Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 1 Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiPobieranie 0.68 Mb.
Strona1/4
Data01.03.2019
Rozmiar0.68 Mb.
  1   2   3   4Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Zasady realizacji projektu konkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1.

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Niniejszy dokument został opracowany w celu uregulowania zasad wdrażania projektów dofinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Stanowi on kompendium zasad, praw i obowiązków spoczywających na Beneficjencie projektu. Ilekroć w dokumencie mowa jest o obowiązkach dotyczących Beneficjenta należy przez to rozumieć również obowiązki Partnerów.

Warszawa, 28.08.2012r.


1. Sprawozdawczość rzeczowa i finansowa z realizacji projektu (koszty bezpośrednie rozliczane na podstawie poniesionych wydatków) 4

Sprawozdawczość rzeczowa 5

Sprawozdawczość finansowa 8

Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej przez Beneficjenta 8

Weryfikacja i zatwierdzanie wniosku Beneficjenta o płatność 9

Warunki uznania wydatków za kwalifikowalne 21

Rozliczanie wkładu 29

Przychód projektu 34

Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 34

Obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego 362. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem 37

Informacje ogólne i zmiany w umowie 37

Rozliczanie wydatków i kontrola projektu 38

3. Audyt projektu 43

4. Obowiązki informacyjne 44

5. Pozostałe obowiązki Beneficjenta wynikające z realizacji Projektu 45

Niekwalifikowalni Beneficjenci pomocy 45

Zawarcie umowy szkoleniowej lub szkoleniowo-doradczej 46

Udzielanie pomocy publicznej oraz informowanie o udzielonej pomocy publicznej 46

Informowanie o działaniach w projekcie 47

Zasady dotyczące szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych 49

Udzielanie zamówień (Prawo zamówień publicznych, zasada konkurencyjności, zasada efektywnego zarządzania finansami) 52

Zasady dotyczące stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych 53

Zasada konkurencyjności 53

Zasada efektywnego zarządzania finansami 56

Przechowywanie i archiwizacja dokumentacji 57

6. Modyfikacje we wniosku i w umowie o dofinansowanie 58

Modyfikacje wymagające pisemnej zgody PARP 597. Monitoring i kontrola 60

Monitoring 60

Kontrola 61

9. Załączniki 65

  1. Pobieranie 0.68 Mb.

    Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna