Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


TYPY PROJEKTÓW TYP I: SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTWPobieranie 2.22 Mb.
Strona26/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37

TYPY PROJEKTÓW
TYP I: SPECJALISTYCZNE USŁUGI DORADCZE I SZKOLENIOWE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW


Cel

Celem jest zwiększenie zdolności przetrwania i konkurencyjności polskich mikroprzedsiebiorstw poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej.Uzasadnienie wyboru

Realizacja projektów typu I wynika z konieczności podniesienia jakości i efektywności zarządzania poprzez zapewnienie mikroprzedsiebiorstwom dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych świadczonych przez wyspecjalizowane firmy. Dotyczy to zwłaszcza usług przyczyniających się do zdolności przetrwania i wzrostu nowopowstającym mikroprzedsiębiorstwom, unowocześnienia ich funkcjonowania i dostosowania do działalności na Jednolitym Rynku Europejskim.Opis

W ramach I typu projektów Beneficjent Ostateczny (BO) – mikroprzedsiębiorstwa– przedkładać będą wnioski aplikacyjne zgodne ze standardem EFRR, w których określą zagadnienia, dla których chcą otrzymać pomoc doradczą, wraz z załącznikami:    • projektem umowy dotacji,    • umową z Wykonawcą wraz z załącznikiem określającym zakres i metodykę usługi doradczej oraz kosztorys usługi; Wykonawca będzie wyłoniony spośród Wykonawców akredytowanych, w trybie zgodnym z Ustawą Prawo zamówień publicznych właściwym dla wartości usługi i udziału środków publicznych w finansowaniu usługi

Usługa będzie realizowana po podpisaniu umowy dotacji pomiędzy Beneficjentem Ostatecznym a Beneficjentem Końcowym. Koszty usługi ponosić będzie Beneficjent Ostateczny ze środków własnych. Po zakończeniu realizacji usługi BO przedstawi Beneficjentowi Końcowemu kopie faktur wraz z dowodem zapłaty. Dotacja, w wysokości odpowiadającej kwotom netto, i, zgodnie z zasadą kwalifikowalności kosztów i maksymalnego udziału dotacji w finansowaniu kosztów kwalifikowanych, zostanie przekazana na rachunek bankowy BO.W ramach tego typu projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone :
- koszty osobowe ekspertów wynajętych do realizacji zadań w ramach projektu (w tym składka na ubezpieczenie społeczne),

- koszty podróży ekspertów (diety, wyżywienie, transport, zakwaterowanie),

- koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za projekt, w tym opłata składki na ubezpieczenie społeczne, wynajem pomieszczeń, sal,

- zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektu,

- koszty publikacji i działań promocyjnych,
Wszystkie inne koszty zgodne z przepisami Rozporządzeń Wspólnotowych i krajowych zaliczają się do wsparcia, o ile został wykazany ich związek z realizowanym projektem.

Pewne koszty w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako kwalifikowane. Są to:

- pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

- koszty poniesione na przygotowanie wniosku, jeśli wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia,

- koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

- koszty nie udokumentowane,

- koszty prac zleconych osobom innym, niż wskazanym we wniosku akredytacyjnym Wykonawcy ,

- koszty zakupu ziemi i nieruchomości,

- koszty prac budowlanych

-

- odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,- mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,

- nagrody okolicznościowe.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria:

- kompletność złożonego wniosku,

- zgodność projektu z odpowiednim działaniem określonym w Uzupełnieniu Programu i dokumentami programowymi,

- zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym,

- przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFRR

- Beneficjent Ostateczny ubiegający się o dotację musi spełniać wymogi określone dla podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.
Kryteria merytoryczne i techniczne

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:

1 będące kontynuacją działań realizowanych w ramach Działania 2.5 ZPORR

2 adekwatność proponowanego zakresu usługi do diagnozy potrzeb mikroprzedsiębiorstwa;

3 jakość i potencjał instytucjonalny – Wykonawcy (akredytowanego dostawcy usług)– wskazanego we wniosku oraz efektywność jego dotychczasowych działań (odpowiednia kadra i zaplecze techniczne).

Szczegółowe zasady oceny formalnej i merytorycznej zawierać będzie Regulamin Komisji Oceniającej Projekty zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą.


TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Projekty typu I będą wdrażane przez Beneficjenta Końcowego.
Beneficjent Końcowy będzie odpowiedzialny za przyjmowanie projektów .
Beneficjent Końcowy powoła Komisję Oceniającą Projekty , której zadaniem będzie ocena zgodności formalnej i merytorycznej aplikacji. W skład Komisji oceniającej wejdą przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Zasady powoływania członków Komisji Oceniającej Projekty oraz regulamin pracy tej Komisji będzie określony w odrębnym dokumencie podlegającym zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą.
Wnioski będą oceniane pod kątem zgodności formalnej i merytorycznie.

Ocena formalna dokonywana jest przez upoważnionego pracownika Beneficjenta Końcowego. Ocena formalna jest „zero – jedynkowa” – niespełnienie jednego z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uchybień formalnych wniosek będzie zwracany do BO wraz z listą wymaganych korekt i uzupełnień.

Beneficjent Ostateczny może złożyć ponownie ten sam wniosek w kolejnym terminie składania wniosków.
Wnioski spełniające kryteria formalne zostaną przekazane do oceny merytorycznej.

Ocena merytoryczna dokonywana jest przez Komisję Oceniającą Projekty.

Ocena merytoryczna jest punktowa, zgodnie ze skalą ocen podaną w informacji dla Projektodawców.

Projekty, które nie uzyskały wymaganej minimalnej ilości punktów (zgodnie z instrukcją dla wnioskodawców) zostają odrzucone.

Komisja Oceniająca Projekty po dokonaniu oceny projektów sporządza raport zawierający ranking projektów uporządkowany wg ilości uzyskanych punktów. KOP rekomenduje podpisanie umów dotacji z Beneficjentami Ostatecznymi. zgodnie z listą rankingową do wyczerpania dostępnych środków i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Beneficjenta Końcowego..
Umowy dotacji podpisuje dyrektor Beneficjenta Końcowego, po pisemnej rekomendacji Komisji Oceny Projektów.

Rodzaje Beneficjentów
Beneficjent końcowy / Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję beneficjenta końcowego*
Beneficjentem Końcowym Działania 3.4., w tym projektów Typu I. jest wyodrębniona jednostka organizacyjna w Urzędzie Marszałkowskim. Beneficjent Końcowy może podzlecić część zadań, w tym techniczną obsługę przyjmowania wniosków i obsługę prac Komisji Oceniającej Projekty, instytucji regionalnej wyłonionej w drodze przetargu.
Końcowi odbiorcy wykonawcy
Końcowymi Odbiorcami – Wykonawcami usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych świadczonych w ramach projektów Typu I mogą być firmy, organizacje i instytucje, które uzyskały akredytację dla danego typu usług. Akredytacja prowadzona będzie zgodnie z procedurą zatwierdzoną przez Instytucję Zarządzającą. Akredytacje udzielone w ramach Phare SSG będą honorowane dla projektów Typu I działania 3.4. . ZPORR.
W przypadku, gdy KO jest Wykonawcą działania 2.5, spełnione muszą być następujące warunki dodatkowe:
- zasoby ludzkie i materialne zaangażowane do realizacji działań 2.5 i 3.4 muszą być jednoznacznie rozdzielone.

W przypadku zapotrzebowania na usługę specjalistyczną, której nie oferują Wykonawcy akredytowani, możliwe jest świadczenie usługi przez Wykonawcę nieakredytowanego.

Szczegółowe zasady akredytacji określa Załącznik ......”regulaminy akredytacji dla działania 3.4. ZPORR”


BENEFICJENCI OSTATECZNI
BO projektów Typu I są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego do działania 3.4.

POMOC PUBLICZNA

Wsparcie w ramach działania będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy udzielanej MŚP.Poziom dofinansowania projektów

Wysokość wsparcia

Dla formy wsparcia 1. wartość dotacji nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych stanowiących wartość usługi i nie może przekroczyć kwoty 5000 euro (równowartości w PLN kwoty 5000 euro w przypadku umów z Wykonawcami krajowymi; kurs przeliczeniowy zostanie określony w Podręczniku procedur Finansowych ZPORR).


Dofinansowanie z ERDF:

- 75% dotacji

25% dotacji pokrywa budżet państwa.Płatności:

Płatności przekazywane są z wyodrębnionego na potrzeby działania 1 konta Wojewody na konto BO w oparciu o rekomendację /polecenie przelewu podpisane przez Kierownika BK.

Konto Wojewody zasilane będzie z prefinansowania.TYP II: DOTACJE INWESTYCYJNE DLA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Cel
Celem projektów Typu II. jest zwiększenie zdolności przetrwania i konkurencyjności polskich mikroprzedsiębiorstw poprzez ułatwienie inwestycji w obszarach:

- rozszerzenia zakresu działalności gospodarczej,

- podjecie działań ukierunkowanych na wprowadzenie istotnych zmian w procesie produkcji,

- unowocześnienie produktu,

- rozszerzenie zasobów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i wzrostu firmy,

- modernizacji środków produkcji,

- utworzenie nowych stanowisk pracy.
Uzasadnienie wyboru projektu
Realizacja projektów Typu II wynika z konieczności podniesienia zdolności inwestycyjnej nowopowstających przedsiębiorstw

Dotyczy to zwłaszcza inwestycji przyczyniających się do zdolności przetrwania i wzrostu nowopowstającym mikroprzedsiębiorstwom, unowocześnienia ich funkcjonowania i dostosowania do działalności na Jednolitym Rynku Europejskim.Opis

W ramach projektów Typu II . BO – mikroprzedsiębiorstwa – przedkładać będą wnioski aplikacyjne zgodne ze standardem EFRR, w których określą zakres i nwestycji, dla których chcą otrzymać pomoc, wraz z umową dotacji. Koszty inwestycji ponosić będzie i Beneficjent Ostateczny, który po zakończeniu projektu ubiegać się będzie o refundację poniesionych kosztów, zgodnie z zasadą kwalifikowalności kosztów i maksymalnego udziału dotacji w finansowaniu kosztów kwalifikowanych.

Kontraktacja działań inwestycyjnych wskazanych we wniosku realizowana będzie zgodnie zasadami wydatkowania środków publicznych określonych w Ustawie Prawo zamówień publicznych.

Dotacja zostanie przekazana na rachunek bankowy BO po podpisaniu umowy dotacji po realizacji usługi w oparciu o kopie faktur zapłaconych przez BO. .


Zasady udzielania wsparcia są zgodne z zasadami udzielania pomocy publiczne określonymi w rekomendacji 70/2001 Komisji Europejskiej.
W ramach projektów Typu II ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty netto inwestycji w zakresie opisanym we wniosku, zaakceptowanym i objętym umową dotacji. W przypadku, gdy BO nie jest płatnikiem VAT, ze środków dotacji może być pokrywany także VAT od towarów i usług13 nabytych w ramach inwestycji.


Przedstawione wnioski o dotację będą rekomendowane do otrzymania dotacji pod warunkiem, że w trakcie procesu kwalifikacji, poprzedzającego zawarcie umowy dotacji, nie stwierdzone zostaną okoliczności powodujące konieczność dokonania zmian w kosztorysie przedsięwzięcia. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent Końcowy w oparciu o rekomendację Komisji Oceniającej Projekty może żądać wyjaśnień. KOP może dokonać zmniejszenia pozycji kosztów kwalifikowanych.
Wnioskodawcy są zatem zobowiązani do przedstawienia realistycznego kosztorysu gwarantującego rentowność przedsięwzięcia, w oparciu o szacowane rzeczywiste koszty.

Koszty są, w kontekście przedsięwzięcia, kwalifikowane, jeżeli spełniają następujące warunki:

1 są kosztami niezbędnymi do realizacji przedsięwzięcia; zostaną uwzględnione w umowie dotacji są zgodne z zasadami gospodarki finansowej opartej za zasadach bilansowych, w szczególności zaś – najkorzystniejszej relacji nakładów do rezultatów,

2 zostały poniesione w okresie wdrażania przedsięwzięcia i po podpisaniu umowy,

3 zostały rzeczywiście poniesione oraz wykazane w ewidencji beneficjenta w sposób umożliwiający ich identyfikację oraz weryfikację. Koszty muszą być udokumentowane fakturami i dokumentami potwierdzającymi dokonanie płatności.
Następujące kategorie kosztów bezpośrednich, zafakturowanych przez zewnętrznych dostawców, są kwalifikowane do dotacji:

- koszty nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, wymienione w grupie 3, 4, 5, 6; nowych środków transportu wymienionych w podgrupie 76 z grupy 7, oraz nowego wyposażenia, aparatów i sprzętu wymienionych w rodzajach 801, 802 podgrupy 80, grupy 8 Klasyfikacji Środków Trwałych,

- koszty nowego oprogramowania,

- koszty nowych środków transportu drogowego wymienione w grupie 7, podgrupie 74, rodzajów: 742 (samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t, o których mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami (Dz.U.01.125.1371)), 743, 744 (autobusy i autokary przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym przewozie osób, o których mowa w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami (Dz.U.01.125.1371)), 746, 747, 748 Klasyfikacji Środków Trwałych,

- koszty nowych mebli, ale tylko w przypadku przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności z zakresu hoteli i restauracji, wymienione w grupie 8, podgrupie 80, rodzaju 808 Klasyfikacji Środków Trwałych,

- koszty innych wydatków bezpośrednio związanych z prawidłową instalacją i uruchomieniem wyżej wymienionego sprzętu do 15 % całkowitych kosztów kwalifikowanych.


Wnioskodawca aplikujący o dofinansowanie zakupu środków transportu, o których mowa w pkt. 3 (za wyjątkiem środków transportu wymienionych w rodzaju 743 Klasyfikacji Środków Trwałych) musi posiadać odpowiednią licencję na wykonywanie transportu drogowego wydaną zgodnie z Art. 5 pkt. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym z późniejszymi zmianami (Dz.U.01.125.1371). Kopia licencji, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy, musi być załączona do wniosku.

Następujące kategorie kosztów nie mogą być finansowane ze środków dotacji:

- Podatek od towarów i usług (VAT); ); W przypadku, gdy BO nie jest płatnikiem VAT, ze środków dotacji może być pokrywany także VAT od towarów i usług14 nabytych w ramach inwestycji,

- Cło, opłaty celne i inne opłaty importowe.

- Koszty zakupów z krajów niekwalifikowanych15

- Inne koszty, które nie zostały uznane za kwalifikowane.


Kryteria wyboru projektów

Kryteria formalne

Wszystkie (wnioski) projekty muszą spełniać następujące kryteria:

1 kompletność złożonego wniosku,

2 zgodność projektu z odpowiednim działaniem określonym w Uzupełnieniu Programu i dokumentami programowymi,

3 zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym,

4 przedstawienie sposobu informowania o współfinansowaniu projektu z EFRR

5 Beneficjent Ostateczny ubiegający się o dotację musi spełniać wymogi określone dla podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych.

Kryteria MERYTORYCZNE I TECHNICZNE

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:

- będące kontynuacją działań realizowanych w ramach Działania 2.5 ZPORR

- adekwatność proponowanego zakresu usługi do diagnozy potrzeb mikroprzedsiębiorstwa.


Zasady oceny formalnej i merytorycznej zawierać będzie Regulamin Komisji Oceniającej Projekty zatwierdzany przez Instytucję Zarządzającą.


RODZAJE BENEFICJENTÓW

BENEFICJENT KOŃCOWY
Beneficjentem Końcowym Działania 3.4, w tym projektów Typu II jest wyodrębniona jednostka organizacyjna w Urzędzie Marszałkowskim . Beneficjent Końcowy może podzlecić część zadań, w tym techniczną obsługę przyjmowania wniosków i obsługę prac Komisji Oceniającej Projekty, instytucji regionalnej wyłonionej w drodze przetargu.
BENEFICJENCI OSTATECZNI
BO projektów Typu IIi. są mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż trzy lata kalendarzowe przed momentem złożenia wniosku aplikacyjnego do działania 3.4.
POMOC PUBLICZNA

Wsparcie w ramach działania będzie udzielane zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 70/2001 w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy udzielanej MŚP.
Pobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna