Politechnika WarszawskaPobieranie 433 Kb.
Strona1/15
Data07.01.2018
Rozmiar433 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Politechnika Warszawska

Kierunek BiotechnologiaStudia II – stopnia
PRZEDMIOTY WSPÓLNE

Semestr I

Bioinformatyka 3

Zarządzanie przedsiębiorstwem 4

Metodyka pracy doświadczalnej 5

Semestr II 6

Bioetyka 6

Ekologiczne i społeczne aspekty biotechnologii 8

BIOTECHNOLOGIA PRZEMYSŁOWA 9

Semestr I 9

Modelowanie bioprocesów 9

Procesy rozdzielania w biotechnologii 10

Techniki hodowli 11

Sterowanie i regulacja procesów biotechnologicznych 12

Semestr II 13

Laboratorium bioprocesów 13

Procesy rozdzielania w biotechnologii 14

Biotechnologie unieszkodliwiania ścieków i odpadów 15

MIKROBIOANALITYKA 16

Semestr I 16

Sensory i biosensory 16

Mikrobioanalityka 17

Bioanalityka 18

Charakteryzacja biomateriałów (biozgodność) 19

Proteomika 20

Semestr II 21

Projektowanie mikrobioanalityki i bioprocesów 21

Analityczna kontrola bioprocesów 22

Proteomika 23

Zaawansowane metody biologii molekularnej w bioanalityce 24

Charakteryzacja biomateriałów (biozgodność) 25

BIOTECHNOLOGIA CHEMICZNA – LEKI I KOSMETYKI 26

Semestr I 26

Laboratorium procesów technologicznych i biotechnologicznych 26

Nowoczesne metody wytwarzania leków 27

Farmakologia 28

Proteomika 29

Modyfikacje enzymów 30

Biotechnologia i technologia surowców naturalnych 31

Semestr II 32

Laboratorium specjalistyczne 32

Zastosowanie spektroskopii NMR do badania związków pochodzenia naturalnego 33

Metody biotechnologiczne w kosmetologii 34

Forma leku 35

BIOTECHNOLOGIA W INŻYNIERII ŚRODOWISKA 36

Semestr I 36

Urządzenia do oczyszczania ścieków 36

Technologia wody 37

Biologia środowiska 38

Chemia odpadów 39

Technologia ścieków przemysłowych 40

Semestr II 41

Technologia odpadów 41

Podstawy toksykologii środowiska 43

Urządzenia do unieszkodliwiania odpadów 44

PRZEDMIOTY WSPÓLNE

Semestr I

Przedmiot

Bioinformatyka


Rok

1

Rodzaj zajęć

Wykład

Semestr

I (letni)

Symbol przedmiotu
Godzin

30

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. Piotr Zielenkiewicz

Punkty kredytowe

3

Opis przedmiotu

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z nowoczesnymi metodami przeszukiwania baz danych sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych przy użyciu sekwencji, metodami sekwencjonowania i składania genomów, genomiką porównawczą i funkcjonalną, metodami modelowania struktur białek. Wykład zawiera wiadomości dotyczące baz danych dla biologii molekularnej i biotechnologii oraz współzależności baz. Przedstawione zostaną podstawowe operacje na jednej sekwencji nukleotydowej, porównywanie dwu sekwencji, metody przeszukiwania baz danych sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych przy użyciu sekwencji jako zapytań, porównywanie wielu sekwencji. Omówiona będzie analiza rodzin białek, zaawansowane metody znajdowania podobieństwa sekwencji, motywy sekwencji związane z funkcją, sygnały segregacji do przedziałów komórki, sekwencje kontrolujące ekspresję genów. Przedstawione będą metody sekwencjonowania i składania genomów, odróżnianie kodujących i niekodujących sekwecji DNA (metody ab initio i oparte na homologii), anotacja genomów, genomika porównawcza (na poziomie całych genomów) i funkcjonalna. Omówione będą struktury biopolimerów, zwijanie białek, grafika molekularna – narzędzia, modelowanie struktur białek, oddziaływania białko-białko i sieci oddziaływań, OMIKi i analiza danych eksperymentalnych pochodzących z –OMIK oraz biologia systemów.


Literatura
Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów

Genetyka, Biologia molekularna

Forma zaliczenia

Zaliczenie zajęćPrzedmiot

Zarządzanie przedsiębiorstwem


Rok

1

Rodzaj zajęć

Wykład

Semestr

I (letni)

Symbol przedmiotu
Godzin

30

Odpowiedzialny

Prof. dr hab. inż. Antoni Kunicki

Punkty kredytowe

5

Opis przedmiotu

Celem wykładu jest prezentacja podstawowych zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej. Szczególny nacisk jest położony na analizę opłacalności produkcji.

W ramach wykładu przekazana zostanie wiedza niezbędna kadrze zarządzającej firmą, na temat prawidłowości i narzędzi ekonomicznych. Przedstawiane będą zagadnienia związane z analizą otoczenia firmy oraz podstawy analizy ekonomicznej. Omawiany jest także wpływ otoczenia firmy na jej pozycję rynkową oraz sposób zarządzania ludźmi. Prezentowane będą przemiany zachodzące w polskim przemyśle chemicznym, w tym również te, które wynikają z obecności Polski w Unii Europejskiej. Dbałość o wizerunek przemysłu chemicznego przedstawiany jest na przykładzie wdrażanego programu „Odpowiedzialność i Troska”. W ramach wykładu omawiane będą takie zagadnienia jak: formy organizacyjno-prawne, podstawy działania spółek, organizacja wewnętrzna jednostek. Pojęcie kosztów własnych i ich struktura. Ocena ekonomiczna wyników działalności, podatek dochodowy. Zarządzanie finansami firmy.

Część tematów prezentowana jest przez gości wykładu – wybitnych fachowców w swojej dziedzinie.


Literatura
Wymagane wcześniejsze zaliczenie przedmiotów
Forma zaliczenia

Zaliczenie zajęćPobieranie 433 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu