Porządek posiedzeniaPobieranie 41.63 Kb.
Data25.10.2017
Rozmiar41.63 Kb.

Protokół

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”


odbytego w dniu 21 listopada 2008 roku w Rawie Mazowieckiej
Początek obrad - godz. 1100

Zakończenie obrad - godz. 1400


W obradach udział wzięli członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" według listy obecności stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.
Porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

  3. Wybór przewodniczącego i sekretarza.

  4. Przedstawienie porządku obrad.

  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.

  6. Omówienie Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" .

  7. Omówienie lokalnych kryteriów wyboru operacji, wzoru karty oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji według lokalnych kryteriów.

  8. Wolne wnioski.

  9. Zamknięcie obrad.Ad.1

Otwarcia posiedzenia dokonał pan Krzysztof Starczewski – Przewodniczący Rady, który serdecznie powitał przybyłych na posiedzenie członków Rady oraz obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu. Wyjaśnił również w jaki celu zostało zwołane posiedzenie członków Rady.


Ad. 2

W punkcie drugim posiedzenia przystąpiono do wyboru Przewodniczącego i Sekretarza posiedzenia.

Na przewodniczącego posiedzenia zgłoszono kandydaturę pana Andrzeja Luboińskiego, który wyraził zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 członków Rady. Za wyborem zgłoszonego kandydata głosowało 9 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Przewodniczącym Posiedzenia został wybrany jednogłośnie pan Andrzej Luboiński..
Na sekretarza Posiedzenia zgłoszono kandydaturę pani Agnieszki Mrówczyńskiej, która wyraziła zgodę. Kandydatura została poddana pod głosowanie.
W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 członków Rady. Za wyborem zgłoszonej kandydatki głosowało 9 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Sekretarzem Posiedzenia została wybrana jednogłośnie pani Agnieszka Mrówczyńska.

Ad.3.

W kolejnym punkcie obrad pan Andrzej Luboiński – przewodniczący posiedzenia stwierdził, iż obrady są prawomocne, gdyż na 12 członków Rady w Posiedzeniu bierze udział 9 członków co stanowi kworum wymagane do podjęcia uchwał przez Radę.


Ad.4.

Następnie pan Andrzej Luboiński przedstawił porządek obrad, który był wysłany do wszystkich członków wraz z materiałami. Do zaproponowanego porządku nie wniesiono uwag. Porządek obrad został poddany pod głosowanie. Za przyjęciem głosowało 9 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.


Ad. 5

Kolejny punkt obrad dotyczył przyjęcia protokołu z poprzedniego Posiedzenia Rady. Za przyjęciem protokołu głosowało 9 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Protokół z poprzedniego Posiedzenia Rady został przyjęty jednogłośnie.


Ad.6

W punkcie dotyczącym omówienia Regulaminu Rady, jako pierwszy głos zabrał pan Krzysztof Starczewski, który odniósł się do zapisu w Rozdziale 2 Członkowie Rady §4 pkt 2, mówiącego o tym, że Radny w razie niemożności wzięcia udziału w Posiedzeniu Rady obowiązany jest w ciągu 7 dni usprawiedliwić w formie pisemnej swoją nieobecność Przewodniczącemu Rady. Pan Starczewski zwrócił uwagę, iż praca w Radzie ma charakter społeczny i członkowie Rady nie pobierają za nią wynagrodzenia, w związku z czym takie wymogi nie są konieczne i wystarczy wcześniejsze zawiadomienie Przewodniczącego Rady (telefoniczne lub mailowe) o niemożności wzięcia udziału w Posiedzeniu Rady.


W tym momencie o głos poprosił pan Janusz Rosiak – Prezes Zarządu na co Przewodniczący

posiedzenia – pan Andrzej Luboiński wyraził zgodę. Pan Janusz Rosiak poinformował obecnych członków Rady, iż według wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, członkowi Rady w okresie sprawowania funkcji przysługuje dieta za udział w posiedzeniach Rady. Dodał również, iż decyzja o przyznaniu diet i określeniu ich wysokości należy wyłącznie do kompetencji Rady.


Z kolei Pan Mariusz Cheba – członek Zarządu odniósł się do zapisu w Regulaminie, o którym mówił pan Krzysztof Starczewski. Poinformował on zebranych na posiedzeniu zzłonków Rady, że według opinii Pana Jacka Kucnera – Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi, zapis o pisemnym usprawiedliwieniu nieobecności powinien zostać w Regulaminie Rady. Ma to na celu pełną przejrzystość funkcjonowania tego organu.
Pan Krzysztof Starczewski ponownie stwierdził, iż wystarczy poinformowanie Przewodniczącego Rady telefonicznie lub mailowo, natomiast nie ma konieczności pisemnego usprawiedliwiania nieobecności. Chyba, że takie pisemne usprawiedliwienia mają służyć zastosowaniu sankcji (np. utrata prawa do otrzymywania diet) za zbyt częste nieobecności na posiedzeniach Rady. Natomiast w przypadku, gdy ma to być jedynie dodatkową formalną czynnością, w zupełności wystarczy wcześniejsze uprzedzenie Przewodniczącego Rady.
Z kolei pan Leszek Jankowski zaproponował, żeby zostawić w termin 7 dni, natomiast usunąć zapis mówiący o formie pisemnej usprawiedliwienia.
Pan Starczewski zwrócił również uwagę, iż w sytuacji, gdy zostaje wykreślony zapis dotyczący pisemnego usprawiedliwienia nieobecności Radnego w ciągu 7 dni, traci zasadności pkt 3 § 4 mówiący o przyczynach usprawiedliwiających niemożność wzięcia przez członka Rady udziału w posiedzeniu Rady.
Natomiast pani Anna Grabarz zapytała co w sytuacji gdy członek Rady pracuje w innym zakładzie pracy niż Urząd Gminy i obowiązki służbowe nie pozwolą mu na wzięcie udziału
w posiedzeniu Rady.
Odpowiedzi na to pytanie udzielił pan Krzysztof Starczewski wyjaśniając, iż wystarczy, że przed terminem posiedzenia zawiadomi on Przewodniczącego Rady (telefonicznie bądź mailowo) o niemożności wzięcia udziału w posiedzeniu Rady. Również taką informację można przekazać podczas uzgadniania terminu posiedzenia Rady, wówczas istnieje możliwość ewentualnej zmiany daty posiedzenia.
W tym momencie o udzielenie głosu poprosił Prezes Zarządu - pan Janusz Rosiak, na co Przewodniczący posiedzenia wyraził zgodę. W swoim wystąpieniu pan Prezes wyjaśnił, iż zapisy w Regulaminie Rady muszą być sformalizowane, ponieważ Rada, jako organ decyzyjny Stowarzyszenia, będzie opiniować wnioski o dofinansowanie opiewające na bardzo duże kwoty i w związku z tym należy przyjąć teki Regulamin, aby zapewniał jak największą przejrzystość funkcjonowania tego organu.

Pan Janusz Rosiak ponownie poruszył kwestię diet wypłacanych Radnym za udział


w posiedzeniu Rady. Podkreślił, iż jeżeli członkowie Rady zadecydują o przyznaniu diet, wówczas odpowiedni zapis musi znaleźć się w Regulaminie.
W tym momencie zabrał głos pan Krzysztof Starczewski, który zaproponował aby sprawę diet omówić w dalszej części Posiedzenia, natomiast teraz zając się innymi zapisami Regulaminu.

I tak, zwrócił on między innymi uwagę na numery kolejnych rozdziałów, proponując aby numerowane były cyframi rzymskimi z czym zgodzili się pozostali członkowie Rady.


Kolejna uwaga pana Starczewskiego dotyczyła § 17 ust. 5. Znalazł się tam błąd polegający na przestawieniu liter. Zamiast „(…) mawianej sprawy (…)” powinno być napisane „(…) omawianej sprawy (…)”

Podobny błąd znalazł się w § 25 ust. 3 zamiast „glosowania” powinno być napisane „głosowania”. Następna uwaga dotyczyła § 27 ust. 3, w wyniku błędu zdanie rozpoczynające wspomniany ustęp zostało rozpoczęte małą literą.


W dalszej części swojej wypowiedzi pan Krzysztof Starczewski poddał w wątpliwość zasadność zapisu w ust. 2 § 30, który brzmi „Czas formułowania zapytania nie może przekroczyć 3 minut.” Zdarza się bowiem tak, iż nie każdy potrafi wypowiedzieć się w ciągu trzech minut i nie widzi powodu, dla którego powinno ograniczać się czas wypowiedzi.

W tym punkcie pan Janusz Rosiak ponownie poprosił o udzielenie głosu, na co Przewodniczący Posiedzenia wyraził zgodę.

Prezes Zarządu, odnosząc się do wypowiedzi pana Starczewskiego w kwestii czasu formułowania zapytania, ponownie podkreślił, iż jest to tylko wzorcowy zapis, który członkowie Rady mogą odrzucić.
W dalszej części Posiedzenia ponownie zabrał głos pan Krzysztof Starczewski. Podsumowując swoje wcześniejsze wypowiedzi, stwierdził, iż to były wszystkie uwagi z jego strony. Ponadto uważa, że działania Rady powinny być sformalizowane na tyle na ile wymagają tego stosowne wytyczne Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był pan Bogdan Pietrzak, który poruszył kwestię diet dla członków Rady.
W tym miejscu pani Teresa Słoma – Wiceprezes Zarządu poprosiła o udzielenie głosu, na co pan Andrzej Luboiński – Przewodniczący Zebrania wyraził zgodę.

W swoim wystąpieniu pani Słoma zauważyła, że można w Regulaminie zapisać, że członkowie Rady mogą otrzymywać diety za udział w Posiedzeniach Rady. Nie ma konieczności jednoznacznego zapisu.


Ponownie głos zabrał pan Bogdan Pietrzak, który zwrócił się z zapytaniem czy propozycję pani Słomy należy rozumieć w ten sposób, że kto będzie chciał to będzie otrzymywał diety, a kto nie, ten nie dostanie?
W odpowiedzi pani Teresa Słoma wyjaśniła, iż jeżeli członkowie Rady większością głosów zadecydują, że chcą otrzymywać diety, wówczas otrzymają je wszyscy Radni. Podobnie będzie w odwrotnej sytuacji, tj. jeżeli zostanie podjęta decyzja o nie przyznaniu diet.
Ponownie pan Janusz Rosiak poprosił o udzielenie głosu, na co Przewodniczący Posiedzenia wyraził zgodę. Pan Rosiak podkreślił, iż Regulamin Rady i wszystkie zapisy w nim zatwierdza uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, oznacza to, że może ono odrzucić zapis o dietach dla członków Rady.
Wówczas, pani Teresa Słoma ponownie poprosiła o udzielenie głosu, na co Przewodniczący Posiedzenia wyraził zgodę. Zaproponowała ona, aby umieścić ogólny zapis w Regulaminie dotyczący możliwości otrzymywania diet za udział w posiedzeniach Rady, natomiast wszelkie szczegółowe wytyczne w tym zakresie znalazłyby się w uchwale Walnego Zebrania.
Kolejną osobą, która zabrała głos w dyskusji był pan Andrzej Latek. Zwrócił on uwagę, że zapisy w rodzaju mogą otrzymywać diety są bardzo niebezpieczne, w szczególności jeżeli dotyczą kwestii finansowych. Powinny znaleźć się jasne i konkretne zapisy. Poza tym, pan Latek zauważył, iż przyznanie diet Radnym wzbudzi spore kontrowersje wśród Członków Stowarzyszenia i w związku z czym, jego zdaniem należy w ogóle zrezygnować z takiego zapisu.
Stanowisko pana Latka poprał pan Krzysztof Starczewski, który stwierdził, iż faktycznie pobieranie diet przez członków Rady może zostać źle odebrane, tym bardziej, że połowę składu Rady stanowią Wójtowie gmin i Burmistrz miasta oraz członkowie Rad Gmin i Rady Miasta.
Pan Andrzej Latek zaproponował, aby równowartość diet, które przysługiwałby członkom Rady przeznaczyć na funkcjonowanie biura.
W odpowiedzi pan Janusz Rosiak wyjaśnił, iż nie ma takiej możliwości, ponieważ koszty związane z dietami dla Radnych są pokrywane z wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie biura LGD.
Następnie przystąpiono do głosowania nad uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu
z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek. W głosowaniu jawnym udział wzięło 9 członków Rady. Za przyjęciem Regulaminu głosowało 9 członków, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Regulamin Rady, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego protokołu, został przyjęty jednogłośnie.
Ad.7

Kolejny punkt obrad dotyczył omówienia lokalnych kryteriów wyboru operacji, wzoru karty oceny zgodności operacji z LSR oraz kart oceny operacji według lokalnych kryteriów.


Jako pierwszy głos w tej kwestii zabrał pan Andrzej Latek, który stwierdził, iż niektóre zapisy są niedoprecyzowane i podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy mogą pojawić się kłopoty z ich interpretacją. Jako przykład podał kryterium „Przynależność do LGD „Kraina Rawki” „ Gdy zaczniemy się na tym dłużej zastanawiać – mówił pan Latek - okazuje się, że
z pozoru prosty zapis może przysporzyć kłopotów. Skoro intencją takiego zapisu jest „nagradzanie” członków LGD za ich czasem wieloletni wysiłek i pracę na rzecz LGD, to beneficjent, który złoży deklarację przystąpienia do LGD tuż przed naborem i zostanie przyjęty w poczet członków – będzie tak samo traktowany jak beneficjent, który aktywnie działał na rzecz LGD od samego początku jej powstania.
Podobne stanowisko wyraził pan Leszek Jankowski, który odniósł się do innego kryterium oceny operacji, a mianowicie: Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji operacji/projektów czy projektów inwestycyjnych - w zależności od działania. Według punktacji, wyżej oceniany jest brak doświadczenia (w celu zachęcenia beneficjentów) w realizacji, tylko co należy rozumieć pod pojęciem doświadczenie w realizacji operacji ? Czy jest to zrealizowany i rozliczony projekt, czy też samo złożenie wniosku można uznać za doświadczenie- nawet jeżeli nie został pozytywnie rozpatrzony? Pan Jankowski dodał również, iż jego zdaniem należało by doprecyzować jakich operacji dotyczy wspomniane doświadczenie. Czy tych realizowanych w ramach PROW i wdrażanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego czy też wdrażanych przez LGD „Kraina Rawki”.
Głos w tej sprawie zabrał również pan Andrzej Józef Luboiński, który zauważył, iż w przypadku kryteriów takich jak: „Operacja będzie realizowana w obrębie obszaru prawnie chronionego” czy też „Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej” – Rada, oceniając projekty może mieć problem z przyznaniem punktów wg. tych kryteriów, ponieważ członkowie Rady nie znają odpowiedzi na te pytania, i jeżeli nie zostanie to wyraźnie zaznaczone we wniosku o przyznanie pomocy, to może być
z tym kłopot.

W związku z powyższymi problemami, pan Krzysztof Starczewski zaproponował zebranym, aby w związku z powyższymi wątpliwościami Rada wydała interpretację, w której zostaną wyjaśnione sporne i nieczytelne zapisy. Interpretacja będzie stanowić załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.


Propozycja pana Starczewskiego została przyjęta przez pozostałych członków Rady.
W związku z powyższym, przewodniczący obrad- pan Andrzej Józef Luboiński poprosił zebranych, aby przedstawiali propozycje interpretacji kryterium: „Przynależność do LGD „Kraina Rawki”.
Głos zabrał pan Andrzej Latek, który stwierdził, że jego zdaniem pod pojęciem „przynależność do LGD” należy interpretować w ten sposób, ze beneficjent został członkiem LGD „Kraina Rawki” przed dniem ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy. Potwierdzi to biuro LGD, które posiada w swojej bazie wykaz członków.
Pozostali członkowie Rady zgodzili się z tą interpretacją.
Następnie pan Andrzej Józef Luboiński poprosił, aby członkowie Rady przedstawili propozycję interpretacji kryterium: „Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji operacji/ projektów czy projektów inwestycyjnych”.
Głos zabrał pan Leszek Jankowski, który stwierdził, iż jego zdaniem, w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”, przez pojęcie doświadczenia w realizacji projektów należy rozumieć pozytywnie rozpatrzony wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” (w ramach PROW 2007-2013) przez Samorząd Województwa Łódzkiego. To samo odnosiłoby się do doświadczenia w realizacji projektów inwestycyjnych, z tym, że w tym ostatnim przypadku, wnioski były by rozpatrzone przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Pan Leszek Jankowski dodał również, iż weryfikacją były oświadczenia podpisane przez beneficjenta wraz z klauzulą o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Pozostali członkowie Rady nie zgłosili uwag do propozycji pana Jankowskiego.
W dalszej części, przewodniczący obrad poprosił o propozycje interpretacji takich kryteriów takich jak: „Operacja będzie realizowana w obrębie obszaru prawnie chronionego” czy też „Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej”.
W tej kwestii głos zabrała pani Anna Grabarz, która zaproponowała, aby tą sprawę rozstrzygały oświadczenia beneficjenta również z klauzulą o odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń.
Członkowie Rady zgodzili się z tą interpretacją.
W tym momencie głos zabrał pan Krzysztof Starczewski, aby w raz z interpretacjami przygotować wzory oświadczeń, które beneficjenci będą składać wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy.
Również w tym przypadku pozostali członkowie Rady nie zgłosili uwag.

Przedmiotowa interpretacja wraz z wzorami oświadczeń, po odczytaniu ich treści przez pana Andrzeja Józefa Luboińskiego, zostały poddane pod głosowanie. W głosowaniu udział wzięło 9 członków Rady. Wszyscy obecni głosowali za podjęciem interpretacji wraz wzorami oświadczeń, nikt od głosu się nie wstrzymał, nikt nie głosował przeciw. Interpretacja wraz z wzorami oświadczeń została podjęta jednogłośnie.

Treść interpretacji wraz z oświadczeniami stanowią załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.
Następnie przewodniczący obrad, pan Andrzej Józef Luboiński, otworzył dyskusję nad przykładem karty oceny zgodności operacji z LSR oraz kartami oceny operacji według lokalnych kryteriów.
W tej sprawie głos zabrał pan Andrzej Latek, który zwrócił uwagę, że w karcie oceny zgodności operacji z LSR – w instrukcji wypełnienia karty- jest zapis, że „operację można uznać za zgodną z LSR gdy przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego LSR, co najmniej jednego celu szczegółowego LSR oraz, ze jest ona zgodna z co najmniej jednym przedsięwzięciem planowanym w ramach LSR. Czy w związku z tym – zapytał pan Latek – istnieje konieczność zakreślania pozostałych odpowiedzi, jeżeli np. przy pierwszym punkcie zaznaczy się zgodność operacji z LSR?
Wszyscy członkowie Rady jednogłośnie stwierdzili, iż nie ma takiej konieczności.
Na tym zakończono dyskusję.

Ad. 8

W punkcie dotyczącym wolnych wniosków, głos zabrał pan Janusz Rosiak, który – w imieniu swoim i członków Zarządu – podziękował zebranym członkom Rady za przybycie i wkład jaki wkładają w pracę na rzecz Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”.Ad. 9
W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący posiedzenia ogłosił zakończenie obrad.

Protokolant: Przewodniczący posiedzenia/-/ Agnieszka Mrówczyńska /-/ Andrzej Józef Luboiński


Pobieranie 41.63 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna