Podstawy działania komputerów I systemy operacyjnePobieranie 117.9 Kb.
Data23.04.2018
Rozmiar117.9 Kb.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OlsztyniePODYPLOMOWE STUDIA W ZAKRESIE INFORMATYKIhttp://matman.uwm.edu.pl/psi

e-mail: psi@matman.uwm.edu.pl

ul. Słoneczna 54 pok. E1/19

10-710 Olsztyn

tel. (089) 524-60-92

kom. 668 30 92 37

CHARAKTERYSTYKA PODYPLOMOWYCH STUDIÓW
w zakresie INFORMATYKI

Wydział prowadzi kształcenie na poziomie podyplomowym w zakresie Informatyki.

O  przyjęcie na studia może starać się wyłącznie osoba posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia (studiów zawodowych lub licencjatu) oraz uprawnienia pedagogiczne.

Zasady rekrutacji na studia


 1. Dostarczenie kompletu dokumentów, który obejmuje:

 • odpis dyplomu,

 • dokument potwierdzający uprawnienia pedagogiczne

 • podanie

 • kwestionariusz osobowy

 • kopię dowodu osobistego

 1. Na studia przyjmujemy wg kolejności składania dokumentów.

Szczegółowych informacji dotyczących rekrutacji, procesu dydaktycznego, a także dokumentacji słuchaczy udziela Sekretarz Studiów mgr Kinga Cudna-Salmanowicz (ul. Słoneczna 54 pok.E1/19, tel. 524-60-92 lub 668 30 92 37)


Przebieg zajęć
Studia rozpoczynają się w listopadzie i trwają trzy semestry. Zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio – niedzielne). Ćwiczenia prowadzone są w maksymalnie 20-osobowych grupach, przy stanowiskach jednoosobowych.

Po pomyślnym zakończeniu nauki (zaliczenie wszystkich przedmiotów), słuchacz uzyskuje Świadectwo Ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Informatyki.PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE INFORMATYKI DLA NAUCZYCIELI

Przedmiot

Forma zaliczenia

punkty ECTS

LICZBA GODZIN W SEMESTRZE

Razem godzin

1

2

3

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

Liczba wykładów

Liczba ćwiczeń

Podstawy informatyki

zal.O

4

5

20

 

 

 

 

25

Architektura komputerów i systemy operacyjne

zal.O

4

10

20

 

 

 

 

30

Algorytmy i struktury danych

zal.O

4

10

15

 

 

 

 

25

Bazy danych

zal.O

5

10

20

 

 

 

 

30

Dydaktyka informatyki (II etap edukacyjny)

zal.O

7

30

30

 

 

 

 

60

Języki programowania

zal.O

5

 

 

10

30

 

 

40

Sieci komputerowe

zal.O

3

 

 

10

10

 

 

20

Podstawy inżynierii oprogramowania

zal.O

4

 

 

10

20

 

 

30

Techniki multimedialne

zal.O

4

 

 

10

20

 

 

30

Tworzenie serwisów internetowych

zal.O

4

 

 

10

20

 

 

30

Dydaktyka informatyki (III i IV etap edukacyjny)

zal.O

7

 

 

 

 

30

30

60

Sztuczna inteligencja

zal.O

2

 

 

 

 

5

10

15

Systemy wbudowane

zal.O

2

 

 

 

 

5

10

15

Projekt

zal.O

3

 

 

 

 

 

20

20

Problemy społeczne i zawodowe informatyki

zal.

2

 

 

 

 

10
10

Praktyka pedagogiczna w szkole wymiarze 60 godzin.

zal.

 

 

 

 

 

 

 

0

RAZEM

60

65

105

50

100

50

70

440

Podstawy informatyki

Wykład – 5 godz. Ćwiczenia – 20 godz.


 • Podstawowe składniki komputera i zasady ich działania.

 • Arytmetyka komputerów.

 • Zadania i właściwości systemu operacyjnego. Procesy współbieżne. Jądro systemu. Zarządzanie pamięcią. Wejście/wyjście. System plików. Przydział zasobów i planowanie. Ochrona. Niezawodność systemu.

 • Zagadnienia instalacji i konfiguracji.

 • Sposób komunikowania się użytkownika z systemem

Edytor tekstu

 • Zasady organizacji wprowadzania i formatowanie tekstu

 • Zasady pracy z obiektami graficznymi -elementy grafiki wektorowej

 • Osadzanie obiektów i zasady pracy z obiektami osadzonymi ( schemat organizacyjny, rysowanie, edytor równań matematycznych, WordArt, plik zewnętrzny itp.)

 • Praca z długim dokumentem oraz tworzenie różnego rodzaju spisów.

 • Tworzenie szablonów i formularzy.

 • Korespondencja seryjna.

Arkusz kalkulacyjny

 • Typy danych, zasady tworzenia formuł, sposoby adresowania komórek, używanie funkcji wbudowanych i tworzenie własnych, zasady projektowanie tabel, formaty, wydruki

 • Praca ze strukturą listy: operacje na danych, sortowanie filtrowanie, zestawienia, tabela przestawna

 • Rozwiązywanie problemów za pomocą arkusza kalkulacyjnego.

 • Wymiana informacji pomiędzy programami wykorzystanie (techniki OLE oraz osadzanie obiektów).

Prezentacje komputerowe

 • Widoki prezenatcji

 • Budowa prezentacji: slajd, układy slajdów, schematy kolorów

 • Praca z tłem i wypełnieniami

 • Style animacji i ustawienia multimediów. Kolejność animacji i chronometraż

 • Przejście slajdów

 • Przygotowanie pokazu
 • Kreator prezentacji

 • Szablony prezentacji


 • Własny szablon.


Architektura komputerów i systemy operacyjne
Wykład - 10 godz. Ćwiczenia - 20 godz.


 • Obsługa sprzętu komputerowego.

 • Zasady pracy w systemie operacyjnym.

 • Konfiguracja pracy komputera.

 • Środowisko systemów Windows oraz Linux

 • architektura systemu

 • podstawowe struktury

 • system plików,

 • uruchamianie podstawowych aplikacji systemowych,

 • zarządzanie systemem, jego instalacja i konfiguracja

 • techniki zarządzania podstawowymi zasobami sprzętowymi komputera - procesorem, pamięcią operacyjną oraz wirtualną i urządzeniami wejścia-wyjścia

 • Monitorowanie pracy systemu.

 • zarządzanie archiwizowaniem i odzyskiwaniem systemu.

 • Zarządzanie dostępem użytkowników.

 • Zapewnianie bezpieczeństwa pracy w systemie i ochrona danych


Algorytmy i struktury danych

Wykład – 10 godz. Ćwiczenia – 15 godz.


 • Pojęcia algorytmu.

 • Proste algorytmy sortowania.

 • Złożoność algorytmiczna.

 • Rekurencja. Rekurencyjne równania dla złożoności.

 • Dolna granica złożoności dla sortowania przez porównanie wartości.

 • Sortowanie w czasie liniowym.

 • Struktury dynamiczne liniowe danych: kolejki, stosy, listy.

 • Drzewa przeszukiwań binarnych, kopce, kolejki priorytetowe, sortowanie metodą kopcowania.

 • Idea algorytmu zachłannego.

 • Repetytorium z programowania: pętle, tablice, warunki logiczne, operacje na strumieniach i plikach, wskaźniki.


Bazy danych


Wykłady – 10 godz. Ćwiczenia – 20 godz.

 • Środowisko baz danych,

 • Diagram związków encji,

 • Relacyjny model danych,

 • Język baz danych SQL,

 • definiowanie danych,

 • Język zapytań, SQL

 • Kontrola dostępu,

 • Normalizacja bazy danych,

 • Bezpieczeństwo baz danych,

 • Transakcje w bazach danych,

 • Organizacja plików i struktury danych, indeksy

 • Tworzenie tabel z uwzględnieniem, domenowych więzów integralności,

 • proste formularze,

 • Tworzenie zapytań w SZBD ACCESS,

 • użycie funkcji agregujących,

 • Tworzenie formularzy nawigacyjnych, makr, raportów,

 • Modelowanie baz danych,

 • ODL i diagram związków encji,

 • tworzenie struktury bazy na podstawie ODL i ERP,

 • Wprowadzenie do środowiska Linux oraz MySQL,

 • Język baz danych SQL,

 • definiowanie danych (DDL),

 • Aktualizacja danych i wstawianie danych do tabel (DML),

 • SQL Tworzenie zapytań dotyczących jednej tabeli w MySQL,

 • funkcje agregujące, funkcje wbudowane w MySQL,

 • Nadawanie i odbieranie uprawnień,

 • Zarządzanie transakcjami, tworzenie prostych funkcji, procedur i wyzwalaczy

Języki programowania

Wykład – 10 godz. Ćwiczenia – 30 godz.


 • Przedstawienie istoty paradygmatu obiektowego: odpowiedzialność obiektu, ukrywanie informacji, abstrakcja systemu obiektowego, dziedziczenie, hermetyzacja, polimorfizm metod i polimorfizm parametryczny.

 • Omówienie najważniejszych konstrukcji obiektowego języka C# realizującego istotę paradygmatu obiektowego: pojęcia klasy i obiektu, poziomy dostępu, dziedziczenie, metody wirtualne (polimorfizm metod), typy generyczne (polimorfizm parametryczny), klasy abstrakcyjne i interfejsy.

 • Zastosowanie wprowadzonych konstrukcji programistycznych do hermetyzacji pól, metod, typów, obszarów zmienności kodu.

 • Omówienie podstaw projektowania obiektowego.

 • Podstawowy formalizm projektów programów obiektowych: diagramy klas.

 • Zaprezentowanie kilku wybranych wzorców projektowych.

Dydaktyka Informatyki (II etap edukacyjny)


Wykład – 30 godz. Ćwiczenia – 30 godz.


 • Historia komputerów, a historia nauczania informatyki.

 • Rola i potrzeba permanentnej edukacji informatycznej w społeczeństwie informacyjnym.

 • Prawne, etyczne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 • Omówienie podstawy programowej przedmiotu.

 • Podstawowe kryteria doboru treści programowych w nauczaniu informatyki.

 • Metodyka prowadzenia zajęć z przedmiotu.

 • Zajęcia komputerowe ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektów.

 • Specyfika oceniania w przedmiocie zajęcia komputerowe.

 • Współpraca z innymi nauczycielami w szkole.

 • Pomoc komputera w nauczaniu w szkołach specjalnych.

 • Korzystanie z zasobów i podstawy pracy na platformie edukacyjnej.

 • Tworzenie i analiza dokumentów własnych nauczyciela przedmiotu

 • Zajęcia komputerowe. omówienie i przećwiczenie podstawowych problemów występujących u uczniów podczas lekcji informatyki.

 • Omówienie metody projektu.

 • Praca nad projektem w grupach 2 osobowych.

 • Ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy wirtualnej.

 • Tworzenie różnych typów zasobów, wykorzystanie i ocenianie na platformie e-learningowej.

Podstawy inżynierii oprogramowania


Wykład – 10 godz. Ćwiczenia – 20 godz.

 • produkcja systemów informatycznych.

 • Specyfikacja, czyli określenie i ustalenie wymagań, które musi spełniać oprogramowanie.

 • Projektowanie, czyli ustalenie ogólnej architektury systemu oraz wymagań dla poszczególnych jego składowych.

 • Implementacja, czyli realizacja ustalonej architektury poprzez implementację składowych (modułów) i połączeń między nimi.

 • Zatwierdzanie, czyli upewnienie się, że wytworzone oprogramowanie odpowiada swojej specyfikacji i spełnia oczekiwania klientów.

 • Pielęgnacja, czyli modyfikowanie systemu oraz usuwanie błędów zaobserwowanych podczas jego eksploatacji.

Sieci komputerowe


Wykład – 10 godz. Ćwiczenia – 10 godz.

 • Model ISO/OSI i TCP/IP

 • Adresy fizyczne i logiczne, CIDR, porty

 • Budowa sieci

 • Media transmisyjne Sieci komputerowe i urządzenia sieciowe:

 • Podstawy działania urządzeń sieciowych switch i router

 • Porównanie routingu statycznego i dynamicznego

 • Wirtualne sieci lokalne VLAN

 • Zabezpieczenia sieci komputerowych

 • Usługi w sieci komputerowej: DHCP, NAT

 • Usługi sieciowe: DNS, NFS, HTTP, FTP, poczta elektroniczna

 • Serwer DNS, biblioteka resolvera, Bind, named

 • Bezpieczeństwo systemu: firwwall, netfilter, iptable, NAT

 • Narzędzia diagnostyczne w różnych systemach operacyjnych: ipconfig, ping, netstat, ping, traceroute, host, nslookup, dig

 • Zarządzanie kontami użytkowników

 • Usługa katalogowa Active Directory

 • Strategie stosowania grup

 • NTFS zarządzanie i audyt

 • Szablony administracyjne

 • Zarządzanie zdarzeniami, zabezpieczenia

 • Konfiguracja i zarządzanie pulpitem zdalnym

 • Windows Server Update Services

 • Konfiguracja i zarządzanie urządzeniami sieciowymi Router, Switch

 • Podstawy konfiguracji i pracy z urządzeniami sieciowymi

 • Konfiguracja routingu statycznego i dynamicznego

 • Konfiguracja wirtualnych sieci lokalnych VLAN

 • Metody zabezpieczenia urządzeń sieciowych: ACL, port-security, itp

 • Scenariusze wdrożenia usługi DHCP

Techniki multimedialne


Wykład – 10 godz. Ćwiczenia – 20 godz.

 • Grafika rastrowa i wektorowa

 • Tworzenie, edycja obróbka plików graficznych

 • Formaty plików graficznych

 • Kompresja plików graficznych

 • Pliki dźwiękowe

 • Tworzenie i obróbka plików dźwiękowych

 • Formaty i kompresja plików dźwiękowych

 • Pliki wideo

 • Edycja, obróbka i łączenie sekwencji wideo

 • Integracja wideo i dźwięku

 • Kompresja plików wideo

 • Tworzenie prezentacji multimedialnych

 • Multimedialne komponenty stron www

Tworzenie serwisów internetowych


Wykład – 10 godz. Ćwiczenia – 20 godz.

 • Podstawy WWW,

 • opis języka HTML,

 • Opis języka Java Script, CGI, opis języka PHP

 • Tworzenie stron HTML,

 • Proste strony, ramki, formularze,

 • System dokumentów WWW,

 • Tworzenie zaawansowanych stron HTML z użyciem języka Java Script,

 • Strony dynamiczne,

 • Strony interaktywne- zastosowanie,

 • Formularze z kontrolą danych wejściowych,

 • JavaScript w zastosowaniu z CGI,

 • Programowanie CGI,

 • Programowanie z użyciem PHP,

 • Baza danych w Internecie,

 • Typowe zastosowania

Dydaktyka informatyki (III i IV etap edukacyjny)

Wykład – 30 godz. Ćwiczenia – 30 godz.


 • Rozwój informatyki i technologii informacyjnej oraz ich wpływ na nauczanie i jakość życia w społeczeństwie informacyjnym.

 • Informatyka dla gimnazjum (III etap edukacyjny) oraz liceum (IV etap edukacyjny).

 • Podstawowe kryteria doboru treści programowych w nauczaniu informatyki.

 • Wybór programu, podręcznika i portali edukacyjnych w nauczaniu przedmiotu informatyka.

 • Dokumenty własne w pracy nauczyciela informatyki.

 • Metodyka prowadzenia zajęć z przedmiotu Informatyka ze szczególnym zwróceniem uwagi na metodę projektów.

 • Rola algorytmiki w dydaktyce informatyki.

 • metodyka nauczania algorytmiki.

 • Wykorzystanie platformy edukacyjnej w nauczaniu Informatyki.

 • Specyfika oceniania z przedmiotu Informatyka.

 • Konkursy i olimpiady informatyczne. Standardy egzaminacyjne.

 • Tworzenie i analiza dokumentów własnych nauczyciela informatyki.

 • Omówienie i przećwiczenie podstawowych problemów występujących u uczniów podczas lekcji informatyki.

 • Omówienie metody projektu.

 • Tworzenie zasobów edukacyjnych z wykorzystaniem platformy edukacyjnej.

Sztuczna inteligencja


Wykład – 5 godz. Ćwiczenia – 10 godz.


 • Wybrane pojęcia „Sztucznej Inteligencji” - motywacje biologiczne i filozoficzne,

 • podstawowe obszary Sztucznej Inteligencji.

 • Wybrane algorytmy np.: algorytmy regułowe,

 • metody uczenia sieci neuronowych.

 • eksperymentalne sprawdzanie wiedzy teoretycznej

 • raporty z przeprowadzonych eksperymentów.

Systemy wbudowaneWykład – 5 godz. Ćwiczenia – 10 godz.


 • Komputerowe systemy sterowania.

 • Projektowanie systemów sterowania.

 • Zastosowania systemów wbudowanych

 • Działanie komputerowego systemu sterującego.

 • Budowa mikrokontrolera, systemu wbudowanego

ProjektĆwiczenia – 20 godz


 • prezentacja oparta o przygotowywaną pracę końcową.

 • Utworzenie aplikacji w Qt,

 • utworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem współczesnych technologii,

 • utworzenie projektu bazodanowego

Problemy społeczne i zawodowe informatyki


Wykład – 10 godz.

 • Społeczny kontekst informatyki,

 • społeczeństwo informacyjne.

 • Odpowiedzialność zawodowa i etyczna,

 • zagrożenia dla młodzieży.

 • Podstawy przedsiębiorczości,

 • rynek teleinformatyczny,

 • ryzyko przedsięwzięć informatycznych
Pobieranie 117.9 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna