Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA zporrPobieranie 2.22 Mb.
Strona8/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA zporr

ryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.

Ocena formalna wniosków

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA zporr


Ocena merytoryczna i techniczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW


Rekomendacja wyboru projektówKRAJOWY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów*


MINISTER GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA


* W przypadku projektów, których wartość przekracza 50 MEUR stosowana będzie procedura przewidziana w Rozporządzeniu Rady Nr 1260/1999.TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.6

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Nazwa działania

Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

317

Numer działania

1.6

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

1 Gminy, miasta na prawach powiatu lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

2 Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

3 Podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

4 Podmioty wybrane w drodze przetargu wykonujące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego
Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

 

Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

Do 75% kwalifikującego się kosztu

Do 50% kwalifikującego się kosztu – w przypadku gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk netto
Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

335,8

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

167,9

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

167,9

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

 0,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

50,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

50,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

50,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

50,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

50,00

System wyboru projektów

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać razem z kompleksowymi, zintegrowanymi programami rozwoju i modernizacji systemów transportu publicznego w aglomeracjach do znajdujących się w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Jednostce Zarządzającej ZPORR) sekretariatu Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6. Sekretariat Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Krajowy Komitet Sterujący dla Działania 1.6 znajdujący się w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej może powołać panel ekspertów, który oceni kwalifikowalność zgłoszonych projektów oraz spełnianie przez nie kryteriów określonych dla danego typu projektów.

Po ocenie właściwe projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia Krajowemu Komitetowi Sterującemu dla Działania 1.6 – tylko dla projektów poniżej 50 MEUR.

Po ocenie i zatwierdzeniu Jednostki Zarządzającej Krajowym Komitetem Sterującym dla Działania 1.6, odpowiednie projekty zostaną przekazane do zatwierdzenia Komisji Europejskiej - tylko dla projektów poniżej 50 MEUR.
Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Krajowego Komitetu Sterującego dla Działania 1.6 (KKS), kierowanego przez przedstawiciela Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, wchodzą przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich, innych Jednostek Zarządzających), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).


PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH
W REGIONACH

Mieszkańcy muszą mieć możliwość dostosowania do zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych i pełnego wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy.
Podstawowymi warunkami dla wzmocnienia potencjału regionalnych zasobów ludzkich i zwiększenia szans indywidualnych osób na rynku pracy są: wzrost poziomu wykształcenia, podniesienie umiejętności zawodowych, nabycie nowych kwalifikacji zawodowych dostosowanych do specyficznych potrzeb regionalnego rynku pracy, jak również promocja innowacji, transfer wiedzy poprzez współpracę sektora badawczo-rozwojowego ze światem biznesu oraz promocja przedsiębiorczości.
Celem realizacji Priorytetu 2 jest stworzenie warunków dla rozwoju zasobów ludzkich na poziomie lokalnym i regionalnym, a także poprawa zdolności do programowania i realizacji projektów w zakresie rozwoju zasobów ludzkich na tych szczeblach. Szczególne znaczenie ma realizacja działań mających na celu reorientację zawodową pracowników zanim staną się bezrobotnymi oraz przekwalifikowanie osób odchodzących z rolnictwa. Realizacja Priorytetu jest powiązana z działaniami realizowanymi w ramach Priorytetu 3 „Rozwój lokalny”, w szczególności z inwestycjami na obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów.
Działania realizowane w ramach priorytetu będą koncentrować się zwłaszcza na obszarach zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarach wiejskich i obszarach restrukturyzacji przemysłów. Na tych obszarach należy podjąć interwencję publiczną dostosowaną do specyfiki regionalnej i ukierunkowaną na uzupełnienie ogólnokrajowych programów wsparcia rozwoju zatrudnienia i edukacji.

Wsparcie publiczne, udostępniane w ramach priorytetu ma za zadanie między innymi:  • Uelastycznienie i zwiększenie mobilności zawodowej zasobów ludzkich, w tym zwiększenie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych mieszkańców, w szczególności dotyczy to mieszkańców obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów,

  • zwiększenie możliwości zmiany zatrudnienia dla pracujących w rolnictwie oraz przedsiębiorstwach i sektorach restrukturyzowanych poprzez zmianę kwalifikacji zawodowych tych osób,

  • wzrost udziału młodzieży z obszarów wiejskich znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej w ogólnej liczbie uczniów szkół ponadgimnazjalnych,

  • wzrost udziału studentów pochodzących z obszarów zagrożonych marginalizacją, w tym w szczególności obszarów wiejskich i obszarów restrukturyzacji przemysłów w ogólnej liczbie studentów,

  • wspomaganie procesu tworzenia regionalnych systemów innowacyjnych opartych na współpracy regionalnego sektora badawczo-rozwojowego z lokalnymi firmami,

  • promowanie przedsiębiorczości poprzez kompleksowe wsparcie dla podejmujących działalność gospodarczą.


Uzasadnienie dla wyboru Priorytetu :

Zmieniające się warunki społeczne i gospodarcze skutkują potrzebą przygotowania ludzi do radzenia sobie z nowymi wyzwaniami. Najważniejsze jest usunięcie uczucia zagrożenia spowodowanego brakiem umiejętności niezbędnych do wykonywania nowych zadań. Chociaż poziom wykształcenia osób dorosłych rośnie, jest on wciąż niewystarczający, a poziom udziału w kształceniu ustawicznym jest ciągle niższy niż odpowiadające mu standardy międzynarodowe, pomimo tego, że kształcenie ustawiczne stało się warunkiem koniecznym w utrzymaniu zatrudnienia. W porównaniu do innych krajów (Wielka Brytania 45%, Szwecja 54%, Irlandia 22%,

Portugalia 13%), poziom udziału dorosłych w kształceniu ustawicznym w Polsce kształtuje się na raczej niskim poziomie 13%. Aby podnieść poziom zatrudnienia wśród dorosłych należy podnieść i dostosować do wymogów rynku pracy poziom ich kwalifikacji zawodowych. Przyczyni się to, równolegle z poprawą regionalnej infrastruktury, do wyższej mobilności zawodowej i geograficznej siły roboczej.
Młodzi ludzie, wkraczający po raz pierwszy na rynek pracy, mają zazwyczaj solidne wykształcenie teoretyczne, ale potencjalni pracodawcy wymagają od nich również praktycznego doświadczenia zawodowego. W rozwiązaniu tego problemu pomoże zorganizowanie młodym ludziom programów praktyk zawodowych pomocnych w nabyciu praktycznych umiejętności i poznaniu specyfiki przyszłego zawodu. Podczas gdy wdrażanie tego priorytetu ma na celu podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych młodzieży i osób dorosłych, poprawa systemu edukacji w perspektywie kształcenia ustawicznego oraz poprawa efektywności instytucji rynku pracy będą realizowane w ramach SOP Rozwój Zasobów Ludzkich. Wsparcie dla rozwoju kwalifikacji zawodowych jest komplementarne w stosunku do przedsięwzięć dotyczących ciągłego kształcenia zawodowego wdrażanych w ramach działania 2.3 SOP Rozwój Zasobów Ludzkich, których celem jest wzmocnienie umiejętności i kwalifikacji kadry zarządzającej i pracowników przedsiębiorstw.
Inny problem jest związany z dziećmi z terenów wiejskich i małych miasteczek, które mają istotnie mniejsze możliwości edukacyjne w porównaniu z innymi dziećmi. Ograniczona liczba szkół ponadgimnazjalnych na terenach wiejskich oznacza, że wielu uczniów mających trudną sytuację finansową napotyka bariery w kontynuowaniu nauki na wyższym etapie kształcenia. Nadal zbyt wielu uczniów uczęszcza do szkół zasadniczych zawodowych które nie przygotowują ich do odnoszenia sukcesów zawodowych w przyszłości ponieważ nie kończą się egzaminem maturalnym a w konsekwencji nie pozwalają uczniom na kontynuowanie nauki na poziomie wyższym. Można zauważyć znaczącą różnicę w wynikach nauki pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich, i różnica ta zwiększa się wraz z kolejnymi etapami kariery szkolnej. Znaczne koszty kształcenia w szkołach wyższych mogą uniemożliwić studentom pochodzącym z obszarów zmarginalizowanych ukończenie podjętej nauki.

W celu wyrównania szans na zdobycie wykształcenia przez młodych ludzi pochodzących z obszarów o utrudnionym dostępie do kształcenia, w zakresie tego priorytetu będą realizowane programy stypendialne. Dodatkowo działania ZPORR w ramach priorytetu 1 i 3 mające na celu poprawę infrastruktury edukacyjnej, przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi, podczas gdy działania SOP Rozwój Zasobów Ludzkich przyczynią się do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy tymi obszarami poprzez na przykład poprawę jakości kształcenia przedszkolnego i utworzenie wiejskich centrów kształcenia na odległość.

Inną ważną kwestią dotyczącą społeczeństwa polskiego jest zbyt duże zatrudnienie w rolnictwie. Nadwyżki w zatrudnieniu w rolnictwie są widoczne, zwłaszcza na południu kraju. Szacunkowe wielkości wskazują, że wielkość bezrobocia ukrytego wynosi ok. 1 milion osób. Po integracji Polski z Unią Europejską sektor rolniczy zostanie poddany procesowi restrukturyzacji i w rezultacie przewidywany jest dalszy wzrost bezrobocia. Z tego powodu ZPORR przewiduje działania, w formie szkolenia i doradztwa zawodowego, mające na celu pomoc ludziom planującym zaprzestanie pracy w rolnictwie w znalezieniu pracy poza tym sektorem.

Działania planowane w ramach ZPORR przewidują wsparcie osób planujących rozpoczęcie działalności w sektorach pozarolniczych. Ze względu na różnice pomiędzy regionami musi to być ściśle powiązane z całościową strategia rozwoju województwa, a także z działaniami w ramach Priorytetu 3 w ramach ZPORR mającymi na celu stworzenie na terenach wiejskich zatrudnienia poprzez inwestycje infrastrukturalne. Wsparcie dla rozpoczynających działalność gospodarczą jest również kierowane do tej grupy docelowej.


Od momentu otwarcia polskiej gospodarki na gospodarkę rynkową Polska ma do czynienia z sektorami, które trwale przestały być konkurencyjne. Te sektory to w szczególności: przemysł lekki, górnictwo, hutnictwo metali i stali, przemysł chemiczny i stoczniowy. Także inne gałęzie przemysłu nie są w stanie sprostać konkurencji na wspólnym europejskim rynku. Procesy restrukturyzacyjne spowodują zwalnianie znacznej liczby ludzi. Przeciwdziałać temu będą doradztwo zawodowe i szkolenia mające na celu przekwalifikowanie pracowników zagrożonych utratą pracy.
Wsparcie o którym mowa będzie ściśle powiązane z działaniami planowanymi w ramach Priorytetu 3 ZPORR, mających na celu tworzenie zatrudnienia na obszarach restrukturyzacji przemysłu poprzez inwestycje infrastrukturalne. Wsparcie dla rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej jest również kierowane do tej grupy docelowej.

Promocja samozatrudnienia jest jednym z najważniejszych zadań w perspektywie nadchodzących lat. Poza barierami administracyjnymi i trudnym dostępem do finansowania dla MŚP kolejną przeszkodą okazuje się być ograniczony dostęp do wiedzy na temat tego jak założyć i prowadzić firmę. Kompleksowe wsparcie dotyczące zakładania własnej działalności gospodarczej, którego celem jest promocja przedsiębiorczości, składa się z poradnictwa, szkoleń, zindywidualizowanych usług doradczych i szkoleniowych (coaching) i dotacji w pierwszych miesiącach prowadzenia działalności. Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 3.4 ma charakter komplementarny ponieważ rozwija istniejące przedsiębiorstwa wzmacniając ich żywotność i zdolność do tworzenia miejsc pracy poprzez wsparcie inwestycyjne i usługi doradcze. Taka interwencja jest powiązana z działaniami planowanymi w ramach SOP „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. SOP zawiera działania skupiające się na doradztwie i znacznym wsparciu inwestycyjnym dla MŚP.


Promocja przedsiębiorczości będzie uzupełniana poprzez wzmacnianie innowacyjności lokalnych i regionalnych przedsiębiorstw przez współpracę pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym (B&R) a gospodarką w celu umożliwienia transferu wiedzy i szybszego postępu technologicznego. Brak silnych powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami a sferą badawczo-rozwojową jest jedną z przyczyn, dla których potencjał obu tych sfer nie jest wykorzystany do poszukiwania i wprowadzania w życie nowych rozwiązań poprawiających stan konkurencyjności gospodarki. Wyzwanie polega na umożliwieniu przedsiębiorstwom dostępu do zasobów ludzkich sektora badawczo-rozwojowego i zwiększenia w ten sposób zdolności przedsiębiorców do wdrażania rozwiązań innowacyjnych.

Działanie to stanowi uzupełnienie współpracy pomiędzy szkolnictwem wyższym a przedsiębiorstwami w ramach Działania 2.3 SOP „Rozwój Zasobów Ludzkich”, która ułatwi uczestnictwo kadry zarządzającej i pracowników w kontynuowaniu kształcenia na poziomie wyższym i w szkoleniach. Jest ono również uzupełnieniem działań wdrażanych w ramach SOP „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”. SOP wspiera działania mające na celu zarówno poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury, jak i wzmocnienie współpracy pomiędzy sferą badawczo-rozwojową (B&R) a gospodarką poprzez projekty inwestycyjne.

W realizację niniejszego priorytetu w ramach ZPORR zostaną zaangażowane środki Europejskiego Funduszu Społecznego, środki budżetu państwa oraz środki prywatne.

Szczegółowe przeznaczenie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz towarzyszące mu współfinansowanie krajowe zostało opisane poniżej w ramach poszczególnych działań.


Tabela 7. Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach priorytetu Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach (w milionach euro w cenach z 2004 r.)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny

Ogółem fundusze strukturalne

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

1=2+5

2=3+4

3

4

5

Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie

137,1

130,6

98,0

32,7

6,5

Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne

177,3

176,3

121,7

54,6

1,0

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

74,0

72,6

54,4

18,1

1,5

Reorientacja zawodowa osób dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi

100,9

98,9

74,2

24,7

2,0

Promocja przedsiębiorczości

63,9

60,9

45,6

15,2

3,0

Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy

59,4

59,4

44,5

14,8

0,0

Razem

612,7

598,7

438,5

160,2

14,0

Pobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna