Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ocena formalna wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKIPobieranie 2.22 Mb.
Strona5/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODATABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 1.3

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów

Nazwa działania

Regionalna infrastruktura społeczna

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

36

Numer działania

1.3

Numer poddziałania

Nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Szkoły wyższe (państwowe i niepaństwowe)

Jednostki organizacyjne, w przedsiebiorstwa, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym.

Organizacje pozarządowe pozyskane do zaangażowania się w działalność o charakterze edukacyjnym lub naukowym.

Szpitale i ośrodki zdrowia
Ostateczni Odbiorcy (projektodawcy)

 

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)


 

Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75% kwalifikującego się kosztu – w przypadku inwestycji jednostek nie będących przedsiębiorstwami

50% kwalifikującego się kosztu - w przypadku, gdy inwestycje infrastrukturalne generują znaczący zysk nettoWsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

336,9

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

234,0

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

78,0

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

25,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

69,44

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

23,15

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

7,41

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

30,56

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.

 Skład RKS i komitetów dokonujących wyboru projektów

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).DZIAŁANIE 1.4. ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY


UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Wsparcie projektów z zakresu turystyki i kultury, w kontekście ZPORR, należy traktować jako wspomaganie społeczno-ekonomicznego rozwoju regionów oraz sposób budowy stałych przewag konkurencyjnych, w oparciu o wykorzystanie potencjału regionalnego, zwłaszcza zasobów dziedzictwa kulturowego i zasobów środowiska przyrodniczego. Podejmowane działania będą przyczyniały się do wzrostu atrakcyjności regionów, ich ekonomicznej aktywności oraz poprawy standardu życia mieszkańców.W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej regionu oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

CELE DZIAŁANIA

Do głównych celów tego działania należą: • wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionów

 • wydłużenie sezonu turystycznego

 • wzrost atrakcyjności turystycznej i kulturowej Polski poprzez budowę i poprawę stanu publicznej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej

 • zmniejszenie różnic regionalnych w dostępie do kultury i turystyki

 • ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki. m.in. poprzez rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej

 • zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym

WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Realizacja działania będzie miała neutralny lub pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans.WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno bezpośrednio np. przy obsłudze obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym powstawanie nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Realizacja działania w pozytywny sposób wpłynie na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Projekty z zakresu rozwoju systemu informacji kulturalnej i turystycznej przyczynią się do poprawy dostępu społeczeństwa do informacji nt. poszczególnych regionów, ich historii, oferty kulturalnej i atrakcji turystycznych.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

Projekty infrastrukturalne (o minimalnej wartości 1MEUR) • projekty związane z rewitalizacją (konserwacją renowacją, zachowaniem, modernizacją, adaptacją oraz tworzeniem systemów ochrony przed zagrożeniami) historycznych i poprzemysłowych budynków i ich otoczenia oraz ich przystosowanie na cele kulturalne i turystyczne

 • projekty mające na celu rozwój i modernizację infrastruktury kulturalnej przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze oraz zwiększającej atrakcyjność regionu dla turystów, inwestorów i mieszkańców

 • Adaptacja zabytków techniki i architektury na cele związane z promocją turystyczną regionu

 • opracowanie i utworzenie systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej

 • Rozwój i modernizacja publicznej infrastruktury noclegowej, gastronomicznej i innej infrastruktury turystycznej

 • Rozwój i modernizacja infrastruktury informacyjnej i recepcyjnej (np. centra i punkty informacji kulturalnej i turystycznej)

 • Rozwój i modernizacja publicznej infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych

W ramach ww. typów projektów do współfinansowania kwalifikują się:


1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.


Ponadto w ramach działania będzie można realizować projekty promocyjne (o minimalnej wartości 500 tys. euro), takie jak:


 • Organizacja imprez i wydarzeń turystycznych przyciągających turystów z innych regionów Polski i z zagranicy oraz udział w specjalistycznych targach

 • projekty związane z opracowaniem i wdrażaniem programów rozwoju i promocji lokalnych i regionalnych produktów turystycznych i kulturowych

W ramach ww. typów projektów do wspólfinansowania kwalifikują się m.in.: • koszty organizacji imprez i kampanii promocyjnych (włączając koszty publikacji i dystrybucji materiałów promocyjnych)

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA FORMALNE

W ramach działania realizowane będą projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości przekraczającej 1 MEUR oraz projekty promocyjne o min wartości 500 tys. euro. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach mogą zostać zakwalifikowane projekty o regionalnym czy krajowym zasięgu oddziaływania, których wartość nie przekracza ww. kwoty. Ponadto wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:  • - kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania

Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • przedsięwzięcia w ramach projektu,

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,  • wpływ na politykę równych szans,- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,  • - promocja projektu,- ponadlokalny charakter inwestycji, wpisujący się w ponadlokalne, regionalne lub krajowe programy prorozwojowe w dziedzinie kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego i turystyki,

- znaczący wpływ na wzrost atrakcyjności regionu,

  • - kompleksowość i wieloaspektowość projektów,

- wysoka wartość obiektu określona we wpisie do rejestru zabytków.

RODZAJE BENEFICJENTÓW

 • jednostki samorządu terytorialnego (samorządy województwa, powiatowe i gminne) lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

 • związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, województw)

 • regionalne organizacje turystyczne działające non-profit

 • organizacje pozarządowe, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe

 • inne publiczne organizacje, w tym turystyczne, sportowe i kulturalne instytucje z sektora finansów publicznych, dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej
Pomoc publiczna

Działanie podlega procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej.POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW

Dofinansowanie z ERDF:

- 75% kwalifikującego się kosztu

- 50% kwalifikującego się kosztu - w przypadku, gdy inwestycje generują znaczący dochód netto


PLAN FINANSOWANIA (MEUR)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ERDF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Infrastruktura ochrony środowiska

277,0

263,8

197,8

66,0

33,0

33,0

13,2


WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 1.4 ROZWÓJ TURYSTYKI I KULTURY

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele bezpośrednie:

1. Remonty, konserwacje, rewitalizacje zabytkowych budynków:

- Odbudowa obiektów,

zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. pożarami i włamaniami)

2. Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie terenów wokół obiektów zabytkowych.

3. Poprawa infrastruktury do celów kulturalnych w obiektach użyteczności publicznej (sale widowiskowe, muzealne, wystawowe itp.)

4. Rozpowszechnianie wiadomości o kulturze (za pomocą mediów, internetu itp.)

5. Rozwój infrastruktury turystycznej, w szczególności:

- poprawę warunków dla rozwoju turystyki respektującej wymogi ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego,

- zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności markowych produktów turystycznych zarówno na rynkach zagranicznych i krajowym,

- zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w turystyce krajowej


Produkty

1. Liczba obiektów historycznych (szt.).

2. Liczba systemów zabezpieczeń przed pożarem i kradzieżą w obiektach historycznych (w szt.)

3. Liczba zrewitalizowanych parków (w szt.)

4. Liczba zachowanych i odnowionych dzieł sztuki (szt.).

5. Powierzchnia zrekonstruowanych traktów pieszych w parkach i wokół obiektów historycznych (m2).

6. Liczba obiektów przeznaczonych na cele kulturalne (szt.).

7. Liczba zabezpieczonych pomników przyrody (w szt.)

8. Objętość zarchiwizowanych plików poświęconych kulturze (Mb).

9. Liczba projektów związanych z rozwojem turystyki

10 Liczba wypromowanych marek produktów turystycznychWoj. Konserwator Zabytków
Woj. Konserwator Zabytków

Woj. Konserwator Zabytków

Woj. Konserwator Zabytków
Woj. Konserwator Zabytków

Urząd Wojewódzki

GUS


Urząd Wojewódzki

Urząd Wojewódzki

Badania ankietowe12
240

15

90


180 000

25

1201 320 000

21

24Rezultaty

1. Powierzchnia odrestaurowanych i odremontowanych obiektów historycznych (m2).

2. Liczba obiektów zabezpieczonych przed zagrożeniami (w szt.)

3. Powierzchnia obiektów przeznaczonych na cele kulturalne (m2)

4. Liczba cudzoziemców korzystających z noclegów (osoby)

5. Liczba dzieci i młodzieży uczestniczących w zorganizowanych formach turystyki (osoby)


Woj. Konserwator Zabytków
Woj. Konserwator Zabytków

Urząd Wojewódzki

GUS
Ministerstwo Edukacji, Kuratoria

60 000


100

+ 100 000

+2,5%
+ 4%


Oddziaływanie

1. Liczba osób uczestniczących w imprezach kulturalnych (osoby)

2. Dochody z turystyki (w tys. PLN)

3. Liczba odwiedzających obiekty zabytkowe i historyczne (osoby).

4. Liczba użytkowników odwiedzających domeny o tematyce kulturowej (osoby)

5. Liczba pożarów i włamań do obiektów zabytkowych (w szt.)


Urzędy gmin

Urząd Wojewódzki, gminyUrząd Wojewódzki

Właściciele domen

Policja, Straż Pożarna, Woj. Konserwator Zabytków


0 *

+ 0,9%


0 *

+ 30%
- 30%


- zahamowanie tendencji spadkowejTRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wniosków
Pobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna