Podstawa do dalszych prac zgodnie z przedstawionymi zaleceniamiPobieranie 2.22 Mb.
Strona14/37
Data15.02.2018
Rozmiar2.22 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37

Kryteria dodatkowe

Za priorytetowe będą uznawane projekty spełniające następujące kryteria:
 • projekty powiązane z działaniami mającymi na celu tworzenie zatrudnienie na terenach wiejskich poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego( Działanie 3.1 ZPORR),

 • jakość i potencjał instytucjonalny projektodawcy oraz efektywność jego dotychczasowych działań (odpowiednia kadra i zaplecze techniczne),

 • projekty modułowe zawierające zarówno elementy praktyczne jak i teoretyczne,

 • ponadlokalny charakter projektu, wpisujący się w międzygminne lub regionalne programy rozwoju zawodowego,

 • propozycja ewentualnego zatrudnienia,

 • zaangażowanie uczestników życia lokalnego i partnerów społecznych w regionie w realizację projektu.


Rodzaje beneficjentów
Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca


Samorząd Województwa, w drodze uchwały powierzy funkcję Beneficjenta Końcowego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy.

Końcowi Odbiorcy (projektodawcy)


 • jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa oraz inne podmioty i jednostki organizacyjne na podstawie udzielonego im upoważnienia,

 • związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów),

 • instytucje szkoleniowe,

 • instytucje poradnictwa zawodowego i psychologicznego,

 • placówki prowadzące kształcenie ustawiczne, • organizacje pozarządowe specjalizujące się w pomocy osobom poszukującym pracy i bezrobotnym,

 • samorządy gospodarcze i zawodowe (izby gospodarcze, cechy etc.),

 • organizacje pracodawców i pracodawcy,

 • Ochotnicze Hufce Pracy.Beneficjenci Ostateczni („grupy docelowe”)

Rolnicy i domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie chcące podjąć zatrudnienie lub działalność gospodarczą w sferze pozarolniczej.


POMOC PUBLICZNA

Wsparcie na zatrudnienie będzie udzielane przedsiębiorcom w celu subsydiowania nowo utworzonego miejsca pracy dla osób objętych działaniem.. Wsparcie stanowi pomoc publiczną, która będzie udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Komisji nr 2240/2002 z dnia 12 grudnia 2002 w sprawie zastosowania Art.87 i 88 Traktatu WE do pomocy publicznej w zakresie zatrudnienia.

Inne projekty wdrażane w ramach działania nie przewidują aktywnego udziału przedsiębiorstw i, co za tym idzie, nie zawierają pomocy publicznej.

Poziom dofinansowania projektów

Dofinansowanie z EFS:

75% kwalifikującego się kosztu

Plan finansowania (MEUR)


Szacunkowy podział środków na działania realizowane w ramach Priorytetu „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” (w milionach euro w cenach z 2004 r.).

Działanie

Koszty ogółem

Ogółem wkład publiczny w ramach działania

Ogółem fundusze strukturalne (wyłącznie ESF)

Ogółem krajowy wkład publiczny

Środki prywatne

Ogółem

Budżet państwa

Budżety jedn. samorz. teryt.

1=2+7

2=3+4

3

4=5+6

4

6

7

Reorientacje zawodowa osób odchodzących z rolnictwa

74,0

72,6

54,4

18,1

18,1

0,0

1,5Wskaźniki monitoringuDziałanie / Cel


Faza cyklu interwencji


WskaźnikiŹródło danych / częstotliwość pomiaru

Zakładana wartość wskaźnika w roku 2006

Cel


Wsparcie procesu przemian gospodarczych i ograniczenie negatywnych skutków społecznych tego procesu:

- zmiana kwalifikacji zawodowych

- wyposażenie w umiejętności umożliwiające ponowne zatrudnienie

- powszechna dostępność doradztwa zawodowego


Produkty


Liczba finansowanych projektów zintegrowanych (dostarczających kilka rodzajów usług)

Liczba finansowanych projektów informacji zawodowej

Liczba finansowanych projektów doradztwa zawodowego (bez ind. planów

działań)


Liczba finansowanych projektów indywidualnych planów działań

Liczba finansowanych projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących

Liczba finansowanych projektów pośrednictwa pracy

Liczba finansowanych projektów subsydiowania miejsc pracy

Liczba osób korzystających z projektów szkoleń i kursów przekwalifikowujących

- w tym: Mężczyźni / Kobiety

Liczba osób korzystających z projektów subsydiowania miejsc pracy

- w tym: Mężczyźni / KobietyBeneficjenci końcowi;

SIMIK


488
112

264
168

408

152


486

14792


50% / 50%
14616

50% / 50%

RezultatyUdział osób, które ukończyły szkolenia i warsztaty w ogólnej liczbie osób korzystających z projektów szkoleń i warsztatów przekwalifikowujących (w %)

w tym: Mężczyźni / Kobiety

Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie poza rolnictwem 3 miesiące po zakończeniu uczestnictwa w programie w ogólnej liczbie biorących udział w projektach (w%)

- w tym: Mężczyźni / KobietySIMIK

75%
50% / 50%

12%
50% / 50%


Oddziaływanie


Udział pracujących w sektorze I (rolnictwo razem z leśnictwem, rybołówstwem i rybactwem) w liczbie pracujących ogółem (w %)

Udział pracujących w sektorze III (usługi) w liczbie pracujących ogółem (w %)

Udział osób, które znalazły nowe zatrudnienie 24 miesiące po zakończeniu udziału w projekcie w ogólnej liczbie osób biorących udział w projektach w tym działaniu (w %)

- w tym: w kategorii Mężczyźni / Kobiety

RSW GUS (Rocznik Statystyczny Województw), BAEL, EUROSTAT; corocznie

PEFS

17,2%
51,8%


50%

50% / 50%

TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW
Beneficjent Końcowy / Instytucja Wdrażająca ogłasza konkurs na opracowanie projektów wynikających z Ramowego Planu przyjętego na dany rok. Projektodawcy przygotowują projekt w standardzie wniosku aplikacyjnego dla Europejskiego Funduszu Społecznego i składają go do Beneficjenta Końcowego/ Instytucji Wdrażającej .

Beneficjent Końcowy/ Instytucja Wdrażająca dokonuje kontroli formalnej złożonych wniosków. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, wniosek jest zwracany Projektodawcy wraz z informacją o rodzaju braków. Projektodawca może ponownie złożyć ten sam projekt w kolejnym terminie składania wniosków. Ocenę merytoryczną wniosków (działania, metodyka, personel, propozycja finansowa) przeprowadza Komisja Oceny Projektów powołana przez Beneficjenta Końcowego/ Instytucję Wdrażającą, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele Marszałka, w tym przedstawiciel WUP, oraz Wojewody. Tryb pracy Komisji Oceny Projektów określa stosowny regulamin. Ocena merytoryczna jest punktowa, , zgodnie ze skalą ocen podaną w:...informacji dla Projektodawców/Formularzu oceny merytorycznej/ w Podręczniku dla Projektodawcy, instrukcji do wniosku aplikacyjnego. Po dokonaniu oceny projektów KOP sporządza protokół z posiedzenia i przygotowuje listę rankingową projektów które otrzymały powyżej 60% możliwych punktów. KOP rekomenduje Kierownikowi Beneficjenta Końcowego podpisanie umów z Projektodawcami/Wykonawcami zgodnie z listą rankingową projektów. Kierownik Beneficjenta Końcowego podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania poszczególnym projektom (aż do wyczerpania dostępnych środków) i podpisuje umowy o przyznanie dofinansowania na realizację projektów.

Tryb rozpatrywania wniosków Składanych przez Końcowych Odbiorców / Projektodawców przestawia poniższy schemat.
Schemat 3. Procedura aplikowania o środki EFS


6. Podpisanie umowy finansowania Projektu1. Złożenie wniosku aplikacyjnego

2. Weryfikacja formalna

3. Ocena merytoryczna i rekomendowanie wniosków o dofinansowanie projektów4. Decyzja o przyznaniu dofinansowania dla projektuPobieranie 2.22 Mb.

Share with your friends:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   37
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna