Praca wykonana w ramach Pilotażowego Programu Leader+ Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju WsiPobieranie 6.71 Mb.
Strona1/23
Data06.03.2018
Rozmiar6.71 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23


Praca wykonana w ramach Pilotażowego Programu

Leader+

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi


Zintegrowana Strategia Rozwoju

Obszarów Wiejskich
Fundacja Ziemia Gotyku

- Lokalna Grupa Działania


Toruń, marzec 2006 r.

Spis treści

I. Charakterystyka LGD 7

II. Diagnoza obszaru objętego ZSROW 281. Charakterystyka obszaru LGD 28

1.1 Zasięg terytorialny i uwarunkowania geograficzne 29

1.2 Uwarunkowania przyrodnicze/środowiskowe 35

1.3 Uwarunkowania kulturowe 46

1.4 Uwarunkowania historyczne 59

2. Potencjał demograficzny i gospodarczy 69

2.1 Charakterystyka ludności zamieszkującej obszar objęty ZSROW 69

Liczba kobiet 72

1.1.1 Gmina 78

2.2 Gospodarka 81

2.3 Rolnictwo i użytkowanie ziemi 90

2.4 Stan rozwoju infrastruktury wiejskiej 100

2.5 Dochody gmin 1233. Uzasadnienie spójności obszaru ZSROW 126

Członkowie/założyciele LGD „Ziemia Gotyku”, realizują na swoim terenie szereg inicjatyw związanych z rozwojem. Działania te prowadzone są zarówno przez samorządy gmin jak i organizacje działające na tym terenie. 133

Gmina Chełmża posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu środków z budżetu państwa i środków międzynarodowych na rozwój obszarów wiejskich. Świadczy o tym realizacja wielu projektów na obszarze gminy w zakresie ochrony środowiska i poprawy jakości stanu sanitarno-higienicznego w gminie, poprawy jakości dróg gminnych, rozbudowy zaplecza sportowego szkół gminnych i poprawy jakości usług lekarskich w gminie. 133

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie ze: 133

Strategią Rozwoju Gminy Chełmża, 133

Planem Rozwoju Lokalnego Gminy Chełmża, 133

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Chełmża. 133

Projekty te można podzielić na kilka grup tematycznych. Największe projekty dotyczyły modernizacji infrastruktury społecznej i gospodarczej. Głównym celem tych inwestycji było bezpośrednie poprawienie jakości życia mieszkańców gminy oraz stworzenie infrastruktury dla rozwoju gospodarczego. Były to działania dotyczące: 133

Ponadto rozpoczęto prace nad poprawą infrastruktury turystycznej poprzez zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Zalesiu - urządzenie kąpieliska publicznego. Działania te prowadzone były w latach 2001-2005. Obecnie prowadzone są następne projekty w zakresie rozwoju zaplecza sportowego szkół oraz modernizacji dróg, zaplanowane do realizacji na lata 2005-2006. W gminie podejmowane są działania na rzecz poprawy estetyki i wyglądu wsi. Organizowane są co roku akcje porządkowe „Sprzątanie Świata”; „Akcja Wiosna”; konkursy sołectw „Moja wieś, moje sołectwo”, „Kolorowe wsie”. 134

Wiele inicjatyw realizowanych jest przez lokalne instytucje społeczne, np.: 134

Gmina Łubianka od wielu lat konsekwentnie realizuje swoją strategię rozwoju, która w pierwszej kolejności nastawiona była na poprawę warunków życia mieszkańców i rozwój gospodarczy. Gmina jest obecnie bardzo dobrze zwodociągowana i skanalizowana. Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z poniższymi dokumentami: 135

Strategią Rozwoju Gminy Łubianka, 135

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Łubianka. 135

Wśród projektów realizowanym w ostatnich latach wyróżnić należy: 135

Gmina zrealizowała (i dalej realizuje) szereg projektów nakierowanych bezpośrednio na aktywizację społeczności lokalnej: 135

Dużą aktywność w realizacji projektów gminnych wykazuje Stowarzyszenie Gminy Łubianka „Przyszłość”. Są to m.in.: 135

Gmina Łysomice konsekwentnie realizuje projekty inwestycyjne zawarte w Strategii Rozwoju Gminy Łysomice oraz Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy Łysomice. Ponadto gmina podjęła szereg działań na rzecz poprawy konkurencyjności swoich obszarów poprzez ulgi dla inwestorów. W tym celu opracowano też odpowiednie założenia w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Łysomice, gdzie przewidziano odpowiednie obszary pod inwestycje. 136

Wśród projektów realizowanym w ostatnich latach wyróżnić należy: 136

Dużą aktywność w realizacji projektów gminnych wykazuje Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Łysomice, które realizuje m.in.: 136

Gmina Papowo Biskupie realizuje swoją strategię rozwoju w oparciu o Strategią Rozwoju Gminy Papowo Biskupie. W pierwszej kolejności realizowane są projekty związane z poprawą warunków życia mieszkańców i rozwojem gospodarczym. W śród projektów realizowanym w ostatnich latach wyróżnić należy: 137

IV. Analiza SWOT obszaru LGD „ZIEMIA GOTYKU” 137

Analiza SWOT obejmuje wybrane zagadnienie, zgodnie z tematami nakreślonymi przez społeczności lokalne, jako problemy istotne dla poprawy warunków życia. W tym celu zebrane podczas spotkań opinie społeczne zostały zestawione z analizą potencjału wynikającego z diagnozy - informacji o środowisku, społeczeństwie i gospodarce regionu. Analizę odniesiono do kilku wybranych obszarów, odgrywających kluczową role dla regionu, są to: środowisko, społeczeństwo, dziedzictwo kulturowe, gospodarka i turystyka. W tych właśnie obszarach znajdują się podstawowe możliwości poprawy jakości życia społeczeństwa tego obszaru. 1371.2 Silne strony 137

Społeczeństwo 1381.3 Słabe strony 140

1.4 Możliwości/szanse 141

Dziedzictwo kulturowe 1421.5 Zagrożenia 143

1. Tematy wiodące i cele strategiczne ZSROW 145

Wizja rozwoju: „Ziemia Gotyku” za dziesięć lat to obszar aktywności społecznej i kulturowej, miejsce dla ludzie przedsiębiorczych, dbających o środowisko i wspólne dziedzictwo kulturowe. 1452. Uzasadnienie wyboru tematu wiodącego, celów strategicznych 147

3. Partnerstwo 149

4. Sposób finansowania ZSROW 151

VI. Wpływ realizacji ZSROW na rozwój regionu 154

VII. Powiązanie ZSROW ze strategią NPR (na lata 2004-2006) 164Wstęp

Geneza powstania Lokalnej Grupy Działania dotyczy okresu oczekiwania na możliwość realizacji programu Leader+ w Polsce. Jako pierwsze porozumiały się w kwestii współpracy Gminy Chełmża i Łysomice. Kolejnymi gminami wyrażającymi wolę napisania wspólnego wniosku do Programu Leader + były Gminy Łubianka i Papowo Biskupie. Wniosek został napisany i złożony, a koordynacją działań Schematu I zajęła się Gmina Chełmża.

8 lutego 2006 roku został podpisany Akt notarialny ustanawiający powołanie Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. Jej fundatorami są cztery osoby prywatne Jarosław Adam Bukowski, Jacek Jerzy Czarnecki, Jerzy Zająkała i Andrzej Zieliński. Siedzibą fundacji jest Chełmża, a terenem działania Rzeczpospolita Polska i zagranica. Celem Fundacji są działania wpływające na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Rady Gmin podjęły uchwały o przystąpieniu do współpracy z Fundacją „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. 11 kwietnia 2006 roku „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania została decyzją Sądu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. Również w kwietniu uzyskała NIP i Regon.

W czerwcu Rady Gmin podjęły Uchwały Intencyjne w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżetach gmin na rok 2007 na udzielenie pożyczki dla Fundacji „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania. Lokalna Grupa Działania „Ziemia Gotyku” jest dobrowolną inicjatywą organizacji pozarządowych, sektora prywatnego i publicznego oraz innych instytucji i osób działających na terenie czterech gmin wiejskich leżących w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Grupa powstała metodą szerokich konsultacji społecznych. Gminy Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie położone są na północ od Torunia. Jest to obszar znanej krainy geograficzno-historycznej, leżącej pomiędzy Drwęcą a dolną Wisłą – Ziemi Chełmińskiej. Obszar ten zamieszkuje około 27,5 tysiąca ludzi.

Gminy te są zaliczane do obszarów typowo rolniczych, a w ich krajobrazie dominują uprawy rolne, mało natomiast jest terenów leśnych. Z uwagi na wysoką jakość gleb od wieków gospodarka tych terenów opiera się na rolnictwie. W regionie tym występuje duża ilość wysokotowarowych, dobrze zorganizowanych gospodarstw, które od wieków stanowiły podstawę rozwoju aglomeracji toruńskiej, przede wszystkim dzięki handlowi zbożem transportowanym Wisłą do Gdańska. Gospodarstwa te pozwalają też na rozwój i funkcjonowanie takich ośrodków miejskich jak Chełmża i Chełmno.

Najcenniejszym bogactwem tego regionu jest bogata historia, a przede wszystkim doniosłość wydarzeń historycznych. Można tu znaleźć ślady osadnictwa dawnego, liczne grodziska wczesnośredniowieczne i średniowieczne, ponadto zachowało się wiele kościołów gotyckich, zespołów pałacowo – parkowych, starych domów i innych zabytkowych obiektów.

LDG „Ziemia Gotyku” wspólnie wypracowała strategię rozwoju obszaru i opowiedziała się za rozwojem swego regionu poprzez realizację wybranego tematu wiodącego: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. Jako równorzędny kierunek rozwoju określiła działania związane z wykorzystaniem zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego.

LGD zakłada aktywizację lokalnych społeczności, które samodzielnie będą decydować o kierunkach swojego rozwoju i sposobie rozwiązywania problemów społeczno-ekonomicznych.

Wybrane cele strategiczne i zadania nakierowane będą przede wszystkim na uaktywnienie działań społeczności w oparciu o lokalne walory kulturowe, gospodarcze i środowiskowe. Mając na uwadze powyższe uwarunkowania wybrane zostały określone cele strategiczne do osiągnięcia.

Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stwarzają w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń i zbieżnych wartości, które dają największe szanse na integrację i wspólne działanie na rzecz poprawy jakości życia.Pobieranie 6.71 Mb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna