Pomiędzy Samorządem WojewództwaPobieranie 134.78 Kb.
Data16.12.2017
Rozmiar134.78 Kb.


UMOWA O DOFINANSOWANIE NR ….

zawarta w dniu ............................... 20... r. w .............................................................................

pomiędzy Samorządem Województwa ………………………. z siedzibą
w …………., reprezentowanym przez:

1) ………………………………………………………………………....

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………a

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………..….……….,

NIP.....................................................................................

REGON …………………………………………………………………

KRS ……………………………………………………………………..

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym(-ą) przez:

1) ………………………………………………………………………....

2) ………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………….


zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:


§ 1.
Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

 1. Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”;

 2. rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);

 3. rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
  z 10.05.2007, str. 1, z późn. zm.);

 4. ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 5. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą
  w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 oraz z 2011 Nr 261, poz. 1563 );

 6. pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych
  w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;

 7. Agencja – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

§ 2.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach Środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w zakresie „Funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej oraz nabywania umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności”, objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie.


§ 3.

1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji w zakresie funkcjonowania lokalnej grupy rybackiej, nabywania umiejętności oraz aktywizacji lokalnej społeczności w …… roku, której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie/w ………………… etapach12.

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje: 1. wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

 2. poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

 3. udokumentowanie wykonania robót, dostaw lub usług objętych zakresem rzeczowo – finansowym,

 4. osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.

4. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel3: …………………………………………………………………………………………………..

……...............................................................................................................

5. Operacja zostanie zrealizowana w:

………………………………………………………………………………………………….

...................................................................................................................... (województwo, powiat, gmina, miejscowość)


§ 4.
1. Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości: .......................... zł (słownie złotych: …….............................................................................................................).

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: ……………..….zł (słownie złotych:………………………………………….…………………………………………..).

2. Pomoc będzie przekazana4:


 1. jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: ………………zł (słownie złotych: ...................................................................)

albo

 1. w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:

 1. pierwsza transza w wysokości: ......................... zł (słownie złotych: ..................................................................................................................................................................................................),

 2. druga transza w wysokości: ........................... zł (słownie złotych: .....................................................................................................................................................................................................)

 3. trzecia transza w wysokości: ........................... zł (słownie złotych: ..................................................................................................................................................................................................)

 4. ……

3. W przypadku otrzymania przez Beneficjenta zaliczki, o której mowa w § 5, kwota pomocy o której mowa w ust. 1 zostanie pomniejszona o wysokość wypłaconej zaliczki.

§ 5.
1. Beneficjentowi zostanie wypłacona zaliczka w kwocie ………… zł (słownie:…..).

2. Zaliczka zostanie wypłacona: 1. jednorazowo, w terminie …. dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 14 ust. 2,

albo

 1. w transzach:

 1. pierwsza transza w wysokości ….. zł – w terminie …. dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 14 ust. 2,

 2. druga transza w wysokości …. zł, w terminie ………..(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

 3. rzecia transza w wysokości …. zł, w terminie ………..(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

 4. czwarta transza ….

3. Zaliczka zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki, nr ……………………., w banku ……………………………

4. Wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 3, pomniejsza kwotę pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1.


§ 6.

1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych


w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji operacji zgodnie
z postanowieniami umowy, a w szczególności:

 1. poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania na zasadach określonych w § 18 i 19 rozporządzenia, stanowiących podstawę obliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie bezgotówkowej lub gotówką;

 2. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

 1. osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,

 2. zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 45,

 3. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych
  w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania,

 4. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z dochodów jednostek samorządu terytorialnego stanowiących dochody własne lub subwencję ogólną,

 5. prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą
  i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 4,

 6. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania kontroli w miejscu realizacji operacji,

 7. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności, dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

 8. obecności i uczestnictwa osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli, o których mowa w lit. f i g, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty,

 9. niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

 10. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,

 11. stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r.
  o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.),
  w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli;

 12. prowadzenia zestawienia danych wynikających z faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu opracowanym
  i udostępnionym przez Samorząd Województwa, w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli - w przypadku gdy Beneficjent nie jest obowiązany do stosowania przepisów o rachunkowości, o których mowa w lit. k;

 1. sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji zgodnie
  z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z 2010 r. Nr 110, poz. 734 oraz z 2011 r. Nr 246, poz. 1474);

 2. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących
  o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia 498/2007.

2. W przypadku operacji obejmującej inwestycje polegające na nabyciu rzeczy będących przedmiotem leasingu, Beneficjent zobowiązuje się do:

 1. przedstawienia odpisu umowy leasingu lub innych dokumentów potwierdzających nabycie rzeczy przez finansującego od zbywcy za określoną kwotę, która stanowić będzie podstawę określenia kosztów kwalifikowalnych poniesionych przez Beneficjenta;

 2. przedstawienia umowy leasingu wraz z harmonogramem spłat, w której przewidziane będzie przeniesienie prawa własności przedmiotu leasingu na Beneficjenta, wraz z wnioskiem o płatność;

 3. uzyskania prawa własności rzeczy będących przedmiotem leasingu nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, w ramach którego rozliczana będzie ostatnia rata leasingu.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, Beneficjent przedstawi wraz z wnioskiem o płatność, w ramach którego po raz pierwszy zostaną ujęte raty zapłacone tytułem wykonywania umowy leasingu.

4. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Samorządu Województwa, pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.

5. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie
i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, szczegółowy harmonogram tej operacji określa załącznik nr 2 do umowy.

6. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Samorządowi Województwa pisemnych informacji o wszelkich zmianach w harmonogramie, o którym mowa w ust. 5, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.

7. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 7.

1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Samorządowi Województwa informację o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie: 1. 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo

 2. 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy

- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa


w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Samorząd Województwa dokona pomniejszenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

4. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

5. Samorząd Województwa dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy Beneficjent, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie złoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Samorząd Województwa wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

9. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do złożenia wniosku do Samorządu Województwa o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania


o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

12. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych.

13. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 3 do umowy.

§ 8.

Beneficjent zobowiązuje się złożyć bezpośrednio w Samorządzie Województwa wniosek o płatność6 wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Samorządu Województwa oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty poniesionych kosztów w celu ich opisania, że wydatki zostały zrefundowane w ramach Programu. Oryginały niniejszych dokumentów są niezwłocznie, po opatrzeniu adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Samorządu Województwa ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Dodatkowo, do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązuje się dołączyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 3. Beneficjent przedstawia wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach: 1. po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia …… do dnia……20…r.,

albo

 1. po zakończeniu realizacji:

 1. pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia ………. do dnia ………. 20…r. ,

 2. drugiego etapu operacji - w terminie od dnia ………… do dnia ………. 20…r.,

 3. trzeciego etapu operacji - w terminie od dnia ………... do dnia ……….. 20…r.,

 4. ……

§ 9.

1. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków,


o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2. Środki finansowe w ramach pomocy zostaną przekazane na rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.§ 10.

Beneficjent oświadcza, że: 1. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;

 2. jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie
  z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)7

§ 11.

1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku: 1. nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu na złożenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 pkt 1;

 2. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 4 rozporządzenia;

 3. odstąpienia przez Beneficjenta:

 1. od realizacji operacji,

 2. od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy;

 1. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

 1. nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

 2. realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

 3. niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 6,

 4. złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 10;

 1. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 12 ust. 1.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Samorząd Województwa oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 2 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 12 ust. 2.§ 12.

1. Samorząd Województwa żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami, o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku
o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§ 13.

1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku


z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 i § 15 ust. 3.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:


 1. zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 8; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie i Samorząd Województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy;

 2. zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku
  o płatność, zgodnie z § 8; w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.

§ 14.

 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w umowie jest: weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy;

2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy.

3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń lub zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Samorząd Województwa niezwłocznie zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1:


 1. po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;

 2. w przypadku wypowiedzenia umowy;

 3. w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości.

§ 15.

1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez: 1. Beneficjenta na adres: ………………………………….....................................

……………………………………………………………………………………………

 1. Samorząd Województwa na adres: …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta Samorządu Województwa o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają za doręczoną.§ 16.

 1. Wszelkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność,
  z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Samorządu Województwa, w terminie 15 dni od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

 3. Samorząd Województwa, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.

§ 17.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy: 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

 6. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 7. rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223
  z 15.08.2006, str. 1);

 8. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str.1, z późn. zm.);

 9. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371 oraz Dz. U. z 2011 Nr 261, poz. 1563);

 10. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1291 oraz z 2011 Nr 257, poz. 1541);

 11. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

 12. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163, z 2010 r. Nr 110, poz. 734 oraz z 2011 Nr 246, poz. 1474).

§ 18.

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 1. załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

 2. załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;

 3. załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 19.

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,


z których jeden otrzymuje Beneficjent, dwa otrzymuje Samorząd Województwa.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia............................................. .........................................

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA BENEFICJENT

1 Niepotrzebne skreślić

2 Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3 Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.


4 Ilość transz odpowiada ilości etapów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy

5 Nie dotyczy operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

6 Wniosek o płatność składa się nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 r.

7 Niepotrzebne skreślić.


Strona zPobieranie 134.78 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna