Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPobieranie 357.46 Kb.
Strona1/3
Data28.12.2017
Rozmiar357.46 Kb.
  1   2   3Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niniejszy dokument został opracowany w celu uregulowania zasad wdrażania projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Stanowi on kompendium zasad, praw i obowiązków spoczywających na Beneficjencie projektu. Ilekroć w dokumencie mowa jest o obowiązkach dotyczących Beneficjenta należy przez to rozumieć również obowiązki Partnerów.

Warszawa, 26.03.2010


1. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa z realizacji projektu 4

1.1. Sprawozdawczość rzeczowa 4

1.2. Sprawozdawczość finansowa 7

1.2.1. Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez Beneficjenta 7

1.2.2. Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku Beneficjenta o płatność 7

1.2.2.1. Zasady wypłaty środków, sporządzania harmonogramu płatności i obowiązek terminowego rozliczania środków w projektach. 8

1.2.2.2. Dodatkowe warunki weryfikacji i zatwierdzenia ostatniego wniosku Beneficjenta o płatność 12

1.2.3. Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne 16

1.2.4. Rozliczanie wkładu 20

1.2.5. Przychód projektu 25

1.2.6. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 25

1.2.7. Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego 272. Audyt projektu 27

3. Obowiązki informacyjne 28

4. Pozostałe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji Projektu 29

4.1. Niekwalifikowalni Beneficjenci pomocy 29

4.2. Zawarcie umowy szkoleniowej lub szkoleniowo-doradczej 30

4.3. Informowanie o udzielonej pomocy publicznej 30

4.4. Informowanie o działaniach w projekcie 31

4.5. Zasady ogólne dotyczące realizowanych szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych 32

4.6. Udzielanie zamówień oraz zasada uczciwej konkurencji i równego traktowania 34

4.6.1. Zasady dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 34

4.6.2. Zasady dotyczące uczciwej konkurencji i równego traktowania 34

4.7. Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji 365. Modyfikacje we wniosku i w umowie o dofinansowanie 36

5.1. Modyfikacje wymagające pisemnej zgody PARP 376. Monitoring i kontrola 38

6.1. Monitoring 38

6.2. Kontrola 39

7. Załączniki 40

  1. Pobieranie 357.46 Kb.

    Share with your friends:
  1   2   3
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu