Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


DZiałanie 3.5: Lokalna Infrastruktura SpołecznaPobieranie 2.22 Mb.
Strona28/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37

DZiałanie 3.5: Lokalna Infrastruktura Społeczna


Opis i uzasadnienie

Osiągnięcie celów strategicznych Narodowego Planu Rozwoju wyszczególnionych jako rozwój konkurencyjnej, opartej na wiedzy gospodarki, promocja zatrudnienia i zapewnienie spójności społecznej wymaga odpowiednich inwestycji w infrastrukturę edukacyjną, ochrony zdrowia i sportową.

W Polsce poziom wykształcenia osób dorosłych, w porównaniu ze średnią krajów OECD jest nadal niski. Na terenach wiejskich poziom wykształcenia jest relatywnie niższy niż w mieście. Wyraźnie widoczne są dysproporcje pomiędzy miastem a wsią pod względem dostępu do edukacji przedszkolnej. Ponadto istnieje wyraźna różnica pomiędzy osiągnięciami uczniów pochodzących z obszarów wiejskich i z obszarów miejskich. Różnica ta zwiększa się wraz z postępem kariery edukacyjnej.

Poziom dostępności do świadczeń zdrowotnych w małych miastach i na terenach wiejskich jest obecnie znacznie ograniczony w wyniku nieodpowiedniego stanu infrastruktury związanej z ochroną zdrowia oraz brakiem sprzętu medycznego na odpowiednim poziomie. Taki stan powoduje, że występuje znaczne ograniczenie dostępu do usług medycznych świadczonych na potrzeby lokalne. Pacjenci często są zmuszeni do przemieszczenia się do dużych ośrodków miejskich, gdzie znajdują się szpitale specjalistyczne, w celu wykonania nawet najprostszych badań diagnostycznych, które powinny być wykonywane w lokalnych ośrodkach zdrowia.

W ostatnich latach sport nie należał w Polsce do priorytetowych dziedzin w polityce państwa. Nakłady na rozwój infrastruktury sportowej były na nie zadawalającym poziomie. szczególnie na poziomie lokalnym. Równocześnie badania wskazują na pogarszający się stan wydolności i sprawności fizycznej mieszkańców tych obszarów. Jedną z przyczyn tego zjawiska jest niedostatek aktywności ruchowej, które wynika m. in. z braku dostępu do infrastruktury sportowej na odpowiednim poziomie.
W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.
CELE DZIAŁANIA

Głównym celem zadania jest poprawa jakości infrastruktury społecznej w tym lokalnej infrastruktury edukacyjnej i ochrony zdrowia i sportowej.

- Szczególnym celem działania jest wyposażenie szkół i placówek działających w systemie

oświaty w celu wyrównania szans w dostępie do edukacji na poziomie wyższym pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich.

- Wzmocnienie lokalnych ośrodków zdrowia udzielających świadczeń zdrowotnych na poziomie podstawowym – zapewniającym dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej, świadczeń rehabilitacyjnych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych, świadczonych osobom przewlekle chorym zarówno w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, jak i w domu pacjenta poprzez rehabilitację środowiskową i pielęgniarską opiekę długoterminową.


  • Wzmocnienie lokalnej infrastruktury sportowej w celu poprawy dostępu do sportu społeczności lokalnych

Działanie jest komplementarne do działań 1.3 „Regionalna infrastruktura społeczna” i 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, działanie 2.4 ,,Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”, działaniem 1.5 ,,Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”
W ramach działania przewidziana jest budowa, rozbudowa, przebudowa i wyposażenie infrastruktury społeczno – edukacyjnej, zdrowotnej i sportowej
Wdrożenie działania przyczyni się do:

  • Stworzenia warunków dla rozwoju placówek działających w systemie oświaty,

  • Podniesienia jakości kształcenia i poprawy dostępu do edukacji,

  • Podniesienia jakości świadczeń zdrowotnych,

  • Wzmocnienia lokalnych ośrodków zdrowia,

  • Zwiększenia dostępu do sportu przez społeczności lokalneUZASADNIENIE

W celu pogłębienia spójności społecznej i poprawy jakości zasobów ludzkich potrzebne jest wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej, ochrony zdrowia i sportowej.


Dzisiaj tylko 4,3% dorosłych żyjących na obszarze wiejskim posiada wyższe wykształcenie. Niski poziom wykształcenia stanowi również ważny problem społeczny i barierę dla transformacji, szczególnie na wsi. Przeszło 40% ludzi w wieku 15 – 24 lat i aż 45% w wieku 40 – 49 zamieszkujących obszary wiejskie posiada tylko wykształcenie podstawowe. Co więcej, większość dzieci i młodych osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ma trudności w dostępie do edukacji. Według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu tylko 15% dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pomiędzy 15 a 19 rokiem życia, kończy szkołę średnią, podczas gdy 46% z nich uczęszcza do szkół specjalnych.

Dlatego inwestycje w infrastrukturę edukacyjną mają kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej i poprawy szans edukacyjnych.


Ze względu na niezadowalający stan infrastruktury technicznej lokalnych ośrodków zdrowia istnieje konieczność dokonania modernizacji, adaptacji i remontów generalnych budynków. Także wysoki stopień zużycia, rok produkcji i jakość wykorzystywanej aparatury medycznej, powoduje, że niezbędne jest zastąpienie zdekapitalizowanej aparatury medycznej nowoczesnym sprzętem, spełniającym aktualne wymagania. Takie działania pozwoliłyby w wieloletniej perspektywie na podniesienie jakości świadczeń i znaczne obniżenie kosztów stałych świadczeń zdrowotnych.
Trudna sytuacja panuje w klubach sportowych, które pozostawione zostały bez środków na działalność statutową i utrzymanie obiektów. Mamy obecnie w kraju tylko 4.339 klubów i ok. 8.000 uczniowskich klubów sportowych. W 8089 sekcjach ćwiczy zaledwie 385 tysięcy zawodników. Likwidowane są kolejne kluby. Ogranicza to w poważnym stopniu dostęp do sportu. Nie odpowiada to standardom europejskim - ani liczebnie, ani pod względem jakości - baza obiektów i urządzeń sportowych. W większości przestarzałych, zaniedbanych, wymagających kapitalnych remontów, trudno dostępnych dla niepełnosprawnych.
WPŁYW NA ŚRODOWISKO

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na ochronę środowiska. Projekty polegające na budowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury edukacyjnej, zdrowotnej i sportowej będą analizowane pod kątem wpływu na środowisko. W ramach działania tworzone będą powierzchnie zielone i obiekty sportowe, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans.

W celu zwalczania wykluczenia społecznego i wzmocnienia równych szans młodych ludzi z grup społecznych o zróżnicowanych dochodach realizowane będą zadania polegające m.in. na budowie internatów, które mogą być szczególnie istotne dla młodych ludzi z obszarów wiejskich i małych miast. W działaniu uwzględniono potrzebę zwiększenia dostępności osób niepełnosprawnych do infrastruktury związanej z ochroną zdrowia. Realizacja działania przyczyni się do większej dostępności infrastruktury sportowej mieszkańców małych miast i terenów wiejskich.

WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Działanie będzie miało pozytywny wpływ na politykę zatrudnienia poprzez zwalczanie zjawiska wykluczenia społecznego i przeciwdziałanie bezrobociu. Poprawiony dostęp do edukacji i ochrony zdrowia, szczególnie wśród ludzi zamieszkujących na obszarze wiejskim wzmocni zasoby ludzkie i wpłynie na potencjał ludzki polskiej wsi. Wobec tego działanie wpłynie bezpośrednio na potencjał lokalnych zasobów ludzkich oraz w sposób pośredni przyczyni się do podejmowania nowych przedsięwzięć i rozwijania istniejących.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Działanie będzie miało wyraźnie pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego. W ramach działania realizowane będą projekty umożliwiające dostęp do sieci komputerowych i zakup sprzętu komputerowego dla palcówek służby zdrowia. Wpływ ten będzie również widoczny we wdrażaniu projektów powiązanych ze ZPORR i Sektorowymi Programami Operacyjnymi powiązanymi ze szkoleniem i rozwojem społeczeństwa informacyjnego.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW
W ramach działania wyróżniono trzy poddziałania:
Poddziałanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna

Poddziałanie 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Poddziałanie 3.5.3 – Lokalna infrastruktura sportowa


PODDZIAŁANIE 3.5.1 – LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

W ramach działania będą realizowane projekty z zakresu infrastruktury edukacyjnej i sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem:


pomieszczeń dydaktycznych, laboratoriów dydaktycznych oraz innych obiektów służących prowadzeniu działalności dydaktycznej

  • obiektów sportowych (sal gimnastycznych, boisk, basenów, stadionów, itp.),

  • bibliotek,

  • infrastruktury przeznaczonej na cele edukacyjne i socjalne; m.in. internatów, stołówek.TYPY PROJEKTÓW:

Budowa, rozbudowa nowych i/lub modernizacja istniejących obiektów dydaktycznych (w tym m.in.: bibliotek, laboratoriów dydaktycznych, infrastruktury społeczno-edukacyjnej) i sportowych (w tym m.in. sal gimnastycznych, basenów, boisk sportowych).

Wyposażenie obiektów sportowych, dydaktycznych i społeczno-edukacyjnych

Budowa, rozbudowa i/lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej, wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania.

Zagospodarowanie otoczenia obiektów – teren, na którym znajdują się ww. obiekty, wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania.

W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,


2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERIA FORMALNE

- kompletność wniosku

- kompletność załączników

- wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku

- projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania

- właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia)

- zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR

- właściwa wartość projektu

- planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków)

- źródła finansowania projektu

- znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji

- zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działaniaKryteria Merytoryczne i techniczne

- przedsięwzięcia w ramach projektu

- spójność projektu z celami działania

- powiązanie z innymi projektami

- trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna

- wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

- wskaźniki osiągnięcia celów projektu

- wykonalność techniczna- wskaźniki ekonomiczne

- wskaźniki finansowe

- wpływ na politykę ochrony środowiska

- wpływ na politykę równych szans

- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,


  • promocja projektu,

  • poprawa poziomu jakości prowadzenia zajęć dydaktycznych ,

  • zwiększenie dostępu do wiedzy,

  • preferowane będą projekty zgodne z kierunkami rozwoju gospodarczego regionu oraz potrzebami rynku pracy,

  • preferowane będą projekty ułatwiające dostęp do szkolnictwa wyższego mieszkańcom obszarów wiejskich i osobom niepełnosprawnym,

  • preferowane będą projekty umożliwiające lub zwiększające udział/zaangażowanie szkoły w realizację międzynarodowych projektów badawczych i dydaktycznych,

  • preferowane będą projekty komplementarne z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: „Rozwój zasobów ludzkich” oraz „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”

RODZAJE BENEFICJENTÓW

  • Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne.

  • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

  • Placówki działające w systemie edukacji zgodnie z definicją Ustawy o systemie oświaty (publiczne lub niepubliczne)

  • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjnym Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym.
Poddziałanie 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia

Wsparcie będzie skierowane na podniesienie jakości służby zdrowia nie zaś na zwiększanie wielkości tego sektora. Ponadto muszą być zapewnione środki na koszty operacyjne funkcjonowania nowych inwestycji.

W ramach poddziałania będą realizowane projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia, które przyczyniają się do podniesienia jakości świadczonych usług medycznych, z wyłączeniem tych, które wiążą się z bieżącą eksploatacją budynków i aparatury medycznej ze szczególnym uwzględnieniem:

  • modernizacji, rozbudowy obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, w taki sposób aby dostosować je do obecnych standardów oraz warunków które muszą być spełnione w związku z zakupem i instalacją nowego sprzętu medycznego,

  • modernizacji oraz zakupu nowych urządzeń medycznychTYPY PROJEKTÓW:
Budynki

Konieczne modernizacje służące poprawie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych;

Dostosowanie pomieszczeń, budynków do aktualnych przepisów prawnych;

Wymiana wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne;

Termoizolacja budynków;

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;


Otoczenie

Inwestycje poprawiające dostęp pacjentów do obiektów - podjazdy, parkingi, itp.;

Dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
Komunikacja

Zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki reanimacyjne) ;


Informatyzacja

Zakupy systemów informatycznych poprawiających zarządzanie;

Zakupy sprzętu komputerowego ;

Zakupy sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności: chorób układu krążenia oraz rehabilitacji,

m.in.:

Mammografy;

Sprzęt do ratownictwa medycznego;

Sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej;

Aparaty USG;

Aparaty EKG (także przenośne);

Inny sprzęt diagnostyczno-terapeutyczny;

Sprzęt rehabilitacyjny

Przenośny aparat do odssysania,

Koncentrator tlenu

Przenośny aparat do elektroterapii,

Podręczna lampa do emisji promieni podczerwonych,

Lampa do światłolecznictwa,

Przenośny stół do masażu

i inne.
W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone koszty:

1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,
2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.


KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓWKRYTERIA FORMALNE

- kompletność wniosku

- kompletność załączników

- wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku

- projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania

- właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia)

- zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR

- właściwa wartość projektu

- planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków)

- źródła finansowania projektu

- znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji

- zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działaniaKryteria Merytoryczne i techniczne

- przedsięwzięcia w ramach projektu

- spójność projektu z celami działania

- powiązanie z innymi projektami

- trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna

- wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

- wskaźniki osiągnięcia celów projektu

- wykonalność techniczna

- wskaźniki ekonomiczne

- wskaźniki finansowe

- wpływ na politykę ochrony środowiska- wpływ na politykę równych szans

- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego

  • promocja projektu,

  • poprawa poziomu jakości świadczeń zdrowotnych,

  • zwiększenie dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w lokalnych ośrodkach zdrowia,

  • preferowane będą projekty zgodne kryteriami demograficznymi i epidemiologicznymi w regionie oraz zbieżne z koncepcją ,,regionalnej sieci szpitali”,

  • gotowość do udzielania świadczeń w sytuacjach zdarzeń nagłych, klęsk żywiołowych

preferowane będą projekty zgodne z kierunkami rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

preferowane będą projekty komplementarne z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach działania 1.5 ,,Społeczeństwo informacyjne”, 2.4 ,,Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

RODZAJE BENEFICJENTÓW

  • Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

  • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  • Szpitale, których organem założycielskim jest Minister Zdrowia

  • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia,

  • Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej tylko w przypadku podpisania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia i świadczenia usług medycznych na rzecz społeczności lokalnej ,

  • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia
Poddziałanie 3.5.3 – Lokalna infrastruktura sportowa

W ramach działania będą realizowane projekty z zakresu infrastruktury sportowej, ze szczególnym uwzględnieniem:


obiektów sportowych (sal gimnastycznych, boisk, basenów, stadionów, hal sportowych i innych.)

TYPY PROJEKTÓW:


  • Budowa, rozbudowa nowych i/lub modernizacja istniejących obiektów sportowych (w tym m.in. sal gimnastycznych, basenów, boisk, hal sportowych, stadionów),

  • Wyposażenie obiektów sportowych,

  • Budowa, rozbudowa i/lub modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej, wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania,

  • Zagospodarowanie otoczenia obiektów – teren, na którym znajdują się ww. obiekty, wyłącznie w przypadku budowy, rozbudowy i/lub modernizacji ww. rodzajów projektów realizowanych w ramach tego działania.KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓWKRYTERIA FORMALNE

- kompletność wniosku

- kompletność załączników

- wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku

- projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania

- właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia)

- zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR

- właściwa wartość projektu

- planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków)

- źródła finansowania projektu

- znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji

- zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania


Kryteria Merytoryczne i techniczne
- przedsięwzięcia w ramach projektu

- spójność projektu z celami działania

- powiązanie z innymi projektami

- trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna

- wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia

- wskaźniki osiągnięcia celów projektu- wykonalność techniczna

- wskaźniki ekonomiczne

- wskaźniki finansowe

- wpływ na politykę ochrony środowiska- wpływ na politykę równych szans

- wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego

  • promocja projektu,

  • zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej,

  • preferowane będą projekty zgodne z kierunkami rozwoju gospodarczego regionu oraz potrzebami rynku pracy,

  • preferowane będą projekty komplementarne z innymi projektami, zwłaszcza realizowanymi w ramach SPO: „Rozwój zasobów ludzkich” oraz „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw”RODZAJE BENEFICJENTÓW

  • Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne,

  • Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

  • Placówki działające w systemie edukacji zgodnie z definicją Ustawy o systemie oświaty (publiczne lub niepubliczne),

  • Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność o charakterze edukacyjno- sportowym i sportowym,

  • Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność o charakterze edukacyjnym-sportowym i sportowym.POMOC PUBLICZNA

Wsparcie udzielane w ramach działania nie będzie stanowiło pomocy publicznej ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na powszechnie dostępną infrastrukturę publiczną z obszarów edukacji, badań, sportu, zdrowiaPOZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTÓW
Dofinansowanie z ERDF:

- Do 75% kwalifikującego się kosztu – jeśli beneficjent nie jest przedsiebiorcą (zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe)
PLAN FINANSOWANIA (MEUR):

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

ogółem

Budżet państwa

Budżety jednostek samorządu teryt.

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Lokalna infrastruktura społeczna

143,7

136,7

102,5

34,2

10,2

23,9

7,0

Lokalna infrastruktura edukacyjna

71,85

68,35

51,25

17,1

5,1

11,95

3,5

Lokalna infrastruktura zdrowia

71,85

68,35

51,25

17,1

5,1

11,95

3,5


WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 3.5 LOKALNA INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele:

Rozwój lokalnej infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę, modernizację oraz zapewnienie niezbędnego wyposażenia placówek działających w systemie oświaty, szczególnie w kontekście wyrównywania szans pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi.Produkty

1. Liczba projektów lokalnej infrastruktury edukacyjnej (w szt.)

2. Liczba projektów lokalnej infrastruktury społecznej (w szt.)

3. Liczba szkół podstawowych, gimnazjów i liceów i techników (w szt.)

4. Liczba szkół wyższych (w szt.)Urząd Marszałkowski

Urząd Marszałkowski

GUS

GUS


9

6

74

Rezultaty

1. Liczba uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i liceów / techników (osoby)

2. Liczba studentów szkół wyższych (osoby)

3. Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej (osoby)


GUS
GUS

Urząd Marszałkowski

+ 14%
+ 6%

+ 17%


Oddziaływanie

1. Wskaźnik wykształcenia (średnie) (%)

2.Wskaźnik wykształcenia (wyższe) (%)

3. Migracje poza województwa (saldo) (osoby)

4.Migracje w ramach województw (saldo) (osoby)GUS

GUS


GUS

GUS


+ 12%

+ 6%


0 *

+ 3%


* - zahamowanie tendencji spadkowych


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wnioskówPobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna