Poświadczenie I deklaracja wydatkówodPobieranie 85.08 Kb.
Data03.12.2017
Rozmiar85.08 Kb.

INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ……………………………….

Europejski Fundusz RybackiPOŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI PONIESIONYCH WYDATKÓWOD INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - FAPA DO INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ - ARiMR
Nr….za okres od………….do…………..PROGRAM OPERACYJNY

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ SEKTORA RYBOŁÓWSTWA


I NADBRZEŻNYCH OBSZARÓW RYBACKICH 2007-2013”


Decyzja Komisji ……………………….


z dnia………………………………………………

Numer referencyjny Komisji (CCI)……………………………………………………………


POŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany,………………………, reprezentując Instytucję Pośredniczącą - ……………………..w zakresie osi priorytetowej ……. w ramach PO RYBY 2007-2013 niniejszym poświadczam, że wszystkie wydatki zawarte w załączonej liście zrealizowanych zleceń płatności spełniają kryteria odnoszące się do kwalifikowalności ustanowione w art. 55 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 i zostały poniesione przez beneficjentów w procesie realizacji operacji wybranych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich na lata 2007-2013”


po120________


PLN

i wynoszą2

Załączone zestawienie zrealizowanych zleceń płatności w podziale na środki zostało sporządzone na podstawie wystawionych zleceń płatności i stanowią nieodłączną część niniejszego poświadczenia.
Poświadczam również, iż realizacja operacji postępuje zgodnie z celami ustanowionymi
w decyzji oraz zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1198/2006, a w szczególności, że:


  1. zadeklarowane wydatki są zgodne z mającymi zastosowanie zasadami wspólnotowymi i krajowymi oraz zostały poniesione w związku z operacjami wybranymi do finansowania zgodnie z kryteriami mającymi zastosowanie do programu operacyjnego i obowiązującymi zasadami wspólnotowymi i krajowymi;

  2. transakcje będące podstawą wydatków są zgodne z prawem i przepisami, a procedury były przestrzegane w zadowalającym stopniu;

  3. podział operacji będących podstawą wydatków jest rejestrowany w plikach komputerowych i udostępniany na żądanie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Certyfikującej, Instytucji Audytowej i właściwych departamentów Komisji.

Zgodnie z art. 87 rozporządzenia (WE) nr 1198/2006 dokumenty uzupełniające są i będą dostępne, co najmniej przez okres trzech lat od zamknięcia Programu przez Komisję (bez uszczerbku dla specjalnych warunków ustanowionych w art. 98 ust. 1 tego rozporządzenia)
Nazwisko (drukowanymi literami), pieczęć,

stanowisko i podpis właściwego organu


Data: ………/…………./…………

…………………………………………………………..
Tabela nr 1. Lista wniosków beneficjentów o płatność, które były podstawą sporządzenia Poświadczenia kwalifikowalności poniesionych wydatków od IP – FAPA do IP – ARiMR w okresie od……..do ….w PLN

Numer wniosku o płatność

Data zatwierdzenia wniosku

Nr zlecenia płatności*

Data realizacji płatności

Środki UE

Krajowe środki publiczne

Środki ogółem (5+6)

1

2

3

4

5

6

7

Środek 5.1

Razem oś priorytetowa 5

* Płatność unijna oraz krajowa wykazywana jest w jednym wierszu ( np. w przypadku ZP nr 004/04/61710-OR1300014/10/01/UE oraz 004/004/61710-OR1300014/10/01/KR w kolumnie 3 -Numer zlecenia płatności należy wykazać 004/004/61710-OR1300014/10/01)

…………………………………………… …………………………………………………….

Data, podpis i pieczęć osoby sporządzającej Data, podpis i pieczęć osoby upoważnionej1 data odniesienia zgodnie z decyzją

2 ogólna kwota kwalifikowalnych wydatków poniesionych przez beneficjentów, kwota z dokładnością dwóch miejsc po przecinkuPobieranie 85.08 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna