„Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem


METODY I TECHNIKI PLANOWANIA Planowanie strategiczne i operatywne. I. METODY SCENARIUSZOWEPobieranie 229.92 Kb.
Strona3/4
Data24.10.2017
Rozmiar229.92 Kb.
1   2   3   4

METODY I TECHNIKI PLANOWANIA


Planowanie strategiczne i operatywne.


I. METODY SCENARIUSZOWE


SCENARIUSZ jest to wariant przyszłości dotyczący otoczenia albo firmy opisujący przewidywany układ zdarzeń jakie mogą wystąpić w otoczeniu (przedsiębiorstwie). Scenariusz konstruuje się w wielu wariantach czyli opracowuje się wiele wersji możliwych zdarzeń i odpowiednio do nich przewiduje się zachowanie przedsiębiorstwa. Na podstawie scenariuszy przyszłości formułuje się cele strategiczne oraz określa się strategię przedsiębiorstwa. Każdy ze scenariuszy zawiera ocenę szans i zagrożeń z przewidywaniem przyszłości lub ocenę mocnych i silnych stron, atrybutów i słabości firmy w przewidywanym okresie czasu.

Jak powstaje scenariusz?

Dokonuje się analizy otoczenia wg. czynników sukcesów; wyszukuje się te czynniki otoczenia, które wywierają wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, następnie dokonuje się oceny tych czynników określając prawdopodobieństwo wystąpienia; najczęściej robi się to w skali l :3 (duże prawdopodobieństwo 3) oraz szacuje się siłę i kierunek wpływu np. polityka podatkowa państwa ma duży wpływ na gospodarkę ocena czynników wynosi 3 w skali od -3 do +3; można też przyjąć skalę od -5 do +5.

CZTERY RODZAJE SCENARIUSZA: scenariusz optymistyczny zawiera wszystkie zdarzenia, które w przyszłości będą miały pozytywny wpływ na funkcjonowanie firmy - +4, +5 prawdopodobieństwo wystąpienia 3 tj. +12 i +15; - scenariusz pesymistyczny funkcjonuje w niekorzystnym układzie otoczenia, bierze się zagrożenia -4, -5 i prawdopodobieństwo wystąpienia 3; - scenariusz najbardziej prawdopodobny bierze się pod uwagę te szansę i zagrożenia +4, +5, -5, -4 przy dużym prawdopodobieństwie zagrożenia: z jednej strony szansę z drugiej zagrożenia; scenariusz niespodziankowy bierzemy pod uwagę duże + i - wpływowe i małe prawdopodobieństwo wystąpienia czyli l notowania -5 i +5

II. SWOT analiza silnych i słabych stron firmy.

Metoda ta polega na ocenie wnętrza i otoczenia firmy, określenia silnych i słabych stron kluczowych czynników firmy oraz warunków, które stwarzają szansę i zagrożenia dla firmy. Ocena otoczenia i ocena wnętrza to dopiero I, II etap analizy strategicznej SWOT. Z zestawieniem szans i zagrożeń buduje się najczęściej tablice korelacji z jednej strony szansę i zagrożenia a z drugiej silne i słabe strony firmy. Potem zastanawiamy się jak wykorzystamy szansę i mocne strony firmy. Suma punktów w poszczególnych ćwiartkach pozwala na wybranie kierunku strategicznego.III. TECHNIKI (METODY) SYMULACYJNE

SYMULACJA to sztuczne odwzorowanie lub odtwarzanie a także naśladowanie realnych procesów z zastosowaniem różnych modeli fizycznych, matematycznych i analitycznych. Symulację stosuje się wtedy, kiedy nie ma możliwości bezpośredniego eksperymentowania na żywym organizmie lub gdy takie eksperymentowanie jest bardzo kosztowne. Symulacja ma głównie zastosowanie w procesach podejmowania decyzji - decyzje strategiczne. Dziedziną, która zajmuje się tą problematyką to badania operacyjne. Metody symulacyjne polegają na budowie eksperymentalnego modelu danej organizacji (przedsiębiorstwa) najczęściej przy pomocy modeli matematycznych oraz na badaniu wariantów zachowań tego systemu w długich okresach czasu dla przyjętych warunków funkcjonowania.


Przy planowaniu strategicznym należy wspomnieć o metodach portfelowych - portfelem jest zestaw wytwarzanych przez przedsiębiorstwo produktów, których wartość określa się wg. z góry przyjętych kryteriów; w zależności od rodzaju przyjętych kryteriów buduje się różnego typu macierze. Macierz BCG - najstarsza i najprostsza macierz, w tej macierzy wzięto pod uwagę dwa kryteria: względny udział rynku i wzrost rynku danego produktu.
Gwiazda - charakteryzuje się wysoką rentownością, daje duży zysk ale też dużym zapotrzebowaniem kapitałowym (produkt na który popyt wzrasta). Dojna krowa - produkt, który jest bardzo długo na rynku i jeszcze bardzo dobrze się sprzedaje, daje duży zysk ponieważ produkowane są duże ilości, ma małe potrzeby kapitałowe. Dylemat - jest to produkt, który wchodzi na rynek; w związku z tym popyt jest niewielki zatem rentowność wyrobu jest nieduża, żeby udział tego produktu na rynku był większy trzeba w niego zainwestować. Kula u nogi - produkt schyłkowy, przestarzały, trzeba z tym produktem uciekać z rynku; słaba rentowność i małe potrzeby finansowe.
Każda ćwiartka oznacza jakiś rodzaj strategii. Dojną krowę utrzymujemy jak najdłużej aby inwestować w gwiazdy i dylematy. Układ jest pozytywny jeżeli mamy produkty w dojnej krowie i gwiazdach, możemy sobie wtedy pozwolić na rozwój nowych produktów w tym wypadku dylematy.

  1. BUSINESS PLAN

Leży na pograniczu planowania strategicznego i operacyjnego. Pełni funkcję planu strategicznego i planu operacyjnego. Biznes Plan inaczej plan przedsięwzięcia, plan biznesu. Jest planem strategicznym szczególnie małej firmy, określa założone cele firmy, bazuje na analizie otoczenia, dla jego sporządzenia przeprowadza się analizę rynku. Biznes Plan możemy robić dla dłuższego przedziału czasu. Ma charakter strategiczny głównie dlatego ponieważ sporządza się go dla potrzeb pozyskania inwestora strategicznego. Z drugiej strony jest planem operatywnym gdyż zawiera charakterystykę obecnej działalności firmy oraz zawiera opis bieżących celów marketingowych, finansowych, ekonomicznych firmy - w związku z tym służy do podejmowania decyzji operatywnych. Struktury Biznes Planu są różne (różne układy); jednak każdy Biznes Plan składa się z trzech podstawowych części:

l. części ogólnej (kierownicza) - charakterystyka przedsiębiorstwa; koncepcja strategii przedsiębiorstwa.

2. części marketingowej - w której zawarte są cele marketingowe, plan sprzedaży oraz promocji.

3. części finansowej - która zawiera analizy finansowe, w której określa się potrzeby finansowe i źródła zaspokojenia tych potrzeb.
Bloki zagadnień Zagadnienia szczegółowe
Streszczenie Cel i przedmiot planu; Istota planowanych zamierzeń; Potrzeby finansowe; Spodziewane korzyści i czynniki ryzyka;
Charakterystyka (diagnoza) przedsiębiorstwa Historia firmy; Forma prawna; Misja; Przedmiot działalności; Posiadane zasoby; Sytuacja finansowa; Wyniki finansowe; Mocne i słabe strony

Analiza otoczenia Wielkość i dynamika rynku (popyt); Klienci; Konkurenci; Ocena pozycji konkurencyjnej firmy; Szansę i zagrożenia;


Strategia rozwoju przedsiębiorstwa Cele strategiczne; Warianty strategii i ich uzasadnienie; Charakterystyka wybranej strategii;
Plan sprzedaży i działań marketingowych Planowanie wolumen i wartości sprzedaży; Plan działań marketingowych w obszarze produktu, Ceny, dystrybucji i promocji;
Proces produkcyjny (plany rzeczowe) Opis procesu, plan produkcji, plan zaopatrzenia; Plan zatrudnienia; Plan remontów i inwestycji;
Zarządzanie Charakterystyka kadry zarządzającej; Struktura organizacyjna; Techniki zarządzania
Plany i analizy finansowe Charakterystyka kadry zarządzającej; Struktura organizacyjna; Techniki zarządzania
Załączniki Sprawozdania finansowe; Wyniki badań rynkowych; Życiorysy zawodowe; Schematy organizacyjne

W planowaniu takim ma zastosowanie technika sieciowa. Technika planowania sieciowegoma zastosowanie w planowaniu złożonych jednorazowych przedsięwzięć gospodarczych, organizacyjnych, technicznych; jest to technika graficzna dlatego często nosi nazwę techniki wykresów sieciowych. Jej istota polega na stworzeniu wykresu, który składa się z dwóch elementów:

  1. zdarzenie; moment statyczny pomiędzy czynnościami, zdarzenie opisuje się przy pomocy czterech parametrów: numer zdarzenia, najwcześniejszy czas wystąpienia zdarzenia, najpóźniejszy czas wystąpienia zdarzenia, luz czasowy.

  2. czynność, faza procesu


Sieć kreśli się od lewej do prawej.

Luz czasowy mówi o zapasach czasu, którymi możemy dysponować. Metoda sieciowa ma zastosowanie również w kontroli przedsięwzięć, pozwala na kontrolę terminów realizacji przedsięwzięć. Najkrótszy planowany czas przedsięwzięcia pozwala wyznaczyć czynności krytyczne, czyli te w których nie może być opóźnień.Pobieranie 229.92 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu