Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


URZĄD MARSZAŁKOWSKI Ocena formalna wniosków URZĄD MARSZAŁKOWSKIPobieranie 2.22 Mb.
Strona23/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37

URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Ocena formalna wniosków


URZĄD MARSZAŁKOWSKI


Ocena techniczna i merytoryczna wniosków


PANEL EKSPERTÓW

Rekomendacja wyboru projektówREGIONALNY KOMITET STERUJĄCY

Wybór projektów


ZARZĄD WOJEWÓDZTWA


Podpisanie umowy z beneficjentem


WOJEWODA


TABELARYCZNE ZESTAWIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA 3.1

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Rozwój lokalny

Nazwa działania

Obszary wiejskie

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

312,331,332,341,343,344,345,171,172,173,354,

Numer działania

3.1

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Instytucja Wdrażająca

- jednostki samorządu terytorialnego

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane w drodze przetargu- organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym fundacje, stowarzyszenia, kościoły i związki wyznaniowe

- inne instytucje publiczne


Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

-

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)
Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Dotacje inwestycyjne

Max. udział środków ERDF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

50% kwalifikującego się kosztu w przypadku gdy inwestycja generuje znaczący dochód nettoWsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

469,5

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

352,1

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

117,4

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

0,0

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

75,00

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

25,00

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25,00

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

0,00

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

25,00

System wyboru projektów

Konkurs projektów. Wnioski projektowe są składane do Urzędu Marszałkowskiego. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje panel ekspertów. Rekomendacji wyboru projektów dla Zarządu Województwa dokonuje Regionalny Komitet Sterujący. Umowy z beneficjentami podpisuje Wojewoda.


Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład RKS, kierowanego przez członka Zarządu Województwa, wchodzą m.in. przedstawiciele: samorządów terytorialnych, partnerów społecznych, partnerów gospodarczych, innych instytucji mających podstawowe znacznie dla rozwoju regionalnego (np. przedstawiciele środowisk akademickich), Wojewody oraz Instytucji Zarządzającej ZPORR (MGPiPS).


DZIAŁANIE 3.2. OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI


OPIS DZIAŁANIA

W ramach działania wspierane będą projekty infrastrukturalne realizowane na obszarach podlegających restrukturyzacji. Wsparciem objęte zostaną inwestycje realizowane na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia, dużym udziale zatrudnionych w przemyśle i dużym spadku zatrudnienia w przemyśle12.

W ramach działania dotację otrzymają projekty z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej, kulturalnej i turystycznej. Dotyczyć będą:

- dróg gminnych i powiatowych

- urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- urządzeń zaopatrzenia w wodę

- urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł alternatywnych

- urządzeń i miejsc składowania odpadów stałych

- kompleksowego uzbrojenia terenu pod inwestycje

- bazy turystycznej i kulturalnej

- inkubatorów przedsiębiorczości

Przewidziane do realizacji w ramach działania projekty z zakresu infrastruktury środowiskowej nie powinny przekraczać wartości 1 mln euro. Realizacja projektów z tego zakresu o wartości przewyższającej ww. kwotę przewidziana jest w ramach działania 1.2. „Infrastruktura ochrony środowiska”.
W ramach działania przewidziane do realizacji są projekty, które mają wpływ na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz tworzą warunki dla wzrostu zatrudnienia.

UZASADNIENIE DZIAŁANIA

Obszary podlegające procesom restrukturyzacji w Polsce borykają się z wieloma problemami społecznymi i gospodarczymi.. Wysoka stopa bezrobocia, niski poziom wykształcenia ludności, wysoki udział dochodów ze źródeł socjalnych powodują, że nawet podstawowe potrzeby społeczne na tych obszarach nie są zaspokajane w odpowiednim stopniu. Taki stan rzeczy przyczynia się do powstawania zjawiska frustracji społecznej, rozprzestrzeniania się patologii społecznych, powstawania stref ubóstwa. Społeczność obszarów restrukturyzowanych wymaga przekwalifikowania i aktywizacji. Dodatkowym czynnikiem ograniczającym rozwój nowych sektorów działalności gospodarczej w terenie jest zły stan infrastruktury technicznej. Wymaga ona rozbudowy i modernizacji.CELE DZIAŁANIA

Ogólnymi celami działania jest, zgodnie z celami ZPORR:- przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów restrukturyzowanych

- zwiększenie poziomu inwestycji

- tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej

- poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w PolsceWPŁYW NA ŚRODOWISKO

Realizacja projektów z zakresu infrastruktury technicznej będzie miała bezpośredni pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze. W wyniku jego realizacji zmniejszy się m.in. ilość zanieczyszczeń odprowadzanych do wód ze źródeł komunalnych, zmniejszy się negatywne oddziaływanie odpadów na środowisko przyrodnicze, nastąpi poprawa jakości powietrza. Projekty z zakresu infrastruktury kulturalnej i turystycznej realizowane będą z poszanowaniem zasad ochrony środowiska.UWZGLĘDNIENIE POLITYKI RÓWNYCH SZANS

Przy realizacji działania będą uwzględnione zasady równości szans.WPŁYW NA POLITYKĘ ZATRUDNIENIA

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia, zarówno bezpośrednio przy obsłudze niektórych nowych obiektów infrastrukturalnych, jak również pośrednio poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zatem powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy.WPŁYW NA ROZWÓJ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego.RODZAJE KWALIFIKUJĄCYCH SIĘ PROJEKTÓW

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów inwestycyjnych:Budowa lub modernizacja urządzeń do odprowadzania i oczyszczania ścieków

- sieci kanalizacyjne, w tym podłączenie do sieci indywidualnych użytkowników

- sieci kanalizacji deszczowej

- oczyszczalnie ścieków

- inne urządzenia do oczyszczania, gromadzenia, odprowadzania i przesyłania ścieków

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w wodę

- sieci wodociągowe,

- ujęcia wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)

- urządzenia służące do gromadzenia, przechowywania i uzdatniania wody

- urządzenia regulujące ciśnienie wody

Budowa lub modernizacja urządzeń zaopatrzenia w energię ze źródeł odnawialnych

- lokalne systemy pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł (energia, wiatrowa, wodna, słoneczna, energia uzyskiwana z wykorzystania biomasy),


Budowa lub modernizacja dróg gminnych i powiatowych o znaczeniu lokalnym

- drogi powiatowe i gminne,- lokalne obiekty mostowe (mosty i wiadukty) na drogach gminnych i powiatowych

ulice w miastach do 20 tys. mieszkańców pozostające w zarządzie jednostek samorządu terytorialnegoGospodarka odpadami stałymi

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów stałych

- budowa lub modernizacja miejsc utylizacji opakowań i nieużytych środków ochrony roślin

- likwidacja dzikich wysypisk- kompleksowe systemy zagospodarowania odpadów na poziomie lokalnym, obejmujące m.in. odbiór posegregowanych odpadów od mieszkańców, odzyskiwanie surowców wtórnych, recykling, kompostowanie odpadów organicznych, itp.

Kompleksowe uzbrojenie terenu pod inwestycje

- projekty kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod inwestycje – uzbrojenie związane z dostarczeniem podstawowych mediów – kanalizacji, wodociągu, instalacji elektrycznych, gazowych oraz dróg i ulic, itp.


Budowa, Rozbudowa i Modernizacja lokalnej bazy kulturalnej i turystycznej

- infrastruktura służąca rozwojowi aktywnych form wypoczynku

- infrastruktura noclegowa, gastronomiczna, informacyjno-recepcyjna

- systemy informacji kulturalnej i turystycznej

- infrastruktura kultury (zaplecze kulturalne i rozrywkowe – sale koncertowe i wystawowe, amfiteatry, itp. )

- projekty polegające na restauracji i rewitalizacji obiektów dziedzictwa kulturowego

- systemy zabezpieczeń obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np. pożary,


włamania, itp.)
Inkubatory przedsiębiorczości

- rozwój i modernizacja obiektów, w których zlokalizowane będą inkubatory przedsiębiorczości

przystosowanie obiektów do pełnienia funkcji inkubatorów przedsiębiorczości
W ramach działania do wydatków kwalifikowanych mogą zostać zaliczone między innymi następujące koszty:
1) Prace przygotowawcze, w tym:

- przygotowanie projektu (przeprowadzenie prac studialnych, ekspertyz, badania geologiczne),

- przygotowanie dokumentacji technicznej, w tym: przygotowanie studium wykonalności, oceny wpływu na środowisko, biznesplanu;

- prace projektantów, architektów,

- wykup gruntów (maksymalnie 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu)

- przygotowanie dokumentacji przetargowej,

2) Prace inwestycyjne, w tym:

- przygotowanie terenu pod budowę, w tym roboty pomiarowe,

- prace ziemne,

- prace budowlano-montażowe

- prace instalacyjne,

- prace wykończeniowe,

- zakup niezbędnego sprzętu,

- nadzór inżynierski.KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

KRYTERA FORMALNE

Wszystkie projekty powinny być realizowane na obszarach podlegających restrukturyzacji (zgodnie z załączoną mapą obszarów wsparcia działania przedstawioną w załączniku), wynikać z Planów Rozwoju Lokalnego oraz spełniać następujące warunki:
  • kompletność wniosku,

  • kompletność załączników,

  • wnioskodawca uprawniony jest do składania wniosku,

  • projekt zgodny z celami działania, kwalifikuje się do finansowania w ramach działania,

  • właściwy okres realizacji projektu (uzasadnienie w razie jego przekroczenia),

  • zgodność udziału % dofinansowania z maksymalnym limitem przewidzianym w Uzupełnieniu ZPORR,

  • właściwa wartość projektu,

  • planowane wydatki (kwalifikowalność wydatków),

  • źródła finansowania projektu,

  • znaczący dochód netto dla celów ustalenia wysokości dotacji,

  • zgodność z kryteriami: geograficznym lub demograficznym określonym w ZPORR dla danego działania

Kryteria Merytoryczne i techniczne

  • przedsięwzięcia w ramach projektu,

  • spójność projektu z celami działania,

  • powiązanie z innymi projektami,

  • trwałość projektu oraz wykonalność instytucjonalna,

  • wpływ projektu na zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej obszaru objętego projektem oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia,

  • wskaźniki osiągnięcia celów projektu,

  • wykonalność techniczna,

  • wskaźniki ekonomiczne,

  • wskaźniki finansowe,

  • wpływ na politykę ochrony środowiska,

  • wpływ na politykę równych szans,

  • wpływ na politykę społeczeństwa informacyjnego,

  • promocja projektu

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:  • realizacja w gminach o dochodach w przeliczeniu na mieszkańca poniżej średniej danego województwa

  • realizacja w gminach o stopie bezrobocia powyżej średniej województwaRODZAJE BENEFICJENTÓW

- jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty lub działające w ich imieniu jednostki organizacyjne

- związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki świadczące usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, wybrane w drodze przetargu

- organizacje pozarządowe działające non-profit, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i inne związki wyznaniowe

- inne publiczne instytucje i osoby prawne świadczące usługi pożytku publicznego
POMOC PUBLICZNA

Projekty dotyczące:

- obszaru pozyskiwania alternatywnych źródeł energii

- lokalnej infrastruktury turystycznej i kulturalnej

- turystycznych i kulturalnych systemów informacji

podlegają procedurze notyfikacji do Komisji Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorstw działających na terenie inkubatorów przedsiębiorczości, pomoc publiczna może być udzielana. Wówczas wsparcie będzie udzielane zgodnie z zasadą de minimis.

Wsparcie projektów realizowanych w ramach pozostałych dziedzin działania nie stanowi pomocy publicznej, ponieważ jest przeznaczone wyłącznie na infrastrukturę publiczną, powszechnie dostępną.Poziom dofinansowania projektów

  • 75% z zasobów ERDF

  • 10% z zasobów budżetu państwa

- 50% kwalifikującego się kosztu w przypadku gdy inwestycje generują znaczący dochód netto
Plan finansowania (MEURO)

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie EFRR)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jedn. samorządu terytorialnego

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

5

6

7

Obszary podlegające restrukturyzacji

155 ,8

155,8

116,9

39,0

11,7

27,3
WSKAŹNIKI MONITORINGU

DZIAŁANIE 3.2 OBSZARY PODLEGAJĄCE RESTRUKTURYZACJI

Działanie / Cel


Faza cyklu interwencji


Wskaźniki


Źródło danychSzacowana docelowa wartość wskaźnika

Cele ogólne:

1. Przeciwdziałanie marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i obszarów występowania przemysłów tradycyjnych poprzez:

- poprawę dostępności komunikacyjnej obszarów zmarginalizowanych,

- poprawa dostępności do obszarów i miejsc istotnych z punktu widzenia gospodarczego

2. zwiększenie poziomu inwestycji

3. tworzenie warunków do dywersyfikacji działalności gospodarczej poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów przewidzianych pod inwestycje

4 poprawa warunków życia na obszarach o najmniejszych perspektywach rozwojowych w Polsce poprzez:

- wzrost ilości gospodarstw domowych objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów,

- zwiększenie poziomu zwodociągowania i skanalizowania obszarów

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

Produkty

1.Długość dróg powiatowych i gminnych (w km)

2 Długość sieci rozdzielczej wodociągów (w km)

3 Liczba urządzeń zaopatrzenia w wodę (w szt.)

4 Długość sieci kanalizacyjnych (w km)

5 Liczba oczyszczalni ścieków (w szt.)

6 Liczba wdrożonych projektów selektywnej zbiórki odpadów i recyklingu oraz projektów gospodarki odpadami komunalnymi (w szt.)

7 Liczba elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii (w szt.)

8 Liczba projektów kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod inwestycje (szt.)GUS

GUS


GUS

GUS


GUS
Urząd Marszałkowski

Zakłady Energetyczne


Urząd Marszałkowski

215

218


62

325


50
85

68
17Rezultaty

1. Powierzchnia terenów inwestycyjnych, które stały się dostępne w wyniku budowy i modernizacji dróg oraz uzbrojenia terenu (w ha)

2 Średni czas przejazdu transportem indywidualnym i zbiorowym między wybranymi punktami w mieście / gminie (min.)

3 Stosunek ilości budynków podłączonych do wodociągu i do kanalizacji do wszystkich budynków (%)

4 Ilość ścieków odprowadzonych i / lub oczyszczonych (w m3)

5 Ilość energii (moc zainstalowana) pochodzącej ze źródeł odnawialnych (MW)

Urząd Marszałkowski


Badanie ruchu
GUS

GUS


GUS

1 350
- 3%


+ 1,5%

+ 2,5%


+ 5,5 MW

Oddziaływanie

1 Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób fizycznych (w tys. PLN)

2 Dochody budżetów województw z udziału w podatkach od osób prawnych (w tys. PLN)

3 Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (osoby)

4 Wielkość migracji (saldo)


GUS
GUS

GUS

GUS


+ 150 000


+ 50 000

+ 60 000


+ 2%TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW

Propozycje projektów przygotowane w formie standardowego wniosku aplikacyjnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego należy składać do właściwej jednostki organizacyjnej w Urzędzie Marszałkowskim, która dokonuje oceny kompletności złożonych wniosków oraz ich oceny pod względem formalnym (lista komórek jest załączona do Podręcznika wdrażania ZPORR). W przypadku stwierdzenia braków lub nieprawidłowości wnioski zostaną zwrócone wnioskodawcom w celu dokonania stosownych poprawek.

Oceny merytorycznej i technicznej projektów dokonuje Panel Ekspertów powołany do oceny projektów w ramach danego działania. W trakcie oceny Panel Ekspertów przyznaje projektom punkty zgodnie z kryteriami zawartymi w Uzupełnieniu ZPORR i przyjętymi przez Komitet Monitorujący ZPORR. Szczegółowy skład Panelu Ekspertów oraz sposób przeprowadzania oceny jest zawarty w Podręczniku wdrażania ZPORR.

Efektem pracy Panelu Ekspertów jest lista rankingowa projektów kwalifikujących się do dofinansowania w ramach ZPORR. Lista ta jest przekazywana do Regionalnego Komitetu Sterującego. RKS ocenia projekty pod kątem zgodności ze strategią województwa. RKS może zmienić kolejność projektów na liście rankingowej. Zmiana na liście rankingowej RKS wymaga każdorazowego uzasadnienia. Ostateczna wersja listy rankingowej jest rekomendowana Zarządowi Województwa.

Na podstawie pozytywnej rekomendacji Regionalnego Komitetu Sterującego Zarząd Województwa podejmuje decyzję o wyborze projektów. Wybrane projekty są przekazywane do Instytucji Pośredniczącej (Wojewoda), która podpisuje umowy o przyznaniu dofinansowania na realizacje projektu z beneficjentami końcowymi.

Tryb rozpatrywania wniosków składanych przez beneficjentów końcowych przedstawia poniższy schemat.


Przyjmowanie wnioskówPobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna