Ppłk mgr inżPobieranie 0.67 Mb.
Strona6/6
Data15.02.2018
Rozmiar0.67 Mb.
1   2   3   4   5   6

Załącznik nr 2.15

..............................................................(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.

Część XV - Szkolenie informatyczne PODSTAWY JĘZYKA C#

 1. Szkolenie powinno polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenie może mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Szkolenie Podstawy języka C# w oparciu o model obiektowy
(Projektowanie i realizacja aplikacji - w tym bazodanowych)

2

5

01 – 29,06CSŁ i I Zegrze

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 2.16
..............................................................
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWY
do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.


Część XVI - Szkolenie informatyczne VMWARE VSPHERE Install, Configure, Manage v5.1 (H1L93S)


 1. Szkolenie powinno polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych powinien obejmować swoją tematyką instalację, konfigurację i zarządzanie oprogramowaniem VMware vSphere®, składającym się z VMware ESXi™ oraz VMware vCenter™ Server. Szkolenie powinno być oparte na ESXi 5.0 oraz vCenter Server 5.0.

 1. Uczestnik po ukończenie kursu powinien spełniać wymagania wstępne egzaminu pozwalającego uzyskać status VMware® Certified Professional 5.

 2. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 3. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 4. Szkolenie może mieć formę otwartą.

 5. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

VMware vSphere: Install, Configure, Manage v5.1 (H1L93S)

2

5 dni

maj

wrzesień, październik,

listopad
……………….
CSŁ i I Zegrze

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)


Załącznik nr 2.17

..............................................................(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.

Część XVII - Szkolenie informatyczne OBSŁUGA PROGRAMU ADOBE CAPTIWATE

 1. Szkolenie powinno obejmować między innymi następująca tematykę:

• nagrywanie demonstracji;

edycja demonstracji;

• praca z obiektami w oknie Timeline;

• praca z obrazami;

• publikowanie swoich projektów;

• dodawanie audio;

• nagrywanie symulacji;

• dodawanie animacji;

• dodawanie slajdów;

• przesyłanie wyników do Learning Management System. 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenie może mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.
Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Obsługa programu Adobe Captivate lub Adobe Captivate podstawy

3

2 dni

wrzesień październik

……………….

CSŁ i I Zegrze

2.

Obsługa programu Adobe Captivate lub Adobe Captivate podstawy

2

2 dni

Listopad

……………..

CSŁ i I Zegrze

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)
Załącznik nr 2.18

..............................................................(pieczęć firmowa Wykonawcy)
FORMULARZ CENOWY
do ogłoszenia o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego.


Część XVIII - Szkolenie informatyczne: PODSTAWY XML ORAZ MODELOWANIE STRUKTUR DOKUMENTÓW XML Z  WYKORZYSTANIEM XML SCHEMA

 1. Szkolenie powinno polegać na:

 1. przeprowadzeniu wykładów i prelekcji, uzupełnionych prezentacjami multimedialnymi,

 2. przeprowadzeniu zajęć praktycznych w oparciu o laboratorium szkoleniowe.

 1. Szkolenie prowadzone przez certyfikowanego instruktora.

 2. Wykonanie usługi należy udokumentować wydanym Certyfikatem dla każdego z uczestników szkolenia.

 3. Szkolenie może mieć formę otwartą.

 4. W cenie szkolenia zawarte będą: koszt szkolenia prowadzonego w języku polskim, materiały edukacyjne producenta (pożądane materiały szkoleniowe w języku polskim), certyfikaty. Lunch, kawa herbata.


Lp

Nazwa

szkolenia

Ilość

osób

Czas
trwania


Proponowany
termin
szkolenia


Cena
za jedną osobę


w zł

Cena
całkowita


w zł

Uwagi

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Podstawy XML oraz modelowanie struktur dokumentów XML z wykorzystaniem XML schema

2

5 dni

wrzesieńORO Białobrzegi

RAZEMUwaga: w pozycji proponowany termin szkolenia, firma oferująca szkolenie wpisuje termin szkolenia w formacie: 17 – 21 marca 2014 r. Dla poszczególnych szkoleń podano terminy optymalne dla Zamawiającego. W przypadku braku możliwości zaoferowania szkoleń w tych terminach, dopuszcza się wskazanie przez oferenta, terminu szkolenia wykraczającego poza okres określony przez Zamawiającego.

..................................., dnia ......................

.......................................................................... (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy)Załącznik nr 3

.......................................................(pieczęć firmowa Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W TRYBIE ART. 22 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na:

Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego
Ja / My* ………………………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

reprezentując

……………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres firmy)
jako upoważniony / upoważnieni na piśmie*/ wpisany /wpisani w rejestrze*

………………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………………

 • Oświadczam / oświadczamy*, że spełniam / spełniamy* warunki udziału zawarte
  w art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, tj.:


 1. posiadam/-my* uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

 2. posiadam/-my* wiedzę i doświadczenie;

 3. dysponuję/-my* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 4. znajduję/-my* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

..........................................., dnia .........................


............................................................. (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)
* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4
.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 24 UST. 1

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego

Ja / My* ……………………………………………………………………………………….………(imię i nazwisko)

reprezentując

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

(pełna nazwa i adres firmy)
jako upoważniony / upoważnieni na piśmie*/ wpisany /wpisani w rejestrze*

………………………………………………………………………………………………


………………………………………………………………………………………………
Oświadczam / oświadczamy*, że nie podlegam / nie podlegamy* wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i nie ma podstaw do wykluczenia mnie / nas*
w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
..........................................., dnia .........................
……….......................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* Niepotrzebne skreślićZałącznik nr 5
.......................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)


OŚWIADCZENIE

W TRYBIE ART. 26 UST. 2d

USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:


Usługa specjalistycznego szkolenia informatycznego

będąc przedstawicielem


firmy..............................................................................................................................................

(nazwa firmy)
.......................................................................................................................................................

(imię i nazwisko uprawnionego reprezentanta firmy)
Oświadczam/y/*, że:

Należę/nie należę* do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.

W skład grupy kapitałowej wchodzą (wymienić wszystkie podmioty): 1. ……………………………………

 2. ……………………………………

 3. ……………………………………

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem, świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 K.K.

..........................................., dnia .........................


…………..........................................................................

(podpis i pieczątka osoby uprawnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy)* Niepotrzebne skreślić

Pobieranie 0.67 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna