Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniami


Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.3Pobieranie 2.22 Mb.
Strona15/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37

Tabelaryczne zestawienie informacji dotyczących działania 2.3

Nazwa Programu Operacyjnego

ZPORR

Nazwa Priorytetu

Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach

Nazwa działania

Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

Nazwa poddziałania

nie dotyczy

Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych

21

Numer działania

2.3

Numer poddziałania

nie dotyczy

Czas trwania działania

2004-2006

Instytucja Zarządzająca

MGPiPS

Instytucja Pośrednicząca

Urząd Wojewódzki

Beneficjenci Końcowi / Instytucje Wdrażające

Samorząd Województwa / Wojewódzki Urząd Pracy

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)

 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

 • placówki prowadzące kształcenie ustawiczne, • organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • organizacje pracodawców i pracodawcy,

 • Ochotnicze Hufce Pracy.
Ostateczni Beneficjenci (osoby, instytucje lub grupy społeczne bezpośrednio korzystające z wdrażanej pomocy)

Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej.

Instytucja Płatnicza

MF

Rodzaj pomocy (np. czy będą to granty inwestycyjne, doradztwo, szkolenia)

 szkolenia, doradztwo, pośrednictwo pracy, informacja zawodowa, indywidualne plany działań, subsydiowanie zatrudnienia.

Max. udział środków ESF (%) w kwalifikujących się kosztach

75 %

Wsparcie finansowe ogółem dla działania (w MEUR)

74

Wsparcie finansowe Unii Europejskiej (w MEUR)

54,4

Wsparcie finansowe z krajowych środków publicznych (w MEUR)

18,1

Wielkość środków prywatnych (w MEUR)

1,5

Udział środków Unii Europejskiej (%) w całości środków

73,53

Udział środków Unii Europejskiej (%) w środkach publicznych

75

Udział krajowych środków publicznych (%) w całości środków

24,51

Udział krajowych środków publicznych (%) w środkach publicznych

25

Udział środków prywatnych (%) w całości środków

1,96

Wkład krajowy publiczny i prywatny (%) w całości środków

26,47

System wyboru projektów

Wnioski projektowe składane są przez projektodawców do Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej. Oceny formalnej wniosków dokonuje Beneficjent Końcowy/Instytucja Wdrażająca. Oceny merytorycznej wniosków dokonuje Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję Wdrażającą. Po przeprowadzeniu oceny merytorycznej wniosków, Komisja Oceny Projektów opracowuje listę projektów, które uzyskają dofinansowanie. Kierownik Beneficjenta Końcowego/Instytucji Wdrażającej decyduje o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom umieszczonym na liście rankingowej i podpisuje umowy z projektodawcami.

Skład grup roboczych wybierających projekty i Komitetów Sterujących

W skład Komisji Oceny Projektów, kierowanej przez przedstawiciela Beneficjenta Końcowego wchodzą m.in. przedstawiciele: Beneficjenta Końcowego, Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Wojewódzkiego, eksperci.DZIAŁANIE 2.4: REORIENTACJA ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH PROCESAMI RESTRUKTURYZACYJNYMI
Opis i uzasadnienie działania


 • Jak wynika z założeń NPR zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki w sferze działania ESF uwarunkowane jest, zarówno wzrostem poziomu wykształcenia mieszkańców i zwiększeniem ogólnego poziomu przygotowania do udziału w europejskim rynku pracy, jak również wspomaganiem grup osób zagrożonych i tracących zatrudnienie w wyniku procesów rozwojowych i restrukturyzacyjnych.

Integracja gospodarki ze wspólnym rynkiem UE przyniesie Polsce wiele korzyści. Po przystąpieniu do Unii Polska zyska większy dostęp do nowoczesnych technologii, wzrośnie też napływ kapitału zagranicznego. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej przyczyni się do podwyższenia tempa wzrostu gospodarczego i do przyspieszenia procesu modernizacji gospodarki.

Równocześnie dostęp do jednolitego rynku wiąże się z zaostrzoną konkurencją, wymuszającą na przedsiębiorstwach wyższy wzrost efektywności gospodarowania, wiążący się często ze zmianami organizacyjnymi, które prowadzą do redukcji zatrudnienia. Zwiększona presja konkurencyjna oznacza także konieczność przyspieszenia procesów restrukturyzacyjnych, zwłaszcza w najmniej wydajnych gałęziach gospodarki, w tym przede wszystkim w przemyśle ciężkim. Podwyższenie efektywności polskiej gospodarki będzie wiązało się zatem ze stopniowym odejściem znacznej części osób z restrukturyzowanych sektorów. W dłuższej perspektywie czasowej większa presja konkurencyjna służy jednak podwyższaniu sprawności gospodarki i przyspieszeniu procesu modernizacji.

W celu przeciwdziałania wzrostowi bezrobocia w efekcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych należy zapewnić pomoc pracownikom zagrożonym utratą zatrudnienia w znalezieniu nowego zatrudnienia.

W ramach działania 2.4 wsparcie udzielone zostanie pracownikom przemysłów podlegających procesowi restrukturyzacji, które nie zostały objęte rządowymi programami restrukturyzacji sektorów przemysłu. m.in. takimi jak :”Program restrukturyzacji górnictwa i pomoc dla Śląska w latach 2003-2006”, „Hutniczy pakiet aktywizujący”, „Pomorski program aktywizacji zawodowej Ster”.

Projekty realizowane w ramach tego działania wspierają projekty w ramach działania 3.2 “Obszary restrukturyzacji przemysłów”, działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” i działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” ZPORR. Celem tych działań jest stworzenie warunków dla powstania nowych miejsc pracy na obszarach restrukturyzacji przemysłów poprzez inwestycje w infrastrukturę, a także stworzenie odpowiednich warunków dla promocji przedsiębiorczości i rozwoju mikroprzedsiębiostw w celu zachęcenia osób w szczególności z obszarów restrukturyzowanych do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

Projekty realizowane w ramach działania uzupełniają także działanie 1.3 “Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia” realizowane w ramach SOP Rozwój Zasobów Ludzkich w obszarze aktywizacji zawodowej.

Cele działania


Ogólnym celem działania jest dostosowanie osób do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowywanie ich do wykorzystania szans związanych z powstawaniem nowych miejsc pracy poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia.

Celem szczegółowym działania jest zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników tradycyjnych przemysłów i sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.


Wpływ na środowisko

Realizacja działania będzie miała neutralny wpływ na środowisko przyrodnicze.Uwzględnienie polityki równych szans

Przy realizacji działania będą uwzględniane zasady równości szans mężczyzn i kobiet pod kątem równego dostępu mężczyzn i kobiet do przedsięwzięć realizowanych w ramach działania mających na celu zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia. W wyniku realizowanych przedsięwzięć mężczyźni i kobiety zostaną wyposażeni w nowe umiejętności umożliwiające ponowne zatrudnienie i wykonywanie nowych zawodów.Wpływ na politykę zatrudnienia


Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia poprzez zmianę kwalifikacji osób zagrożonych utratą zatrudnienia i wyposażenie ich w umiejętności ułatwiające ponowne zatrudnienie. W wyniku zdobycia nowych kwalifikacji osoby zagrożone utratą zatrudnienia będą miały większe możliwości na podjęcie zatrudnienia w przodujących w regionie branżach.

Wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego


Realizacja działania będzie miała pozytywny wpływ na rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatyczno-komunikacyjnych przy realizowaniu przedsięwzięć edukacyjnych.

Rodzaje kwalifikujących się projektów


W zakres kwalifikujących się projektów wchodzić mogą:

 • szkolenia i kursy, mające na celu podniesienie lub nabycie kwalifikacji i umiejętności zawodowych związanych z nowym zawodem,

 • subsydiowanie zatrudnienia w nowym miejscu pracy,

 • pośrednictwo pracy,

 • informacja zawodowa,

 • usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i osiągnięcia nowych umiejętności zawodowych, w tym indywidualne plany działań polegające na udzielaniu osobom zagrożonym utratą zatrudnienia pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia.

W ramach ww. typów projektów do kwalifikujących się wydatków mogą być zaliczone m.in.:
 • koszty osobowe ekspertów wynajętych do realizacji zadań w ramach projektu (w tym składka na ubezpieczenie społeczne),

 • koszty podróży ekspertów (diety, wyżywienie, transport, zakwaterowanie),

 • koszty osobowe pracowników odpowiedzialnych wyłącznie za projekt, w tym opłata składki na ubezpieczenie społeczne,

 • wynajem pomieszczeń, sal dydaktycznych,

 • zakup materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji projektu,

 • koszty uczestników szkolenia (ubezpieczenie społeczne, podróże, zakwaterowanie),

 • koszty refundacji części wynagrodzeń i pochodnych w przypadku subsydiowania zatrudnienia,

 • usługi księgowe,

 • koszty publikacji i działań promocyjnych,

 • koszty zakupu i ubezpieczenia drobnego sprzętu niezbędnego do realizacji działań szkoleniowych i doradczych,

 • koszty amortyzacji sprzętu.


Wszystkie inne koszty zgodne z przepisami Rozporządzeń Wspólnotowych i krajowych zaliczają się do wsparcia, o ile został wykazany ich związek z realizowanym projektem.
Pewne koszty w żadnym wypadku nie mogą być uznane jako kwalifikowane. Są to:


 • pożyczki i spłaty rat oraz odsetek,

 • koszty poniesione na przygotowanie wniosku, jeśli wniosek nie został zakwalifikowany do wsparcia,

 • koszty nie odnoszące się jednoznacznie do projektu,

 • koszty nie udokumentowane,

 • koszty prac zleconych obliczone jako procent od kosztów całkowitych,

 • koszty zakupu ziemi i nieruchomości,

 • koszty prac budowlanych (z wyjątkiem adaptacji pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych, przy czym koszt taki nie może być wyższy niż 10% ogólnych kosztów projektu),

 • wydatki na zakup drobnego sprzętu, którego wartość przewyższa 3.500PLN,

 • odpisy amortyzacyjne dotyczące majątku zakupionego ze środków Wspólnoty lub krajowych środków publicznych,

 • mandaty, opłaty karne i koszty procesów sądowych,

 • nagrody uznaniowe.

Kryteria wyboru projektów


Kryteria dostępu (formalne)

Wszystkie projekty muszą spełniać następujące kryteria: • spełnienie wymogów rejestracyjnych, kompletność złożonego wniosku,

 • zgodność projektu z dokumentami programowymi (ZPORR i Uzupełnieniem Programu),

 • zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym (szczególnie w zakresie pomocy publicznej i zamówień publicznych),

 • spełnienie wymogu informowania o współfinansowaniu projektu z EFS,

 • zgodność z celami horyzontalnymi.

Pobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna