Praca magisterska


i-tego neuronu z wejściem mPobieranie 0.74 Mb.
Strona14/16
Data24.02.2019
Rozmiar0.74 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
i-tego neuronu z wejściem m-tego neuronu nie zależą od j. Wynika to z faktu, że rozważając sieć Hopfielda na tym etapie nie dyskutujemy jej uczenia. Zakładamy, że wartości zostały wcześniej ustalone za pomocą jakiegoś algorytmu ( najczęściej przyjmuje się tu algorytm Hebba) i obecnie nie podlegają zmianom. Numer j oznacza natomiast chwilę czasową, określającą w jakim momencie procesu dynamicznego następującego pop pobudzeniu sieci obecnie się znajdujemy. Zagadnienie to będzie niżej dokładnie dyskutowane. Po drugie sumowanie sygnałów wyjściowych z poszczególnych neuronów w wzorze definiującym łączne pobudzenie odbywa się po wszystkich elementach czyli po wszystkich elementach sieci. Oznacza to, że w sieci przewidziane są także połączenia z warstw dalej położonych (wyjściowych) do warstw wcześniejszych - czyli sprzężenie zwrotne.

Jak było to wcześniej odnotowane, sieć o takim schemacie połączeń nazywana jest siecią autoasocjacyjną. W ramach tego sprzężenia każdy neuron jest także połączony jednym z wejść ze swoim własnym wyjściem, zatem zasada autoasocjacyjności odnosi się także do pojedynczych neuronów. Każdy neuron sieci ma także kontakt z pewnym, odpowiadającym mu sygnałem wejściowym , zatem zaciera się tu podział na warstwę wejściową i pozostałe warstwy sieci.

Procesy zachodzące w sieciach Hopfielda są zawsze stabilne. Stabilność procesów w sieci Hopfielda osiągnięto dzięki:  • wprowadzeniu bardzo regularnej struktury wewnętrzną sieci - w całej sieci neurony są łączone na zasadzie "każdy z każdym";

  • zabronione są sprzężenia zwrotne obejmujących pojedynczy neuron.

  • wprowadzane współczynniki wagowe muszą być symetryczne - to znaczy jeśli połączenie od neuronu o numerze x do neuronu o numerze y charakteryzuje się pewnym współczynnikiem wagi w, to dokładnie taką samą wartość w ma współczynnik wagowy połączenia biegnącego od neuronu o numerze y do neuronu o numerze x.

Z siecią Hopfielda kojarzy się tzw. „funkcje energii” (nazwa ta ma charakter czysto umowny – nie jest związana z rzeczywistą energią), zwaną też funkcją Lapunowa. Funkcja ta opisuje zbiór stanów sieci Hopfielda, zdefiniowanych przez zbiór wartości wyjść elementów przetwarzających tejże sieci. Można udowodnić, ze funkcja taka, dla sieci Hopfielda w skończonej ilości kroków osiągnie swoje minimum lokalne oraz że jest to funkcja nierosnąca w czasie – co jest równoznaczne ze stwierdzeniem, że procesy zachodzące w sieci Hopfielda są procesami stabilnymi.

Łatwość budowy i stosowania sieci Hopfielda powoduje, że są one bardzo popularne. Znajdują one liczne zastosowania - między innymi przy rozwiązywaniu zadań optymalizacji, a także przy generacji określonych sekwencji sygnałów, następujących po sobie w pewnej kolejności. Pozwala to za pomocą takich sieci tworzyć i wysyłać do różnych obiektów sygnały sterujące. Sieci Hopfielda mogą także pracować jako tzw. pamięci autoasocjacyjne.

Koncepcja pamięci autoasocjacyjnej wiąże się z jedną z podstawowych funkcji mózgu – z odtwarzaniem całości informacji na podstawie informacji niepełnej. Jest to zdolność sieci do prawidłowego zinterpretowania danych zniekształconych lub niekompletnych. Sieć pracująca jako pamięć autoasocjacyjna może także usuwać zakłócenia i zniekształcenia różnych sygnałów - także wtedy, gdy stopień „zaszumienia” sygnału wejściowego wyklucza praktyczne użycie jakichkolwiek innych metod filtracji.
struktury danych algorytmu:

Wagi – wektor wag neuronów w sieci

Wzorzec – wektor wzorców rozpoznawanych przez sieć

rozM - rozmiar sieci - poziomo (domyślnie 25)

rozN rozmiar sieci - pionowo (domyślnie 25)

nMax – ilość neuronów w sieci

Użyta w programie procedura TabNaWzorzec przepisuje do wzorca wartość elementy tymczasowego, procedura WzorzecNaTab działa dokładnie odwrotnie.
for k := 1 to 16 do

if tZrB[k] then begin

Inc(nElem);

if nrWzorca = k then nrWz := nElem;

TabNaWzorzec(tZr[k],Wzorzec[nElem]);

end;
if nrWz = 0 then

Exit;
( ustawinie wag sieci }

for k := 1 to nMax do begin

for i := 1 to k-1 do begin

Wagi[k,i] := 0;

for j := 1 to nElem do

Wagi[k,i] := Wagi[k,i] + (Wzorzec[j,k]*Wzorzec[j,i]);

Wagi[i,k] := Wagi[k,i];

end;


end;
Randomize;

{ przpisanie wzorca 1 do wzorca 2 i wprowadzenie zmian dla wzorca 2}

for i := 0 to 25 do

for j := 0 to 25 do

tOdp[2,i,j] := tOdp[1,i,j];

for i := 1 to Trunc(enZmPkt.Value) do begin

j := Trunc(rozM*Random);

k := Trunc(rozN*Random);

tOdp[2,j,k] := 1 - tOdp[2,j,k];

end;
{przerysowanie ekranu}

.....
{ przepisanie zmienionego wzorca do obszaru roboczego }

TabNaWzorzec(tOdp[2],Wzorzec[21]);

TabNaWzorzec(tOdp[2],Wzorzec[22]);
Licz1 := 0; Licz2 := 0;

{ rozpoznawanie }

repeat

for i := 1 to nMax doWyj[i] := Wzorzec[21,i];
{ oblicznie odpowiedzi sieci }

for i := 1 to nMax do begin

wy := 0;

for j := 1 to nMax do

if i <> j then

wy := wy + (Wyj[j]*Wagi[j,i]);


if wy > 0 then

Wyj2[i] := 1;


if wy < 0 then

Wyj2[i] := -1;


if wy = 0 then

Wyj2[i] := Wyj[i];

end;
{ oblicznie różnic i ustawienie liczników }

rozn1 := 0; rozn2 := 0;

for i := 1 to nMax do begin

if Wyj2[i] <> Wzorzec[22,i] then

Inc(rozn2);

Wzorzec[22,i] := Wyj[i];

Wzorzec[23,i] := -1;

if Wyj2[i] <> Wyj[i] then begin

Inc(rozn1);

Wzorzec[23,i] := 1;

end;

Wyj[i] := Wyj2[i];Wzorzec[21,i] := Wyj[i];

end;


if rozn1 = 0 then Inc(Licz1);

if rozn2 = 0 then Inc(Licz2);


{ rysuneki i opisy kroku rozpoznania }

if (Licz1 < 2) and (Licz2 < 3) then begin

Inc(iKrok);

WzorzecNaTab(Wzorzec[21],tOdp[iKrok]);

WzorzecNaTab(Wzorzec[23],tRoz[iKrok-2]);

{wyrysowanie kroku rozpoznawania na ekranie}

end;

until (Licz1 = 2) or (Licz2 = 3) or (iKrok = 49);

  1. Pobieranie 0.74 Mb.

    Share with your friends:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu