„Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem


Ostatnia technika planowaniaPobieranie 229.92 Kb.
Strona4/4
Data24.10.2017
Rozmiar229.92 Kb.
1   2   3   4

Ostatnia technika planowania

Technika planowania działań wykonawczych o wysokim stopniu powtarzalności nosi nazwę wykresów Gantta - służą do planowania i oceny wykorzystania maszyn i urządzeń, planowania i kontroli zadań operacyjnych. Wykresy charakteryzują dwie wielkości: rodzaj zadań i stanowisk uczestniczących w działalności operacyjnej oraz wielkość planowanych i wykonanych zadań.

poniedziałek


wtorek


środa


czwartek
Tokarki razem


E
E
E
S


T1


T2
E
E
EE
E
E


N
T3
MOTYWACJA uznaje się za najważniejszą funkcję zarządzania. Celem motywacji jest uzyskanie określonego zachowania drugiej osoby.
MOTYW wewnętrzne przekonanie. Istota motywacji polega na doborze określonych bodźców do odpowiednich potrzeb.
Takie same różne


POTRZEBA

BODŹCE
MOTYW

ZACHOWANIE SIĘ

Alan Mc Ginnis - „Sztuka motywacji", „Sztuka inspiracji", „Sztuka kochania". Dwanaście zasad wydobywania z ludzi tego co najlepsze:


1.od ludzi którymi kierujesz oczekuj tego co najlepsze - dobry kierownik stawia na silne strony pracownika; nie wypominaj słabych stron bo stajesz się nieprzyjemny.

2. zauważaj potrzeby drugiego człowieka - dobry kierownik ma czas w czasie pracy na rozmowę o prywatnych problemach i sprawach pracownika; tj. okazanie szacunku pracownikowi.

3.wysoko stawiaj poprzeczkę doskonałości - bądź wymagający, zadania trudne mobilizują; trudne zadania daj ą satysfakcję; bogata treść pracy - praca, która wymaga wysiłku intelektualnego.

4. stwórz środowisko, w którym niepowodzenie nie oznacza przegranej - pracownik powinien mieć szansę popełnienia błędów; karać nieoficjalnie w cztery oczy i za konkretne przewinienia, ganimy szybko, konsekwencje kary czy nagany powinny zniknąć wraz ze zniknięciem przewinienia, nie wolno łączyć kar - l przewinienie l kara.5. jeśli ktoś zdąża tam gdzie ty dołącz do niego - entuzjazm jest zaraźliwy.

 1. wykorzystaj wzorce by zachęcić do sukcesu.

 2. okazuj uznanie i chwal osiągnięcia - sukces musi być zauważalny, nagroda lepiej motywuje niż kara; chwalić oficjalnie za konkretne efekty a nie za całokształt; dobrze jest pochwałę ustną potwierdzić pochwałą pisemną.

 3. stosuj mieszankę wzmacniania pozytywnego i negatywnego - „kija i marchewki".

 4. potrzeba współzawodnictwa - wykorzystuj w sposób umiarkowany.

 5. nagradzaj współpracę - umiejętność współdziałania jest koniecznym warunkiem utrzymania elastyczności i organizacji.

 6. pozwalaj by w grupie zdarzały się burze - konflikt jest cecha organizacji; umiejętność zarządzania konfliktem.

 7. staraj się własną motywację utrzymać na wysokim poziomie - dbaj o to abyś miał zawsze dobry humor, nawet gdy nie czujesz się dobrze.FUNKCJA KONTROLNA:


W przedsiębiorstwie wy stępuj ą trzy rodzaje kontroli:

 1. Kontrola wstępna (prospektywna) polega na ocenie założeń wstępnych, ocena realności planu, ocena założeń technicznych, założeń projektowych i innych; podejmuje się ją przed rozpoczęciem procesu. Polega na porównaniu norm standardowych wzorców z danymi zawartymi w planach, projektach, założeniach.

 2. Kontrola końcowa (retrospektywna) realizowana po zakończeniu procesu; polega na porównaniu i ocenie efektów działania z danymi zawartymi w planie.

 3. Kontrola bieżąca (najczęściej stosowana) - kontrola przez sprzężenie zwrotne; jest to kontrola kierownicza (menedżerska) wykonywana w trakcie realizacji zadań. Przebiega według określonej metody kolejnych etapów postępowania.

 • Etap l wyznaczenie norm, wzorców, wartości które trzeba osiągnąć w poszczególnych etapach postępowania;

 • Etap 2 polega na wyznaczeniu punktów granicznych (krytycznych) tzw. słabych ogniw występujących w danym procesie. Te słabe ogniwa to są te momenty w procesie, w którym mogą wystąpić nieprawidłowości.

 • Etap 3 dokonanie pomiarów w momentach krytycznych.

 • Etap 4 opracowanie i ocena wyników pomiarów.

 • Etap 5 przedstawienie wyników pracownikowi - pracownik powinien wiedzieć o wynikach i mieć możliwość usprawiedliwienia (jeśli jest taka potrzeba).

 • Etap 6 podjęcie decyzji kierowniczej.

Mówimy przez sprzężenie zwrotne ponieważ ostatni etap łączy się z pierwszym.

NOWE KONCEPCJE I METODY ZARZĄDZANIAREENGINEERING to fundamentalne przemyślenie, radykalne przeprojektowanie procesów w firmie, prowadzące do dramatycznej (przełomowej) poprawy osiąganych wyników takich jak koszty, jakość, serwis, szybkość i inne.

 • Fundamentalne przemyślenie - postawienie i odpowiedź na pytania: dlaczego świadczymy te usługi i produkujemy te wyroby, i dlaczego w taki sposób. Chodzi o wytworzenie koncepcji zmiany w sposób zasadniczy produktu finalnego i procesów.

 • Radykalne przeprojektowanie - chodzi o opracowanie nowych projektów sposobów postępowania w oderwaniu od dotychczasowych doświadczeń.

 • Dramatyczna poprawa - poprawa skokowa o całą klasę wielkości.

Reengineering nie interesują małe poprawy, zmierza do skokowej zmiany efektów. Przedmiotem reegineeringu są procesy w firmie - megaprocesy - procesy główne, subprocesy - procesy cząstkowe. Przedmiotem reengineeringu są megaprocesy: produkcja - bo składa się z procesów głównych takich jak zaopatrzenie, technologia, transport a nawet sprzedaż; megaproces obejmuje wszystkie elementy od stanu początkowego (wejścia) do wyjścia. W reengineeringu nie ma miejsca na funkcje.
Podstawowe zasady reengineeringu:

Nie ma miejsca na jednostki funkcjonalne; podstawową jednostką jest zespół, który realizuje cały proces. Każdy członek zespołu jest odpowiedzialny za efekt końcowy, podział pracy jest elastyczny, pracownicy w zespole maj ą pełna swobodę, odpowiadaj ą za efekt końcowy i mają uprawnienia do decydowania. Wynagrodzenie pracownika zależy od wyników jego pracy (liczy się efekt). Podstawą awansowania są zdolności pracownika. Dominuje przekonanie, że każdy pracuje dla klienta - klient daje wynagrodzenie. Ta koncepcja reengineeringu jest ściśle związana z organizacją uczącą się. Pracownik w takiej grupie ponosi pełną odpowiedzialność za efekty pracy, obowiązuje ciągłe doskonalenie i sam będzie o to dbał. Organizacja płaska nie hierarchiczna, bez średniej kadry kierowniczej; elastyczna, duże zespoły odpowiedzialne za całe procesy; kontrola ograniczona, liczy się wiedza i umiejętności.BENCHMARKING to podglądanie innych, porównywanie się z najlepszymi, dorównywanie im, orientacja na najlepszą klasę wyrobów i usług, uczenie się od konkurencji. Przedmiotem porównań może być całe przedsiębiorstwo, struktura, procesy, produkty i inne czynniki sukcesu przedsiębiorstwa np. polityka personalna.

Metody benchmarkingu - jak przebiega:

 • Etap l wyznaczenie obiektu benchmarkingu - co chcemy się dowiedzieć, aby odpowiedzieć na to pytanie trzeba znać swoje słabe strony.

 • Etap 2 przeprowadzenie analizy wewnętrznej - ma zakończyć się zbiorem pytań co chcemy uzyskać.

 • Etap 3 wyznaczenie partnera, poszukiwanie wzorca - może to być lider najlepszy w danej branży, firma która odniosła sukces, konkurent.

 • Etap 4 analiza partnera benchmarkingu (wywiad gospodarczy) - kontakt bezpośredni z partnerem, udział we wspólnych imprezach np. wystawy itp.

 • Etap 5 ocena wyników - zastanawiamy się czy uzyskane informacje są wiarygodne, jakie warunki muszą być spełnione ażeby wprowadzić rozwiązanie, które zastosowano u partnera benchmarkingu.

 • Etap 6 dokonywanie zmiany w firmie.


OUTSOURCING wiąże się z nową koncepcją zaopatrzenia, do tej pory firmy zaopatrują się u poszczególnych dostawców (rynek lokalny). Akceptuje dwa aspekty:

 1. Koncentruje się na kluczowych obszarach działania firmy - oznacza rezygnację z tych dziedzin działalności, które są nisko dochodowe;

 2. Drugi aspekt dotyczy samego zaopatrzenia - nowa koncepcja dostaw i dostawców; malejąca liczba źródeł zaopatrzenia, dostawca dostarcza dobra kompleksowe, oprócz podstawowego zaopatrzenia produktów dostarcza również akcesoria.

Koncepcja outsourcingu wzięła się ze zmniejszenia źródeł zaopatrzenia. Dostawca dostarcza wg. koncepcji outsourcingu dobra kompleksowe - oprócz podstawowego zaopatrzenia produkcyjnego dostarcza również technologie, usługi serwis, systemy informacyjne, pomaga zawierać kontrakty, dostarcza patenty; w związku z tym w firmie eliminuje się szereg jednostek, które do tej pory zajmowały się przedmiotem dostaw. Nowe dostawy charakteryzują się tym, ze dotyczy rozszerzenia się gatunku dostaw zamiast jednostek - pojedynczych części; dostawa całych komponentów. - dostawom części towarzyszą dostawy usług;; - zmienia się również sposób pracy dostawcy,; dostawca bierze udział we wdrażaniu nowych rozwiązań np. nowych technologii, wprowadza nowe produkty na rynek.
Postępowanie przedsiębiorstwa przy zawieraniu umów z dostawca:

l. zawierać umowy na zasadach równości i obopólnej korzyści; 2. rozszerzać usługi dostawców na logistykę i magazynowanie; 3. zwiększać odpowiedzialność dostawców za jakość produktu finalnego; 4. wprowadzać dostawcę w tworzenie nowych systemów informatycznych; 5. rozwijać współpracę na szczeblu operatywnym; 6. obciążyć współodpowiedzialnością dostawcę za ochronę środowiska.


LEAN MANAGEMENT (odchudzone zarządzanie)

Odnosi się do zbiurokratyzowanych organizacji, wywodzi się z odchudzania produkcji w Japonii a dopiero potem pojawiły się w USA. Polega na uproszczeniu organizacji i zarządzania. Forma organizacji polegająca na spłaszczeniu struktury organizacyjnej -spłaszczeniu hierarchii. Polega na tworzeniu koncepcji organizacji elastycznej bazującej na układach zespołowych, ograniczaniu liczby komórek organizacyjnych i ilości zatrudnionych w sferze zarządzania. Szczeble zarządzania robią z firmy machinę nie podatną na zmiany. Struktura firmy w USA: 20-30% robotnicy (wykonawcy), 15% kadra kierownicza, reszta to specjaliści. Koncepcja Lean Management opiera się na kilku fundamentach, które można nazwać strategią cząstkową: l. występuje koncentracja na potrzebach klienta, odchudzona produkcja tzn. jak najmniejsza przestrzeń, ciągły przepływ materiałów i dostawa zgodnie z zasadą „dostawa na czas"; 2. ciągłe doskonalenie jakości; 3. zmierza również do szybkiego produkowania i wprowadzania na rynek nowych produktów; 4. aktywny marketing by realizować cele marketingowe; 5. pozyskiwanie inwestora lub inwestorów strategicznych; 6. poszukiwanie więzi ze społeczeństwem To jest koncepcja elastycznego zarządzania, bazująca na przyspieszeniu procesów, uproszczeniu organizacji dla zwiększenia zysku.


ORGANIZACJA UCZĄCA SIĘ to koncepcja zarządzania odnosząca się do wiedzy, która powinna być w firmie rozwijana, kumulowana i umiejętnie wykorzystana. Zasobem strategicznym jest wiedza, kto będzie posiadał wiedzę będzie się szybciej lokował na rynku, wyprzedzać potrzeby klienta, łatwiej będzie lokował w atrakcyjnych sektorach. Organizacja nastawiona jest na rozwój potencjału ludzkiego, jest otwarta na eksperymenty i nowe doświadczenia, preferuje zdobywanie wiedzy i ciągłe uczenie się. Jest nastawiona na penetrację otoczenia. Organizacja, w której wytwarza się swoista kultura z szacunku umiejętności i wiedzy. Informacja zaczyna kosztować.
ORGANIZACJA WIRTUALNA - SIECIOWA jest to sieć powiązań pomiędzy różnymi firmami, częściami tych firm a nawet osobami rozproszonymi po całym świecie, których wiąże tylko jeden cel - świadczenie usług na rzecz tego samego klienta np. PUMA.

l. Centralizacja funkcji strategicznej w jednym miejscu; 2. Struktura sieciowa; 3. Umiejętność nawiązywania kontaktów; 4. Brak stałości zatrudnienia.Wizja przedsiębiorstwa do 2010 roku wynika ze zmian, które dokonywane są w otoczeniu. Przerażony kameleon, organizacja musi być elastyczna, musi się zmieniać wraz ze zmianami, będziemy się bać konkurentów.Pobieranie 229.92 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu