Pomiędzy Samorządem WojewództwaPobieranie 136.5 Kb.
Data25.06.2018
Rozmiar136.5 Kb.ANEKS NR…

DO UMOWY O DOFINANSOWANIE NR ….

zawarty w dniu ............................... 20... r. w .....................................................................................................................

pomiędzy Samorządem Województwa ………………………. z siedzibą
w …………., zwanym dalej „Samorządem Województwa”, reprezentowanym przez:

1) ………………………………………………………………………....

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………a

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………..….……….,

NIP.....................................................................................

REGON …………………………………………………………………

KRS ……………………………………………………………………..

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym(-ą) przez:

1) ………………………………………………………………………....

2) ………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………….zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:§ 1.

W umowie o dofinansowanie nr…. z dnia……..zawartej w …….. pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem, zwanej dalej „umową”, wprowadza się następujące zmiany: 1. w 1 § dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) wsparcie przygotowawcze – wsparcie o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320, z późn. zm.).”;

 1. w § 3:

  1. w ust. 2 przypis nr 2 otrzymuje brzmienie:

2 Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. Ostatni etap obejmuje przygotowanie lokalnej strategii rozwoju.”,

  1. w ust. 3:

- dodaje się punkt 5 w brzmieniu:

„5) przygotowanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”;

- tiret otrzymuje brzmienie:

„- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007 (nie dotyczy punktu 5), ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją.” 1. w § 4:

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc, na warunkach określonych w umowie, w wysokości: …………zł 4 (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………….). Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: ………………….. zł (słownie złotych:…………………………………………………………………).”,

b) przypis nr 4 otrzymuje brzmienie:

4 Należy wpisać kwotę stanowiącą sumę kwoty wskazanej w umowie


o dofinansowanie oraz kwoty przeznaczonej na przygotowanie lokalnej strategii rozwoju.”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pomoc będzie przekazana 5:

1) jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: ………………zł (słownie złotych: ...................................................................)

albo


2) w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:

a) pierwsza transza w wysokości: ......................... zł (słownie złotych: ..................................................................................................................................................................................................),

b) druga transza w wysokości: ........................... zł (słownie złotych: .....................................................................................................................................................................................................)

c) trzecia transza w wysokości: ........................... zł (słownie złotych: ..................................................................................................................................................................................................)

d) ……”,

d) przypis nr 4 oznacza się jako nr 5;


 1. w § 5

  1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Beneficjentowi zostanie wypłacona zaliczka w kwocie ………… zł 6 (słownie złotych: ………………………………………………………..…..).”,

  1. przypis nr 6 otrzymuje brzmienie:

6 Należy wpisać kwotę stanowiącą sumę kwoty wskazanej w umowie o dofinansowanie oraz kwoty przeznaczonej na przygotowanie lokalnej strategii rozwoju.”,

  1. w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w transzach:

a) pierwsza transza w wysokości ….. zł – w terminie …. dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 14 ust. 2,

b) druga transza w wysokości …. zł, w terminie ………..(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

c) trzecia transza w wysokości …. zł, w terminie ………..(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

d) czwarta transza …………………………………………………………,

e) piąta transza w wysokości ………………. zł, w terminie do dnia …………………. 2015 r.7” ;d) przypis nr 7 otrzymuje brzmienie:

7 Należy dodać transzę odpowiadającą pomocy przyznanej na przygotowanie lokalnej strategii rozwoju.” 1. w § 6 w ust. 1:

 1. w pkt 2 w lit. b przypis nr 5 oznacza się jako nr 8,

 2. dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) do nieubiegania się o wsparcie przygotowawcze w innych europejskich funduszach strukturalnych i inwestycyjnych;”,

 1. dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) złożenia wniosku o wybór LSR.”;

 1. w § 8 przypis nr 6 oznacza się jako nr 9 i otrzymuje on brzmienie:

9 Wniosek o płatność składa się nie później niż w dniu 15 grudnia
2015 r.”;

 1. w § 10 w pkt 2 przypis nr 7 oznacza się jako nr 10;

 2. w § 13:

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia określonej w § 4 ust. 1 kwoty pomocy11, zmiany celu operacji, ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji.”;

b) przypis nr 11 otrzymuje brzmienie:

„Nie dotyczy kwoty pomocy przyznanej na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 czerwca 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–2013


(Dz. U. poz. 801)”.;

 1. załącznik nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego aneksu;

 2. załącznik nr 2 do umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego aneksu.

§ 2.

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.
§ 3

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Beneficjent, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa.

............................................ .........................................

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA BENEFICJENT

Strona zPobieranie 136.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna