy skarga do sądu administracyjnego. 1. Datą wszczęcia postępowania na żądanie strony jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. dzień doręczenia żądania organowi administracji publicznej,

 2. dzień nadania wniosku w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego,

 3. dzień następny po dniu doręczenia żądania organowi administracji publicznej.
 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego podanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli :

 1. nie uiszczono opłaty skarbowej,

 2. nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych,

 3. nie jest podpisane przez wnoszącego.
 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie:

 1. niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego,

 2. zwraca podanie wnoszącemu,

 3. pozostawia podanie bez rozpatrzenia, równocześnie zawiadamiając o tym wnoszącego podanie.
 1. Organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy:

 1. w każdym stadium postępowania, gdy jest to uzasadnione ważnym interesem strony,

 2. w każdym stadium postępowania,

 3. do czasu wydania decyzji rozstrzygającej sprawę co do jej istoty.
 1. Decyzja zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego powinna zawierać:

 1. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi,

 2. oznaczenie organu administracji publicznej, datę wydania, oznaczenie strony lub stron, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi,

 3. oznaczenie organu administracji publicznej, datę podpisania, oznaczenie strony lub stron, rozstrzygnięcie, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja, w stosunku do której może być wniesione powództwo do sądu powszechnego lub skarga do sądu administracyjnego, powinna zawierać ponadto pouczenie o dopuszczalności wniesienia powództwa lub skargi.
 1. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, jest nią związany:

 1. od chwili wydania lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej,

 2. od chwili jej doręczenia lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej,

 3. od chwili jej podpisania lub ogłoszenia, o ile kodeks nie stanowi inaczej.
 1. Ugoda zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego może być zawarta przed organem administracji publicznej:

 1. wyłącznie przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie,

 2. wyłącznie przed organem wyższego stopnia, przed którym toczy się postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez ten organ decyzji w sprawie,

 3. przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji lub postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie.
 1. Zatwierdzenie bądź odmowa zatwierdzenia ugody zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego następuje w drodze:

 1. postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu czternastu dni od dnia zawarcia ugody,

 2. postanowienia, na które służy zażalenie; postanowienie w tej sprawie powinno być wydane w ciągu siedmiu dni od dnia zawarcia ugody,

 3. decyzji, od której służy odwołanie; decyzja w tej sprawie powinna być wydane w ciągu czternastu dni od dnia zawarcia ugody.


 1. W świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego postanowienie powinno zawierać:

 1. uzasadnienie faktyczne i prawne, jeżeli służy na nie zażalenie lub skarga do sądu administracyjnego oraz gdy wydane zostało na skutek zażalenia na postanowienie,

 2. w każdy przypadku uzasadnienie faktyczne i prawne,

 3. uzasadnienie faktyczne i prawne wyłącznie w przypadku, jeżeli służy na nie skarga do sądu administracyjnego.
 1. Odwołanie od decyzji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wnosi się:

 1. do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję,

 2. bezpośrednio do właściwego organu odwoławczego,

 3. w dwóch egzemplarzach bezpośrednio do właściwego organu odwoławczego.
 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie:

 1. wydaje nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, po poinformowaniu organu odwoławczego o wniesionym odwołaniu,

 2. wydaje nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję, po uzyskaniu zgody organu wyższego stopnia,

 3. może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
 1. Ostateczne zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego jest postanowienie:

 1. o niedopuszczalności odwołania oraz o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania,

 2. wyłącznie o niedopuszczalności odwołania,

 3. wyłącznie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.
 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego organ odwoławczy w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie:

 1. powinien przeprowadzić z urzędu dodatkowe postępowanie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję,

 2. może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe postępowanie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję,

 3. powinien zlecić przeprowadzenie dodatkowego postępowania organowi, który wydał decyzję.
 1. Strona zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego:

 1. może cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy,

 2. nie może wycofać wniesionego odwołania,

 3. może cofnąć odwołanie przed przekazaniem przez organ administracji publicznej, który wydał decyzję odwołania wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu.
 1. Zażalenie zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wnosi się w terminie:

 1. siedmiu dni od dnia wydania postanowienia, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie,

 2. siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia stronie, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie,

 3. siedmiu dni od dnia nadania postanowienia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, a gdy postanowienie zostało ogłoszone ustnie - od dnia jego ogłoszenia stronie.
 1. Wznowienie postępowania zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego następuje w drodze:

 1. postanowienia, na które służy zażalenie,

 2. postanowienia,

 3. decyzji.
 1. Odmowa wznowienia postępowania zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego następuje w drodze:

 1. postanowienia, które jest ostateczne,

 2. postanowienia, na które służy zażalenie,

 3. decyzji.
 1. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego wszczyna się:

 1. na żądanie strony lub z urzędu,

 2. wyłącznie na żądanie strony,

 3. na żądanie strony lub z urzędu, jeżeli nie jest to sprzeczne ze słusznym interesem strony.
 1. Organ administracji publicznej zawiadamia prokuratora o wszczęciu postępowania oraz o toczącym się postępowaniu:

   1. w każdym przypadku, gdy uzna udział prokuratora w postępowaniu za potrzebny,

   2. w każdym przypadku, gdy, w ocenie organu, zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przez stronę przestępstwa,

   3. w każdym przypadku, gdy, w ocenie organu, zachodzi prawdopodobieństwo popełnienia przez stronę przestępstwa lub wykroczenia.
 1. Sprzeciw prokuratora zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego powinien być rozpatrzony i załatwiony:

 1. w terminie czternastu dni od daty jego wniesienia,

 2. w terminie siedmiu dni od daty jego wniesienia,

 3. w terminie trzydziestu dni od daty jego wniesienia.
 1. Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie, zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego następuje w drodze:

 1. postanowienia, na które służy zażalenie,

 2. postanowienia, które jest ostateczne,

 3. decyzji.
 1. Organ właściwy do załatwienia skargi zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego powinien załatwić ją:

 1. nie później niż w ciągu siedmiu dni,

 2. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu czternastu dni,

 3. bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 1. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków:

 1. składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów,

 2. składanych do sądów sprawuje Sąd Najwyższy, a do innych organów i jednostek organizacyjnych - Rada Ministrów,

 3. składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 1. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje:

   1. decyzję o umorzeniu postępowania,

   2. postanowienie o umorzeniu postępowania, na które służy zażalenie,

   3. postanowienie o umorzeniu postępowania, które jest ostateczne.
 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego strona powinna być zawiadomiona o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków, biegłych lub oględzin przynajmniej na:

 1. siedem dni przed terminem,

 2. czternaście dni przed terminem,

 3. trzy dni przed terminem.
 1. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego termin rozprawy powinien być tak wyznaczony, aby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiły przynajmniej na:

 1. czternaście dni przed rozprawą,

 2. trzy tygodnie przed rozprawą,

 3. siedem dni przed rozprawą.Pobieranie 2.06 Mb.

Share with your friends:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   26
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna