Pomiędzy Samorządem WojewództwaPobieranie 123.76 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar123.76 Kb.


UMOWA O DOFINANSOWANIE NR ….

zawarta w dniu ............................... 20... r. w .............................................................................

pomiędzy Samorządem Województwa ………………………. z siedzibą
w …………., reprezentowanym przez:

1) ………………………………………………………………………....

2) …………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………a

…………………………………………………………………………………..………………

…………………………………………………………………………………..………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………..….……….,

NIP.....................................................................................

REGON …………………………………………………………………

KRS ……………………………………………………………………..

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”

reprezentowanym(-ą) przez:

1) ………………………………………………………………………....

2) ………………………………………………………………………….

3) ………………………………………………………………………….


zwanymi dalej „Stronami”.

Strony postanawiają, co następuje:§ 1.
Poniższe określenia w rozumieniu niniejszej umowy o dofinansowanie, zwanej dalej „umową”, oznaczają:

 1. Program – Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”;

 2. rozporządzenie nr 1198/2006 - rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (EFR) (Dz. Urz. UE L 223 z 15.08.2006, str. 1);

 3. rozporządzenie nr 498/2007 - rozporządzenie Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120 z 10.05.2007, str. 1);

 4. ustawa – ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);

 5. rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą
  w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371);

 6. pomoc – pomoc finansowa pochodząca z publicznych środków krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego, polegająca na zwrocie części kosztów kwalifikowalnych operacji, poniesionych w wysokości oraz zgodnie z warunkami określonymi w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu
  nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu, umowie oraz przepisach odrębnych;

 7. Agencja – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.§ 2.
Umowa określa prawa i obowiązki Stron związane z realizacją operacji w ramach środka 4.2. „Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej, w ramach którego mogą być realizowane operacje polegające na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR”, objętego osią priorytetową 4, zawartą w Programie.

§ 3.


 1. Beneficjent zobowiązuje się do realizacji operacji polegającej na promowaniu współpracy międzyregionalnej lub międzynarodowej między LGR pt. ...................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................,

której zakres rzeczowy i finansowy określono w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie/w ………………… etapach1)2).

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:

1) wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność,

3) udokumentowanie zrealizowania operacji objętej zakresem rzeczowo – finansowym,

4) osiągnięcie zakładanego celu operacji nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

- zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu
nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu i w umowie oraz określonymi w innych przepisach dotyczących realizacji operacji.

4. W wyniku realizacji operacji osiągnięty zostanie następujący cel:3) …………………………………………………………………………………………………..

……...............................................................................................................

5. Operacja zostanie zrealizowana w:

………………………………………………………………………………………………….

.......................................................................................................................


(województwo, powiat, gmina, miejscowość)
§ 4.
1. Beneficjentowi zostanie wypłacona pomoc, na warunkach określonych w umowie,
w wysokości: .......................... zł (słownie złotych: ……...................................................................................).

Współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowi kwotę: ……………..….zł (słownie złotych:………………………………………….…………).

2. Pomoc, będzie przekazana:4

1) jednorazowo - po zakończeniu realizacji całości operacji w wysokości: ………………zł (słownie złotych: ...................................................................)

albo

2) w transzach - po zakończeniu realizacji każdego etapu operacji:a) pierwsza transza w wysokości: ......................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................),

b) druga transza w wysokości: ........................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................)

c) trzecia transza w wysokości: ........................... zł (słownie złotych: ....................................................................................................................)

d) ……


3. W przypadku otrzymania przez Beneficjenta zaliczki, o której mowa w § 5, kwota pomocy, o której mowa w ust. 1, zostanie pomniejszona o wysokość wypłaconej zaliczki.

§ 5.
1. Beneficjentowi zostanie wypłacona zaliczka w kwocie ………… zł (słownie:…..).

2. Zaliczka zostanie wypłacona:

1) jednorazowo, w terminie …. dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § 14 ust. 2,

albo


2) w transzach:

a) pierwsza transza w wysokości ….. zł. – w terminie …. dni od dnia złożenia w Samorządzie Województwa dokumentów potwierdzających ustanowienie zabezpieczeń, o których mowa w § § 14 ust. 2,

b) druga transza w wysokości …. zł., w terminie ………..(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

c) trzecia transza w wysokości …. zł., w terminie ………..(miesiąc/rok), jednak nie wcześniej niż po rozliczeniu co najmniej 70% kwoty pobranej wcześniej zaliczki,

d) czwarta transza ….

3. Zaliczka zostanie przekazana na wyodrębniony rachunek bankowy, przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki, nr ……………………, w banku ……….4. Wartość odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 3, pomniejsza kwotę pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1.

§ 6.
1. Beneficjent zobowiązuje się do spełnienia warunków określonych
w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007,
ustawie i rozporządzeniu oraz do realizacji współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej zgodnie z postanowieniami umowy, a w szczególności:

 1. poniesienia kosztów oraz ich udokumentowania na zasadach określonych w § 18 i 19 rozporządzenia, stanowiących podstawę obliczenia przysługującej Beneficjentowi pomocy, w formie bezgotówkowej lub gotówką;

 2. w trakcie realizacji operacji oraz przez 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

 1. osiągnięcia celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 4,

 2. zachowania celu operacji, o którym mowa w § 3 ust. 45,

 3. nieprzenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy nabytych w ramach realizacji operacji oraz niezmieniania sposobu ich wykorzystania,

 4. niefinansowania realizacji operacji z udziałem innych środków publicznych,

 5. prowadzenia działalności związanej z przyznaną pomocą i nieprzenoszenia miejsca prowadzenia tej działalności, z zastrzeżeniem ust. 2,

 6. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa dokonywania kontroli
  w miejscu realizacji operacji,

 7. umożliwienia przedstawicielom Samorządu Województwa, Ministra Finansów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, organów kontroli skarbowej oraz innym podmiotom upoważnionym do takich czynności,
  dokonania audytów i kontroli dokumentów związanych z realizacją operacji
  i wykonaniem obowiązków po zakończeniu realizacji operacji lub audytów i kontroli w miejscu realizacji operacji lub siedzibie Beneficjenta,

 8. obecności i uczestnictwa osoby upoważnionej przez Beneficjenta w trakcie kontroli,
  o których mowa w lit. f i g, w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty,

 9. niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o planowanych albo zaistniałych zdarzeniach związanych ze zmianą sytuacji faktycznej lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogącym mieć wpływ na realizację operacji zgodnie
  z postanowieniami umowy, wypłatę pomocy lub spełnienie wymagań określonych
  w Programie, rozporządzeniu nr 1198/2006, rozporządzeniu nr 498/2007, ustawie, rozporządzeniu lub niniejszej umowie,

 10. przechowywania całości dokumentacji związanej z realizacją operacji,

 11. stosowania odrębnej ewidencji księgowej dla wszystkich transakcji związanych
  z operacją oraz prowadzenia dokumentacji finansowo – księgowej, zgodnie z ustawą
  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223,
  z późn. zm.), w sposób umożliwiający przeprowadzenie kontroli;

 1. sporządzenia sprawozdania końcowego z realizacji operacji zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń
  w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa
  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 i z 2010 r. Nr 110, poz. 734);

 2. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, informujących o finansowaniu realizacji operacji przez Europejski Fundusz Rybacki, zgodnie z art. 32 rozporządzenia 498/2007.

2. Miejsce prowadzenia działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. e, może zostać zmienione za uprzednią zgodą Samorządu Województwa, pod warunkiem, że zostanie zachowany cel operacji.
3. W przypadku operacji obejmującej organizację szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub opracowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnych, szczegółowy harmonogram tej operacji określa załącznik nr 2 do umowy.
4. Beneficjent zobowiązuje się do przekazania Samorządowi Województwa pisemnych informacji o wszelkich zmianach w harmonogramie, o którym mowa w ust. 3, w terminie 5 dni przed planowanym rozpoczęciem tych szkoleń, seminariów, targów, wystaw tematycznych, kampanii informacyjnych lub kampanii promocyjnych. Zmiana harmonogramu nie wymaga zmiany umowy.
5. Beneficjent nie może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z tytułu realizacji niniejszej umowy.
§ 7.
1. Beneficjent zobowiązany jest przedłożyć Samorządowi Województwa informację o zakończonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w ramach realizacji operacji, jeżeli był zobowiązany do przeprowadzenia tego postępowania na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Prawo zamówień publicznych” wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie:

 1. 14 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy, w przypadku postępowania zakończonego przed dniem jej zawarcia, albo

 2. 14 dni od dnia zakończenia postępowania, w przypadku postępowania zakończonego po dniu zawarcia niniejszej umowy

- lecz nie później niż w dniu złożenia wniosku o płatność, w którym ujęte zostały koszty wynikające z przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

2. W przypadku niezłożenia przez Beneficjenta informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów w terminie, o którym mowa w ust. 1, gdy Beneficjent był obowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do ich przedłożenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

3. W przypadku niezłożenia w terminie, o którym mowa w ust. 2, informacji wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, umową w sprawie udzielenia zamówienia publicznego oraz wykazem tych dokumentów, Samorząd Województwa dokona pomniejszenia kwoty kosztów kwalifikowalnych o kwotę kosztów kwalifikowalnych, co do których Beneficjent nie przedłożył dokumentacji, o której mowa w ust. 1.

4. Dokumenty związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz umowa w sprawie udzielenia zamówienia publicznego składane są w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez osobę pełniącą funkcję kierownika zamawiającego lub osobę upoważnioną przez zamawiającego.

5. Samorząd Województwa dokonuje kontroli, w terminie 30 dni od dnia złożenia informacji, o której mowa w ust. 1, czy Beneficjent, przeprowadzając postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prawidłowo stosował przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

6. W przypadku gdy wraz z informacją, o której mowa w ust. 1, nie złożono wymaganych dokumentów lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

7. Jeżeli Beneficjent pomimo wezwania, o którym mowa w ust. 6, nie złoży wymaganej dokumentacji lub złożona dokumentacja wymaga dodatkowych wyjaśnień – Samorząd Województwa wzywa ponownie Beneficjenta w formie pisemnej do jej uzupełnienia (usunięcia braków) lub złożenia wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

8. W przypadku gdy w trakcie oceny postępowania niezbędne jest uzyskanie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6 i 7, lub uzyskanie opinii innego podmiotu, termin, o którym mowa w ust. 5, wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania tych wyjaśnień lub opinii.

9. Jeżeli Beneficjent pomimo ponownego wezwania, o którym mowa w ust. 7, nie złożył wymaganej dokumentacji w wyznaczonym terminie lub stwierdzono, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało przeprowadzone z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mającym wpływ na wynik tego postępowania, Samorząd Województwa pisemnie zawiadamia Beneficjenta o negatywnym wyniku kontroli przeprowadzonego przez niego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10. Beneficjent w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma, o którym mowa w ust. 9, ma prawo do złożenia wniosku do Samorządu Województwa o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Od wyniku ponownej oceny przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przeprowadzonego postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

12. W przypadku każdego postępowania przeprowadzonego w ramach realizacji jednej operacji, naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, mające wpływ na wynik któregokolwiek z tych postępowań, skutkować będzie zmniejszeniem kwoty kosztów kwalifikowalnych.


13. Wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych określa załącznik nr 3 do umowy.

§ 8.
Beneficjent zobowiązuje się złożyć bezpośrednio w Samorządzie Województwa wniosek
o płatność wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w załączniku nr 2
do rozporządzenia oraz przedstawić upoważnionemu pracownikowi Samorządu Województwa oryginały faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej
wraz z dowodami zapłaty poniesionych kosztów w celu ich opisania, że wydatki zostały zrefundowane w ramach Programu. Oryginały niniejszych dokumentów są niezwłocznie,
po opatrzeniu adnotacją „Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich
2007-2013”
oraz po sporządzeniu przez upoważnionego pracownika Samorządu Województwa ich kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zwracane Beneficjentowi. Dodatkowo, do wniosku o płatność składanego w celu rozliczenia zaliczki Beneficjent zobowiązuje się dołączyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego, o którym mowa w § 5 ust. 3. Beneficjent przedstawia wniosek o płatność wraz z wymaganymi dokumentami w następujących terminach:

1) po zakończeniu realizacji całości operacji - w terminie od dnia …… do dnia……20…r.,

albo

2) po zakończeniu realizacji:a) pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia ………. do dnia ………. 20…r. ,

b) drugiego etapu operacji - w terminie od dnia ………… do dnia ………. 20…r.,

c) trzeciego etapu operacji - w terminie od dnia ………... do dnia ……….. 20…r.,

d) ……


§ 9.
1. W przypadku gdy Beneficjent nie spełnił któregokolwiek z warunków,
o których mowa w § 3, środki finansowe z tytułu pomocy mogą być wypłacone w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane zgodnie z tymi warunkami
oraz jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

2. Środki finansowe w ramach pomocy zostaną przekazane na rachunek bankowy


lub rachunek prowadzony w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej Beneficjenta, wskazany we wniosku o płatność.

§ 10.
Beneficjent oświadcza, że:

 1. nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych, przepisów Unii Europejskiej lub przepisów odrębnych;

 2. jest / nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT),
  zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.)6.

§ 11.
1. Wypowiedzenie umowy następuje w przypadku:

 1. nierozpoczęcia przez Beneficjenta realizacji operacji do końca terminu na złożenie wniosku o płatność, o którym mowa w § 8 pkt 1;

 2. niezłożenia wniosku o płatność w wyznaczonym terminie, z zastrzeżeniem § 42 ust. 4 rozporządzenia;

 3. odstąpienia przez Beneficjenta:

a) od realizacji operacji,

b) od realizacji zobowiązań wynikających z umowy po wypłacie pomocy; 1. stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub w okresie 5 lat od dnia dokonania przez Agencję płatności końcowej:

a) nieprawidłowości związanych z ubieganiem się o przyznanie pomocy,

b) realizacji operacji niezgodnie z niniejszą umową,

c) niespełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 6,

d) złożenia niezgodnie z prawdą oświadczeń, o których mowa w § 10; 1. wystąpienia innych okoliczności skutkujących koniecznością zwrotu całości wypłaconej pomocy, o których mowa w § 12 ust. 1;

 2. nieustanowienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 14 ust. 1 pkt 2,
  z zastrzeżeniem § 14 ust. 5.

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po złożeniu przez Samorząd Województwa oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

3. Ust. 1 pkt 2 i 4 nie stosuje się w przypadku, gdy Beneficjent zachowuje prawo do części pomocy, zgodnie z § 12 ust. 2.


§ 12.
1. Samorząd Województwa żąda zwrotu pomocy zgodnie z art. 27 ustawy, przepisami rozporządzenia lub przepisami o finansach publicznych.

2. Beneficjent może zachować prawo do części pomocy w części dotyczącej operacji lub jej etapu, które zostały zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane zgodnie z warunkami,


o których mowa w § 3, jeżeli cel operacji został osiągnięty lub może zostać osiągnięty do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, z zastrzeżeniem, że jeżeli Beneficjent zaprzestał realizacji operacji lub nie wypełnił zobowiązań, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, f i g, pomoc podlega zwrotowi w całości.

3. Beneficjent zwraca pomoc zgodnie z ust. 1, powiększoną o odsetki obliczone zgodnie


z ust. 4.

4. Odsetki naliczane są, w wysokości jak dla zaległości podatkowych, zgodnie z przepisami


o finansach publicznych.
§ 13.
1. Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze stron, przy czym zmiana ta nie może powodować zwiększenia, określonej w § 4 ust. 1, kwoty pomocy, zmiany celu operacji,
ani zmiany zobowiązania o niefinansowaniu operacji z udziałem innych środków publicznych, przyznanych w związku z realizacją tej operacji.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności,


z zastrzeżeniem §6 ust. 4 i § 15 ust. 3.

3. Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku: 1. zmian zakresu rzeczowego operacji lub etapu operacji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowiącym załącznik nr 1 do umowy - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 8;
  w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie;

 2. zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o płatność - wniosek w tej sprawie Beneficjent składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność, zgodnie z § 8;
  w przypadku niedotrzymania tego terminu, wniosek o zmianę umowy nie zostanie rozpatrzony pozytywnie.


§ 14.


 1. Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych
  w umowie jest:

 1. weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta
  w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony
  w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy;

 2. oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, dostarczone do Samorządu Województwa w terminie do dnia złożenia pierwszego wniosku o płatność - w przypadku operacji o wartości powyżej 500 000 zł kwoty pomocy.

2. W przypadku gdy Beneficjent wystąpił o zaliczkę, zabezpieczeniem należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy jest dodatkowo:

 1. weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu udostępnionym przez Samorząd Województwa, podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Samorządu Województwa i złożony w Samorządzie Województwa w dniu zawarcia umowy – w przypadku gdy wysokość zaliczki nie przekracza 10.000.000 zł lub Beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o którym mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest jednostką badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323);

 2. jedno lub kilka zabezpieczeń wynikających z § 6 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786) -
  w przypadku gdy wysokość zaliczki przekracza 10.000.000 zł.

3. Rozliczenie zaliczki stanowi podstawę do zwolnienia zabezpieczeń lub zwrotu dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Samorząd Województwa niezwłocznie zwraca Beneficjentowi dokumenty, o których mowa w ust. 1: 1. po upływie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej przez Agencję;

 2. w przypadku wypowiedzenia umowy;

 3. w przypadku odmowy wypłaty pomocy w całości.

5. W przypadku, gdy zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie zostało złożone
w terminie, zawiera braki lub zostało złożone w niewłaściwej formie, Samorząd Województwa wzywa Beneficjenta do złożenia zabezpieczenia, usunięcia braków
lub złożenia zabezpieczenia w odpowiedniej formie, w terminie nie krótszym niż 14 dni
od dnia doręczenia wezwania.
§ 15.
1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez:

 1. Beneficjenta na adres: ………………………………….....................................

………………………………………………………………………………………………

 1. Samorząd Województwa na adres: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

2. Strony zobowiązują się do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie korespondencji.

3. Beneficjent jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do Samorządu Województwa pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga dokonania zmiany umowy.

4. W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta Samorządu Województwa o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd Województwa zgodnie z posiadanymi przez nią danymi Strony uznają


za doręczoną.
§ 16.


 1. Wszelkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentem rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu Województwa.

 2. W przypadku niedotrzymania terminu złożenia wniosku o płatność, z powodu wystąpienia siły wyższej, Beneficjent może wystąpić do Samorządu Województwa, w terminie 15 dni
  od dnia ustania okoliczności będących następstwem siły wyższej, z wnioskiem
  o przywrócenie tego terminu wraz z uzasadnieniem, składając jednocześnie stosowny wniosek o płatność.

 3. Samorząd Województwa, w przypadku stwierdzenia okoliczności siły wyższej
  i zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje wniosek o płatność złożony
  wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu.


§ 17.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają w szczególności zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);

 2. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590, z późn. zm.);

 3. ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z późn. zm.);

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.);

 5. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.);

 6. ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619
  i Nr 157, poz. 1241);

 7. rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r.
  w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 223
  z 15.08.2006, str. 1);

 8. rozporządzenia Komisji (WE) nr 498/2007 z dnia 26 marca 2007 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego (Dz. Urz. UE L 120
  z 10.05.2007, str.1);

 9. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009 r.
  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" (Dz. U. Nr 177, poz. 1371);

 10. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 września 2009 r.
  w sprawie warunków i sposobu wykonywania zadań instytucji zarządzającej
  przez samorząd województwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1291);

 11. rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (Dz. U. Nr 223, poz. 1786);

 12. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 sierpnia 2009 r.
  w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań
  oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” (Dz. U. Nr 142, poz. 1163 oraz z 2010 r. Nr 110, poz. 734).§ 18.
Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są:

 1. załącznik nr 1 - zestawienie rzeczowo-finansowe operacji;

 2. załącznik nr 2 - harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;

 3. załącznik nr 3 - wysokość korekt finansowych w przypadku nieprzestrzegania przez Beneficjenta przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.


§ 19.
1. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
z których po jednym otrzymują Beneficjent i Instytucja Zarządzająca, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa.

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia............................................. .........................................

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA BENEFICJENT


1) Niepotrzebne skreślić.

2) Dla operacji obejmujących inwestycje wieloetapowe należy wpisać liczbę etapów zgodną z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.

3) Cel wynikający z wniosku o dofinansowanie.

4 Ilość transz odpowiada ilości etapów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

5 Nie dotyczy operacji o charakterze nieinwestycyjnym.

6 Niepotrzebne skreślić.

Strona zPobieranie 123.76 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna