Pracownia Hemodynamiki, Katedra I Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego I Chorób Wewnętrznych wum bródnowskie Centrum Specjalistyczne Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka z o oPobieranie 35 Kb.
Data14.02.2020
Rozmiar35 Kb.

Pracownia Hemodynamiki, Katedra i Klinika Kardiologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych WUM

Bródnowskie Centrum Specjalistyczne

Mazowiecki Szpital Bródnowski Spółka. z o.o.

INFORMACJA DLA PACJENTA DOTYCZĄCA ZABIEGU KORONAROGRAFII I ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ U CHOREGO Z OSTRYM ZESPOŁEM WIEŃCOWYM

I FORMULARZ ŚWIADOMEJ ZGODY

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Na podstawie zgłaszanych przez Panią/Pana dolegliwości i wyniku badania EKG lekarz podejrzewa u Pani/Pana ostry zespół wieńcowy (zawał serca), czyli krytyczne zwężenie lub całkowite zamknięcie jednej z tętnic wieńcowych, które prowadzi do martwicy fragmentu mięśnia sercowego. Martwica mięśnia sercowego jest stanem bezpośredniego zagrożenia życia. Obecnie najskuteczniejszą metodą leczenia ostrego zespołu wieńcowego jest przezskórne poszerzenie tętnicy wieńcowej, tzw. angioplastyka wieńcowa. Aby ograniczyć skutki martwicy mięśnia sercowego, zabieg angioplastyki musi być wykonany niezwłocznie. W przypadku niewyrażenia zgody na zabieg angioplastyki, będzie Pani/Pan leczony farmakologicznie – leki podawane dożylnie i doustnie. Należy jednak podkreślić, że obecnie jest to uznawane za mniej skuteczną formę terapii


Jak przebiega koronarografia i angioplastyka wieńcowa ?

Koronarografia i angioplastyka wieńcowa jest wykonywana w Pracowni Hemodynamiki wyposażonej w specjalistyczny sprzęt. Chory do badania układany jest na stole zabiegowym w pozycji na wznak, jest całkowicie rozebrany, przykryty prześcieradłem chirurgicznym. Zabieg odbywa się w znieczuleniu miejscowym, czyli podczas całego zabiegu pacjent jest przytomny.

Aby dostać się do tętnic wieńcowych lekarz nakłuje tętnicę promieniową (w okolicy nadgarstka) lub tętnicę udową (w okolicy pachwiny). Po nakłuciu naczynia lekarz wprowadzi do tętnicy tzw. koszulkę naczyniową, a następnie tą drogą wsunie, aż do ujścia tętnic wieńcowych cewnik koronarograficzny, przez który poda kontrast radiologiczny. Na podstawie obrazu rentgenowskiego widocznego na monitorze, lekarz zidentyfikuje zwężoną lub niedrożną tętnicę. Następnie przez światło cewnika lekarz wprowadzi do naczynia prowadnik (rodzaj drucika), którym udrożni naczynie. Po tym prowadniku wprowadzony zostanie balonik lub stent wieńcowy, które po rozprężeniu poszerzą zwężoną tętnicę. W trakcie wprowadzania cewnika przez tętnicę promieniową chory może odczuwać dyskomfort w okolicy łokcia i przedramienia . W trakcie podawania kontrastu do tętnic wieńcowych oraz podczas rozprężania balonu i stentu wewnątrz tętnicy wieńcowej u chorego może wystąpić ból za mostkiem.

Po zakończeniu zabiegu, chory zostanie przeniesiony do Oddziału Intensywnej Opieki Kardiologicznej, gdzie będzie przebywał pod opieką pracującego tam personelu lekarskiego i pielęgniarskiego. Od pacjenta wymagane będzie przez dzień lub dwa pozostawanie w pozycji leżącej.Jakie są możliwe powikłania angioplastyki wieńcowej ?

Angioplastyka wieńcowa wykonywana w ostrym zespole wieńcowym jest zabiegiem ratującym życie i jak każdy inwazyjny zabieg terapeutyczny niesie ze sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Należy mieć świadomość, że w przypadku zawału serca, ryzyko wynikające z zabiegu, choć istotne, jest niższe niż zaniechanie leczenia inwazyjnego.

Powikłania angioplastyki zależą od liczby i stopnia zaawansowania zmian w tętnicach wieńcowych, wydolności krążenia, chorób współistniejących, ogólnego stanu zdrowia.

Najczęściej występują powikłania miejscowe związane z miejscem wprowadzenia koszulki do tętnicy - tętniak rzekomy, krwiak, miejscowe krwawienie, niedokrwienie kończyny, infekcja. W trakcie zabiegu może dojść do wystąpienia groźnych zaburzeń rytmu serca- których leczenie może wymagać podawania leków antyarytmicznych lub defibrylacji bądź kardiowersji elektrycznej - niezbędny sprzęt medyczny do leczenia zaburzeń rytmu (defibrylator) znajduje się zawsze w gotowości w Pracowni Hemodynamiki.

Zgon w trakcie zabiegu i w pierwszych dniach-tygodniach po zabiegu wynosi do 5%. U części chorych istnieje konieczność wykonywania kolejnych zabiegów angioplastyki wieńcowej lub skierowania do natychmiastowej lub planowej operacji kardiochirurgicznej.

Niniejszym oświadczam, że przeczytał/e/am i zrozumiał/e/am powyższe informacje oraz, że lekarz dr

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. wyjaśnił mi cel oraz zasady przeprowadzenia koronarografii i ewentualnej angioplastyki wieńcowej, poinformował o mnie moim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych do zastosowania w moim przypadku chorobowym - przy wykorzystaniu sprzętu i aparatury, posiadanych przez Szpital metodach leczniczych oraz dających i nie dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, związanych z tymi przewidywaniami wątpliwościach , o zakresie proponowanego mi zabiegu leczniczego, o przypuszczeniach lekarza dotyczących jego przebiegu i związanych z tym przebiegiem stopniu ryzyka dla mojego zdrowia i życia oraz zamierzeniach w razie wystąpienia w trakcie zabiegu ewentualnego zagrożenia dla mojego zdrowia lub życia, a także warunkach w jakich zabieg będzie przeprowadzany i innych uwarunkowaniach mających wpływ na końcowy rezultat medyczny związany lub wynikający z przeprowadzenia tego zabiegu a związanych z moim stanem zdrowotnym w tym fizycznym i psychicznym.

Posiadając tą wiedzę, w pełni świadom/a/y/ wszystkich okoliczności i uwarunkowań związanych z powyższym badaniem/ zabiegiem               WYRAŻAM ZGODĘ / NIE WYRAŻAM ZGODY

NA WYKONANIE PROPONOWANEGO MI ZABIEGU KORONAROGRAFII i ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ

Jednocześnie w związku z wyrażoną zgodą na w/w zabieg ,wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody

na przetwarzanie moich danych osobowych oraz na udostępnienie dokumentacji medycznej innym podmiotom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza tym zakładem leczniczym zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Imię i nazwisko pacjenta Data i Podpis

………………………………….. …………………………………..…

Imię i nazwisko lekarza Podpis lekarza

………………………………….. …………………………………..…Zgoda na badanie koronarograficzne, wersja 01.02.2012 (MSWwW-BCS/DYR/77/026/2012)


Pobieranie 35 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna