Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


OPIS I UZASADNIENIE II FORMY WSPARCIAPobieranie 2.22 Mb.
Strona19/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37

OPIS I UZASADNIENIE II FORMY WSPARCIA

Beneficjentem Ostatecznym w ramach II formy wsparcia są osoby fizyczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą i są Beneficjentami Ostatecznymi I formy wsparcia w ramach działania 2.5 (jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu rozpoczęcia jej prowadzenia).


BO przedkładać będą wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego w którym określą:

 • profil firmy;

 • business – plan na okres 2 lat działalności firmy pozytywnie zaopiniowany przez Wykonawcę I formy wsparcia]

oraz przedstawią odpowiednie załączniki takie jak:

 • zaświadczenie o spełnianiu wymogów UZP,

 • zaświadczenie o korzystaniu – jako Beneficjent Ostateczny – z I formy wsparcia w ramach działania 2.5.

 • kopię dokumentów poświadczających rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym NIP i REGON,

 • kopię dokumentu zawierającego PESEL właściciela/właścicieli firmy.

Realizacja II formy wsparcia w ramach Działania 2.5 wynika ze struktury kosztów prowadzenia działalności gospodarczej: od momentu formalnego rozpoczęcia działalności przedsiębiorca ponosi koszty niezależne od poziomu przychodów – są to obligatoryjne płatności na ubezpieczenia i koszty

leczenia przedsiębiorcy oraz pracowników, koszty prowadzenia rachunku bankowego (z wyłączeniem prowizji od operacji bankowych). Beneficjent Ostateczny będzie otrzymywać bezzwrotną pomoc kapitałową w wysokości [równowartość obligatoryjnych opłat dla przedsiębiorcy nie zatrudniającego pracowników – aktualnie ok. 700 PLN] miesięcznie, przelewem na konto wskazane we wniosku, przez okres 6 miesięcy od złożenia wniosku, jednak nie dłużej niż do 12 miesiąca istnienia firmy. Beneficjent Ostateczny może otrzymać pomoc kapitałową przez kolejne 6 miesięcy (jednakże nie dłużej niż do 12 miesiąca funkcjonowania firmy) po pozytywnym zaopiniowaniu business – planu przez Wykonawcę I formy wsparcia w ramach działania 2.5. i zweryfikowaniu business – planu i dokumentów finansowych firmy przez Komisję Oceniającą Projekty powołaną przez Beneficjenta Końcowego działania 2.5. (tzn. w przypadku, gdy w opinii Wykonawcy I formy wsparcia w ramach działania 2.5 i KOP przedłużenie okresu wypłacania pomocy kapitałowej warunkuje osiągnięcie przez BO płynności finansowej).
Jeden przedsiębiorca (wg. PESEL) tylko raz może być BO II formy wsparcia w ramach działania 2.5.

Korzystanie z II formy wsparcia w ramach działania 2.5 nie wyklucza możliwości korzystania z instrumentów wsparcia dostępnych w innych działaniach ZPORR i SPO WKG.Koszty kwalifikowalne

Pomoc będzie przekazywana w formie ryczałtu bez ograniczeń co do celu wydatkowania, jednakże w okresie korzystania z pomocy kapitałowej BO nie może zawiesić prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku zawieszenia działalności lub likwidacji firmy BO powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Beneficjenta Końcowego. Wypłacanie pomocy powinno być wstrzymane, a kwoty przekazane – zwrócone przez BO – proporcjonalnie do okresu, w którym nie prowadził działalności gospodarczej.Rodzaje beneficjentów
Beneficjent końcowy /

Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję beneficjenta końcowego*


Beneficjentem Końcowym Działania 2.5, w tym II formy wsparcia jest Urząd Marszałkowski. Beneficjent Końcowy może podzlecić część zadań, w tym techniczną obsługę przyjmowania wniosków i obsługę prac Komisji Oceniającej Projekty, instytucji regionalnej wyłonionej w drodze przetargu.

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)


Końcowy Odbiorca I formy wsparcia, w ramach działań objetych umową o przyznanie dofinansowania na realizacje projektu, zapewnia pomoc Beneficjentom Ostatecznym w przygotowaniu wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego, opiniuje ich zasadność oraz pośredniczy w przekazywaniu ich do Beneficjenta Końcowego Działania 2.5

Beneficjent Ostateczny („grupy docelowe”)

BO II formy wsparcia są osoby fizyczne, które po raz pierwszy rozpoczęły działalność gospodarczą oraz nie są właścicielami / współwłaścicielami innych przedsiębiorstw i są Beneficjentami Ostatecznymi I formy wsparcia w ramach działania 2.5.Tryb rozpatrywania wniosków


II Forma wsparcia „wsparcie pomostowe” będzie przekazywana Beneficjentowi Ostatecznemu przez Beneficjenta Końcowego, na wniosek Wykonawcy I formy wsparcia w ramach działania 2.5. Środki potrzebne na obsługę instrumentu będą zarezerwowane na potrzeby założeń projektu w budżecie projektu, a ich uruchomienie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie dotacji pomostowej.

BO przygotowuje wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (na odpowiednim formularzu o wsparcie pomostowe), w ramach korzystania z I formy wsparcia w ramach działania 2.5 i przedkłada go wraz z załącznikami oraz z projektem umowy o przyznanie wsparcia pomostowego zgodnie ze wzorem podanym w Podręczniku Wdrażania ZPORR, zał....za pośrednictwem Wykonawcy I formy wsparcia w ramach działania 2.5 do Beneficjenta Końcowego.

Beneficjent Końcowy/ Instytucja Wdrażająca dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków.

W przypadku wniosków o pomoc na pierwsze 6 miesięcy decyzja o przyznaniu pomocy jest podejmowana w trybie administracyjnym: odpowiedni pracownik BK po zweryfikowaniu kompletności i poprawności formalnej złożonych dokumentów rekomenduje Kierownikowi BK podpisanie umowy o przyznanie wsparcia pomostowego.

W przypadku wniosków o przedłużenie pomocy na kolejne 6 miesięcy wnioski podlegają ocenie Komisji Oceniającej Projekty. BK powołuje Komisję Oceniającą Projekty, której zadaniem jest ocena merytoryczna wniosków o płatności przedłużone, zaopiniowanych pozytywnie przez Wykonawcę I formy wparcia 2.5.. W skład KOP wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP oraz Wojewody. Tryb pracy KOP określa stosowny regulamin.

Komisja Oceniająca Projekty po dokonaniu oceny wniosku o wsparcie pomostowe sporządza raport zawierający wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia i przedstawia go do akceptacji Kierownikowi BK.

Kierownik BK akceptuje raport i podpisuje umowy o przyznanie wsparcia pomostowego.

Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest Wykonawcy, I formy wsparcia w ramach działania 2.5 który na podstawie podpisanej umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektu, przygotowuje comiesięczne zlecenie przelewów wsparcia pomostowego na wskazane konta BO (ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie) oraz prowadzi monitoring wypłacanych środków.

Przewiduje się, iż na potrzeby I, II, III formy wsparcia będzie powołana jedna Komisja Oceniająca.

III Forma wsparcia: Jednorazowe dotacje na rozwój działalności

III Forma wsparcia w ramach działania 2.5 polega na udzieleniu jednorazowego wsparcia kapitałowego umożliwiającego sfinansowanie pierwszych wydatków/inwestycji umożliwiających funkcjonowanie przedsiębiorstwa (np. zakup drobnego sprzętu, mebli etc.) Wysokość grantu uzależniona będzie od potrzeb związanych z konkretnym przedsiębiorstwem, wykazanym w biznes planie (maksymalnie w wysokości do 5 000 EUR).

Opis i uzasadnienie III formy wsparcia

Beneficjentem Ostatecznym w ramach III formy wsparcia w ramach działania 2.5. są osoby fizyczne, które rozpoczęły działalność gospodarczą i są Beneficjentami Ostatecznymi I formy wsparcia w ramach działania 2.5 (jednak nie dłużej niż 3 lata od momentu rozpoczęcia jej prowadzenia).


BO przedkładać będą pozytywnie zaopiniowane przez Wykonawcę I formy wsparcia w ramach działania 2.5 wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, w których określą:

 • business-plan inwestycji wraz z kosztorysem oraz przedstawią odpowiednie załączniki takie jak:

 • bilans lub właściwą deklaracje podatkową za poprzedni rok lub informację o strukturze przychodów i wydatków,

 • zaświadczenie o spełnianiu wymogów UZP ,

 • zaświadczenie o korzystaniu – jako Beneficjent Ostateczny – z I formy wsparcia w ramach działania 2.5,

 • kopię dokumentów poświadczających rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym NIP i REGON.

Koszty inwestycji ponosić będzie w 50 % Beneficjent Ostateczny ze środków własnych oraz w 50 % ze środków dotacji otrzymanej w ramach III formy wsparcia w ramach działania 2.5. Po zrealizowaniu inwestycji BO dokona rozliczenia dotacji zgodnie z zasadami określonymi w Podręczniku Wdrażania ZPORR.

Realizacja III formy wsparcia w ramach działania 2.5. wynika z konieczności podniesienia zdolności inwestycyjnej nowopowstających przedsiębiorstw.

Dotyczy to zwłaszcza inwestycji przyczyniających się do zwiększenia zdolności przetrwania i wzrostu nowopowstającym mikroprzedsiębiorstwom, unowocześnienia ich funkcjonowania i dostosowania do działalności na Jednolitym Rynku Europejskim.

Koszty kwalifikowalne


Ze środków dotacji pokrywane może być 50% kosztów netto inwestycji w zakresie opisanym we wniosku, zaakceptowanym i objętym umową dotacji. W przypadku, gdy BO nie jest płatnikiem VAT, ze środków dotacji może być pokrywany także VAT od towarów i usług10 nabytych w ramach inwestycji.


Rodzaje beneficjentówBeneficjent końcowy / Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję beneficjenta końcowego*
Beneficjentem Końcowym Działania 2.5, w tym III formy wsparcia w ramach działania 2.5 jest Urząd Marszałkowski. Beneficjent Końcowy może podzlecić część zadań, w tym techniczną obsługę przyjmowania wniosków i obsługę prac Komisji Oceniającej Projekty, instytucji regionalnej wyłonionej w drodze przetargu.

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

Końcowy Odbiorca I formy wsparcia, w ramach Działań objętych umową o przyznanie dofinansowania na realizacje projektu, zapewnia pomoc Beneficjentom Ostatecznym w przygotowaniu wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój działalności, opiniuje ich zasadność oraz pośredniczy w przekazywaniu ich do Beneficjenta Końcowego Działania 2.5Beneficjent Ostateczny („grupy docelowe”)

BO III formy wsparcia w ramach działania 2.5. są osoby fizyczne które po raz pierwszy rozpoczęły działalność gospodarczą oraz nie są właścicielami/współwłaścicielami innych przedsiębiorstw i są Beneficjentami Ostatecznymi I formy wsparcia w ramach działania 2.5.
Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

75% kwalifikującego się kosztu

Pozostałą część dotacji pokrywa budżet państwa.

Dla III formy wsparcia w ramach działania 2.5. wartość dotacji wynosi nie więcej niż równowartość 5 000 euro i nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowalnych.


Tryb rozpatrywania wniosków

III forma wsparcia w ramach działania 2.5 „jednorazowa dotacja na rozwój działalności” będzie przekazywana Beneficjentowi Ostatecznemu przez Beneficjenta Końcowego, na wniosek Wykonawcy I formy wsparcia w ramach działania 2.5.. Środki potrzebne na obsługę instrumentu będą zarezerwowane na potrzeby założeń projektu w budżecie projektu, a ich uruchomienie nastąpi po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

BO przygotowuje wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój działalności (na odpowiednim formularzu o dotację na jednorazowe wsparcie inwestycyjne stanowiącym załącznik nr...do...), w ramach korzystania z i formy wsparcia w ramach działania 2.5 i przedkłada go wraz z załącznikami oraz z projektem umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój działalności i wypełnioną deklaracją wekslową wraz z wekslem in blanco (zgodnie ze wzorem podanym w podręczniku wdrażania ZPORR, zał....) za pośrednictwem Wykonawcy I formy wsparcia w ramach działania 2.5 do Beneficjenta Końcowego.

Beneficjent Końcowy/ Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję beneficjenta końcowego* dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków.

Ocenę merytoryczną wniosków przeprowadza Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Tryb pracy Komisji Oceny Projektów określa stosowny regulamin.

Komisja Oceniająca Projekty po dokonaniu oceny wniosku o jednorazową dotacje na rozwój działalności sporządza raport zawierający wykaz wniosków rekomendowanych do udzielenia wsparcia i przedstawia go do akceptacji Kierownikowi BK.

Kierownik BK akceptuje raport i podpisuje umowy o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój działalności.

Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przekazywana jest Wykonawcy, który na podstawie podpisanej umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektu, przygotowuje zlecenie przelewów na wskazane konta BO (ze środków zarezerwowanych na ten cel w projekcie) oraz prowadzi monitoring wypłacanych środków.

Przewiduje się, iż na potrzeby I, II i III formy wsparcia w ramach działania będzie powołana jedna Komisja Oceniająca.

Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.5


Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa działania

Promocja Przedsiębiorczości

Nazwa Poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

21

Numer działania

2.5

Numer Poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi/Jednostka w Urzędzie Marszałkowskim pełniąca funkcję beneficjenta końcowego*

Urząd Marszałkowski

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

ośrodki KSU

instytucje rynku pracy

instytucje szkoleniowe

agencje rozwoju regionalnego i lokalnego

organizacje pozarządowe

samorządy gospodarcze i zawodowe

szkoły wyższe i uczelnie zawodowe

instytuty naukowe, instytutu naukowo – badawcze, jednostki badawczo – rozwojowe

jednostki samorządu terytorialnego

inne podmioty działające na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa

Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Osoby fizyczne zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą (bez względu na wiek, płeć czy posiadane doświadczenie zawodowe; osoby fizyczne prowadzące po raz pierwszy działalność gospodarczą, które są Beneficjentami Ostatecznymi formy wsparcia 2.5.1

Priorytetowo traktowane będą:

- osoby odchodzące z rolnictwa,

- osoby pracujące w przemysłach i sektorach tradycyjnych dotkniętych procesami restrukturyzacyjnymi


i inne osoby zagrożone utratą zatrudnienia,

- młodzież do ukończenia 25 roku życia nie zarejestrowana jako bezrobotna.Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

Doradztwo, kursy służące rozwijaniu umiejętności zawodowych, wsparcie kapitałowe (granty): jednorazowe i pomostowe

Max. udział środków ESF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

63,9

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

45,6

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

15,2

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

3

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

71,43

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

23,81

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

4,76

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

28,57

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Instytucji Wdrażającej. Ocena formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego.Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie Kierownik Beneficjenta Końcowego decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy z Projektodawcami.

W formie wsparcia 2.5.2. i 2.5.3. Kierownik Beneficjenta Końcowego podpisuje umowy z Beneficjentami Ostatecznymi.Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele Beneficjenta Końcowego, Marszałka, Wojewody, eksperci..

Pobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna